W Akademii

Z satysfakcją odnotowujemy kolejny sukces, jaki odniosła praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Ewy Bogackiej-Kisiel z Katedry Finansów wydziału NE. Praca pt. „Inwestycje na rynku dzieł sztuki, jako forma lokowania kapitału przez klientów indywidualnych w Polsce”, autorstwa mgr Anny Piechaczek, otrzymała II nagrodę w V edycji konkursu „Dobry Start”, organizowanego przez firmę Eurofaktor SA. Konkurs dotyczył prac magisterskich z dziedziny finansów, bankowości, inwestycji lub rachunkowości, obronionych w roku akademickim 2005/2006.


NBP, RPP, BFG, ZBP, BIK - czym zajmują się te instytucje, co znaczą takie pojęcia, jak WIBID, WIBOR - opowiadali młodzieży przedstawiciele Międzywydziałowego Koła Naukowego „Bankier”, w ramach projektu „Bank przyjazny dla młodych”, skierowanego do szkół ponadgimanzjalnych o profilu nieekonomicznym. Studenci otrzymali na realizacje projektu promującego wiedzę ekonomiczną grant z NBP, akceptację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz honorowy patronat JM Rektora AE. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dyrekcji szkół i uczniów. Przeszkolono ponad 60 osób. W kolejce czekają następne licea.


23 stycznia z inicjatywy Biura Karier i Promocji Zawodowej AE odbyło się spotkanie biur karier uczelni dolnośląskich, mające na celu integrację środowiska, poprawę obiegu informacji, organizowanie wspólnych szkoleń i podnoszenia jakości obsługi studentów. Omawiano również możliwość realizowania wspólnych projektów, dotyczących rynku pracy w regionie. Jedną z inicjatyw jest projekt wspólnej platformy badania losów absolwentów na Dolnym Śląsku. Jego efektem byłby wiarygodny obraz potencjału zawodowego regionu, bezcenny dla przyszłych inwestorów, poszukujących kandydatów o określonych kwalifikacjach. Taka informacja byłaby również istotna dla uczelni, wskazując na oczekiwania rynku pracy.

Zebrani zdecydowali również o powołaniu Sieci Biur Karier, nieformalnej struktury służącej wymianie informacji, inicjowaniu wspólnych działań, reprezentującej środowisko na zewnątrz.


24 stycznia na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu „Pomosty”. Projekt ten ma na celu nawiązanie, skuteczną organizację oraz utrzymanie długotrwałych i opartych na zasadzie partnerstwa relacji pomiędzy Wydziałem a działającymi w regionie firmami i instytucjami.

Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. przedstawiciele firm: Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., DSE Draexlmaier Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska Sp. z o.o., Invest-Bank SA, BWG Prober Sp. z o.o., czy JZO Sp. z o.o. oraz instytucje takie jak: Euroregionalna Izba Przemysłowo Handlowa, Urząd Miasta Jelenia Góra, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej czy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

W spotkaniu wzięły udział władze Wydziału oraz przedstawiciele funkcjonujących na Wydziale Katedr oraz studenci reprezentujący Studenckie Koła Naukowe.


Pani Alicja Smilgi, emerytowana pracownica AE prosi o przekazanie 1 % podatku na specjalistyczną operację Jej wnuka, która musi być wykonana za granicą. Chętni mogą przekazywać kwoty na adres:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu
Bank PKO S.A. I Oddział Wrocław
Nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839, z dopiskiem „Foczka”

Komunikat Kwestora nr 1/2007

Od 1 stycznia br obowiązują nowe stawki z tytułu krajowej podróży służbowej.

Rozliczenie kosztów podróży winno nastąpić w terminie 14 dni od zakończenia podróży. Do rozliczenia należy dołączyć wszystkie rachunki lub, w przypadku ich braku, pisemne oświadczenie o poniesionym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.


W związku z uruchomioną przez Komisję Europejską w grudniu 2006 r. bazą ekspertów 7 PR (2007-2013) naukowcy mogą zgłaszać swoje kandydatury. Podobnie jak w 6 PR, zgłoszenia mogą być dokonywane w trybie ciągłym przez instytucje lub osoby indywidualne w całym siedmioletnim okresie działania 7PR. W tym celu należy wypełnić specjalne formularze zgłoszeń dostępne na stronie CORDIS: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

Sama procedura rejestracji zajmuje ok. 30 min a korzyści są niewymierne. Oto niektóre z nich:

Więcej informacji dot. zasad uczestnictwa i samej procedury rejestracji można znaleźć na stronie: http://www.kpk.gov.pl/7pr/eksperci.html

Konkursy

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłosił pierwszą edycję Konkursu za najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, które zostały obronione w roku akademickim 2005/2006 i 2006/2007 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce.

Prace należy zgłaszać drogą pocztową do dnia 31 lipca 2007 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać po numerem telefonu 75 645 64 00, e-mail: ks@um.boleslawiec.pl

Wokół nas

Matematyka pomiędzy duchem a materią” albo „Harmonia sfer niebieskich i muzyka doskonałych proporcji”, to tylko niektóre z tematów w programie interdyscyplinarnego studium generale na Uniwersytecie Wrocławskim w marcu i kwietniu. Wśród wykładowców i moderatorów dyskusji znajdują się profesorowie nie tylko wrocławskiego środowiska naukowego. Szczegółowy program znajduje się tutaj.

O historii i idei powołania studium generale można przeczytać na stronie domowej.


Podsekretarz stanu w MNiSW prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski wystosował do kierowników jednostek naukowych listy w sprawie wykazu tytułów czasopism opracowywanego na potrzeby przyszłej oceny parametrycznej jednostek oraz postępowania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadkach ujawnienia nierzetelności przy realizacji zadań finansowanych z budżetu nauki, polegających na naruszeniu prawa autorskiego (plagiat).

Ponadto, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski skierował listy do rektorów szkół wyższych oraz kierowników jednostek naukowych w sprawie dofinansowania projektów badawczych ze środków UE oraz list do recenzentów wniosków o dofinansowanie projektów badawczych i celowych, opisujący stanowisko Zespołu ds. Etyki w Nauce w sprawie rzetelności ocen i recenzji wniosków o dofinansowanie.


Podsekretarz stanu w MNiSW prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski oraz dyrektor IPPT PAN prof. Wojciech Krzysztof Nowacki podpisali umowę pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego w 7. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej (KPK).

Do zadań KPK należy m. in. prowadzenie prac mających na celu zwiększanie polskiego uczestnictwa w programach badawczo-rozwojowych UE, wspomaganie integracji i promocja polskiego potencjału badawczo-rozwojowego oraz polskiego przemysłu, wspomaganie procesów budowy regionów wiedzy i innowacji, wspieranie procesów budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono w latach 2007-2013 kwotę 32 161 795 zł.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało w związku ze zmianą nazw dwóch kierunków (Zarządzanie i marketing otrzymało nazwę Zarządzanie a Finanse i bankowość – Finanse i rachunkowość), że studenci, którzy rozpoczęli studia na tych kierunkach przed wejściem w życie zmian (tj. 1 października 2006), winni otrzymać dyplomy ukończenia studiów zawierające dotychczas obowiązującą nazwę ukończonego kierunku studiów.


Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu maturalnego organizowanego w maju 2007 roku. Egzaminy pisemne trwać będą od 4 maja do 23 maja i rozpoczną się egzaminem z języka polskiego, a zakończą językami mniejszościowymi i egzaminem z języka kaszubskiego. Egzaminy ustne będą przeprowadzane od 4 do 31 maja według harmonogramów ustalonych w poszczególnych szkołach.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem