Wymagane dokumenty – II stopień

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Studia drugiego stopnia

Rekrutacja cudzoziemców – wymagane dokumenty

Wymienione poniżej dokumenty należy przygotować w wersji elektronicznej i załączyć w systemie rekrutacyjnym w plikach PDF. Po uzyskaniu decyzji o przyjęciu na studia należy dostarczyć papierową wersję dokumentów wraz z kserokopiami.

DOKUMENTY OSOBOWE

1. Paszport – strona ze zdjęciem (lub dowód osobisty w przypadku obywateli Unii Europejskiej).

2. W przypadku kandydatów uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na bezpłatne studia stacjonarne w języku polskim, na podstawie art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), dokument potwierdzający uprawnienia, na przykład: Karta Polaka, karta stałego pobytu.

3. Zdjęcie na papierze (3,5 x 4,5 cm) w formacie jak do paszportu/dowodu osobistego (1 szt.) oraz w wersji elektronicznej – wersja elektroniczna zdjęcia jest niezbędna do wyrobienia legitymacji studenckiej.

4. Dwa podpisane oświadczenia (pobrane ze strony UEW) potwierdzające:
posiadanie środków finansowych na utrzymanie w Polsce
posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce     

DOKUMENTY O WYKSZTAŁCENIU

1. Oryginał dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia lub inny dokument uzyskany za granicą, opatrzony legalizacją lub apostille, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca dyplom.
Legalizacja wymagana jest od kandydatów, których kraj nie znajduje się na liście dotyczącej apostille (zgodnie z Konwencją Haską z dnia 5 października 1961 r. znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych). Legalizacja może być uzyskana w ambasadzie  Rzeczypospolitej Polskiej w kraju wydania świadectwa.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie–przedstawicielstwa–na–swiecie

UWAGA:
legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeśli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa. Dyplomy wydane w Polsce nie wymagają uzyskania apostille/legalizacji.

2. Tłumaczenie przysięgłe na język polski oryginału dyplomu wraz z legalizacją/apostille.
Tłumaczenia nie mogą być dokonane ze skanów, kserokopii itp., lecz z oryginałów. Dokumenty należy przetłumaczyć po uzyskaniu apostille/legalizacji).

Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne albo urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.
Lista tłumaczy:
https://arch–bip.ms.gov.pl/pl/rejestry–i–ewidencje/tlumacze–przysiegli/lista–tlumaczy–przysieglych/search.html#

3. Suplement, transkrypt bądź inny oficjalny dokument, opatrzony legalizacją lub apostille, obejmujący przedmioty zaliczone przez kandydata w ramach odbytych dotychczas studiów, wraz z uzyskanymi ocenami, jeżeli nie są wskazane w dyplomie lub innym dokumencie uzyskanym  po ukończeniu studiów za granicą.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
lub
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie–przedstawicielstwa–na–swiecie

4. Tłumaczenie przysięgłe na język polski suplementu/transkryptu wraz legalizacją/apostille (pkt. 3) sporządzone przez osoby lub instytucje wymienione powyżej (pkt 2). Tłumaczenie nie może być dokonane ze skanów, kserokopii itp., lecz z oryginałów. Dokumenty należy przetłumaczyć po uzyskaniu apostille/legalizacji.

5. Zaświadczenie potwierdzające  uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia w kraju wydania dyplomu. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest w suplemencie lub na dyplomie. Zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Edukacji  i Nauki w kraju, w którym dyplom został wydany.

Uwaga: komisja rekrutacyjna może zwrócić się do kandydata o dokument wydany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) potwierdzający, że przedstawiony przez niego dyplom licencjata lub magistra uprawnia do dalszego studiowania.  https://nawa.gov.pl/

6. Tłumaczenie przysięgłe na język polski zaświadczenia z punktu 5. sporządzone przez osoby lub instytucje wymienione powyżej (pkt 2). Tłumaczenie nie może być dokonane ze skanów, kserokopii itp., lecz z oryginałów.

7. Poświadczenie znajomości języka w jakim będą prowadzone studia – poziom min. B2.

Wymagania na studia w języku polskim:

 • ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub
 • posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • świadectwo dojrzałości albo dyplom szkoły wyższej uzyskane w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej po odbyciu całego cyklu kształcenia w języku polskim.

Uwaga: posiadanie Karty Polaka nie zwalnia kandydata z okazania certyfikatu językowego.

Wymagania na studia w języku angielskim:
 • dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości, wydany za granicą, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski,
 • dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) oraz dyplom matury europejskiej (European Baccalaureate Diploma),
 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej,  jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. Uznawane certyfikaty językowe: B2 First (FCE), Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT) min 72 pkt., IELTS Academic min. 5,5 pkt., Pearson-PTE Academic B2, B2 Business Vantage, EFB (English for Business) – Level 2 Merut lub Distinction, ACERT B2.

UWAGA

 • Wszystkie oryginały dokumentów, które kandydat ostatecznie złoży w Uczelni, a które zostały wystawione w języku innym niż polski wymagają tłumaczeń przysięgłych na język polski. Dokumenty należy przetłumaczyć po uzyskaniu apostille/legalizacji. Tłumaczenia nie mogą być dokonane ze skanów, kserokopii itp., lecz z oryginałów.
 • W przypadku dokumentów wydanych w języku angielskim, tylko na etapie rekrutacji elektronicznej w systemie, tłumaczenie na język polski nie jest wymagane. Po uzyskaniu decyzji o przyjęciu a studia należy dostarczyć na uczelnię tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego na język polski. Dokumenty należy przetłumaczyć po uzyskaniu apostille/legalizacji. Tłumaczenia nie mogą być dokonane ze skanów, kserokopii itp., lecz z oryginałów.
 • W przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, konieczne jest  załączenie w systemie rekrutacyjnym tłumaczenia na język polski lub angielski. Na etapie rekrutacji elektronicznej, dopuszcza się tłumaczenia  na język polski dokonane przez tłumacza innego niż wymienieni powyżej. Po uzyskaniu decyzji o przyjęciu a studia należy dostarczyć na uczelnię tłumaczenia na język polski dokonane (potwierdzone) przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty należy przetłumaczyć po uzyskaniu apostille/legalizacji. Tłumaczenia nie mogą być dokonane ze skanów, kserokopii itp., lecz z oryginałów.
 • Kandydat zobowiązany jest wgrać do systemu rekrutacyjnego skany oryginałów wszystkich przedstawionych  wyżej  dokumentów w formacie PDF oraz w jakości  umożliwiającej ich ocenę.  Skany niezgodne z wymaganiami nie będą rozpatrywane.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE OPŁAT

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 PLN na indywidualne konto rozliczeniowe wskazane w systemie.
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (warunek przyjęcia na studia dla osób podejmujących naukę na zasadach odpłatności).

DOKUMENTY WYMAGANE W KOLEJNYCH ETAPACH REKRUTACJI (po uzyskaniu decyzji o przyjęciu na studia)


1. Ankieta osobowa, Podanie o przyjęcie na studia, Ślubowanie, Oświadczenie.
Kandydat, który uzyskał zaświadczenie o przyjęciu na studia powinien  wydrukować i podpisać cztery dodatkowe dokumenty, a następnie przesłać je z kompletem dokumentów na Uczelnię zgodnie z harmonogramem. Dokumenty są do pobrania w systemie rekrutacyjnym w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne → Dokumenty i dalsze kroki.

2. Jeżeli wymagana jest nostryfikacja dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych za granicą, o którym mowa powyżej, kandydat zobowiązany jest przedstawić w dziekanacie oryginał zaświadczenia stwierdzającego jego równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych.
Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja–i–nauka/umowy–dwustronne–dotyczace–uznawalnosci–wyksztalcenia#dowiedz
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć oryginał wskazanego wyżej zaświadczenia do Dziekanatu nie później niż do końca pierwszego semestru studiów.

3. Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), albo dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Kserokopię dokumentu należy dostarczyć do Biura Rekrutacji (lub Dziekanatu – po rozpoczęciu zajęć – z oryginałem do wglądu).

4. Dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu). Kandydat zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentu do Biura Rekrutacji (lub Dziekanatu – po rozpoczęciu zajęć – z oryginałem do wglądu).

Niedostarczenie oryginałów dokumentów na Uniwersytet w wyznaczonym terminie skutkuje uchyleniem decyzji o przyjęciu na studia.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem