Wymagania względem osób ubiegających się o tytuł profesora zależą od daty wszczęcia postępowania. Postępowanie wszczyna złożenie wniosku w odpowiedniej instytucji. Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte:

do 30 kwietnia 2019

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, oraz:

 • posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
 • posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
 • posiada osiągnięcia w opiece naukowej - uczestniczyła co najmniej:
  • raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz
  • raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
  • dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym
Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 i niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 zamyka się lub umarza się. Nadania po 30 kwietnia 2019 następują w nowych dyscyplinach określonych Rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

między 1 maja a 30 września 2019

nie wszczyna się postępowań o nadanie tytułu profesora

między 1 października 2019 a 31 grudnia 2020

Tytuł profesora nadaje się osobie, która:

 • posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:
  • wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,
  • uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

W postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć zalicza się także:

 • artykuły naukowe opublikowane:
  • w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  • przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
 • monografie naukowe wydane przez:
  • wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  • jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

  od 1 stycznia 2021

Tytuł profesora nadaje się osobie, która:

 • posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:
  • wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,
  • uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem