Katedra Badan Marketingowych

DANE KONTAKTOWE

Logo_KBM

Katedra Badań Marketingowych (Instytut Marketingu UE Wrocław)

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, bud. B

tel.: (071) 36-80-226 (sekretariat)

fax (071) 367-39-41

e-mail: badania.markt@ue.wroc.plAKTUALNOŚCI

logo_bm_2022Problematyka konferencji obejmuje następujące obszary i grupy zagadnień:


Patronat merytoryczny

pntm_logo

PRACOWNICY KATEDRY

Kierownik Katedry

prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Doktoranci

Pracownicy administracyjni


PROFIL DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, BADAWCZEJ ORAZ DYDAKTYCZNEJ

Rdzeniem działalności naukowo-badawczej Katedry są współczesne problemy metodologii prowadzenia i wykorzystywania badań marketingowych w praktyce gospodarczej. Działalność naukowo-badawcza Katedry Badań Marketingowych koncentruje się na badaniu procesów rynkowych oraz procesów konsumpcji rozpatrywanych w różnych przekrojach, w tym także międzynarodowym. Ujęcie podmiotowe pozwala wskazać na badania zachowań podmiotów rynku, w tym zachowań konsumentów oraz strategii przedsiębiorstw, a także innych organizacji, w szczególności instytucji kultury. Przedmiotem badań są m.in. takie szczegółowe problemy jak: zastosowanie nowych metod i technologii, wykorzystanie badań w budowie strategii cenowych, strategii wizerunkowych, komunikacja międzykulturowa, public relations. Kontynuowane są wieloletnie badania w zakresie uwarunkowań i poziomu życia gospodarstw domowych w procesie transformacji systemowej. Są to badania wielowymiarowe prowadzone w kontekście identyfikacji dystansów cywilizacyjnych dzielących polskie regiony od regionów Europy i świata.

Nowe obszary badań dotyczą:

W Katedrze realizowane były granty finansowane ze środków KBN, m.in. zespołowe pod kier. K. Mazurek-Łopacińskiej:

oraz promotorskie:

Prof. dr hab. K. Mazurek-Łopacińska:

Słowa kluczowe: badania marketingowe, zachowania nabywców w aspekcie strategii marketingowej, orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, ekonomiczne uwarunkowania zachowań nabywców, międzykulturowa komunikacja marketingowa, cena w zarządzaniu marketingowym, kreowanie wizerunku firmy i PR, komunikacja marketingowa w Internecie, marketing interaktywny, rynek edukacji, kultury, mediów.

WSPÓŁPRACA KATEDRY Z INNYMI UCZELNIAMI

Katedra ma w swym dorobku współpracę z wieloma uczelniami polskimi oraz zagranicznymi:

Współpraca ta wyraża się w realizowaniu projektów (COM-IN-EUROPE, JIP, EMCF, ICSME - prof. G. Światowy) w ramach programów europejskich takich jak: "Erasmus", "Leonardo da Vinci", "Sokrates", "Tempus", a także w indywidualnych stażach oraz udziałach w konferencjach międzynarodowych i szkoleniach.
logo_konferencja_bm_2018

Program konferencji


Konferencja została dofinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe

logo_wca_1logo_wca_2


Patronat merytoryczny

pntm_logo

Więcej informacji o konferencji


logo_konferencjiIdea konferencji wyrażona została hasłem: "Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego", a jej problematyka obejmuje następujące obszary:

Badania działań marketingowych podmiotów rynkowych

Badania postaw i reakcji konsumentów na współczesnym rynku

Paradygmaty i kierunki rozwoju badań marketingowych

Warianty uczestnictwa w konferencji:


Płatność:
konto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
Bank Pekao S.A.
87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
z dopiskiem: opłata za udział w konferencji Badania marketingowe i wyszczególnieniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji
Termin płatności: 15 grudzień 2015

Złoty Sponsor Konferencji

logo_kghm_2Patronat merytoryczny

pntm_logo


Patronat medialny

logo_marketing_i_rynek


KONFERENCJE - ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO

Konferencja_Badania_marketingowe_2014

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych spotkań poświęconych problematyce badań marketingowych, które zostały zapoczątkowane na konferencji w 2004 roku. Patronat nad konferencją objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu i Czasopismo "Marketing i Rynek" oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konferencja odbyła się w dniach 25-27 maja 2014 roku w Zamku Książ w Wałbrzychu.

01kbm

02kbm

03kbm

04kbm

05kbm

06kbm

07kbm

08KBM

09kbm

10kbm

11kbm

12KBM


Celem konferencji była wymiana myśli i wyników prowadzonych badań w następujących obszarach:
Artykuły zostaną opublikowanie w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które uzyskały 7 punktów na liście czasopism naukowych podanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Numer konta:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:

Bank Pekao S.A.

87 1240 3464 1111 0010 4316 2601

z dopiskiem: "opłata za udział w konferencji Badania marketingowe i wyszczególnieniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji"

logo


Odpowiadając na wyzwania związane z rozwojem globalnego społeczeństwa informacyjnego i zmianami w gospodarce generującymi coraz bardziej złożone sytuacje i procesy decyzyjne, przedmiotem konferencji było przedstawienie nowych podejść i kontekstów badawczych, które implikują rozwój metod, technik i produktów badawczych w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem.
Sponsor Konferencji

logo_kghm


Patronat medialny

logo_marketing_i_rynek


dsc_0044

dsc_0054

dsc_0099
Uczestnictwo z wiodącymi referatami w konferencjach międzynarodowych :

prof. zw. dr hab. K. Mazurek - Łopacińska:

prof. dr hab. G. Światowy:

dr M. Sobocińska:

dr M. Daszkiewicz, dr P. Waniowski:

PUBLIKACJE

Do ważniejszych publikacji zwartych pracowników Katedry należą:

NAGRODY PRZYZNANE PRACOWNIKOM KATEDRY

Prace napisane przez pracowników Katedry uzyskały znaczące nagrody:

Pracownicy Katedry za osiągnięcia naukowo-badawcze oraz dydaktyczne uzyskują nagrody Rektora.

KURSY PRZEDMIOTÓW PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY

Przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

Obecnie Katedra ma także w swej ofercie podyplomowe studium "Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem".

Studia Podyplomowe Public Relations

Organizator:

Katedra Badań Marketingowych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
t el.: 71 36 80 226
fax: 71 36 73 941

Kierownik Studiów: dr Paweł Waniowski, tel.: 602 677 330, e-mail: pawiwan1@wp.pl

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Sprawy organizacyjne: mgr inż. Dominika Szkudlarek, tel.: 71 36 80 226
e-mail: dominika.szkudlarek@ue.wroc.pl

Znaczenie działań w sferze public relations, mających na celu wykreowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy, organizacji czy też instytucji jest coraz większe. Coraz powszechniejsze jest też docenianie dobrego wizerunku jako jednej z podstaw sukcesu na współczesnym rynku.

Studia podyplomowe "Public Relations" przeznaczone są dla osób zajmujących się działaniami public relations, tych wszystkich, którzy dostrzegają potrzebę kreowania pozytywnego wizerunku swojej firmy, organizacji czy instytucji, a także dla chcących zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie.

W programie Studiów dominują przedmioty, na których Słuchaczom zostanie przekazana wiedza dotycząca najważniejszych dziedzin public relations wraz z narzędziami do jej praktycznego stosowania. W licznych przypadkach wykładowcami będą, oprócz specjalistów z zakresu public relation i dyscyplin pokrewnych z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (mających na ogół znaczne doświadczenia praktyczne), również cenieni przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji na co dzień zajmujący się wdrażaniem programów public relations a także dziennikarze i specjaliści z agencji public relations.

Rozpoczęcie zajęć na Studiach podyplomowych"Public Relations" planowane jest w drugiej połowie października 2009 roku. Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie w soboty i niedziele na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Program obejmuje 218 godzin zajęć.

Wykaz przedmiotów:

Przedmiot

Liczba godzin

Semestr I

Semestr II

Public relations we współczesnych koncepcjach marketingu odpowiedzialnego społecznie

4


Psychologia relacji społecznych

10


Komunikacja marketingowa

8


Kreowanie wizerunku i tożsamości

8


Organizacja i zarządzanie sferą public relations w przedsiębiorstwie

8


Media relations

20


Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

16


Wewnętrzne public relations

16


Public relations w Internecie

12


Relacje z inwestorami

6


Sponsoring i lobbing


10

Programy i akcje społeczne


12

Prezentacje i wystąpienia publiczne


12

Badania i pomiar wizerunku


10

Public relations w marketingu terytorialnym


8

Public relations w instytucjach non profit


8

Public relations w instytucjach finansowych


8

Kreowanie wizerunku marek globalnych


8

Zarządzanie komunikacją w przestrzeni międzykulturowej


8

Foundrising


8

Seminarium dyplomowe

6

12

Razem liczba godzin

114

104

Zakończenie Studiów planowane jest na czerwiec 2014 roku. Wtedy odbędą się obrony przygotowanych pod kierunkiem promotorów prac dyplomowych. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy będzie otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.

Absolwenci Studiów uzyskają zatwierdzone przez MEN świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej (na poziomie licencjackim lub magisterskim)

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15 października 2013.

Zgłoszenia można dostarczyć:

Wymagane dokumenty:

Koszt Studiów: 4200,00zł (możliwość płatności w 2 ratach przed rozpoczęciem pierwszego i drugiego semestru)

KOŁO NAUKOWE FOKUS

Pracownicy Katedry są opiekunami naukowymi studenckiego Koła Marketingu Fokus. W ramach współpracy z praktyką gospodarczą studenci z Koła Marketingu Fokus zapraszają na konferencje, spotkania i warsztaty przedstawicieli agencji badań rynkowych i marketingowych, agencji reklamowych oraz przedsiębiorstw. Koło naukowe marketingu Fokus współpracuje również z Biurem Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia. Koło naukowe jest od sześciu lat organizatorem konferencji poświęconej problematyce komunikacji marketingowej pt. Wizualia.


OFERTA WSPÓŁPRACY KATEDRY ADRESOWANA DO OTOCZENIA

Doradztwo w zakresie ogólnym i specjalistycznym

Katedra Badań Marketingowych prowadzi działalność doradczą i ekspercką na rzecz instytucji zewnętrznych. Prace eksperckie wykonywane były zarówno dla Rządu Rzeczypospolitej, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, jak i różnego typu przedsiębiorstw. Prof. K. Mazurek-Łopacińska kierowała pracami zespołu, który we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia opracował Raport dla Rządu Rzeczpospolitej "Ocena skutków organizacji Wystawy Światowej EXPO 2010 we Wrocławiu dla polskiej gospodarki". Wyniki tego raportu prof. K. Mazurek-Łopacińska prezentowała przed Komisją Europejską BIE na seminarium, które odbyło się w 2003 roku w Krzyżowej. Prof. K. Mazurek-Łopacińska od 2004 roku uczestniczy w pracach Panelu Ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Pracownicy Katedry Badań Marketingowych współpracowali z praktyką gospodarczą, w tym z przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi i usługowymi. Opracowywali analizy rynkowe i marketingowe wraz z prognozowaniem przychodów, oceniali skuteczność działań marketingowych na potrzeby budowy planu marketingowego, a także prowadzili konsultacje przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa projektów badań marketingowych (prace były wykonywane m.in. na rzecz takich firm jak: Boger s.c., DOMAR S.A., okręgowe spółdzielnie mleczarskie: OSM MAĆKOWY w Gdańsku, OSM w Rzepinie, przedsiębiorstwa przemysłu bawełnianego: BIELTEX S.A.; BIELBAW S.A.). Do doświadczeń Katedry Badań Marketingowych związanych ze współpracą z otoczeniem należy także opracowywanie strategii (w tym strategii: promocji, public relations, sponsoringu) i planów marketingowych oraz nadzór nad procesem ich wdrożenia (m.in. Biuro Promocji Urzędu Miejskiego Wrocławia, ARC Rynek i Opinia, Dolmel Drives S.A. we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Agroreg sp. z o.o.).

Szkolenia/oferta edukacyjna

Pracownicy Katedry Badań Marketingowych prowadzą szkolenia, kursy w oparciu o autorskie programy związane z ich specjalizacją naukową obejmującą m.in. problematykę badań marketingowych (m.in. cykl wykładów: "Lojalność klientów wobec marki - podstawy pomiaru i modelowania"), public relations ("Praktyczne zastosowanie public relations w przedsiębiorstwie") oraz rynku mediów ("Proces odbioru przekazów audiowizualnych i jego uwarunkowania"). Do działań edukacyjnych na rzecz otoczenia zaliczyć należy także przeprowadzenie szkoleń zawodowych i profilowanych w ramach projektu Phare "Rozwój Zasobów Ludzkich - Miejsca pracy w sektorze kultury".

Ciągła współpraca w dziedzinie edukacji prowadzona jest z innymi uczelniami publicznymi (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi). Ponadto wśród podmiotów na rzecz których prowadzone były szkolenia, warsztaty, wykłady są: Państwowa Inspekcja Pracy, Sygma Business Consulting, Dolmel Drives SA, Fabryka Leków TORF CORPORATION, Zakład Gazowniczy w Opolu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości).

Działalność naukowo-badawcza

Pod kierunkiem Prof. K. Mazurek-Łopacińskiej Katedra Badań Marketingowych realizuje badania ciągłe dotyczące uwarunkowań i instrumentów kształtowania zachowań podmiotów rynku oraz przemian warunków życia Polaków po integracji z Unią Europejską. Umożliwiają one monitorowanie i dokonywanie oceny zachodzących zmian wynikających z procesu integracji europejskiej oraz określenie ich wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny, a także wyrównywanie dystansów cywilizacyjnych dzielących polskie regiony od innych regionów Unii Europejskiej. Przesłankami realizacji badań są potrzeby społeczne oraz potrzeby edukacyjne w szkolnictwie wyższym, a także użyteczność wyników tych badań z punktu widzenia kształtowania zrównoważonego rozwoju kraju, regionów oraz współpracy z otoczeniem.

Uwzględniając znaczenie wizerunku szkoły wyższej w kształtowaniu jej relacji z otoczeniem Prof. K. Mazurek-Łopacińska kieruje projektem dotyczącym badania wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach tego projektu przeprowadzono badania wśród kandydatów na studia, studentów oraz absolwentów. Prof. K. Mazurek - Łopacińska problematyką dotyczącą funkcjonowania szkolnictwa wyższego, jakością kształcenia zajmuje się od wielu lat, a wyrazem uznania Jej doświadczenia było powierzenie funkcji Przewodniczącej Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a także Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, a wcześniej Prorektora do spraw dydaktyki w latach 2003 - 2005. Katedra współpracując z otoczeniem gospodarczym prowadzi także badania marketingowe m.in. dla Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Domar S.A., firmy EWAN s.c.

Mając na uwadze dorobek pracowników Katedry Badań Marketingowych oferta kierowana do podmiotów otoczenia obejmuje działalność naukową, doradczą i ekspercką oraz szkoleniową w zakresie:

W szczególności należy wskazać na następującą ofertę w przekroju dwóch grup potencjalnych adresatów :

Podmioty rynkowe : przedsiębiorstwa i inne organizacje

Organy polityki społeczno-ekonomicznej na poziomie regionu i kraju.

GŁÓWNY OBSZAR SPECJALIZACJI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PRACOWNIKÓW KATEDRY

prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

prof. dr hab. Grażyna Światowy

dr Magdalena Daszkiewicz

dr Magdalena Sobocińska

dr Paweł Waniowski

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem