Specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (II)

Specjalność pod opieką Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa 
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Opiekun specjalnościdr inż. Dominika Bąk-Grabowska (dominika.bak-grabowska@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI 2PDF 

Opis specjalności

Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Zajęcia na specjalności prowadzą teoretycy, badacze i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze, oczekiwane efekty kształcenia studentów w ramach tej specjalności obejmują:

 • zdobycie umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego; 
 • posiadanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy; 
 • posiadanie umiejętności wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej; 
 • umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu w warunkach zmian, ryzyka, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i różnic kulturowych.

Zasadnicze treści kształcenia

Zasadnicze treści kształcenia ujmują przedmiot, uwarunkowania i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiają ugruntowaną i nowoczesną wiedzę na temat strategicznego i operacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w zakresie wykorzystywanego w organizacjach biznesowych i publicznych instrumentarium zarządzania kadrami.

Przedmioty specjalizacyjne 

 • Analiza zasobów pracy
 • Metody i techniki ZZL
 • System okresowych ocen pracowniczych
 • Motywowanie w biznesie
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Narzędzia komunikacji współczesnego menedżera
 • Elastyczność w zarządzaniu
 • Coaching menedżerski i mentoring
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze pracowniczym
 • Zarządzanie kulturą organizacyjną
 • Niestandardowe formy zatrudnienia
 • Programowanie rozwoju pracowników i menedżerów
 • Elementy prawa pracy
Przedstawiane do wyboru studentów tematy są aktualizowane pod kątem aktualnych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

   Formy kształcenia

W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery personalnej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego. Mogą też z powodzeniem wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadają wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, banków i innych instytucji życia gospodarczego i publicznego oraz wiedzę z obszaru prawa pracy i elastycznych form organizacji pracy i zatrudnienia. Posiadają umiejętność wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej. Potrafią rozpoznawać i diagnozować personalne, kulturowe i organizacyjne problemy towarzyszące zarządzaniu organizacjami w warunkach zmian. Są przygotowani do zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach ryzyka i niepewności, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz różnic kulturowych. Posiadają też rozbudzone zainteresowania poznawcze i badawcze, co przygotowuje ich do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

EUACFA InstituteACCACentrum.pl
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij