Jesteś obywatelem Polski, ale świadectwo maturalne uzyskałeś za granicą?
Możesz przystąpić do rekrutacji i ubiegać się o przyjęcie na studia, jednak obowiązuje Cię krótszy termin rejestracji w systemie elektronicznym.

Harmonogram rekrutacji:
od 30.04.2019 do 30.06.2019r.
do godz. 23:59 termin elektronicznej rejestracji zgłoszeń rekrutacyjnych Kandydatów.

W tym terminie:
•    Utwórz konto kandydata na stronie www.rekrutacjaue.ue.wroc.pl 
•    Uzupełnij wszystkie wymagane dane i wgraj zdjęcie
•    Wybierz kierunek lub kierunki studiów z oferty
•    Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek na indywidualne konto rozliczeniowe, wskazane w systemie.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Kandydat nie wpisuje wyników swojej matury zagranicznej
– system jest przystosowany do wyników matury w skali 0-100, wyrażanej w procentach. Twój wynik zostanie obliczony i wprowadzony do systemu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie przysłanych przez Ciebie skanów dokumentów)
Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego Kandydata odrębnych zgłoszeń w ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków prowadzonych na tym samym bądź różnych wydziałach pod warunkiem, że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.
•   Z
ałącz skany oryginałów dokumentów o wykształceniu w formacie jpg.
•  Sprawdzaj często swoje konto rekrutacyjne. Pojawią się na nim punkty rekrutacyjne oraz komunikaty o aktualnym statusie Twojego zgłoszenia.

Ustalenie progów punktowych:
1.    10.07.2019 do godziny  16.00 – pierwsze ustalenie progów punktowych dla kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
U Kandydatów w zakładce zgłoszenia rekrutacyjne w okienku Status Kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w okienku Komentarz informacja dotycząca miejsca i terminu składania dokumentów. U pozostałych kandydatów pojawi się komunikat Lista rezerwowa.
2.    11.07.2019 do 15.07.2019 do godz. 15:00 - składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych w pierwszym terminie; próg z 10.07.2019
3.    16.07.2019 do godz. 16:00 - drugie ustalenie progów punktowych dla Kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. U Kandydatów w zakładce zgłoszenia rekrutacyjne w okienku Status Kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w okienku Komentarz informacja dotycząca miejsca i terminu składania dokumentów. U pozostałych kandydatów pojawi się komunikat Lista rezerwowa.
4.    17.07.2019 – 19.07.2019 do godz. 15:00 – składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych w drugim terminie; próg z 16.07.2019

Uwaga: jeżeli zweryfikowana i zatwierdzona przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej liczba punktów rekrutacyjnych jest większa lub równa liczbie punktów uprawniających do złożenia dokumentów (próg punktowy ustalony do 10.07.2019 i 16.07.2019) wówczas przyjęcie dokumentów przez Sekretarza jest równoznaczne z przyjęciem na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Jeśli zaś uzyskana w ten sposób liczba punktów rekrutacyjnych nie zakwalifikuje Kandydata do złożenia dokumentów na tym etapie rekrutacji, to Sekretarz odmawia przyjęcia dokumentów, a Kandydat zostaje umieszczony na liście rezerwowej.

5. 22.07.2019 - 23.07.2019 – ewentualne kolejne komunikaty o obniżeniu progów punktowych dla kandydatów znajdujących się na liście rezerwowej.
6. 24.07.2019 r. do godziny 15.00 - ostateczny termin złożenia dokumentów przez wszystkich zaproszonych Kandydatów.

Uwaga: złożenie dokumentów w okresie 22.07. – 24.07.2019 nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia w stosunku do tej grupy Kandydatów zostanie podjęta do 25.07.2019 r.


7. 26.07.2019 do godz. 16:00 - zatwierdzenie progów punktowych kwalifikujących Kandydatów do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych. Ogłoszenie ostatecznej listy Kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych Kandydatów. KONIEC REKRUTACJI

Uwaga: Podane terminy „złożenia dokumentów” oznaczają, że w danym dniu dokumenty muszą być dostarczone do Komisji. Dotyczy to również dokumentów wysłanych pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Dokumenty które należy załączyć w formie skanów do 30.06.2019 r. :
1. Świadectwo dojrzałości - oryginał i kserokopia.
2. Dokumentacja przebiegu nauczania w szkole zagranicznej zawierająca wykaz zajęć edukacyjnych i uzyskane z nich oceny oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację (spis przedmiotów i uzyskanych ocen) wraz ze skalą ocen obowiązujących w danym państwie - oryginał i kserokopia.
3. Potwierdzenie legalności świadectwa uzyskanego przez kandydata, które stanowi legalizacja lub apostille https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
Uwaga:- legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.
4. Tłumaczenie dokumentów 1-2 wraz z legalizacją lub apostille dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie na terytorium którego zostało wydane świadectwo - oryginał i kserokopia.
5. Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (wówczas dokument ten wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego). Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli informacja ta znajduje się na świadectwie.
Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów posiadających:
•    dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,
•    dyplomy EB (European Baccalaureate) wy dane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
6. Jedna aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów  osobistych/paszportów (3,5 cm x 4,5 cm).
7. Dokument tożsamości (dowód lub paszport).
Uwaga: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne zobowiązani są do dokonania wszystkich przedstawionych powyżej czynności  zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia niestacjonarne: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/15344/studia_i_stopnia.html                                    
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem