Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Na kierunki prowadzone na poszczególnych wydziałach podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z nw. przedmiotów

Przedmioty kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

na kierunkach prowadzonych we Wrocławiu:
•język obcy nowożytny
•matematyka
•oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki,
na kierunkach prowadzonych w Filii w Jeleniej Górze
•język obcy nowożytny,
•matematyka lub język polski
•oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (jeżeli nie został wybrany wyżej), matematyka (jeżeli nie została wybrana wyżej), geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki,
W przypadku ubiegania się o przyjęcia na kierunki anglojęzyczne, język obcy (nowożytny) brany pod uwagę w rekrutacji musi być językiem angielskim wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Pozostałe wymagania pozostają identyczne, jak w przypadku kierunków prowadzonych w języku polskim.

Sposób przeliczania punktów w rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia
1. Zasadniczym elementem postępowania jest konkurs świadectw dojrzałości (z zastrzeżeniem pkt. c). Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów wymienionych powyżej.
a. nowa matura - podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że:
•    punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym:
każdy punkt procentowy równa się 0,5 punktu kwalifikacyjnego.
Przykład: wynik maturalny na poziomie podstawowym 100% = 50 punktów kwalifikacyjnych.
•    punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym:
każdy punkt procentowy równa się 1 punkt kwalifikacyjny.
Przykład: wynik maturalny na poziomie rozszerzonym 100% = 100 punktów kwalifikacyjnych
Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1.5.
• w razie umieszczenia w świadectwie dojrzałości osobnej oceny z poziomu podstawowego i rozszerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwalifikacyjnemu.
• dla kandydatów na studia prowadzone w języku obcym zasadę identyczną jak dla kandydatów na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki obce, a punkty za język obcy nalicza się tylko, jeśli na egzaminie maturalnym zdawali język, w jakim mają być prowadzone studia i tylko za poziom rozszerzony według zasady 1 punkt kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy; tych kandydatów nie dotyczy możliwość przedstawiona w punkcie c) (w odniesieniu do żadnego przedmiotu).
b. stara matura: podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Stara matura

Ocena

Punkty kwalifikacyjne

celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca

100
80
55
30
12


c. kandydaci, którzy nie zdawali przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie b) i pomnożone przez 0,3,
d. kandydaci, którzy zdawali "maturę międzynarodową", podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą; (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych, lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności języka studiów ze zdawanym na "maturze międzynarodowej").

Matura międzynarodowa

Poziom

Punkty kwalifikacyjne SL

Punkty kwalifikacyjne HL

7 excellent
6 very good
5 good
4 satisfactory
3 mediocre
2 poor (minimum)

40
35
30
24
18
12

100
85
70
55
40
30

Podstawa prawna

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem