Specjalność ZARZĄDZANIE MARKĄ (I)

ZARZĄDZANIE MARKĄ (I STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Instytutu Marketingu
oferowana na studiach stacjonarnych I stopnia

Opiekun specjalności:
dr Sylwia Wrona (sylwia.wrona@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI 2017/2018 [PDF]

Opis specjalności

"...Dziś liczą się głównie uczucia i emocje... Żeby być wybranym, trzeba się wyróżnić, utrwalić swój wizerunek, zdobyć reputację, zbudować autorytet - trzeba mieć MARKĘ..." [M.A. Boruc, Instytut Marki Polskiej]

Produkty, przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe, miasta i gminy, politycy, naukowcy, artyści, biznesmeni, wszyscy potrzebują identyfikacji i wyróżnienia. Marki stały się nieodłączną częścią życia współczesnego człowieka.

W warunkach intensywnej, globalnej konkurencji i bogactwa ofert rynkowych marka jest jednym z kluczowych zasobów przedsiębiorstwa, sposobem redukcji ryzyka jego działalności, źródłem długookresowej przewagi konkurencyjnej oraz gwarantem wzrostu rentowności operacji. Stanowi wartość, która przekłada się na teraźniejszą i przyszłą kondycję podmiotu gospodarczego.

Naturalnie na sukces tak rozumianej marki składa się wiele elementów. Markę trzeba stworzyć, nadać jej tożsamość, zakomunikować ją odbiorcom oraz nieustannie powiększać jej wartość. Marka to efekt dobrego pomysłu umiejętnie wprowadzonego w życie a skuteczny branding, także branding osobisty (personal branding), nabiera coraz większego znaczenia.

Specjalność została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych procesami kreowania i zarządzania marką. Jej celem jest kształcenie Brand Managerów, odpowiedzialnych za powodzenie rynkowe marki - osób koordynujących działania związane z planowaniem, organizacją, wdrażaniem i kontrolą przedsięwzięć w tym zakresie. Profil specjalności umożliwia uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych dla budowy kapitału szeroko rozumianej marki (korporacyjnej, produktowej, osobistej).

Zasadnicze treści kształcenia

Studenci specjalności otrzymują praktyczną i nowoczesną wiedzę na temat przygotowania i wdrożenia skutecznej strategii marki oraz kontroli jej efektów. W trakcie studiów nabywają umiejętności związane z zarządzaniem marką produktową, marką korporacyjną, marką osobistą oraz portfelem marek. Realizowany program pozwala uświadomić sobie znaczenie decyzji podejmowanych przez Brand Managera dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ułatwia zrozumienie istoty, charakteru, zakresu i możliwości wykorzystania różnorodnych metod i narzędzi w tym zakresie.

W ramach specjalności szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego oraz zwiększenia elastyczności zawodowej i zdolności adaptacyjnych. Studenci rozwijają takie kompetencje, jak zdolność kreatywnego myślenia, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole i budowania relacji, umiejętność sprawnego komunikowania się z przedstawicielami różnych środowisk biznesowych.

Przedmioty specjalizacyjne oferowane od r.a. 2017/2018

Formy kształcenia

Kształcenie odbywa się z zaangażowaniem studentów i wykorzystaniem aktywnych metod pracy, takich jak dyskusje moderowane i wymiana doświadczeń, studia przypadków, prace zespołowe, indywidualne i grupowe projekty kreatywne i badawcze, scenki rodzajowe czy symulacje. Dominują zajęcia w formie ćwiczeń, warsztatów i konwersatoriów. Prowadzone są gry menedżerskie, organizowane spotkania z praktykami oraz wizyty w agencjach badawczych. Wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt audiowizualny i techniki komputerowe.

Sylwetka absolwenta

Studenci są przygotowywani do pełnienia średnich i wyższych funkcji zarządczych w organizacji, na stanowisku Brand Managera i stanowiskach pokrewnych (Assistant Brand Manager, Junior/Senior Brand Manager, Category (Brand) Manager, CMO - Chief Marketing Officer, CEO - Chief Executive Officer), a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kreowania marki osobistej.

Absolwent specjalności:

  • dysponuje kompleksową wiedzą dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, wiedzą na temat zasadniczych procesów biznesowych, modeli zarządczych oraz aktualnych tendencji w teorii i praktyce gospodarczej,
  • dysponuje specjalistyczną, nowoczesną wiedzą na temat stosowanych procedur oraz metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do kreowania kapitału marki i budowy jej wartości,
  • wykazuje się zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy oraz jej praktycznego wykorzystania do oceny zjawisk występujących we wszystkich obszarach organizacji i jej otoczeniu,
  • wykazuje się zdolnością analitycznego myślenia i przewidywania, w tym zdolnością określania potrzeb informacyjnych organizacji, gromadzenia danych, analizy informacji oraz jej kreatywnego wykorzystania w procesach zarządczych dotyczących marki,
  • posiada umiejętność podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym w obszarze kreowania oferty przedsiębiorstwa i budowy kapitału marki (korporacyjnej, produktowej, osobistej),
  • posiada umiejętność klarownego i logicznego formułowania opinii w mowie i piśmie, publicznego występowania, sprawnego komunikowania się z przedstawicielami różnych dziedzin oraz szczebli organizacyjnych, a także jednostek zewnętrznych, autoprezentacji i kreowania wizerunku, pracy w zespole i budowania relacji, obsługi komputera oraz posługiwania się językiem obcym, w tym językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania,
  • charakteryzuje się zaangażowaniem oraz poczuciem odpowiedzialności w środowisku pracy i jest otwarty na poglądy innych osób, a także wyraża stałą gotowość do śledzenia nowych trendów i rozwijania własnych kompetencji.

Zdobyta wiedza i umiejętności tworzą solidny fundament dla dalszego rozwoju absolwenta specjalności i budowy jego marki osobistej. Nabyte kompetencje zwiększają jego zdolności adaptacyjne i elastyczność zawodową oraz pozwalają na kontynuację kształcenia na drugim i trzecim stopniu studiów.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem