Jesteś obywatelem Polski, ale dyplom studiów I stopnia uzyskałeś za granicą?

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia:
do 07.07.2017 do godz. 23:59
W razie informacji o przyjęciu na studia, do 29.07.2017 do godz. 12.00 dostarcz oryginały wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Lista wymaganych dokumentów, których skany należy do 30.06.2017 przesłać na adres: enrollment@ue.wroc.pl  :

1. Dyplom magisterski lub licencjata - oryginał i kserokopia.
2. Suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych przez niego w procesie kształcenia ocenach - oryginał i kserokopia.
3. Oryginał dyplomu oraz suplementu powinny być opatrzone legalizacją lub apostille.
UWAGA - legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.

4. Tłumaczenie przysięgłe dyplomu oraz suplementu opatrzonych legalizacją lub apostille na język polski i kserokopia tłumaczenia - tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie - oryginał i kserokopia.
5. Zaświadczenie potwierdzające, że posiadany przez kandydata dyplom uprawnia go do studiowania w kraju wydania dyplomu wystawione przez urząd stanowiący odpowiednik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski.
Uwaga – komisja rekrutacyjna może zwrócić się do kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony przez niego dyplom licencjata lub magistra uprawnia do dalszego studiowania wydane przez Departament Strategii ENIC-NARIC Polska, więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/uznanie-zagranicznegoswiadectwa-dyplomu-stopnia-naukowego-w-celu-kontynuacji-ksztalcenialub-ubiegania-%20sie-o-stopien-naukowy-w-polsce-archiwum,archiwum,1.html
lub: http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/ 
6. Dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5 cm x 4,5 cm), pozycja frontalna.
7. Kopia dokumentu tożsamości (dowód, paszport).

Uwaga: Kandydatów obowiązuje harmonogram rekrutacji podany na: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/8285/studia_ii_stopnia.html 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem