Zarządzanie - studia I i II stopnia

258756_conference_room

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE - I stopień


Absolwent studiów I stopnia kierunku: Zarządzanie - posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Posiada również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest on przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent Kierunku: Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w praktycznie wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw, w tym w szczególności w obszarach: zarządzania kadrami, logistyce, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania pracą, czy zarządzania projektami. Jest również w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie na I stopniu studiów:

Absolwent specjalności Kierowanie zespołami zdobywa umiejętności cenione w praktyce zarządzania. Przygotowany jest do kierowania zespołami ludzkimi w każdej organizacji na każdym szczeblu zarządzania. Potrafi dobrać najkorzystniejszą w danych warunkach zespół. Potrafi wpływać na zachowania pracowników, rozpoznawać ich aspiracje i oczekiwania, organizować ich pracę, oceniać wysiłek pracowników, dbać o ich rozwój. Zdobywa umiejętności rozwiązywania konfliktów. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Zdzisław Jasiński.

Specjalność Logistyka. Celem kształcenia na specjalności Logistyka, jest poznanie podstawowych zadań logistycznych wspomagających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W trakcie zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z zadaniami logistycznego wspomagania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji oraz niezbędnymi do pracy narzędziami technicznymi i informatycznymi (w tym systemem SAP R/3). W ramach przedmiotów do wyboru będą oferowane m.in. wykłady z logistyki usług logistycznych, systemów informacyjnych w logistyce oraz wykorzystania Internetu w logistyce. Efektem studiów powinno być przygotowanie do pracy zawodowej zarówno w małej jak i dużej firmie produkcyjnej. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Stanisław Krawczyk.

Celem specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim  będącej współczesnym wyrazem zarządzania kadrami jest wykształcenie zdolności słuchaczy do podejmowania działań względem najważniejszego składnika organizacji, jakim są pracownicy - kapitał ludzki, począwszy od opracowania strategii personalnej poprzez planowanie, dobór kadr, ich motywowanie, ocenę itd. Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i rozwój pracowników, a więc inwestowanie w kapitał ludzki, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój talentów, aby przez to przyczynić się do wzrostu wartości organizacji, jej przewagi konkurencyjnej i prestiżu. W ramach programu omawianej specjalności mieszczą się również treści dotyczące wiedzy i umiejętności kształtowania własnej kariery zawodowej. W końcowym efekcie słuchacz uzyskuje rzetelne podstawy do dalszego kształcenia i wykonywania zawodu specjalisty zarządzania (menedżera), zwłaszcza w dziedzinie zarządzania kadrami. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Tadeusz Listwan.

Specjalność Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem ukierunkowana jest na kluczowe aspekty funkcjonowania małej i średniej firmy oraz zarządzania tej klasy podmiotem gospodarczym w konkurencyjnym otoczeniu. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zakładania własnej firmy, pozyskiwania środków na jej działalność i rozwój (w tym środków z UE), prawnych aspektów prowadzenia własnej firmy, rachunkowości i finansów w MSP oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Znaczny akcent położony został na kształtowanie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich, takich jak praca grupowa, budowanie zespołu czy przywództwo. Absolwent specjalności przygotowany będzie do założenia i sprawnego prowadzenia własnej firmy na rynku krajowym i międzynarodowym, a także pełnienia funkcji kierowniczych w głównych obszarach przedsiębiorstwa. Opiekun specjalności: dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE.

Specjalność Zarządzanie w biznesie jest klasyczną specjalnością menedżerską przygotowującą do zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami biznesowymi. Słuchacz tej specjalności uzyskuje wiedzę dotyczącą podstawowych problemów zarządzania organizacjami gospodarczymi, oraz rozwija swoje kompetencje menedżerskie związane z kierowaniem ludźmi. Umiejętnie radzi sobie w rzeczywistości gospodarczej, potrafi analizować otoczenie organizacji, dokonuje właściwych wyborów, potrafi prognozować, ale i kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie. Opiekunowie specjalności: dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, prof. UE. i dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. UE


  Studia na kierunku ZARZĄDZANIE - II stopień


Absolwent studiów II stopnia kierunku: Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada również umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów wyższego i najwyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia(doktoranckich). Program studiów II stopnia to przedmioty obejmujące treści podstawowe (Koncepcje zarządzania, Prawo cywilne i handlowe, Makroekonomia, Etyka w zarządzaniu, Statystyka ekonomiczna)* oraz przedmioty obejmujące treści kierunkowe, w tym: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie procesami, Logistyka, Negocjacje, Badania operacyjne, Psychologia w zarządzaniu, Strategie i metody zarządzania, Projektowanie systemów zarządzania, Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych, Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi, Rachunkowość zarządcza, Systemy informacyjne zarządzania i Inżynieria systemów zarządzania oraz przedmioty specjalnościowe.

* przedmioty wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Muszą znajdować się w każdym programie studiów II stopnia, w każdej Uczelni uprawnionej do prowadzenia tego typu studiów. 


Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie na II stopniu studiów:

Specjalność Kompetencje interpersonalne menedżera będąca poszerzeniem najważniejszych treści zarządzania kadrami jest adresowana do osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy z zakresu zachowań ludzi w organizacji oraz procesów społecznych zachodzących w zbiorowościach pracowniczych. W trakcie zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z czynnikami kształtującymi kulturę organizacyjną, zasadami skutecznego komunikowania się i prowadzenia negocjacji oraz ról społecznych pełnionych w pracy zespołowej. Słuchacz specjalności nabywa umiejętność świadomego kształtowania własnej kariery zawodowej, trafnego podejmowania decyzji menedżerskich, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (konfliktami), motywowania i wywierania wpływu na ludzi, a także postrzegania zdarzeń bieżących w perspektywie strategicznej. Kwalifikacje zdobyte w ramach specjalności są szczególnie przydatne w sprawnym wykonywaniu pracy menedżera, lidera zespołu, trenera, negocjatora i wszędzie tam, gdzie sukces zależy od współpracy z ludźmi. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Tadeusz Listwan.

Specjalność Logistyka menedżerska. Celem kształcenia na specjalności "Logistyka menedżerska" jest przygotowaniem do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z logistyką. W ramach zajęć wykładowych i laboratoryjnych studenci będą mieli możliwość ćwiczenia umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchami logistycznymi, organizacji systemów logistycznych, rachunku kosztów i controllingu logistycznego oraz metod podejmowania optymalnych decyzji. Wśród zajęć do wyboru będą oferowane wykłady dotyczące logistyki w zarządzaniu produktem, zarządzania systemami magazynów, automatycznej identyfikacji i monitorowania (RFID), tworzenia i wykorzystania bazy wiedzy, systemów motywowania w zarządzaniu procesami. Efektem studiów powinno być przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do podejmowania obowiązków menedżera logistyki. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Stanisław Krawczyk.

Specjalność Przedsiębiorczość w sektorze MSP zorientowana jest na rozwój cechy przedsiębiorczości i przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania małą firmą. Absolwent specjalności przygotowany będzie do roli współczesnego przedsiębiorcy, umiejącego identyfikować i skutecznie wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe, zakładać własną firmę, wprowadzać innowacje, samodzielnie opracowywać i wdrażać biznes plany, skutecznie pozyskiwać środki finansowe na rozwój firmy oraz tworzyć zespół i sprawnie nim kierować. Specjalność przygotowuje również do pełnienia funkcji menedżera w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa. Opiekun specjalności: dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE.

Absolwent specjalności Zarządzanie innowacjami potrafi kierować przebiegiem procesów innowacyjnych, kształtować proinnowacyjne zachowania pracowników, kreować klimat do generowania nowych pomysłów oraz stwarzać warunki dla ich realizacji. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Zdzisław Jasiński.

Specjalność Zarządzanie projektami. Realizacja projektów jest fundamentem wzrostu efektywności i wydajności dzisiejszych organizacji. To, w jakim stopniu kierujący nimi opanowali sztukę zarządzania projektami, będzie stanowiło ich podstawowy wyróżnik jako przyszłych liderów. W ramach specjalności zostanie przekazana kompleksowa wiedza dotycząca zarządzania projektami i innowacjami, oparta na konkretnych problemach praktyki gospodarczej. Student pozna różnorodne metody i techniki zarządzania projektami, w tym nowoczesne narzędzia informatyczne. Będzie także potrafił skutecznie zarządzać innowacjami w firmie i w ten sposób stymulować jej ciągły rozwój.  Atutami absolwenta tej specjalności będą: trafna ocena sytuacji i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, efektywne komunikowanie się i prowadzenie negocjacji, kreatywność i przedsiębiorczość  Absolwent tej specjalności będzie potrafił skutecznie wspierać, swoją wiedzą i umiejętnościami, małe i średnie przedsiębiorstwa, a dla dużych przedsiębiorstw - będzie wartościowym specjalistą potrafiącym zyskać uznanie i pozycję poprzez umiejętność aktywnego uczestniczenia i koordynowania realizowanych projektów. Wiadomości uzyskane na specjalności. Zdobyta wiedza pozwoli na uzyskanie certyfikatów Certified Project Management Associate – IPMA lub/i Certified Associate in Project Management – PMI. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Jan Skalik.

Specjalność - Kompleksowe sterowanie jakością, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół z udziałem wykładowców z Belgii, Francji i Irlandii (z językiem wykładowym polskim i angielskim), oferuje studentom wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania, oceny oraz doskonalenia programów i systemów zarządzania jakością w dowolnej organizacji. Konieczność wdrażania systemów jakości (np. opartych na normie ISO 9000) i strategii zarządzania przez jakość (total quality management) dostrzega coraz więcej organizacji produkcyjnych i usługowych, a także instytucji publicznych i prywatnych. W każdej z nich absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach pełnomocników zarządu ds. zarządzania jakością, kierowników projektu wdrożenia systemu jakości itp. Ze względu na swą interdyscyplinarność i charakter integrujący wiedzę funkcjonalną specjalność dobrze przygotowuje do przyszłej kariery menedżerskiej. Problematyka wykładów, tutoriali i laboratoriów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, koncepcje i zasady TQM, osadzone w kontekście kultury organizacji i zarządzania zmianami, jak i międzynarodowe standardy jakości i ich funkcjonowanie w praktyce. Ważne miejsce w programie specjalności zajmują metody i narzędzia zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych (statystyczne sterowanie procesami oraz metody planowania eksperymentów) i komputerowego wspomagania zarządzania jakością. W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą pogłębiać wiedzę w zakresie zarówno "miękkich", jak i "twardych" aspektów zarządzania jakością, np. w dziedzinie zarządzania projektami i innowacjami. Opiekun specjalności: dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. UE.

Specjalność dla przyszłych top menedżerów Zarządzanie strategiczne w biznesie jest klasyczną specjalnością kreującą liderów, top menedżerów organizacji gospodarczych. Specjalność przygotowuje do sprawowania najważniejszych stanowisk w organizacjach gospodarczych. Słuchacz nabywa wiedzę o podstawowych kategoriach organizacji gospodarczych i otoczenia będących podstawami prowadzenia biznesu oraz kreowania przyszłości i doskonali umiejętności rozpoznawania i kształtowania sytuacji biznesowych. Wśród wykładanych przedmiotów znajdują się przedmioty obowiązkowe:  Strategiczne zarządzanie zasobami, Strategiczne relacje organizacji z otoczeniem, Metody w zarządzaniu strategicznym, Strategie w biznesie - case studies, i przedmioty do wyboru przez słuchaczy: Zarządzanie przez wartość, Rynki kapitałowe i pieniężne, Strategie rozwoju, Nadzór korporacyjny, Kultura biznesu, Socjotechnika, Kształtowanie wizerunku organizacji i Zarządzanie różnorodnością kulturową. Opiekunowie specjalności: dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, prof. UE. i dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. UE.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem