Na Uniwersytecie

Ukazał się pierwszy numer pisma uczelnianego pod nową nazwą "Portal - Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" i w nowej szacie graficznej. Redaktorką naczelną została mgr Lucyna Wasylina. Pismo juz wkrótce będzie dostępne w zakładce na stronie internetowej uczelni, będzie tam także miejsce do zamieszczania komentarzy dotyczących artykułów zawartych. Zainteresowanych drukowanym egzemplarzem pisma zapraszamy do Biura Promocji, bud E, pok. 106

Zebrał się Senat UE

26 września 2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu w kadencji 2008-2012.

Nowo wybranych Senatorów w imieniu kierownictwa uczelni przywitał rektor prof. Bogusław Fiedor.

Profesor Zofia Hasińska, pełnomocnik rektora ds. studiów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku we Wrocławiu zapoznała Senatorów z projektem regulaminu UTW. Prof. Andrzej Kaleta zaproponował dołączenie do składu Rady Koordynacyjnej UTW osoby reprezentującej Stowarzyszenie Absolwentów WSH, WSE i AE. Senat jednomyślnie wyraził zgodę na powołanie Uniwersytetu III Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym oraz zatwierdził regulamin UTW wraz z zaproponowanymi poprawkami. Profesor Zofia Hasińska poinformowała, że jesteśmy drugą uczelnią ekonomiczną w kraju, po SGH, w której zainicjowano zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przypomniała, że w Bolesławcu od dwóch lat działa już pod opieką naszej uczelni i miasta lokalny UTW. Studia na UTW rozpoczyna 150 osób. Wykładowcami będą pracownicy naukowi UE.

Rektor prof. Bogusław Fiedor przedstawił Senatorom komentarz-preambułę do „Sprawozdania Rektora za rok 2007”. Rektor oceniając wyniki za rok 2007 zwrócił uwagę na osiągnięcia uczelni i wyzwania stojące przed nią. Do sukcesów zaliczył m.in. rozwój studiów międzyuczelnianych, otrzymanie kolejnych akredytacji przyznanych przez PKA, FPAKE i FORUM, wzrost liczby osób podejmujących trud uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Rektor podkreślił, iż mimo niżu demograficznego uczelnia utrzymuje stałą liczbę studentów, jednak we Wrocławiu z powodu wzrostu liczby studentów na niestacjonarnych studiach magisterskich i podyplomowych zaczyna brakować sal dydaktycznych, dlatego konieczna jest rozbudowa bazy lokalowej. Rektor wspomniał także o sukcesach w 2008 r., m.in. uczelnia realizuje obecnie 15 projektów europejskich i uzyskała kwotę 4,8 mln zł. na finansowanie projektu pt. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kuźnią kadr menedżerskich dla opartej na wiedzy gospodarki (PO Kapitał Ludzki, 4.1.1 – wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) a w jego ramach zainicjowała prace na rzecz powołania UTW i Centrum e-learningowego, uczelnia uzyskała także Kartę Erasmusa na kolejne 4 lata, zorganizowała merytoryczny program edukacyjny w ramach inicjatywy Summer School.

Senat wyraził poparcie dla kandydatur rektora na stanowiska kierownicze jednostek międzywydziałowych we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej przyznano mgr Barbarze Żmigrodzkiej, kierownikiem Studium Języków Obcych został mgr Mirosław Pawlikowski, kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego został mgr Tomasz Dąbrowski, kierownikiem Studium Języków Obcych na Wydziale GRiT jest mgr Renata Dworak-Zgondek, a kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego – mgr Czesław Gajdamowicz.

Profesor Marek Łyszczak, prorektor ds. rozwoju uczelni i promocji zapoznał Senatorów z opinią dotyczącą sprzedaży: Hotelu Asystenta „Klasztor”(prawa własności nieruchomości gruntowej) i obiektu dydaktycznego w Wałbrzychu (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest budynek ZOD). Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży sa potrzebne jako udział własny w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Senatorowie wyrazili zgodę na rozpoczęcie procedury umożliwiającej sprzedaż tych nieruchomości.

Senat po zapoznaniu się z projektem uchwalił regulamin przyznawania odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Następnie Senatorowie wyrazili poparcie dla wniosku Rektora o przyznanie odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Ewie Wolak, Aleksandrze Natalli-Świat, Jerzemu Szmajdzińskiemu, prof. Markowi Rockiemu i prof. Tadeuszowi Lutemu w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz przekształcenia uczelni w uniwersytet. Odznaczenia zostaną wręczone podczas obchodów Święta uczelni w listopadzie 2008 r.

Rektor prof. Bogusław Fiedor poinformował o podjęciu starań, aby nasza uczelnia przystąpiła do inicjatywy „Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.” Senat jednogłośnie wyraził zgodę na udział Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w pracach spółki.

Senatorowie powołali przedstawicieli do stałych komisji senackich. Lista osób powołanych znajduje się w sekretariacie rektora.

Senat na wniosek dziekana prof. Władysława Czupryka wyraził zgodę na zatrudnienie prof. dr hab. Danuty Sołtys oraz dr hab. Marii Trzcińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym

Profesor Jacek Unold przedstawił koncepcję powołania na uczelni Centrum e-learningu, omówił stan zaawansowania prac i zachęcał, by pracownicy współuczestniczyli w jego tworzeniu i rozwoju. Strona Centrum jest dostepna ze strony głównej uczleni.

Rekrutacja 2008

Zakończyła się rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne. Na studia stacjonarne najwięcej podań złożona na cztery kierunki wydziału Nauk Ekonomicznych oraz kierunek Zarządzanie na wydziale ZIF – średnio 6,5 na 1 miejsce. Wydziały wrocławskie bez kłopotu wypełniły założone limity. Wydział GRiT przedłużył z powodzeniem rekrutację na wrzesień na kierunku Ekonomia.

Warto odnotować wysoki poziom reprezentowany przez kandydatów. Ostatni przyjęci na a najbardziej oblegane kierunki zdali maturę (oba przedmioty rozszerzone) na poziomie minimum 60%.

Poniżej tabela z minimalną liczbą punktów wystarczającą do przyjęcia na dwa największe wydziały (1% na maturze = 1 punkt rekrutacyjny).:

Sukcesem zakończyła się również rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Na studia licencjackie (zaoczne i wieczorowe) przyjęliśmy 1183 osób (plan wynosił 1268), na studia magisterskie 2056 osób (plan 1128). Największym zainteresowaniem w przypadku studiów II stopnia cieszyły się dwa kierunki wydziału ZIF – Zarządzanie (800 osób przyjętych) oraz Finanse i rachunkowość (685 osób przyjętych).

Spotkanie w ramach Forum Edukacji Ekonomicznej

„Stabilność systemu bankowego” będzie tematem wykładu, który 16 października o godz. 13.00 w Sali P1 wygłosi Małgorzata Zaleska, prezes Narodowego Funduszu Gwarancyjnego. Gościem spotkania będzie również prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Na wykład zapraszamy nie tylko ofiary kryzysu finansowego.

Nowości biblioteki

Biblioteka Główna informuje, o uzyskanych dostępach do baz:

ProQuest Entrepreneurship jest platformą zaprojektowaną dla przedsiębiorców potrzebujących szybkiego dostępu do najnowszych informacji biznesowych, szybkiego przejścia do najbardziej poszukiwanych informacji oraz rekomendacji ekspertów w Editor`s Picks. Oferuje w jednym miejscu dostęp do różnorodnych narzędzi odkrywczych i pomocniczych dla potrzeb przedsiębiorczości.


Wydawnictwo UE zaprasza do księgarni na tani październik. Zobacz ofertę

Materiały konferencyjne FPAKE

Na stronie http://www.e-edukacja.net/ dostępne są filmy z wystąpień konferencyjnych, galerie fotografii oraz wersje elektroniczne dotychczas wydanych publikacji z czterech edycji środowiskowych konferencji „E-edukacja w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” . Najbliższa V edycja konferencji odbędzie się 13 listopada w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Dzień rektorski

Dzień 10 listopada 2008 (poniedziałek) poprzedzający Święto Niepodległości jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich wydziałów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych.

Kursy

Kurs przygotowujący do matury z matematyki prowadzony tradycyjnie na naszej uczelni rozpocznie się 30 października. Szczegóły i zapisy tutaj


W połowie października rozpocznie się bezpłatny kurs języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego (dotyczy również słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich). Intensywny kurs potrwa do końca grudnia 2008 roku i będzie się odbywał w godzinach popołudniowych (lub w godzinach ustalonych wspólnie przez lektora i uczestników). O udziale w kursie zadecydują wyniki pisemnego testu kwalifikacyjnego (budynek J, pokój 24a), który można wypełnić w dniu 10.10.2008 r. w godzinach od 9:00 do 13:00.Wcześniej należy przesłać mailem formularz zgłoszeniowy na adres bope@ae.wroc.pl (do 09.10.2008). W zgłoszeniu proszę podać adres mailowy oraz nr telefonu - niezbędne organizatorom w celu poinformowania Państwa o wynikach procedury kwalifikacyjnej.


Studium Języków Obcych zaprasza wszystkich na profesjonalne kursy języków obcych. Przy Studium mają swoją siedzibę jedyne na Dolnym Śląsku centra egzaminacyjne języka niemieckiego Instytutu Goethego, języka hiszpańskiego Instytutu Cervantesa, języka francuskiego Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz bardzo prężnie działające centrum egzaminacyjne języka agielskiego Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Więcej informacji o zapisach, kursach i certyfikatach: www.sjo.ue.wroc.pl

Zaproszenia i konkursy

Na wykład prof. Jerzego Woźnickiego Pt. „Dobre praktyki szkół wyższych w funkcjonowaniu uczelni” zaprasza rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w dniu 16 października na godz. 13.00 (aula Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki 24a)

Wokół nas

Uniwersytet Zielonogórski i Politechnika Częstochowska dołączyły do Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Tym samym Kolegium zrzeszać będzie 15 uczelni wyższych. Przypomnijmy, ż nowym przewodniczącym Krowio wybrany został rektor PWr, prof. Tadeusz Więckowski.


Minister NiSW ogłosił konkurs w ramach III edycji programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców"

W ramach programu przyznawane są jednostkom naukowym środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych, obejmujących udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.


Minister NiSW informuje w związku z ogłoszeniem naboru wniosków na przyznanie dotacji na badania własne że będzie ona przyznawana zgodnie z art. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki i §11 rozporządzenia pt. Kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Wytyczne Ministra pt. Zasady składania wniosków o dotacje na badania własne przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z czerwca 2006 r. nie obowiązują.


Osobom zainteresowanym biznesem polecamy portal http://mambiznes.pl/ założony przez ubiegłorocznego absolwenta uczelni Grzegorza Martynowicza. Miłej lektury.


Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej.
Albert Einstein

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem