Studia III stopnia na wydziale ZIF

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów oferuje czteroletnie stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk ekonomicznych obejmującej trzy dyscypliny:

1. nauki o zarządzaniu, między innymi w obszarach tematycznych:

2. ekonomię, między innymi w obszarach tematycznych:

3. finanse, między innymi w obszarach tematycznych:

 
Mapa kampusu
resized_700x660_mapa_kampusu_pl

Program kształcenia

Harmonogram zajęć
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

DOKTORAT WDROŻENIOWY

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów otrzymał pozytywną ocenę w konkursie
na uruchomienie II edycji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w roku akademickim 2018/2019.
Procedura rekrutacji jest opisana poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne na „Doktorat Wdrożeniowy”:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) ,

- zgoda opiekuna pomocniczego i pracodawcy (pobierz),

- zaświadczenie o zatrudnieniu na pełny etat,

- harmonogram realizacji zakresu prac naukowych (każdy z 8 semestrów, kolejno, musi zawierać cele naukowo-badawcze i cele wdrożeniowe).

Najpóźniej do 6 semestru należy zaplanować otwarcie przewodu doktorskiego, a na 8 semestrze obronę doktorską.

- ponadto wymagane są wszystkie dokumenty rekrutacyjne wymienione poniżej w informacji: ZIF - Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019


Więcej informacji o doktoracie wdrożeniowym: [link] [link]


ZIF - Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019
Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązanie są złożyć w Dziekanacie - siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich następujące dokumenty:
•    RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w języku polskim pobierz
•    RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w języku angielskim pobierz
•    podanie (ankieta) o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) [WZÓR] skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
•    odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
•    zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetyczną ocen uzyskaną podczas studiów – dotyczy studiów stacjonarnych,
•    kwestionariusz osobowy [WZÓR],
•    1 fotografia legitymacyjna,
•    ewentualny wykaz publikacji,
•    dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
•    autoreferat (prezentacja zainteresowań naukowych oraz motywów ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie).
Oferta seminariów doktoranckich pracowników naukowych Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów z następujących dyscyplin:
Harmonogram rekrutacji
•    Termin składania dokumentów od 11.08.2018 do 03.09.2018 (włącznie)
(od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura obsługi doktorantów oraz
w dwie soboty: 11 sierpnia i 1 września od 10.00 do 18.00);
•    Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 15.09.2018 (sobota)
•    Ogłoszenie listy osób przyjętych 18.09.2018;
•    Zakończenie rekrutacji 02.10.2018.
Miejsce składania kompletu dokumentów

Dziekanat Studiów Doktoranckich - pokój 209, budynek Z
Anita Brzozowska
adres mailowy: anita.brzozowska@ue.wroc.pl  
Telefon: 71 36 80 612

Dagmara Przystawa
Adres mailowy: dagmara.przystawa@ue.wroc.pl  
Telefon: 71 36 80 153

Podstawę zakwalifikowania kandydatów na studia doktoranckie stanowi uzyskana liczba punktów (max 50 punktów) w tym:
•    przeliczania oceny kandydata (W) odpowiadającej wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, na punkty według wzoru: P = (6 W - 18) x 5/3;
•    uwzględniania dokumentacji świadczącej o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (za wyróżniającą się pracę magisterską, artykuły naukowe, konferencje, udział w projektach badawczych, staże naukowe itp. kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów);
•    rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali od 0 do 15 punktów. Od kandydata oczekuje się znajomości wybranej dyscypliny nauki, wskazania motywów podjęcia pracy naukowej oraz zaprezentowania własnych zainteresowań naukowych.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 50 punktów.
Liczbę punktów stanowiącą podstawę przyjęcia na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) ustala Komisja.
Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, określonych Uchwałą Nr R.0000.40.2018 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Opłaty

Zarządzenie nr 42/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich  (pobierz)
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem