Oświadczenia

Na potrzeby ewaluacji pracownik składa:

Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

Oświadczenie składa się na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 343 ust. 7 ustawy 2.0, zgodnie z którym osoba prowadząca działalność naukową składa Rektorowi oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie należy złożyć w każdym podmiocie, w którym osoba jest zatrudniona. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę 2.0, oświadczenie po raz pierwszy należy złożyć w terminie do 30 listopada 2018 roku (art. 219 ust. 11 ustawy wprowadzającej ustawę 2.0). Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 343, ust. 10 ustawy 2.0).
Oświadczenie można składać nie częściej niż raz na dwa lata (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0). Zmiana reprezentowanej dyscypliny będzie możliwa najwcześniej za dwa lata, 30 listopada 2020.
Osoba prowadząca działalność naukową może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0).

Oświadczenie upoważniające podmiot do zaliczenia pracownika do liczby N

Oświadczenie składa się na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, w celu ustalenia tzw. liczby N. Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 256 ust 5, zgodnie z którym pracownik składa oświadczenie upoważniające zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby N. Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach wykazanych w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę 2.0 pierwsze oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2018 roku (art. 219 ust 10 przepisów wprowadzających ustawę 2.0). Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 265 ust 5).
Oświadczenie ma charakter bezterminowy, jednak w przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie (art. 265 ust 5).

Oświadczenie o osiągnięciu naukowym

Osoby zatrudnione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach stosunku pracy (tj. na podstawie umowy o pracę albo mianowania) w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych są zobowiązane do złożenia w terminie do 31 stycznia 2022 roku „Oświadczenia o osiągnięciu naukowym” [DOC] upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania ich osiągnięć naukowych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2021roku w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2021. Oświadczenie powinno być złożone według wzoru stanowiącego załącznik zarządzenia Rektora ZR 228/2020. Osiągnięciami wymagającymi złożenia oświadczenia są: publikacje naukowe oraz patenty i prawa ochronne.

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 86/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie składania przez pracowników, doktorantów i inne osoby prowadzące zajęcia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020
Zarządzenie nr 228/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia2020 r.zmieniające Zarządzenie nr 2/2020z dnia 9 stycznia 2020 r.w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020
Załącznik nr 1 Oświadczenie o osiągnięciu naukowym [DOC]
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem