Specjalność MIĘDZYNARODOWY RYNEK PRACY (II)

MIĘDZYNARODOWY RYNEK PRACY (II STOPIEŃ)

Specjalność pod opieką Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych 
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Opiekun specjalnościdr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE (ewa.cybulska@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Specjalność jest adresowana do studentów studiów II stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Poza granicami Polski, w krajach europejskich pracuje ok. 2 milionów obywateli naszego kraju. Zdecydowana większość z nich przebywa stale lub czasowo w krajach UE, a część także w krajach EFTA, w Europie Wschodniej oraz poza Europą. Wielu obcokrajowców pracuje także w Polsce. Od 2004 roku Europa stopniowo otwierała swoje rynki pracy. Fundamentalna swoboda przepływu osób stanowi dopełnienie istniejących ścisłych związków gospodarczych; jest zarazem komplementarna i substytucyjna w stosunku do swobód przepływu usług, kapitałów i towarów. Firmy funkcjonujące w innym kraju mogą sprowadzać pracowników i odwrotnie - mogą dokonywać inwestycji w Polsce, korzystając z dostępnych zasobów pracy. Wpływa to także na relacje handlowe. Aż 80% polskiego eksportu i ponad 60% importu przypada na kraje UE. Stąd wynika szczególna uwaga poświęcana UE. Dobra znajomość zasad funkcjonowania i specyfiki rynków pracy innych państw jest kluczowa zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm chcących rozwijać swoją działalność za granicą. 

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do wyzwań współczesnego, nowoczesnego, ciągle przeobrażającego się i coraz bardziej globalizującego się rynku pracy oraz przekazanie wiedzy o rozwiązaniach specyficznych dla różnych rynku pracy. Jest to ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy podejmującego decyzję o działalności poza granicami kraju, jak i władz czy instytucji wspierających i promujących taką działalność. 

Zasadnicze treści kształcenia

W czasie kształcenia na specjalności Międzynarodowy Rynek Pracy szczególną uwagę poświęcono regulacjom prawnym i praktyce funkcjonowania rynków pracy w Europie. W czasie studiów słuchacze uzyskają wiedzę i kompetencje m.in. w obszarach:

• specyfiki funkcjonowania rynków  pracy w różnych krajach;
• prawa polskiego, europejskiego, konwencji międzynarodowych; 
• działania swobody przepływu osób, przepływu usług oraz przedsiębiorczości w praktyce; 
• skutków procesów globalizacji i regionalizacji dla krajowych i lokalnych rynków pracy; 
• wpływu sytuacji panującej w międzynarodowym systemie ekonomicznym na funkcjonowanie rynków pracy;
• tradycyjnych i nowoczesnych form zatrudnienia;
• podstawowych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w różnych krajach.

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Międzynarodowy Rynek Pracy drugiego stopnia posiada wiedzę na temat zasad funkcjonowania i regulacji odnoszących się do międzynarodowych rynków pracy. Absolwent jest świadom praw i obowiązków pracodawców i pracobiorców w różnych państwach. Zna odrębności rynków pracy o charakterze regionalnym lub krajowym, czynników decydujących o ich specyfice, ich typologię oraz standardy działania firm w różnych państwach. Potrafi korzystać z systemu EURES. Absolwent jest pracownikiem poszukiwanym przez przedsiębiorstwa działające w skali krajowej i międzynarodowej, korporacje transnarodowe, organizacje międzynarodowe, organy administracji unijnej, rządowej. Jest przygotowany do pracy oraz rozpoczęcia i prowadzenia działalności na własny rachunek w Polsce i za granicą.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem