Rekrutacja krok po kroku

Kandydaci aplikujący na zasadach odpłatności postępują według wskazanych poniżej etapów:
1. Zapoznać się z ofertą studiów.
2. Skompletować wymagane dokumenty   (w tym skany oryginałów w plikach jpg, kserokopie oryginałów wszystkich dokumentów).
3.Zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym   w terminie  30.04.2019 - 30.08.2019 r.
4. Dołączyć plik ze zdjęciem  3,5 x 4,5 cm; jak do paszportu; w formacie jpg - konieczny do wyrobienia legitymacji studenckiej.
5.Wypełnić ankietę z danymi osobowymi (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia jak w paszporcie).
6.Wybrać w systemie wydział i kierunek studiów.                                                                                           
7. Wnieść opłatę rekrutacyjną za wybrany kierunek (85 PLN lub 19 Euro) na  konto uczelni podane w zakładce opłaty.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
8. Dołączyć do systemu skany dokumentów oraz  skan potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej - format  jpg.
9. Po wgraniu przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna weryfikuje ich poprawność- prosimy sprawdzać na indywidualnym koncie zgłoszeniowym status swojego zgłoszenia. W przypadku odrzucenia przez system niepoprawnego dokumentu, należy usunąć plik i dołączyć właściwy dokument.    Uwaga: proces weryfikacji dokumentów może trwać do kilkunastu dni.
10. Jeśli kandydat zamieścił prawidłowo wszystkie dokumenty, komisja rekrutacyjna wysyła do kandydata e-mail na adres wskazany w systemie, z prośbą o opłacenie czesnego za  I semestr studiów.
12. Skan dowodu wpłaty za I semestr studiów należy wgrać do systemu i przesłać  do komisji rekrutacyjnej na adres: enrolment@ue.wroc.pl  (w tytule maila należy wpisać imię i nazwisko z paszportu z adnotację: opłata za I semestr).
13. Po otrzymaniu dowodu wpłaty Komisja Rekrutacyjna wystawia decyzję o przyjęciu na studia. Skan dokumentu wysyłany jest na e-mail kandydata, a oryginał dostarczany pocztą tradycyjną pod wskazany w systemie  adres. Uwaga: adres musi zawierać kod pocztowy.
14. Komplet wymaganych w rekrutacji dokumentów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji nie później niż do 27.09. 2019 r. do godz. 15.00.

Uwaga: niezłożenie dokumentów w ostatecznym terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem