STATUT

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ i AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU

 

ROZDZIAŁ I - Założenia ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu Stowarzyszeniem

Art. 2.

Stowarzyszenie jest organizacją działającą zgodnie z porządkiem prawnym panującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.

a)Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
b)Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 4.

Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, stowarzyszeń o tożsamych lub zbliżonych celach statutowych.
ROZDZIAŁ II - Cele i metodyka działania.

Art. 5.

Celem Stowarzyszenia jest:
a)utrzymywanie i rozwijanie łączności pomiędzy Uczelnią i jej wychowankami,
b)organizowanie współpracy absolwentów dla umocnienia ich pozycji zawodowej,
c)promowanie wrocławskiej Akademii Ekonomicznej w kraju i za granicą,
d)organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego absolwentów.

Art. 6.

Realizowanie wymienionych celów Stowarzyszenia następnie przez:
a)utrzymywanie stałego kontaktu z Uczelnią,
b)organizowanie zjazdów i narad, odczytów, kursów, wykładów, działalności publicystycznej i wydawniczej oraz popularyzaqa cennych prac naukowych powstających na uczelni,
c)współpracę z organami administracji państwowej i gospodarczej,
d)współpracę z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami a zwłaszcza P 1E,
e)wykorzystywanie doświadczeń absolwentów w działalności naukowej i dydaktycznej Akademii Ekonomicznej,
f)prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach umożliwiających finansowanie zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
ROZDZIAŁ III - Członkowie ich prawa i obowiązki.

Art. 7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)zwyczajnych,
b)honorowych,
c)wspierających.

Art. 8.

1 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej, który złoży deklarację:
a)przystąpienia do Stowarzyszenia,
b)czynnej pracy przy realizacji celów Stowarzyszenia,
c)uiszczania składek członkowskich,
d)przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
2 Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd

Art. 9.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a)wyborcze czynne i bierne do władz Stowarzyszenia,
b)uczestniczenia we wszystkich rodzajach działalności podejmowanej przez Stowarzyszenie,
c)korzystania z pierwszeństwa i ulg w cenach usług świadczonych przez Akademię
Ekonomiczną

Art. 10.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a)realizacji zadań Stowarzyszenia,
b)czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
c)stosowania się do postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d)płacenia składek członkowskich.

Art. 11.

Przyczynami utraty członkostwa mogą być:
a)zaleganie z opłatą składek członkowskich przez 1 rok,
b)orzeczenie Sądu Koleżeńskiego,
c)rezygnacja złożona na piśmie

Art. 12.

0 utracie członkostwa decyduje Zarząd przez podjęcie uchwały bądź Sąd Koleżeński w wypadku określonym w art. 13 Od uchwał bądź orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje zainteresowanym prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty zawiadomienia

Art. 13.

Członkowie działający na szkodę Stowarzyszenia lub popełniający czyn niegodny członka mogą być zawieszeni w uprawnieniach członka, na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub też podlegają wykluczeniu na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Art. 14.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każdy, kto w uznaniu zasług dla Uczelni
1 Stowarzyszenia zostanie przyjęty do Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zgromadzenia
Członków większością 2/3 głosów

Art. 15.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne działające na
obszarze Rzeczypospolitej Polskie) lub poza jej granicami, które deklarują wspomaganie działalności Stowarzyszenia, między innymi przez wnoszenie kwot pieniężnych - składek, bądź wkładów niepieniężnych oraz usług i wartości prawnych


Art. 16.

Członek wspierający ma prawo:
a)poprzez swoich przedstawicieli brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu, ale poza prawem wyborczym,
b)wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia, oceniać i poddawać krytyce jego działalność.
ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia i zakres ich kompetencji.

Art. 17.

Władzami Stowarzyszenia są:
a)Walne Zgromadzenie Członków,
b)Zarząd,
c)Komisja Rewizyjna,
d)Sąd Koleżeński


Art. 18.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, do kompetencji którego należy:
a)wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
b)zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
ustalanie wysokości składek,
c)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
d)uchwalanie statutu i jego zmian,
e)podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie likwidacji majątku


Art. 19.

i Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co trzy lata,
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w ciągu dwóch miesięcy:
a)na pisemne żądanie co najmniej 10% członków,
b)na wniosek Komisji Rewizyjnej

Art. 20.

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków przekazuje się na 14 dni przed jego terminem, z podaniem porządku dziennego, czasu i miejsca według przyjętego zwyczaju

Art. 21.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne:
a)w I terminie przy obecności minimum 50% członków,
b)w II terminie niezależnie od liczby uczestników.

Art. 22.

a)Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, dwóch Zastępców, Sekretarza, Skarbnika oraz do dziewięciu członków Zarządu wybranych na okres trzech lat w głosowaniu tajnym. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach
b)W wypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu, przysługuje mu prawo kooptacji, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru

Art. 23.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:
a)realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie,
b)opracowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
c)wydawanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych,
d)ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
e)ogólny zarząd majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
f)zatrudnianie pracowników oraz określenie ich odpowiedzialności.
g)podejmowanie decyzji o pozbawieniu członkostwa,
h)sporządzanie bilansu rocznego,
i)prowadzenie działalności gospodarczej

Art. 24.

aaa)Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków,
bbb)Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych Członków Przewodniczącego i jego Zastępcę.

Art. 25.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a)wykonywanie stałej kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa i postanowieniami statutu, co najmniej 1 raz w roku,
b)zgłaszanie uwag i wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia,

Art. 26.

Komis|a Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach może zażądać zwołania zebrania Zarządu lub Walnego Zgromadzenia Członków

Art. 27.

a)Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
b)Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego i jego Zastępcę

Art. 28.

Do opracowywania i wykonywania określonych zadań Stowarzyszenia Zarząd może powoływać Zespoły spośród wszystkich członków Stowarzyszenia Dopuszcza się do pracy w tych Zespołach rzeczoznawców spoza Członków Stowarzyszenia

Art. 29.

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentowane jest przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, Zastępcę Prezesa lub Skarbnika, co odnosi się również do zaciągania zobowiązań
majątkowych

 

ROZDZIAŁ V - Majątek Stowarzyszenia.

Art. 30.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a)składek,
b)dotacji, darowizn, zapisów,
c)wpływów z działalności gospodarczej,
d)z wpływów z organizowanych zjazdów koleżeńskich.


Art. 31.

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach zatwierdzonego budżetu.
ROZDZIAŁ VI - Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia.

Art. 32.

I Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może być przyjęta na Walnym Zgromadzeniu Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku nieobecności tej liczby Członków - decyzje mogą być podjęte większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym w II terminie


Art. 33.


Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem