Jesteś obywatelem Polski, ale świadectwo maturalne uzyskałeś za granicą?

Możesz przystąpić do rekrutacji i ubiegać się o przyjęcie na studia, jednak obowiązuje Cię krótszy termin rejestracji w systemie elektronicznym.

Harmonogram rekrutacji:

 od 30.04.2018 do 30.06.2018r.  do godz. 23:59

Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego Kandydata odrębnych zgłoszeń w ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków prowadzonych na tym samym bądź różnych wydziałach pod warunkiem, że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.

Ustalenie progów punktowych:

 

Lista wymaganych dokumentów:

1. Świadectwo dojrzałości - oryginał i kserokopia.

2. Dokumentacja przebiegu nauczania w szkole zagranicznej zawierająca wykaz zajęć edukacyjnych i uzyskane z nich oceny oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację (spis przedmiotów i uzyskanych ocen) wraz ze skalą ocen obowiązujących w danym państwie - oryginał i kserokopia.

3. Potwierdzenie legalności świadectwa uzyskanego przez kandydata, które stanowi legalizacja lub apostille https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

UWAGA - legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.

4. Tłumaczenie dokumentów 1-2 wraz z legalizacją lub apostille dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie na terytorium którego zostało wydane świadectwo - oryginał i kserokopia.

5. Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (wówczas dokument ten wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego). Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli informacja ta znajduje się na świadectwie.

Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów posiadających:

·        dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

·        dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

6. Jedna aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów  osobistych/paszportów (3,5 cm x 4,5 cm), pozycja frontalna.

7. Kopia dokumentu tożsamości (dowód, paszport).

Uwaga: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne zobowiązani są do dokonania wszystkich przedstawionych powyżej czynności  zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia niestacjonarne: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/15344/studia_i_stopnia.html

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem