Finanse i rachunkowość - 2017/2018

Studia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - I stopień

17.05_acca

Opiekunowie kierunku: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prof. dr hab. Edward Nowak

Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów jest kierunkiem, który otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W uznaniu tej oceny kierunek ten otrzymał specjalną dotację MNiSW jako kierunek spełniający kryteria projakościowe. Tym samym znalazł się w gronie 25 najlepiej ocenionych kierunków w Polsce. W grupie tej są tylko trzy kierunki ekonomiczne - jeden na naszej uczelni (FiR), drugi w Szkole Głównej Handlowej (FiR) i trzeci w Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie).

Absolwent studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Jest również przygotowany do pracy jako: księgowy, doradca podatkowy, audytor, controller, specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość:

 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Rachunkowość i auditing
 • Rachunkowość i podatki w biznesie
 • Inwestycje finansowe
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Technologie informatyczne w finansach
 • Finanse i rachunkowość - specjalność zaawansowana (tylko stacjonarne)
 •  Inteligentne technologie rachunkowości i finansów w firmach usługowych
Akredytacje

acca        cfa         epas


Opis specjalności

Rachunkowość i analiza finansowa

Opiekun specjalności: dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE Wrocław

Specjalność stanowi unikatowe połączenie kwalifikacji z zakresu rachunkowości i analizy finansowej. Rachunkowość stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu i efektach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Informacje generowane przez rachunkowość wykorzystywane są w procesach decyzyjnych zarówno przez zarządzających podmiotem gospodarczym, jak też interesariuszy z jego otoczenia. Wykorzystanie informacji do oceny kondycji ekonomicznej podmiotu gospodarczego jest możliwe po poddaniu ich szczegółowej analizie. Celem analizy finansowej jest ocena efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, zdolności podmiotu do regulowania zobowiązań, jego płynności finansowej, wypłacalności, zwrotu z zainwestowanego kapitału, jak i prognozowania jego sytuacji w przyszłości. 'Rachunkowość i analiza finansowa' to nowoczesna specjalność, której absolwenci zostaną profesjonalnymi księgowymi, analitykami finansowymi, ekspertami usług finansowych, pracownikami służb finansowo-księgowych w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Rozumienie istoty rachunkowości jako systemu informacyjnego, znajomość zasad jego funkcjonowania, jak również umiejętność wykorzystania analizy finansowej do oceny kondycji podmiotu gospodarczego wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego, czego gwarantem jest wybór ścieżki rozwoju w ramach specjalizacji "Rachunkowości i analiza finansowa". Program specjalizacji dostosowany jest do wymogów dzisiejszego rynku, umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w praktyce gospodarczej, oczekiwanych przez pracodawców, umożliwiających jednocześnie prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

W szczególności uzyskana wiedza i zdobyte umiejętności koncentrują się na problemach z zakresu: rachunkowości finansowej, metodach analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, kreatywnej rachunkowości i planowaniu finansowym.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Analityk finansowy
 • Analityk biznesowy
 • Główny Księgowy
 • Kierownik ds. księgowości
 • Key Account Director
 • Account executive

Przedmioty specjalnościowe

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Wycena w rachunkowości
 • Kreatywna i agresywna rachunkowości
 • Analiza i kontrola kosztów
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Przewidywanie bankructwa i analiza trudności finansowych
 • Planowanie finansowe i prospektywna analiza finansowa

Informacje dodatkowe


Specjalność stanowi punkt wyjścia do zdobycia uprawnień biegłego rewidenta, analityka finansowego.

Rachunkowość i auditing

Opiekun specjalności: prof.zw. dr hab. inż. Zbigniew Luty

Specjalność jest zorientowana na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości i auditingu w różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi. W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę na temat zasad i procedur rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej oraz auditingu wewnętrznego i zewnętrznego. Studenci nabywają praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz stosowania instrumentów kontroli finansowej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach budżetowych oraz w firmach audytorskich. Absolwenci dostają przygotowanie praktyczne do pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych oraz kontrolerów wewnętrznych. Akredytacja przedmiotu Podatki w rachunkowości w ramach ACCA pozwoli na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu podatków, a także kwalifikacji profesjonalnych i realizację programu wysoko ocenianego przez pracodawców.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Samodzielny księgowy
 • Specjalista ds. sprawozdawczości/raportowania
 • Główny księgowy
 • Asystent biegłego księgowego
 • Specjalista ds. podatków
 • Asystent w dziale finansowym
 • Kontroler finansowy

Przedmioty specjalnościowe

 • Sprawozdawczość elektroniczna
 • Podatki w rachunkowości
 • Polityka rachunkowości
 • Audyt wewnętrzny
 • Rozliczenia podatkowe
 • Excel w audycie
 • Krajowe standardy rachunkowości

Akredytacja ACCA:

 • Prestiżowy program wysoko oceniany przez pracodawców
 • Profesjonalny profil i międzynarodowy charakter
 • Wysoka jakość i ambitna treść merytoryczna
 • Wsparcie ze strony Uczelni i ACCA
 • Oszczędności czasowe i finansowe
 • Uczestnictwo w wydarzeniach i spotkaniach biznesowych
 • Rozwój potencjału osobistego

Akredytowany przedmiot: F6 Taxation => Podatki w rachunkowości

acca

Rachunkowość i podatki w biznesie

Opiekun specjalności: dr Michał Poszwa

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą pracować w biznesie, a w szczególności nauczyć się zakładać i prowadzić księgi i ewidencje, dokonywać rozliczeń, sporządzać sprawozdania i deklaracje, wykorzystywać informacje finansowe i prowadzić analizy podatkowe.

Specjalność zorientowana jest na specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rachunkowości, podatków, składek ubezpieczeniowych, których posiadanie jest niezbędne w prowadzeniu biznesu. Wiedza i umiejętności są zgodne z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego, a więc niezbędne w prowadzeniu każdej działalności biznesowej.

Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę na temat zakładania i prowadzenia ksiąg podatkowych, ustalania obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych oraz wysokości zobowiązań publicznoprawnych. Na bazie przekazanej wiedzy słuchacz uzyska umiejętności prowadzenia ewidencji, dokonywania rozliczeń, sporządzania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych. Praktyczne umiejętności dotyczą prowadzenia procedur rozliczeniowych i raportowania za pomocą specjalistycznych programów finansowo-księgowych oraz aplikacji internetowych.

Absolwent specjalności uzyska również podstawowe umiejętności posługiwania się i wykorzystywania rachunkowości jako światowego języka biznesu. Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia analiz dotyczących wpływu podatków na działalność przedsiębiorstwa oraz zarządzania podatkami.

Absolwent specjalności uzyska kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych, specjalistów ds. rozliczeń oraz analityków.

Uzyskane wiedza i umiejętności mogą być również wykorzystane w zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu, a także w działalności konsultingowej i doradczej.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Specjalista ds. podatkowych w przedsiębiorstwie lub instytucji
 • Samodzielny księgowy w przedsiębiorstwie lub instytucji
 • Specjalista ds. rozliczeń osób zatrudnionych
 • Właściciel lub pracownik biura rachunkowego
 • Pracownik w kancelarii doradcy podatkowego lub firmie audytorskiej
 • Analityk podatkowy w przedsiębiorstwie lub podmiocie konsultingowym
 • Pracownik administracji podatkowej

Przedmioty specjalnościowe

 • Opodatkowanie działalności gospodarczej
 • Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe
 • Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Audyt i kontrola w biznesie
 • Elektroniczna sprawozdawczość podatkowa i ubezpieczeniowa
 • Zarządzanie podatkami

Inwestycje finansowe

Opiekun specjalności: Krzysztof Jajuga

Specjalność ta jest realizowana w ramach kierunku Finanse i rachunkowość, który otrzymał wyróżniającą akredytację nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną jako jeden z dwóch kierunków finansowych w kraju. Został również uznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z trzech najlepszych kierunków ekonomicznych w kraju.
Program specjalności obejmuje zagadnienia związane z rynkami finansowymi, finansami przedsiębiorstwa, finansami gospodarstw domowych, bankami, zakładami ubezpieczeń. Szczególne znaczenie odgrywają treści związane z analizą ryzyka finansowego. Treść przekazywanej wiedzy ma u podstaw standardy światowe oraz wartość dodaną, wynikającą z tego, iż treści te nie dezaktualizują się w okresie kilkuletnim.
Dodatkowym walorem kierunku jest nacisk na zagadnienia praktyczne, co powoduje, że absolwenci tego kierunku nie mają najmniejszych problemów z uzyskaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, zwłaszcza w globalnych międzynarodowych korporacjach. Uzyskane umiejętności pozwalają na podjęcie pracy nawet w trakcie studiów.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca finansowy
 • Analityk finansowy
 • Zarządzający aktywami
 • Menedżer do spraw ryzyka
 • Konsultant finansowy
 • Analityk danych
Przedmioty specjalnościowe
 • Instrumenty finansowe
 • Rynek ubezpieczeń gospodarczych i emerytalnych
 • Finanse behawioralne
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Elementy zarządzania portfelem
 • Rynek nieruchomości

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa

Opiekun specjalności: dr. hab. Tomasz Słoński, prof. UE Wrocław

Specjalność Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa została opracowana z myślą o absolwentach, którzy wiążą swoją karierę z finansami podmiotów funkcjonujących w gospodarce realnej, niezależnie od ich wielkości i stopnia zbiurokratyzowania (mikro, małe, średnie, korporacje, spółki Państwowe i notowane na giełdzie).

W zdefiniowanym przez mój zespół profilu specjalności chcemy, aby wiedza i umiejętności ożywiały ducha przedsiębiorczości i wspierały ambicje prowadzenia własnej działalności w wybranych przez siebie dziedzinach.

Zdajemy sobie sprawę, że niektórych przyciąga blask instytucji finansowych. Możemy ich zapewnić, ze standaryzacja tematów zajęć pozwala nam na przygotowanie do pracy nie tylko w przedsiębiorstwach, ale również w tych segmentach rynku finansowego, który wspiera działalność przedsiębiorstw (fundusze inwestycyjne, konsulting gospodarczy (Big4), bankowość korporacyjna, akredytowani doradcy giełdowi itp).

Zwracamy również uwagę na zrównoważony rozwój i odpowiedzialne prowadzenie biznesu biorąc pod uwagę rosnącą świadomość lokalnych i międzynarodowych konsumentów oraz inwestorów związaną z wpływem przedsiębiorstw na środowisko, aspektami społecznymi prowadzenia biznesu i ładu korporacyjnego

Zasadnicze obszary tematyczne to: projektowanie przedsięwzięć biznesowych (new venture) i inwestycyjnych, dobór i pozyskiwanie kapitału, ocena korzyści i ryzyka planowanych działań.

Sposób prowadzenia zajęć: prócz tradycyjnych metod prowadzenia zajęć (prezentacje) oferujemy zajęcia warsztatowe, rozwiązywanie studiów przypadków, grupy projektowe.

Sposób doboru kadry prowadzącej zajęcia: część zajęć będzie realizowana przez specjalistów spoza UE i profesjonalnych trenerów.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Przedsiębiorca
 • Analityk: biznesu, giełdowy, kredytowy
 • Konsultant biznesowy
 • Specjalista ds inwestycji
 • Kontroler finansowy

Przedmioty specjalnościowe

 • Analiza inwestycji z MS Project
 • Analiza fuzji i przejęć
 • Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
 • Zrównoważone finanse przedsiębiorstwa
 • Innowacje bankowe
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw

Technologie informatyczne w finansach

Opiekun kierunku: dr hab. Dariusz Wawrzyniak, Prof. UE

Specjalność Technologie informatyczne w finansach opracowana została z myślą o studentach, którzy swoją wiedzę ekonomiczną chcieliby połączyć z kluczowymi kompetencjami informatycznymi. Koncepcję specjalności przygotowano w oparciu o oferty najlepszych uczelni europejskich.
 
Specjalność jest ukierunkowana na zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w szeroko rozumianych procesach zarządzania finansami. Program specjalności rozwija kompetencje, których posiadanie jest niezbędne w dobie powszechnej informatyzacji świata finansów, zarówno w zagadnieniach związanych z analizą danych finansowych, jak i w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.
 
W szczególności, w ramach specjalności prowadzone są zajęcia związane z zaawansowanym wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego w finansach oraz programowaniem aplikacji finansowych w języku Visual Basic. Zwiększającym strakcyjność elementem specjalności są zajęcia wykorzystujące system SAP NetWeaver. W ramach tych zajęć studenci mają okazję zapoznania się z modułem finansowym systemu oraz z możliwościami jego rozwoju przy wykorzystaniu języka programowania ABAP. Równie interesujące są zajęcia związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do projektowania procesów biznesowych w instytucjach finansowych.
 
Specjalność poświęca także wiele miejsca problematyce bezpieczeństwa informatycznego, technologii blockchain oraz innym problemom będącym pochodną dynamicznego rozwoju rozwiązań FinTech. Informatyczny charakter specjalności nie pozbawia studentów edukacji w obszarze finansów, gdyż w ramach przedmiotów specjalnościowych znajdują się także wykłady i ćwiczenia stricte finansowe.
 
Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Specjalista ds. analizy danych
 • Konsultant/programista SAP
 • Programista Visual Basic
 • Specjalista ds analizy i oceny bezpieczeństwa i ryzyka informatycznego
 • Projektant procesów biznesowych
 • Expert ds. zastosowań IT w finansach
Przedmioty specjalnościowe

 • Arkusz kalkulacyjny w finansach
 • Programowanie w języku Visual Basic for Applications
 • Instrumenty finansowe
 • Projektowanie procesów w instytucjach finansowych
 • Ryzyko informatyczne w instytucjach finansowych
 • Finanse i programowanie w systemie SAP ERP
 • Elementy zarządzania portfelem

 

Finanse i rachunkowość - specjalność zaawansowana (stacjonarna)

Opiekun specjalności: Krzysztof Jajuga

Specjalność ta jest realizowana w ramach kierunku Finanse i rachunkowość, który otrzymał wyróżniającą akredytację nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną jako jeden z dwóch kierunków finansowych w kraju. Został również uznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z trzech najlepszych kierunków ekonomicznych w kraju.
Program specjalności obejmuje zagadnienia związane z rynkami finansowymi, finansami przedsiębiorstwa i sprawozdawczością finansową. Treści przekazywane są zaawansowane, co stanowi przewagę konkurencyjną, finansami gospodarstw domowych, bankami, zakładami ubezpieczeń. Szczególne znaczenie odgrywają treści związane z analizą ryzyka finansowego, jak również miękkie umiejętności, np. prezentacje publiczne. Treść przekazywanej wiedzy ma u podstaw standardy światowe oraz wartość dodaną, wynikającą z tego, iż treści te nie dezaktualizują się w okresie kilkuletnim.
Dodatkowym walorem kierunku jest nacisk na zagadnienia praktyczne, co powoduje, że absolwenci tego kierunku nie mają najmniejszych problemów z uzyskaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, zwłaszcza w globalnych międzynarodowych korporacjach. Uzyskane umiejętności pozwalają na podjęcie pracy nawet w trakcie studiów

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca finansowy
 • Analityk finansowy
 • Dyrektor finansowy
 • Dyrektor działu sprawozdawczości finansowej
 • Konsultant finansowy
 • Analityk danych

Przedmioty specjalnościowe

 • Rynek finansowy 1
 • Rynek finansowy 2
 • Finanse przedsiębiorstwa 1
 • Finanse przedsiębiorstwa 2
 • Rachunkowość finansowa 1
 • Rachunkowość finansowa 2
 • Wystąpienia publiczne

Inteligentne technologie rachunkowości i finansów w firmach usługowych

Opiekun specjalności: dr Piotr Oleksyk
Wielu przedsiębiorców usługowych nie dysponuje środkami na wdrożenie niezbędnego oprogramowania do zarządzania swoją działalnością. W ramach specjalności planowane jest przekazanie wiedzy o możliwościach wykorzystania narzędzi fin-tech dostarczanych przez różnych dostawców (np. banki w ramach pakietowej obsługi) bezpłatnie lub z minimalnymi opłatami. Ważne jest, aby oprogramowanie to prawidłowo dostosować do indywidualnych potrzeb konkretnego projektu kreowania nowoczesnych usług. W trakcie zajęć prowadzonych na proponowanej specjalności przekazane zostaną kompetencje do właściwego zarządzania procesami przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych. Absolwenci specjalności będą gotowi do wypracowania mechanizmów dekompozycji przedsięwzięcia usługowego na zadania podzadania i procesy, które mogą być wykonywane przez pojedynczego przedsiębiorcę. Znajomość zasad budowy właściwego oprogramowania pozwoli na przygotowanie małych przedsiębiorców do zrzeszania się w sieci, które będą zdolne do konkurowania z globalnymi korporacjami. Uruchomienie specjalności umożliwi rozwój kompetencji przedsiębiorczych i umiejętności praktycznych słuchaczy w zakresie nowoczesnych technologii finansowych w przestrzeni wirtualnej. Dzięki pracy na studiach przypadków oraz zastosowaniu metody design thinking uczestnicy będą kreować nowe rozwiązania o potencjale wdrożeniowym.
Perspektywy zatrudnienia absolwenta
•    Developer/Analityk finansowy
•    Analityk biznesowy
•    Konsultant ds. zastosowań IT w finansach
•    Specjalista ds. rozwoju sektora finansowego
•    Przedsiębiorca
Przedmioty specjalnościowe
•    E-usługi
•    Technologiczne wspomaganie prognozowani i planowania przychodów ze sprzedaży usług
•    Analiza finansowa firm usługowych
•    Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym
•    Projekty UE i inne źródła finansowania w firmach usługowych
•    Informatyczne wspomaganie promocji i sprzedaży usług
•    Wykorzystanie narzędzi fin-tech do rozliczeń z otoczeniem
•    Rachunkowość zarządcza firm usługowych
Informacje dodatkowe
Specjalność współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu PORTAL – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W każdej edycji kształcenia 15h będzie prowadzonych w nowoczesnym budynku dydaktycznym  – interaktywnym laboratorium przyszłości, służącym do modelowania, symulacji, optymalizacji oraz wizualizacji procesów biznesowych, powstałym w ramach projektu.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem