Jeśli jesteś obywatelem Polski, ale świadectwo maturalne uzyskałeś za granicą, zapoznaj się uważnie z wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji.

Możesz przystąpić do rekrutacji i ubiegać się o przyjęcie na studia. Pamiętaj o przygotowaniu odpowiednio wcześniej wymaganych dokumentów i załączeniu ich w systemie rekrutacyjnym. Obowiązują Cię terminy wskazane w harmonogramie poniżej.

Uwaga: osoby, które posiadają polskie obywatelstwo  oraz obywatelstwo innego kraju są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Od 18.05.2020 do 10.08.2020 r. do godz. 23.59 – elektroniczna rejestracja Kandydatów w systemie IRK.

W tym terminie:

  • Utwórz konto kandydata na stronie www.rekrutacja.ue.wroc.pl
  • Uzupełnij wszystkie wymagane dane i wgraj zdjęcie (jak do dowodu osobistego).Wybierz kierunek lub kierunki studiów z oferty, dokonaj zgłoszenia (zapisz się w systemie IRK).
  • Załącz skany oryginałów wymaganych dokumentów w sekcji Zgłoszenia rekrutacyjne (lista dokumentów poniżej).
  • Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek na indywidualne  konto rozliczeniowe wskazane w systemie. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.  

Sprawdzaj swoje konto rekrutacyjne. Pojawią się na nim punkty rekrutacyjne oraz komunikaty o aktualnym statusie Twojego zgłoszenia. Zapoznawaj się na bieżąco z informacjami w zakładce Aktualności. 

WAŻNE: Kandydat nie wpisuje wyników swojej matury zagranicznej – system jest przystosowany do wyników matury w skali 0-100, wyrażanej w procentach. Wynik zostanie obliczony i wprowadzony do systemu przez  Komisję Rekrutacyjną na podstawie przysłanych przez Kandydata skanów dokumentów.
Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o sposobie przeliczenia punktów na podstawie przedstawionych przez Kandydata dokumentów, tj. świadectwa, zaświadczenia o skali ocen oraz na podstawie opisu systemu edukacji w danym kraju (dostępnych dla nas w NAWA). Jeżeli w danej szkole nie rozgranicza się poziomów egzaminów (na podstawowy i rozszerzony), ale zdawane przez kandydata egzaminy upoważniają do ubiegania się na studia w danym kraju, wówczas  traktowane są jako rozszerzenia. Konieczne jest jednak, aby kandydat zdawał wymagane przez nas przedmioty:

Uwaga: możliwa jest rejestracja odrębnych zgłoszeń, na dowolną liczbę kierunków, w ramach tego samego konta rekrutacyjnego Kandydata. Za każdy wybrany kierunek należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Ustalenie progów punktowych, terminy składania dokumentów.

1) 20.08.2020 r. do godz. 16.00 – ustalenie pierwszych progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów.

U Kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych, w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów. U pozostałych Kandydatów pojawi się komunikat Lista rezerwowa.

2) 21.08.2020 r. do 26.08.2020 r. do godz. 15.00 – składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej.

Osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki. Złożenie dokumentów w tym terminie jest gwarancją przyjęcia na studia.

3) 27.08.2020 r. do godz. 16.00 - ustalenie drugich progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej.

Jeżeli zostaną wolne miejsca, to nastąpi obniżenie progów punktowych i kolejni Kandydaci posiadający status „Lista rezerwowa” zostaną zakwalifikowani do składania dokumentów (zmiana statusu na „Zakwalifikowany”). W „Komentarzu” otrzymają również informację o terminie i miejscu składania dokumentów.

4) 28.08.2020 r. – 01.09.2020 r. do godz. 15.00 – składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej przez Kandydatów z listy rezerwowej.
Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście, przez osobę trzecią, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę stempla pocztowego. Złożenie dokumentów w tym terminie jest gwarancją przyjęcia na studia.

5) 01.09.2020 r. do godz. 18.00 – ewentualne trzecie ustalenie progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej.

Jeżeli nadal pozostaną wolne miejsca, nastąpi kolejne obniżenie progów punktowych i kolejni Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do składania dokumentów (zmiana statusu na Zakwalifikowany). W „Komentarzu” otrzymają informację o terminie i miejscu składania dokumentów.

6) 02.09.2020 r. – 05.09.2020 r. do godz. 12.00 – składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej przez Kandydatów z listy rezerwowej.

Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

Uwaga: złożenie dokumentów w tym terminie nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu w stosunku do tej grupy Kandydatów zostanie podjęta przez Komisję Rekrutacyjną  7 września do godz. 15.00.

7) 07.09.2020 r. do godz. 15.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie IRK.

Ustalenie ostatecznych progów punktowych kwalifikujących w rekrutacji i zatwierdzenie ostatecznej listy przyjętych na studia. Zakończenie rekrutacji.

Uwaga: Podane terminy „złożenia dokumentów” oznaczają, że w danym dniu dokumenty muszą być dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej. Wraz z oryginałami dokumentów, kandydat dostarcza także ich kserokopie. Dotyczy to również dokumentów wysłanych pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

DOKUMENTY

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji trzeba załączyć w formie skanów do 10.08.2020 roku (skany kserokopii nie będą rozpatrywane).

W tym celu należy przygotować plik ze skanem każdego dokumentu z listy. Obowiązuje zasada – jeden dokument to jeden plik.

W przypadku dokumentów wielostronicowych należy:
zeskanować każdą stronę danego dokumentu,
• połączyć wszystkie skany ze stronami danego dokumentu w jeden plik.

Przygotowany plik należy zapisać w formacie PDF i załączyć we wskazanym w systemie miejscu w sekcji ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE. Trzeba tak postąpić z wszystkimi dokumentami z listy poniżej.

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

2. Świadectwo dojrzałości opatrzone apostille/legalizacją. Apostille/legalizacja jest to potwierdzenie legalności świadectwa uzyskanego przez kandydata za granicą
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
Uwaga: legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.

3. Suplement/transkrypt opatrzony apostille/legalizacją zawierający wykaz zajęć edukacyjnych i uzyskane z nich oceny oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację (spis przedmiotów i uzyskanych ocen) wraz ze skalą ocen obowiązujących w danym państwie.

4. Tłumaczenie dokumentów 2–3 wraz z legalizacją lub apostille na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie na terytorium którego zostało wydane świadectwo lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

5. Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo dojrzałości kandydata uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (wówczas dokument ten wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego). Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli taka informacja znajduje się na świadectwie.
Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów posiadających:
• dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,
• dyplomy EB (European Baccalaureate) wy dane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

6. Tłumaczenie przysięgłe na język polski zaświadczenia z punktu 5 dokonane przez osoby i instytucje wymienione powyżej.

Dokumenty, które należy dostarczyć w formie  papierowej do Komisji Rekrutacyjnej:

1) Podpisana fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm jak do dowodu osobistego (1 szt.).
2) Podpisana ankieta osobowa kandydata wygenerowana poprzez system IRK.
3) Podpisane podanie o przyjęcie na studia wygenerowane poprzez system IRK.
4) Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
5) Świadectwo dojrzałości opatrzone apostille/legalizacją (oryginał i kserokopia).
6) Suplement/transkrypt wraz z apostille/legalizacją (oryginał i kserokopia).
7) Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo dojrzałości kandydata uprawnia do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe (za wyjątkiem posiadaczy dyplomu IB lub EB)-oryginał i kserokopia.
8) Tłumaczenie przysięgłe na język polski dokumentów 5–7 (oryginał i kserokopia).

Pytania w sprawie zagranicznych dokumentów prosimy wysyłać na adres enrolment@ue.wroc.pl
W tytule należy wpisać Obywatel Polski z obcym świadectwem/dyplomem oraz imię i nazwisko kandydata.

Uwaga:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne zobowiązani są do rejestracji w systemie i dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia niestacjonarne.
http://www.ue.wroc.pl/p/kandydaci/harmonogramy_rekrutacja_2020/niestacjonarne_i_stopien_rekrutacja_2020.pdf
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem