Jeśli jesteś obywatelem Polski, ale dyplom ukończenia studiów uzyskałeś za granicą, zapoznaj się uważnie z wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji.

Możesz przystąpić do rekrutacji i ubiegać się o przyjęcie na studia. Pamiętaj o przygotowaniu odpowiednio wcześniej wymaganych dokumentów i załączeniu ich w systemie rekrutacyjnym. Obowiązują Cię terminy wskazane  w harmonogramie poniżej.

Uwaga: osoby, które posiadają polskie obywatelstwo  oraz obywatelstwo innego kraju są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1. 18.05.2020 r. do 05.07.2020 r. do godz. 23.59 - termin elektronicznej rejestracji zgłoszeń rekrutacyjnych kandydatów.

W tym terminie:

  • Utwórz konto kandydata na stronie www.rekrutacja.ue.wroc.pl
  • Uzupełnij wszystkie wymagane dane i wgraj zdjęcie (jak do dowodu osobistego).Wybierz kierunek lub kierunki studiów z oferty, dokonaj zgłoszenia (zapisz się w systemie IRK).
  • Załącz skany oryginałów wymaganych dokumentów w sekcji Zgłoszenia rekrutacyjne (lista dokumentów poniżej).
  • Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek na indywidualne  konto   rozliczeniowe wskazane w systemie. Opłata musi zostać zaksięgowana w systemie IRK do 8 lipca 2020 r. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.  

Sprawdzaj swoje konto rekrutacyjne. Pojawią się na nim komunikaty o aktualnym statusie Twojego zgłoszenia.
Zapoznawaj się na bieżąco z informacjami w zakładce Aktualności. 

Uwaga: możliwa jest rejestracja odrębnych zgłoszeń, na dowolną liczbę kierunków, w ramach tego samego konta rekrutacyjnego (wówczas Kandydat przystępuje do pisania egzaminu na każdy wybrany kierunek studiów). Za każdy kierunek należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

2. 13.07.2020 r. – egzamin kwalifikacyjny

Kandydat zakwalifikowany na egzamin zobowiązany jest wziąć w nim udział we wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną terminie. Egzaminy odbywają się w siedzibie Uczelni, w laboratoriach komputerowych, mają formę testu jednokrotnego wyboru. Nieprzystąpienie do egzaminu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia.

UWAGA: jeżeli liczba Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu w jednym dniu, egzamin może zostać przeprowadzony również w dniu 14 lipca, o czym Kandydaci zostaną poinformowani na indywidualnym koncie rekrutacyjnym do 9 lipca 2020.

Zagadnienia do testu:
http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/19845/zagadnienia_do_egzaminu.html

3. 15.07.2020 r. do godz. 15.00 – wyniki egzaminu kwalifikacyjnego.

U Kandydatów, którzy uzyskali wymaganą do przyjęcia na studia liczbę punktów, pojawi się informacja „Zakwalifikowany” ( w okienku „status kwalifikacji”). W „komentarzu” pojawi się informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.

4. 16.07.2020 r. do 28.07.2020 r. do godz. 15.00 – składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na podstawie wyniku egzaminu.
Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza jednak datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

Uwaga: niezłożenie dokumentów w terminie do 28.07.2020 r. oznacza rezygnację kandydata  i skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.

5. 29.07.2020 r. do godz. 16.00 – Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK.

DOKUMENTY
Dokumenty  wymagane podczas rekrutacji trzeba załączyć w formie skanów zgodnie z harmonogramem (skany kserokopii nie będą rozpatrywane).

W tym celu należy przygotować plik ze skanem każdego dokumentu z listy. Obowiązuje zasada – jeden dokument to jeden plik.
W przypadku dokumentów wielostronicowych należy:
• zeskanować każdą stronę danego dokumentu,
• połączyć wszystkie skany ze stronami danego dokumentu w jeden plik.

Przygotowany plik należy zapisać w formacie PDF i załączyć we wskazanym w systemie miejscu w sekcji ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE. Trzeba tak postąpić ze wszystkimi dokumentami z listy poniżej.

Lista wymaganych dokumentów
1) Dyplom licencjata lub magisterski opatrzony legalizacją/ apostille – oryginał i kserokopia.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

UWAGA - legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.

2) Suplement do dyplomu opatrzony legalizacją/apostille, zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych przez niego w procesie kształcenia ocenach – oryginał i kserokopia.

3) Tłumaczenie przysięgłe na język polski  dyplomu oraz suplementu wraz z legalizacją lub apostille.
Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie w którym wydano dyplom lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – oryginał i kserokopia.
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

4) Zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w kraju wydania. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie.
Zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest wówczas tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez osoby wymienione w pkt.3.

UWAGA – komisja rekrutacyjna może zwrócić się do kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony przez niego dyplom licencjata lub magistra uprawnia do dalszego studiowania, wydane przez ENIC-NARIC Polska https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/dzialalnosc-osrodka-enic-naric

5) Tłumaczenie przysięgłe na język polski zaświadczenia z pkt. 4 (jeśli było wymagane) dokonane przez osoby wskazane w pkt. 3.

Dokumenty, które należy dostarczyć w formie  papierowej do Komisji Rekrutacyjnej:
1) Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu.
2) Podpisana fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm jak do dowodu osobistego (1 szt.).
3) Podpisana ankieta osobowa kandydata wygenerowana poprzez system IRK.
4) Podpisane podanie o przyjęcie na studia wygenerowane poprzez system IRK.
5) Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
6) Dyplom ukończenia studiów za granicą opatrzone apostille/legalizacją (oryginał i kserokopia).
7) Suplement do dyplomu  wraz z apostille/legalizacją (oryginał i kserokopia).
8) Zaświadczenie potwierdzające, że dyplom kandydata uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (jeśli wymagane)  – oryginał i kserokopia.
9) Tłumaczenie przysięgłe na język polski dokumentów 6-8 (oryginał i kserokopia).

Pytania w sprawie zagranicznych dokumentów prosimy wysyłać na adres enrolment@ue.wroc.pl
W tytule należy wpisać: Obywatel Polski z obcym świadectwem/dyplomem oraz imię i nazwisko kandydata.

UWAGA:
Kandydaci ubiegający się  o przyjęcie na studia niestacjonarne zobowiązani są do rejestracji w systemie i dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem rekrutacji dla studiów niestacjonarnych. Na studia niestacjonarne nie jest przeprowadzany egzamin kwalifikacyjny.
http://www.ue.wroc.pl/p/kandydaci/harmonogramy_rekrutacja_2020/niestacjonarne_ii_stopien_rekrutacja_2020.pdf
        zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem