Jesteś obywatelem Polski, ale świadectwo maturalne uzyskałeś za granicą?

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia:
do 07.07.2017 do godz. 23:59


Lista wymaganych dokumentów, których skany należy do 30.06.2017 przesłać na adres: enrollment@ue.wroc.pl :

1. Świadectwo dojrzałości - oryginał i kserokopia.
2. Dokumentacja przebiegu nauczania w szkole zagranicznej zawierająca wykaz zajęć edukacyjnych i uzyskane z nich oceny oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację (spis przedmiotów i uzyskanych ocen) wraz ze skalą ocen obowiązujących w danym państwie - oryginał i kserokopia.
3. Potwierdzenie legalności świadectwa uzyskane go przez kandydata, które stanowi legalizacja lub apostille.
UWAGA - legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.
4. Tłumaczenie dokumentów 1-2 wraz z legalizacją lub apostille dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie - oryginał i kserokopia.
5. Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Zaświadczenie to może wydać ambasada RP w danym kraju, ambasada tego kraju w Polsce lub odpowiednik Ministerstwa Oświaty w danym kraju (wówczas dokument ten powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego). Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli informacja ta znajduje się na świadectwie.

Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów posiadających:

6. Dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5 cm x 4,5 cm), pozycja frontalna
7. Kopia dokumentu tożsamości (dowód, paszport).

Uwaga: Kandydatów obowiązuje harmonogram rekrutacji podany na: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/8284/studia_i_stopnia.html 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem