Pytania na egzamin dyplomowy (licencjat) na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pytania na egzamin dyplomowy (licencjat) na kierunku Finanse i Rachunkowość 


1. Istota i zakres samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego
2. Zasady kształtowania dochodów samorządu terytorialnego
3. Przesłanki i kryteria przyznawania jednostce samorządu terytorialnego dochodów uzupełniających
4. Istota i cechy dochodów własnych
5. Uwarunkowania wykorzystania zwrotnych źródeł finansowania jednostki samorządu terytorialnego
6. Struktura i zakres budżetu państwa
7. Istota i instrumenty funkcji redystrybucyjnej finansów publicznych
8. Podatki pośrednie a funkcja fiskalna
9. Istota, konstrukcja i przyczyny powstawania długu publicznego
10. Ekonomiczne konsekwencje deficytów budżetowych
11. Rynek walutowy – funkcjonowanie, podmioty i instrumenty. Krótka charakterystyka.
12. Transakcje spekulacyjne, arbitrażowe i hedgingowe na ryku walutowym.
13. Ryzyko kursowe i sposoby jego ograniczania.
14. Cechy charakterystyczne instrumentów pochodnych i ich zastosowanie
15. Cechy rynku kapitałowego
16. Cechy rynku pieniężnego
17. Proces emisji akcji w Polsce – procedura, uczestnicy
18. Obligacje – charakterystyka instrumentu
19. Rola giełdy papierów wartościowych
20. Prawo poboru z perspektywy inwestora giełdowego
21. Rynek kontraktów futures
22. Jakie są wady i zalety analizy wskaźnikowej ?
23. Rola wskaźników płynności w ocenie wiarygodności kontrahenta
24. Jaka jest rola wskaźników rentowności w ustalaniu celów przedsiębiorstwa ?
25. Etapy powstawania wyniku finansowego w rachunku zysków i strat
26. W jakich strategicznych decyzjach może być pomocna analiza kosztu kapitału ?
27. Korzyści i koszty pozyskiwania kapitału za pomocą emisji akcji na rynku kapitałowym (z perspektywy przedsiębiorstwa)
28. Koncepcja i zastosowanie WACC i MCC
29. Cykl konwersji gotówki – zastosowanie, konstrukcja, ograniczenia
30. Własne i obce źródła finansowania przedsiębiorstwa
31. Elementy polityki należności firmy
32. Czynniki wpływające na podział zysku i na politykę dywidend firmy
33. Dźwignia finansowa i operacyjna a ryzyko w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
34. Sposoby uwzględniania ryzyka w metodach oceny opłacalności inwestycji
35. Wady i zalety prostych metod oceny inwestycji
36. Dźwignia finansowa i operacyjna a ryzyko w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
37. Funkcje banku w gospodarce
38. Operacje aktywne banku komercyjnego – istota, rodzaje, podstawowe regulacje prawne
39. Operacje pasywne banku komercyjnego – istota, rodzaje, podstawowe regulacje prawne
40. Ryzyko kredytowe – rodzaje i metody redukcji
41. Zakres europejskiej licencji bankowej
42. Warunki wymagane dla uzyskania licencji bankowej
43. Polecenie przelewu jako instrument płatniczy
44. Zakres umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
45. Umowa kredytowa a umowa kredytu konsumenckiego
46. Polecenie zapłaty jako instrument płatniczy
47. Bankowy tytuł egzekucyjny jako szczególne uprawnienie banku
48. Bank jako instytucja zaufania publicznego
49. Bankowość uniwersalna a bankowość specjalistyczna - różnice w modelach
50. Warunki zachowania stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowego
51. Parametry oceny efektywności OFE
52. Kształtowanie stosunku ubezpieczenia. Prawa i obowiązki stron umowy
53. Ryzyko ubezpieczeniowe – istota, rodzaje, metody manipulacji
54. Pośrednicy ubezpieczeniowi
55. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych
56. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
57. Rodzaje ubezpieczeń na życie
58. Metody ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – franszyza integralna, redukcyjna, udział własny
59. Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
60. Polski system emerytalny – cechy, proponowane zmiany.
61. Produkt Krajowy Brutto (PKB) - definicja i metody obliczania – makroekonomia.
62. Cel polityki fiskalnej państwa – makroekonomia.
63. Narzędzia polityki monetarnej banku centralnego, jako banku państwa - makroekonomia.
64. Istota i rodzaje bezrobocia – makroekonomia.
65. Inflacja kosztowa a inflacja popytowa – makroekonomia.
66. Rzadkość dóbr jako podstawa wyborów ekonomicznych – mikroekonomia.
67. Rynek, struktura rynków i model gospodarki rynkowej – mikroekonomia.
68. Suwerenność konsumenta w gospodarce rynkowej – mikroekonomia.
69. Doktryna "niewidzialnej ręki" i funkcje państwa w gospodarce rynkowej - mikroekonomia.
70. Powody monopolizacji rynku. Formy monopolu – mikroekonomia.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem