Jesteś obywatelem Polski, ale dyplom ukończenia studiów uzyskałeś za granicą?
Możesz przystąpić do rekrutacji według poniższego harmonogramu, przygotowując odpowiednio dokumenty.

Harmonogram rekrutacji:

1.    30.04.2019 r. do 07.07.2019 r. do godz. 23:59 –termin elektronicznej rejestracji zgłoszeń rekrutacyjnych kandydatów.

W tym terminie:
•   
Utwórz konto kandydata na stronie rekrutacji
•   
Uzupełnij wszystkie wymagane dane i wgraj zdjęcie.
•   
Wybierz kierunek lub kierunki studiów z oferty.
•   
Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek na indywidualne konto rozliczeniowe, wskazane w systemie. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi


Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego Kandydata odrębnych zgłoszeń w ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków pod warunkiem, że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę rekrutacyjną (wtedy kandydat przystępuje do pisania egzaminu na każdy kierunek studiów).

2.    10.07.2019 r. – egzamin (Kandydat zakwalifikowany na egzamin zobowiązany jest wziąć w nim udział we wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną terminie, w sali laboratoryjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nieprzystąpienie do egzaminu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnację Kandydata z rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych).

Przykładowe pytania bądź zagadnienia do testu:
http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/6946/przykladowe_pytanie_do_testu_kwalifikacyjnego.html   
3.    15.07.2019 r.– wyniki egzaminów; ogłoszenie progów punktowych kwalifikujących Kandydatów do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych II stopnia. Informacje na indywidualnych kontach Kandydatów w formie komunikatów. Komunikat o treści „można składać dokumenty” oznacza, że Kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia.

4.    16.07.2019 r.  do 24.07.2019 godz. 12:00 – termin składania kompletu dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok, (o których mowa w pkt.3.)
UWAGA! Niezłożenie dokumentów w terminie 24.07.2019 oznacza rezygnację kandydata  i skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.


5. 26.07.2019 r. do godz. 16:00 – ogłoszenie listy przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów.
Zakończenie rekrutacji.

Lista wymaganych dokumentów:
1. Dyplom magisterski lub licencjata - oryginał i kserokopia.
2. Suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych przez niego w procesie kształcenia ocenach - oryginał i kserokopia.
3. Oryginał dyplomu oraz suplementu powinny być opatrzone legalizacją lub apostille
UWAGA - legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.
4. Tłumaczenie przysięgłe dyplomu oraz suplementu opatrzonych legalizacją lub apostille na język polski               i kserokopia tłumaczenia - tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie - oryginał          i kserokopia.
5. zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w kraju wydania. Zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce na listę tłumaczy przysięgłych). Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie.
UWAGA– komisja rekrutacyjna może zwrócić się do kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony przez niego dyplom licencjata lub magistra uprawnia do dalszego studiowania wydane przez Departament Strategii ENIC-NARIC Polska, więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/uznanie-zagranicznegoswiadectwa-dyplomu-stopnia-naukowego-w-celu-kontynuacji-ksztalcenialub-ubiegania-%20sie-o-stopien-naukowy-w-polsce-archiwum.archiwum.1.html 
lub: http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications

6. Jedna aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów (3,5 cm x 4,5 cm), pozycja frontalna.
7. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

UWAGA:
•    Kandydatów na studia stacjonarne obowiązuje harmonogram rekrutacji podany na: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/8285/studia_ii_stopnia.html
•    Kandydaci ubiegający się  o przyjęcie na studia niestacjonarne zobowiązani są do rejestracji w systemie         i dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej zgodnie                     z harmonogramem rekrutacji dla studiów niestacjonarnych. Na studia niestacjonarne nie jest przeprowadzany egzamin kwalifikacyjny:  http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/15360/studia_ii_stopnia.html
•    W przypadku niedopełnienia czynności, o których mowa powyżej, w terminach określonych terminem rekrutacji w danym roku akademickim, decyzja o przyjęciu zostanie uchylona.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem