Informatyka i ekonometria - studia I i II stopnia

935793_circles_

Informatyka i ekonometria - Przedstawienie kierunku


Absolwent studiów I stopnia kierunku: Informatyka i ekonometria dysponuje podstawową wiedzę merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów; zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; umie podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej - w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz funkcjonowania baz danych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki w tym języku, Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. na tym kierunku można wyodrębnić 3 podstawowe grupy przedmiotów: służące nabywaniu umiejętności budowania informatycznych systemów zarządzania różnej klasy,umożliwiające poznanie i praktyczne wykorzystanie najnowszych metod informatyki oraz ułatwiające poznanie metod służących do analizy, prognozowania i podejmowania decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych.

Do przedmiotów pierwszej grupy należą m.in.: podstawy informatyki, analiza i modelowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych, programowanie komputerów, technologia systemów informatycznych. Do drugiej grupy należą przedmioty i zagadnienia specjalistyczne, dotyczące eksploatacji pakietów narzędziowych i użytkowych, baz danych i baz wiedzy, automatyzacji prac biurowych, sztucznej inteligencji, komunikacji gospodarczej. Do przedmiotów trzeciej grupy zalicza się m.in. statystykę, ekonometrię, teorię prognozy, badania operacyjne i statystyczną analizę danych. Niektóre z wymienionych przedmiotów są obowiązkowe, inne zaś podlegają swobodnemu wyborowi przez studentów. Należy podkreślić, że wiedza oferowana w przedstawionym wykazie przedmiotów jest corocznie aktualizowana, odpowiednio do postępów informatyki. Większość zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych na sprzęcie informatycznym wysokiej klasy. Studentom udostępnia się również laboratoria do samodzielnej pracy.


Specjalności oferowane na kierunku - Informatyka i ekonometria na I stopniu studiów

Specjalność - Analiza danych I - umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk gospodarczo-społecznych i sondaży. Przedmioty przewidziane w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych. Studia na tej specjalności przygotowują do przyszłej pracy zawodowej analityków danych i doradców decydentów na każdym poziomie gospodarowania. Odbiorcami takich analiz powinny być administracja państwowa i regionalna oraz przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Stanisław Heilpern.

Specjalność E-biznes I - kształcenie dotyczy przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsięwzięć gospodarcze realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych mediów elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę w zakresie: rodzaju, form i właściwości przedsięwzięć e-biznesowych, organizacji i zarządzania zasobami informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, metod i narzędzi tworzenia aplikacji e-biznesowych, podstaw ekonomiki e-biznesu. Jednocześnie absolwent specjalności nabędzie umiejętności: tworzenia i zastosowań aplikacji e-biznesowych, wykorzystania metod i narzędzi pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, zastosowań metod i narzędzi ochrony bezpieczeństwa przedsięwzięć e-biznesowych oraz prowadzenia analiz ekonomicznych w zakresie e-biznesu. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach projektantów, technologów, administratorów aplikacji e-biznesowych oraz użytkowników biznesowych (i informacyjnych) zasobów Internetu, konsultantów w dziedzinie e-biznesu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu. Opiekun naukowy specjalności - dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska, prof. UE.

Specjalność - Ekonometria menedżerska I, której absolwenci będą mogli wykonywać ekspertyzy na potrzeby zarówno gospodarki narodowej, jak i rozmaitych firm (np. ekspertyzy zarządzania kapitałem czy z zakresu marketingu). Przedmioty przewidziane w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych, prowadzenia porównań działalności gospodarczej różnych przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk gospodarczo-społecznych. Opiekun specjalności: dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE.

Specjalność - Metody i systemy wspomagania decyzji I uczy metod optymalizacji decyzji gospodarczych oraz systemów (w tym komputerowe) wspomagania decyzji. Studenci zapoznają się także z nowoczesnymi tendencjami w tej dziedzinie, dotyczącymi np. sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Przedmioty zawarte w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu zarówno w makroskali (strategiczne decyzje rozwoju ekonomicznego kraju czy regionu), jak i w skali przedsiębiorstw wszelkich typów czy banków (również w zakresie decyzji inwestycyjnych). Studia na tej specjalności przygotowują do pracy zawodowej decydentów działających w zarządach firm, jak również w administracji państwowej każdego szczebla. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Juliusz Siedlecki.

Specjalność Informatyka w Zarządzaniu I - kształcenie dotyczy tworzenia, eksploatacji oraz oceny różnych klas systemów informatycznych (ich efektywności, rozwoju i administrowania nimi), znajdujących zastosowanie we wszystkich obiektach gospodarczych i instytucjach: przedsiębiorstwach (przemysłowych, handlowych, usługowych), instytucjach finansowych (w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych), instytucjach publicznych (na poczcie, w służbie zdrowia, w szkolnictwie) oraz w jednostkach administracji państwowej i terenowej. Studenci tej specjalności przygotowują się do podjęcia pracy jako konsultanci bądź pracownicy instytucji pracujący w zespołach IT. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Jerzy Korczak.

Specjalność - Kompleksowe sterowanie jakością I przygotowana przez interdyscyplinarny zespół z udziałem wykładowców z Belgii, Francji i Irlandii (z językiem wykładowym polskim i angielskim), oferuje studentom wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania, oceny oraz doskonalenia programów i systemów zarządzania jakością w dowolnej organizacji. Konieczność wdrażania systemów jakości (np. opartych na normie ISO 9000) i strategii zarządzania przez jakość (total quality management) dostrzega coraz więcej organizacji produkcyjnych i usługowych, a także instytucji publicznych i prywatnych. W każdej z nich absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach pełnomocników zarządu ds. zarządzania jakością, kierowników projektu wdrożenia systemu jakości itp. Ze względu na swą interdyscyplinarność i charakter integrujący wiedzę funkcjonalną specjalność dobrze przygotowuje do przyszłej kariery menedżerskiej. Problematyka wykładów, tutoriali i laboratoriów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, koncepcje i zasady TQM, osadzone w kontekście kultury organizacji i zarządzania zmianami, jak i międzynarodowe standardy jakości i ich funkcjonowanie w praktyce. Ważne miejsce w programie specjalności zajmują metody i narzędzia zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych (statystyczne sterowanie procesami oraz metody planowania eksperymentów) i komputerowego wspomagania zarządzania jakością. W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą pogłębiać wiedzę w zakresie zarówno "miękkich", jak i "twardych" aspektów zarządzania jakością, np. w dziedzinie zarządzania projektami i innowacjami. dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. UE.

Specjalność Technologie informacyjne i komunikacyjne - kształcenie dotyczy przekazywania wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę w zakresie: technologii pozyskiwania informacji i wiedzy, technologii baz i hurtowni danych, technologii baz wiedzy, technologii teleinformatycznych (technologii komunikacyjnych, technologii sieciowych, technologii Internetu). Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach projektantów, administratorów, konsultantów i użytkowników w zakresie rozwiązań informatycznych wykorzystujących współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji stosujących technologie informatyczne i teleinformatyczne. Opiekun naukowy specjalności - dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE.

Specjalność Usługi informatyczne I obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianymi usługami informatycznymi. Przygotowuje do pełnienia funkcji projektowych i konsultanckich w procesach wyboru i wdrażania rozwiązań informatycznych. W ramach specjalności studenci zapoznają się z wybranymi systemami informatycznymi wspomagającymi różne obszary i szczeble zarządzania. Ważnym przedmiotem w ramach specjalności jest laboratorium przedstawiające podstawy funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem SAP R/3. Jedną z najistotniejszych zalet specjalności jest optymalne połączenie wiedzy informatycznej oraz ekonomicznej ukierunkowane na wymogi, jakie stawia specjalistom ds. wdrażania systemów informatycznych współczesny rynek. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz.


Studia na kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA - II stopień


Absolwent studiów II stopnia kierunku: Informatyka i ekonometria zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, jak równie do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Posiada umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych, administrowania sieciami komputerowymi w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji. Absolwent kierunku: Informatyka i ekonometria posiada także umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych, w której konieczne jest stosowanie narządzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, jak również do realizowania prac o charakterze twórczym. Posiada również niezbędne przy tym umiejętności w zakresie zarządzania informacją i wiedzą. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Program studiów II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria to przedmioty obejmujące treści podstawowe (Prognozowanie i symulacja*, Zarządzanie strategiczne) oraz przedmioty obejmujące treści kierunkowe, w tym: Analiza wielowymiarowa, Metoda reprezentacyjna, Ekonometria dynamiczna i finansowa, Ekonomia matematyczna, Metody aktuarialne, Analiza statystyczna w badaniach rynku, Sieci komputerowe, Inżynieria oprogramowania, Systemy informacyjne zarządzania, Społeczeństwo informacyjne, Metody i narzędzia w wywiadzie gospodarczym, Systemy sztucznej inteligencji, Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi, Zaawansowane technologie informacyjne, oraz przedmioty specjalnościowe wykładane w ramach specjalności. Należy podkreślić, że wiedza oferowana w przedstawionym wykazie przedmiotów jest corocznie aktualizowana, odpowiednio do postępów informatyki. Większość zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych na sprzęcie informatycznym wysokiej klasy. Studentom udostępnia się również laboratoria do samodzielnej pracy.

* przedmiot wymagany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Musi znajdować się w każdym programie studiów II stopnia, w każdej Uczelni uprawnionej do prowadzenia tego typu studiów.

Specjalności oferowane na kierunku Informatyka i ekonometria na II stopniu studiów

Specjalność Analiza danych II umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk gospodarczo-społecznych i sondaży. Przedmioty przewidziane w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych. Studia na tej specjalności przygotowują do przyszłej pracy zawodowej analityków danych i doradców decydentów na każdym poziomie gospodarowania. Odbiorcami takich analiz powinny być administracja państwowa i regionalna oraz przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Stanisław Heilpern

Specjalność E-biznes II. Kształcenie na tej specjalności dotyczy przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsięwzięć gospodarcze realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych mediów elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę w zakresie: rodzaju, form i właściwości przedsięwzięć e-biznesowych, organizacji i zarządzania zasobami informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, metod i narzędzi tworzenia aplikacji e-biznesowych, podstaw ekonomiki e-biznesu. Jednocześnie absolwent specjalności nabędzie umiejętności: tworzenia i zastosowań aplikacji e-biznesowych, wykorzystania metod i narzędzi pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, zastosowań metod i narzędzi ochrony bezpieczeństwa przedsięwzięć e-biznesowych oraz prowadzenia analiz ekonomicznych w zakresie e-biznesu. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach projektantów, technologów, administratorów aplikacji e-biznesowych oraz użytkowników biznesowych (i informacyjnych) zasobów Internetu, konsultantów w dziedzinie e-biznesu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu. Opiekun naukowy specjalności - dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska, prof. UE.

Specjalność - Ekonometria menedżerska II, której absolwenci będą mogli wykonywać ekspertyzy na potrzeby zarówno gospodarki narodowej, jak i rozmaitych firm (np. ekspertyzy zarządzania kapitałem czy z zakresu marketingu). Przedmioty przewidziane w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych, prowadzenia porównań działalności gospodarczej różnych przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk gospodarczo-społecznych. Opiekun specjalności: dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE.

Specjalność - Kompleksowe sterowanie jakością II przygotowana przez interdyscyplinarny zespół z udziałem wykładowców z Belgii, Francji i Irlandii (z językiem wykładowym polskim i angielskim), oferuje studentom wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania, oceny oraz doskonalenia programów i systemów zarządzania jakością w dowolnej organizacji. Konieczność wdrażania systemów jakości (np. opartych na normie ISO 9000) i strategii zarządzania przez jakość (total quality management) dostrzega coraz więcej organizacji produkcyjnych i usługowych, a także instytucji publicznych i prywatnych. W każdej z nich absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach pełnomocników zarządu ds. zarządzania jakością, kierowników projektu wdrożenia systemu jakości itp. Ze względu na swą interdyscyplinarność i charakter integrujący wiedzę funkcjonalną specjalność dobrze przygotowuje do przyszłej kariery menedżerskiej. Problematyka wykładów, tutoriali i laboratoriów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, koncepcje i zasady TQM, osadzone w kontekście kultury organizacji i zarządzania zmianami, jak i międzynarodowe standardy jakości i ich funkcjonowanie w praktyce. Ważne miejsce w programie specjalności zajmują metody i narzędzia zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych (statystyczne sterowanie procesami oraz metody planowania eksperymentów) i komputerowego wspomagania zarządzania jakością. W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą pogłębiać wiedzę w zakresie zarówno "miękkich", jak i "twardych" aspektów zarządzania jakością, np. w dziedzinie zarządzania projektami i innowacjami. Opiekun specjalności: dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. UE.

Specjalność Informatyka w Zarządzaniu II - kształcenie dotyczy tworzenia, eksploatacji oraz oceny różnych klas systemów informatycznych (ich efektywności, rozwoju i administrowania nimi), znajdujących zastosowanie we wszystkich obiektach gospodarczych i instytucjach: przedsiębiorstwach (przemysłowych, handlowych, usługowych), instytucjach finansowych (w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych), instytucjach publicznych (na poczcie, w służbie zdrowia, w szkolnictwie) oraz w jednostkach administracji państwowej i terenowej. Studenci tej specjalności przygotowują się do podjęcia pracy jako konsultanci bądź pracownicy instytucji pracujący w zespołach IT. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Jerzy Korczak.

Specjalność Metody i systemy wspomagania decyzji II - studenci uczą się metod optymalizacji decyzji gospodarczych poznają systemy (w tym komputerowe) wspomagania decyzji. Zapoznają się także z nowoczesnymi tendencjami w tej dziedzinie, dotyczącymi np. sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Przedmioty zawarte w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu zarówno w makroskali (strategiczne decyzje rozwoju ekonomicznego kraju czy regionu), jak i w skali przedsiębiorstw wszelkich typów czy banków (również w zakresie decyzji inwestycyjnych). Studia na tej specjalności przygotowują do pracy zawodowej decydentów działających w zarządach firm, jak również w administracji państwowej każdego szczebla. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Juliusz Siedlecki.

Specjalność Usługi informatyczne II rozwija zagadnienia związane z szeroko rozumianymi usługami informatycznymi przedstawione w specjalności licencjackiej. Przygotowuje do pełnienia funkcji zarządczych, projektowych i konsultanckich w procesach wyboru i wdrażania rozwiązań informatycznych. W ramach specjalności studenci zapoznają się z wybranymi systemami informatycznymi wspomagającymi różne obszary i szczeble zarządzania. Ważnymi przedmiotami w ramach specjalności są laboratoria programowania w języku APAB/4 zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem SAP R/3. Laboratoria te umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności wysoko cenionych i rzadko spotykanych na rynku usług informatycznych. Jedną z najistotniejszych zalet specjalności jest optymalne połączenie wiedzy informatycznej oraz ekonomicznej ukierunkowane na wymogi, jakie stawia specjalistom ds. wdrażania systemów informatycznych współczesny rynek. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz.

Specjalność Zarządzanie informacją i wiedzą - kształcenie dotyczy pozyskiwania, przetwarzania oraz stosowania wiedzy w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, co umożliwia nabycie praktycznych umiejętności m.in. w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym, organizacją uczącą się oraz prowadzenia wywiadu gospodarczego. Istotnym elementem dydaktyki jest stymulowanie rozwoju studentów poprzez wykorzystanie Internetu oraz różnych narzędzi informatycznych. Studenci tej specjalności przygotowują się do podjęcia pracy głównie w zawodzie menedżera/pracownika wiedzy w różnych rodzajach organizacji (w tym także korporacji międzynarodowych). Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Kazimierz Perechuda.zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem