Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

BIBLIOTEKA REGIONALISTY

Redakcja czasopisma Biblioteka Regionalisty informuje, iż nabór artykułów w języku angielskim do nr 20 (2020) trwa do 31 marca 2020 r.

Artykuły należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych SENIR (https://review.ue.wroc.pl/)


INFORMACJE OGÓLNE

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej została utworzona 1 października 2003 r. Zarządzeniem Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 39/2003. Na kierownika Katedry powołano prof. zw. dr hab. Ryszarda Broszkiewicza. Od 2004 r. Katedrą kieruje prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik.

Problematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze dotyczy występowania procesów społeczno-ekonomicznych w współczesnej przestrzeni zarówno w przekroju międzynarodowym, krajowym, regionalnym, subregionalnym jak i lokalnym. Za jeden z podstawowych obszarów badawczych przyjmuje się także funkcjonowanie samorządu terytorialnego i wzrastającą jego rolę jako podmiotu kreującego wszelkie elementy rozwoju przestrzennego. Pracownicy Katedry posiadają doświadczenie w wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej zarówno w obszarach naukowo-dydaktycznym, jak i praktycznym.INFORMATION CONCERNING ACTIVITY OF DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND SELF-GOVERNED ADMINISTRATION

Department of Spatial Economy and Self-governed Administration was created on 1st Ocotber 2003 year by Rektor of Wroclaw University of Economics` directive nr 39/2003. Problem of scientific researches carring on in Department concerns social and economic processes appearing in contemporary space as well as international, native, regional, subregional and local section. One of basic examining areas which are also taken into consideration is acting territorial self-government and its raising role as subject creating all elements of spatial development. Workers of our Chair have experience in use funds coming from European Union as well as scientific and didactic area and also practical one.

DANE KONTAKTOWE

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (071) 36 80 217 (Kierownik Katedry)
tel. (071) 36 80 177 lub (071) 36 80 224 (Sekretariat)

PRACOWNICY  KATEDRY

Kierownik Katedry

Prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik (stanowisko: profesor zwyczajny)

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Dr hab. Katarzyna Miszczak, prof. UEW (stanowisko: profesor UEW)
Dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. UEW (stanowisko: profesor UEW)
Dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW (stanowisko: profesor UEW)
Dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW (stanowisko: profesor UEW)
Dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW (stanowisko: profesor UEW)
Dr Piotr Hajduga (stanowisko: adiunkt)
Dr Anna Mempel-Śnieżyk (stanowisko: adiunkt)
Dr Małgorzata Rogowska (stanowisko: adiunkt)
Mgr Hanna Adamiczka (stanowisko: asystent)
Mgr inż. Agata Pluta (stanowisko: asystent)

Doktoranci

Mgr Anna Szulc
Mgr Aleksandra Wrona

Pracownicy administracyjni (Sekretariat)

Inż. Beata Bielecka
pok. 206 bud. B
tel. (071) 36 80 177
fax (071) 36 80 176

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje zajęcia z takich przedmiotów jak: polityka ekonomiczna, geografia ekonomiczna, geografia polityczna i gospodarcza, wprowadzenie do europejskiej gospodarki przestrzennej, samorząd terytorialny w Europie, integracja europejska a kraje Europy Środkowo-Wschodniej, strategie i międzynarodowe planowanie przestrzenne, obszary metropolitalne w Europie, obszary metropolitalne w gospodarce światowej, internacjonalizacja gospodarki sieciowej, teorie rozwoju regionalnego.

Przy Katedrze działają następujące koła naukowe: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej ALIQUANTA oraz Studenckie Koło Naukowe Ekonomii i Kultury Krajów Hiszpańskojęzycznych OLE!.

W Katedrze organizowane są spotkania pracowników i studentów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz praktyki gospodarczej.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Działalność naukowo-badawcza Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu gospodarki przestrzennej, regionalistyki oraz administracji samorządowej. Problematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze dotyczy występowania procesów społeczno-ekonomicznych we współczesnej przestrzeni zarówno w przekroju międzynarodowym, krajowym, regionalnym, subregionalnym jak i lokalnym. Za jeden z podstawowych obszarów badawczych przyjmuje się także funkcjonowanie samorządu terytorialnego i wzrastającą jego rolę jako podmiotu kreującego wszelkie elementy rozwoju przestrzennego. Pracownicy Katedry prowadzą badania podstawowe oraz badania bezpośrednio dla praktyki gospodarczej. Między innymi pod przewodnictwem Pana dr hab. Stanisława Korenika, prof. UE zespół koordynował pracami nad przygotowaniem Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku oraz przygotował ekspertyzy, które stały się punktem wyjścia do przygotowania Strategii. Pracownicy naszej Katedry posiadają doświadczenie w wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej zarówno w obszarach naukowo-dydaktycznym, jak i praktycznym.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem