Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

Student/doktorant, który nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, powinien być do niego zgłoszony w pierwszej kolejności przez członka rodziny posiadającego obowiązkowe ubezpieczenie, np. rodzica, małżonka.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez członka rodziny

Student, który nie ma własnego tytułu ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Powinien go zgłosić do ubezpieczenia rodzic lub współmałżonek rodzica. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić też dziadkowie. Jako członek rodziny student może być ubezpieczony do 26. roku życia. Są jednak od tej reguły odstępstwa. Wiek nie ma znaczenia w przypadku studentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Student poniżej 26 roku życia, pozostający w związku małżeńskim w pierwszej kolejności powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego współmałżonka (który sam ma obowiązkowe ubezpieczenie). Jeżeli współmałżonek nie posiada tytułu ubezpieczenia, wówczas student może zostać zgłoszony przez rodzica lub współmałżonka rodzica.

Student powyżej 26 roku życia, pozostający w związku małżeńskim powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez małżonka.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez płatnika dochodu

Student, może posiadać własny tytuł ubezpieczenia np.:
- pracuje na umowę o pracę,
- pracuje na umowę-zlecenie (dotyczy studentów powyżej 26 roku życia),
- otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe lub rentę socjalną,
- prowadzi własną działalność gospodarczą,
- pobiera stypendium sportowe,
- pobiera zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
- pobiera świadczenia alimentacyjne,
- jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
- jest rolnikiem lub pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 W takim przypadku do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go płatnik składek (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26 roku życia).

Zgłoszenie przez uczelnię

Jeśli student nie może skorzystać z żadnej powyżej opisanych możliwości (ubezpieczenie jako członek rodziny lub posiadanie własnego tytułu ubezpieczenia), do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Student, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, sam musi zgłosić się do Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich (budynek A1, pokój 130) z wypełnionym wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

Praca wakacyjna - przerwa w ubezpieczeniu przez uczelnię

Student, który pracuje tylko w okresie wakacji np. na umowę o pracę lub zlecenie (dotyczy studentów powyżej 26 roku życia) uzyskuje na ten czas swój własny tytuł do ubezpieczenia. W związku z tym w czasie 3 dni od daty powstania tytułu ubezpieczenia powinien poinformować o tym fakcie Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich. Po zakończeniu pracy, pracodawca go wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy student powinien ponownie złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ w Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich. W innej sytuacji będzie nieubezpieczony.

Ubezpieczenia studentów lub doktorantów obcokrajowców

Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z odpowiednim oddziałem NFZ i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej, chyba że posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu wtedy obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywają na uczelni.

Osoba zainteresowana takim ubezpieczeniem musi złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ wniosek o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kiedy zgłoszenie studenta do ubezpieczenia przez uczelnię wygasa?

Ubezpieczenie przez uczelnię wygasa po:
1.    upływie 4 miesięcy od dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów / doktorantów,
2.    uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz: „Zgłoszenie do ubezpieczenia przez płatnika dochodu”).

WAŻNE
Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich (budynek A1, pokój 130) należy powiadomić w terminie trzech dni od daty zdarzenia, pod rygorem odpowiedzialności z tego tytułu, w przypadku:
1.    powstania innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,
2.    zmiany danych zawartych we wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ,
3.    ukończenia studiów,
4.    skreślenia z listy studentów.

Do pobrania:
Wniosek o objęcie studenta/doktoranta ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ

Kontakt:
Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich
71/36-80-475

Źródła:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, t. j.)
https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/poradnik-dla-studenta,57.html
https://www.zus.pl/documents/10182/3929605/Kto+zg%C5%82asza+studenta+do+ubezpieczenia+zdrowotnego.pdf/32691da4-30ed-f80b-9a7a-742d8f101261zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem