Wymagane dokumenty – I stopień

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
Studia pierwszego stopnia
Rekrutacja cudzoziemców – wymagane dokumenty


Wymienione poniżej dokumenty należy przygotować w wersji elektronicznej (załączyć w systemie rekrutacyjnym) oraz w formie papierowej (wraz z kserokopiami).

Dokumenty osobowe
1. Paszport (strona ze zdjęciem) kserokopia, oryginał do wglądu lub dowód osobisty (w przypadku obywateli Unii Europejskiej).

2. W przypadku kandydatów uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na bezpłatne studia stacjonarne w języku polskim, na podstawie art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), dokument potwierdzający uprawnienia, na przykład: Karta Polaka, karta stałego pobytu kserokopia, oryginał do wglądu.

3. Jedna fotografia na papierze (3,5 x 4,5 cm) w formacie jak do paszportu/dowodu osobistego oraz w wersji elektronicznej - wersja elektroniczna zdjęcia jest niezbędna do wyrobienia legitymacji studenckiej.

4. Dwa podpisane oświadczenia (pobrane ze strony UE) potwierdzające:
posiadanie niezbędnych środków finansowych na utrzymanie w Polsce
1) http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/utrzymanie.pdf
posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
2) http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/nfz_oswiadczenie.pdf
    
5. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku na Uniwersytecie Ekonomicznym, wydane na druku firmowym jednostki wystawiającej zaświadczenie, opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelną pieczęcią imienną i podpisem lekarza wystawiającego zaświadczenie. Zaświadczenie wydane za granicą wymaga tłumaczenia przysięgłego na język polski. Wyjątkowo, w przypadku cudzoziemców przebywających na stałe w Polsce, zaświadczenie może być wystawione przez lekarza w Polsce. Nie wystawiamy skierowań do lekarza, nie wskazujemy placówki medycznej ani lekarza. Jedynie w przypadku kandydatów na studia I stopnia, kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, kandydat uzyska skierowanie do lekarza medycyny pracy.
Lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest w linku:
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html#

Dokumenty o wykształceniu:

1. Oryginał świadectwa dojrzałości lub innego równoważnego dokumentu  uzyskanego za granicą, opatrzony legalizacją lub apostille.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie
UWAGA: legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeśli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.

2. Tłumaczenie przysięgłe na język polski oryginału świadectwa dojrzałości wraz z legalizacją/apostille sporządzone przez tłumacza wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne albo urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
Lista tłumaczy:
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html#

3. Suplement/transkrypt bądź inny oficjalny dokument, opatrzony legalizacją lub apostille,
zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach, jeżeli nie są wskazane w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, wraz z uzyskanymi w procesie kształcenia ocenami.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 lub
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

4. Tłumaczenie przysięgłe na język polski suplementu/transkryptu wraz legalizacją/apostille (pkt 3) sporządzone przez osoby lub instytucje wymienione powyżej (pkt 2).

5. Dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat, oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski sporządzone przez osoby lub instytucje wymienione powyżej.

6. Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo. Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli taka informacja  znajduje się na świadectwie.

7. Tłumaczenie przysięgłe na język polski zaświadczenia – pkt 6, sporządzone przez osoby lub instytucje wymienione powyżej (pkt 2).

8. Poświadczenie znajomości języka w jakim będą prowadzone studia – poziom min. B2.

Wymagania na studia w języku polskim:

 • ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub
 • posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej uzyskane w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej po odbyciu całego cyklu kształcenia w języku polskim.
 • W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może uznać inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej B2 wydany zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Uwaga: posiadanie Karty Polaka nie zwalnia kandydata z okazania certyfikatu językowego.


Wymagania na studia w języku angielskim:
 • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w ramach tzw. polskiej nowej matury,
 • dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości, wydany za granicą, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski,
 • dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) oraz dyplom matury europejskiej (European Baccalaureate Diploma),
 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej,  jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. Uznawane certyfikaty językowe: Cambridge First Certificate in English–B2 (FCE), Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT) min 75 pkt., IELTS Academic min. 5,5 pkt.

Dokumenty dotyczące opłat:

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 PLN na indywidualne konto rozliczeniowe wskazane w systemie.

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (warunek przyjęcia na studia dla osób podejmujących naukę na zasadach odpłatności).

Dokumenty wymagane w kolejnych etapach rekrutacji:

1. Dokument poświadczający uznanie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, w formie decyzji administracyjnej kuratora oświaty w sprawie uznania go za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Więcej informacji na: https://www.kuratorium.wroc z punktu 1 w skrócielaw.pl/index.php?id_kat=40

Oryginał wskazanego wyżej  dokumentu kandydat zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu nie później niż do końca pierwszego semestru studiów.

Nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwa dojrzałości uznane z mocy prawa uzyskane w państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz:
– dyplomów IB (International Baccalaureate) wydanych przez organizacje International Baccalaureate Organization
 w Genewie,
– dyplomów EB (European Baccalaureate) wydanych przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
– świadectw objętych umowami międzynarodowymi.
https://www.gov.pl/web/nauka/umowy-dwustronne-dotyczace-uznawalnosci-wyksztalcenia#dowiedz
https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-1

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), albo dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Kserokopię-oryginał do wglądu, należy dostarczyć Biura Rekrutacji, a po 1 października br. do Dziekanatu.

3. Dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu) - kserokopia, oryginał do wglądu. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć dokument do Biura Rekrutacji, a po 1 października br. do Dziekanatu.

UWAGA
 • Wszystkie oryginały dokumentów, które kandydat ostatecznie złoży w Uczelni, a które zostały wydane w języku innym niż polski (dotyczy to również dokumentów wydanych w języku angielskim) wymagają tłumaczeń przysięgłych na język polski.

 • W przypadku osób ubiegających się na studia płatne w ramach wolnego naboru, na etapie rekrutacji elektronicznej, dopuszcza się tłumaczenia  na język polski dokonane przez tłumacza innego niż wymienieni powyżej.

 • W przypadku dokumentów wydanych w języku angielskim, ale wyłącznie na etapie rekrutacji elektronicznej, tłumaczenie na język polski nie jest wymagane.

 • W przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, konieczne jest  załączenie w systemie rekrutacyjnym  tłumaczenia na język polski lub angielski. Po uzyskaniu decyzji o  przyjęciu na studia kandydat dostarcza na Uczelnię tłumaczenia przysięgłe na język polski.
 • Kandydat zobowiązany jest wgrać do systemu rekrutacyjnego skany oryginałów wszystkich przedstawionych  wyżej  dokumentów w formacie i w jakości umożliwiającej ich weryfikację i ocenę.

W przypadku niedopełnienia czynności, o których mowa powyżej, w terminach określonych regulaminem rekrutacji w danym roku akademickim decyzja o przyjęciu na studia zostanie uchylona.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem