Studia III stopnia w języku polskim – Rekrutacja dla cudzoziemców

Studia w języku angielskim dla doktorantów

Zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców


Studia III stopnia / Rekrutacja 2018/2019
Wymagane dokumenty


Dokumenty osobowe
1. Paszport (strona ze zdjęciem) - kserokopia, oryginał do wglądu;
2. Dokument tożsamości ze zdjęciem (dotyczy obywateli Unii Europejskiej)- kserokopia, oryginał do wglądu;
3. Dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich przez osoby niebędące obywatelami polskimi (nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej) - kserokopia,
oryginał do wglądu, np.:
- Karta Polaka (jeżeli kandydat posiada) - kserokopia,
- Karta stałego pobytu (jeżeli kandydat posiada) – kserokopia.
4. Dwa podpisane oświadczenia (pobrane ze strony UE) o posiadaniu niezbędnych środków utrzymania oraz o przystąpieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Linki do
oświadczeń: http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/utrzymanie.pdfwww.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/nfz_oswiadczenie.pdf
5. Aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku w roku rekrutacji, wydane na druku firmowym jednostki wystawiającej
zaświadczenie, opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelną pieczęcią imienną i podpisem lekarza wystawiającego zaświadczenie. Zaświadczenie wydane za granicą wymaga tłumaczenia na język polski przez
tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce na listę tłumaczy przysięgłych. Zaświadczenie może być również wystawione przez lekarza w Polsce (nie wystawiamy skierowań do lekarza, nie
wskazujemy placówki medycznej ani lekarza).


Dokumenty o wykształceniu
1. Oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia
drugiego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie
działała instytucja wydająca dyplom, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub osobę
zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego
systemie edukacji wydano dyplom, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano
dyplom.
UWAGA: legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.
2. Zaświadczenie
potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów III stopnia w kraju wydania. Zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia na język polski). Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka
informacja jest zawarta na dyplomie.
Uwaga: komisja rekrutacyjna może zwrócić się do kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony przez niego dyplom magistra uprawnia do dalszego studiowania, wydane przez
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
UWAGA: jeżeli wymagana jest nostryfikacja dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych za granicą, o którym mowa powyżej – kandydat zobowiązany jest przedstawić w Biurze Obsługi
Doktoranta oryginał zaświadczenia stwierdzającego jego równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych nie później niż do końca pierwszego semestru studiów.
3.
Poświadczenie znajomości języka, w jakim będą prowadzone studia (ukończone kursy, egzaminy). Wymagalny minimalny poziom: B2.
Wymagania na studia w języku polskim:
- ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub
- posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
- uznanie przez Uczelnię innych, posiadanych przez Kandydata certyfikatów znajomości języka polskiego.
Certyfikat taki nie jest wymagany od osoby, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów prowadzonych w języku polskim.
Posiadanie Karty Polaka nie zwalnia kandydata z posiadania certyfikatu językowego.


Dokumenty wymagane w kolejnych etapach rekrutacji
- Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (warunek przyjęcia na studia dla osób podejmujących naukę na zasadach odpłatności);
- Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), albo dokument
potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).
Wszystkie oryginały dokumentów, które Kandydat ostatecznie złoży w Uczelni, a które zostały wydane w języku innym niż polski (dotyczy to również dokumentów wydanych w języku angielskim) wymagają
tłumaczeń przysięgłych na język polski.
Kandydat dostarcza, oprócz oryginałów, przygotowane kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów.
Pozostałe wymagane dokumenty i harmonogram rekrutacji są takie same, jak na rekrutacji obywateli polskich:
Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny: www.ue.wroc.pl/wydzial_ie/7219/studia_iii_stopnia_informacje_dla_doktorantow.html
Wydział Nauk Ekonomicznych: www.ue.wroc.pl/doktoranci/15194/studia_iii_stopnia_na_wydziale_ne.html
Wydział
Zarządzania, Informatyki i Finansów: www.ue.wroc.pl/doktoranci/15191/studia_iii_stopnia_na_wydziale_zif.html
UWAGA:
- Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biura Obsługi Doktoranta w dniu
podpisania umowy dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu) - kserokopia, oryginał do wglądu.
- Prosimy nie przesyłać dokumentów e-mailem. Dokumenty takie nie
będą rozpatrywane.
- W przypadku niedopełnienia czynności, o których mowa powyżej, w terminach określonych regulaminem rekrutacji w danym roku akademickim, decyzja o przyjęciu zostanie
uchylona.


Opłaty dla cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach odpłatności
ZARZĄDZENIE NR 14/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za studia doktoranckie oraz przygotowujących pracę doktorską poza studiami doktoranckimi

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem