Pytania na egzamin dyplomowy (licencjat) na kierunku Zarządzanie

Pytania na egzamin dyplomowy (licencjat) na kierunku Zarządzanie 


 1. Rzadkość dóbr jako podstawa wyborów ekonomicznych.
 2. Rynek, struktura rynków i model gospodarki rynkowej.
 3. Suwerenność konsumenta w gospodarce rynkowej.
 4. Doktryna „niewidzialnej ręki” i funkcje państwa w gospodarce rynkowej.
 5. Nadwyżka konsumenta i jej zastosowanie do porównywania form rynku.
 6. Powody monopolizacji rynku. Formy monopolu.
 7. Praktyki monopolistyczne i ich ograniczenie prawne.
 8. Konkurencja i współpraca na rynkach niedoskonale konkurencyjnych.
 9. Mechanizmy uczestnictwa człowieka w organizacji.
 10. Etapy tworzenia zespołu zadaniowego.
 11. Konflikty wewnątrzgrupowe i międzygrupowe oraz sposoby ich rozwiązywania.
 12. Źródła władzy menedżera i ich charakterystyka.
 13. Rodzaje oporów przeciw zmianom w organizacji i techniki ich ograniczania.
 14. Warunki skutecznego kierowania zespołami zadaniowymi.
 15. Procesy integracji społecznej w organizacji.
 16. Kultura organizacyjna jako podstawa kształtowania zachowań pracowników i menedżerów.
 17. Etyka zachowań w organizacji.
 18. Style kierowania.
 19. Podstawowe parametry i rodzaje projektów.
 20. Inicjowanie i definiowanie projektów.
 21. Organizowanie zespołu projektowego.
 22. Metody zarządzania projektami.
 23. Niepowodzenia w realizacji projektów.
 24. Metody, techniki i narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników.
 25. Wykorzystywanie wyników okresowych ocen pracowniczych.
 26. Podział instrumentów motywowania.
 27. Wynagrodzenia jako środek motywowania: struktura, funkcje, formy i systemy.
 28. Kształtowanie rozwoju pracowników: ścieżki kariery, szkolenia, programy rezerwy kadrowej, programy sukcesji, zarządzanie talentami.
 29. Pojęcie danych i informacji.
 30. Pojęcie bazy danych i rodzaje baz danych.
 31. Najważniejsze różnice między systemem informacyjnym i systemem informatycznym.
 32. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na współczesną gospodarkę.
 33. Ewolucja systemów informatycznych oraz kierunki ich dalszego rozwoju.
 34. Kierunki i sposoby wykorzystania serwisu internetowego w przedsiębiorstwie.
 35. Pojęcie jakości i zarządzania jakością.
 36. Założenia koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM).
 37. Dokumentacja systemu zarządzania jakością.
 38. Zarządzanie jakością według norm ISO.
 39. Metody i techniki wspierające zarządzanie jakością.
 40. Narzędzia doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie.
 41. Otoczenie marketingowe firmy: elementy składowe i znaczenie.
 42. Marketing-mix: koncepcje 4P i 4C.
 43. Proces podejmowania decyzji zakupu przez nabywcę: etapy i uwarunkowania.
 44. Demograficzne cechy nabywców i ich wpływ na decyzje zakupowe.
 45. Segmentacja rynku: cele i przebieg procesu oraz kryteria podziału nabywców na segmenty.
 46. Pozycjonowanie marki: pojęcie i sposoby pozycjonowania.
 47. Fazy w cyklu życia produktu i ich charakterystyka.
 48. Funkcje i znaczenie marki w działalności rynkowej.
 49. Czynniki wpływające na wysokość cen ustalanych w przedsiębiorstwie.
 50. Kanał dystrybucji: budowa, uczestnicy, rodzaje i kryteria wyboru przez producenta.
 51. Istota i cele logistyki.
 52. Zakres działań logistycznych w sferze dystrybucji produktów.
 53. Narzędzia komunikacji marketingowej: rodzaje i zastosowania.
 54. Proces planowania badań marketingowych: zasadnicze etapy.
 55. Podstawowe jakościowe i ilościowe metody badań marketingowych.
 56. Metody doboru próby w badaniach ilościowych.
 57. Zasady budowy kwestionariusza ankiety badawczej.
 58. Etapy w procesie strategicznego planowania marketingowego.
 59. Zakres analizy sytuacji firmy na potrzeby planowania marketingowego.
 60. Analizy portfolio: zastosowania, konstrukcja, odmiany i kryteria oceny przedsięwzięć.
 61. Funkcje przedsiębiorcy w gospodarce.
 62. Funkcje i struktura biznes planu.
 63. Rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie.
 64. Analiza progu rentowności i analiza dźwigni operacyjnej jako źródła informacji zarządczych.
 65. Związek kosztu kapitału w przedsiębiorstwie ze strukturą jego finansowania.
 66. Istota i znaczenie pozytywnego efektu dźwigni finansowej.
 67. Metody oceny rentowności inwestycji jako źródła informacji.
 68. Majątek i kapitały przedsiębiorstwa.
 69. Bilans i rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie.
 70. Inwestowanie kapitału przedsiębiorstwa – inwestycje rzeczowe i pieniężne.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem