Jesteś obywatelem Polski, ale świadectwo maturalne uzyskałeś za granicą?


Możesz przystąpić do rekrutacji i ubiegać się o przyjęcie na studia, jednak obowiązuje Cię krótszy termin rejestracji w systemie elektronicznym.
Harmonogram rekrutacji:
od 30.04.2018 do 30.06.2018
r.  do godz. 23:59
•    załóż indywidualne konto kandydata (jako login podaj numer PESEL, a jako hasło numer dowodu osobistego), link do logowania
•    wypełnij ankietę osobową,
•    wypełnij zgłoszenie kwalifikacyjne na wybrany kierunek studiów (w tym miejscu Kandydat określa m.in. przedmioty kwalifikacyjne zdawane na maturze   http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/5091/zasady_rekrutacji.html   , nie wpisuje jednak wyników swojej matury zagranicznej – system jest przystosowany do wyników matury w skali 0-100, wyrażanej w procentach.  Twój wynik zostanie obliczony i wprowadzony do systemu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie przysłanych przez Ciebie skanów dokumentów)
Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego Kandydata odrębnych zgłoszeń w ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków prowadzonych na tym samym bądź różnych wydziałach pod warunkiem, że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.
•    wnieś opłatę rekrutacyjną 85 zł za każdy kierunek (na indywidualne konto rozliczeniowe, które będzie widoczne w koncie po rejestracji). Liczy się data wykonania przelewu,
•    załącz do systemu rekrutacyjnego skany oryginałów dokumentów o wykształceniu w formacie jpg (jeżeli zrobiłeś więcej niż jedno zgłoszenie, to wystarczy, że załączysz skany dokumentów tylko do jednego zgłoszenia), system przyjmuje wyłącznie pliki jpg,
•    sprawdzaj często swoje konto rekrutacyjne. Pojawią się na nim punkty rekrutacyjne oraz komunikaty o aktualnym statusie Twojego zgłoszenia.
Ustalenie progów punktowych:
•    10.07.2018 do godziny 17.00 – pierwsze ustalenie progów punktowych dla kandydatów zaproszonych do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Komunikaty na indywidualnych kontach Kandydatów o treści „można składać dokumenty”
•    11.07.2018 do 14.07.2018  do godz. 12:00 - składanie dokumentów przez Kandydatów zaproszonych w pierwszej turze - próg z 10.07.2018.
•    16.07.2018 do godz. 12:00 - drugie ustalenie progów punktowych dla Kandydatów zaproszonych do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Komunikaty na indywidualnych kontach Kandydatów o treści „można składać dokumenty”
•    16.07.2018 – 19.07.2018 do godz. 15:00 – składanie dokumentów przez Kandydatów zaproszonych w drugiej turze – próg z 16.07.2018.

Uwaga: jeżeli zweryfikowana i zatwierdzona przez Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej liczba punktów rekrutacyjnych jest większa lub równa liczbie punktów uprawniających do złożenia dokumentów (próg punktowy ustalony do 10.07.2018 i 16.07.2018) wówczas przyjęcie dokumentów przez Sekretarza jest równoznaczne z przyjęciem na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

•    20.07.2018 do 23.07.2018 – ewentualne kolejne komunikaty o obniżeniu progów punktowych dla następnych grup Kandydatów zaproszonych do składania dokumentów w celu potwierdzenia woli studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

•    24.07.2018 r. do godziny 12.00 - ostateczny termin złożenia dokumentów przez wszystkich zaproszonych Kandydatów.

•    Uwaga: złożenie dokumentów w okresie 20.07. – 24.07.2018 r. nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia w stosunku do tej grupy Kandydatów zostanie podjęta do 26.07.2018 r.

•    26.07.2017 do godz. 16:00 - zatwierdzenie progów punktowych kwalifikujących Kandydatów do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych. Ogłoszenie ostatecznej listy Kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych Kandydatów. KONIEC  REKRUTACJI

Lista wymaganych dokumentów:

1. Świadectwo dojrzałości - oryginał i kserokopia.
2. Dokumentacja przebiegu nauczania w szkole zagranicznej zawierająca wykaz zajęć edukacyjnych i uzyskane z nich oceny oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację (spis przedmiotów i uzyskanych ocen) wraz ze skalą ocen obowiązujących w danym państwie - oryginał i kserokopia.
3. Potwierdzenie legalności świadectwa uzyskanego przez kandydata, które stanowi  legalizacją lub apostille
UWAGA - legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.
4. Tłumaczenie dokumentów 1-2 wraz z legalizacją lub apostille dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie - oryginał i kserokopia.
5. Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (wówczas dokument ten wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego). Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli informacja ta znajduje się na świadectwie.
Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów posiadających:
•    dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization      w Genewie,
•   dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
6. Jedna aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów      osobistych/paszportów (3,5 cm x 4,5 cm), pozycja frontalna.
7. Kopia dokumentu tożsamości (dowód, paszport).
Uwaga:
•  Kandydatów na studia stacjonarne obowiązuje harmonogram rekrutacji podany na: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/8284/studia_i_stopnia.html 

•    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne zobowiązani są do dokonania wszystkich przedstawionych powyżej czynności  zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia niestacjonarne: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/15344/studia_i_stopnia.html 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem