Analityka gospodarcza - 2017/2018

Studia na kierunku ANALITYKA GOSPODARCZA - I stopień


Opiekun kierunku: prof. dr Józef Dziechciarz

Studia na kierunku Analityka Gospodarcza są adresowane do osób, które pragną uzyskać wiedzę i umiejętności dotyczące analizowania danych gospodarczo-społecznych. Studia przeznaczone są zwłaszcza dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie gromadzenia, analizy modelowania interpretacji wyników i prognozowania: Danych biznesowych; w tym;
 • analiz ekonomicznych i planowania;
 • badania danych finansowo - księgowych; controllingu; rachunkowości zarządczej; podatków, prowadzeniu audytu, itp.
 • analizy płac;
 • badania efektywności produkcji i wydajności pracy;
 • problemów logistycznych; łańcuchów dostaw; zaopatrzenia; magazynowania; produkcji; dystrybucji; itp.
 • analiz rynkowych; badania rynkowe i marketingowe;
 • wspierania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka.
Regionalnych danych społeczno-gospodarczych; w tym:
 • wspierania polityki i planowania regionalnego;
 • rynku pracy;
 • edukacji;
 • służby zdrowia;
 • komunikacji publicznej;
 • mieszkalnictwa;
 • bezpieczeństwa publicznego; itp.
Danych makroekonomicznych; w tym:
 • budżetu państwa i budżetów domowych;
 • modelowania gospodarki narodowej;
 • systemu emerytalno-rentowego;
 • wymiany międzynarodowej;
 • demografii;
 • systemu demokratycznego;
Danych finansowych; w tym:
 • rynków kapitałowych;
 • ubezpieczeń;
 • bankowości.
Absolwent kierunku Analityka Gospodarcza będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w skali mikro i makro oraz w wymiarze globalnym, statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych oraz informatycznych narzędzi analizy, prognozowania i symulacji. Absolwent będzie posiadać zaawansowane umiejętności wykazywania się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania złożonych i nieprzewidywalnych problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy.

Ścieżki kształcenia:


Szczegółowy opis ściezek kształcenia:


Analityk rynku


Zasadniczym celem specjalności Analityk Rynku jest wykształcenie umiejętności analizy danych dotyczących funkcjonowania różnego typu rynków. Kształcenie w ramach specjalności jest zorientowane na:

 • uzyskanie wiedzy na temat różnych metod analizy danych,
 • doskonalenie umiejętności zastosowania metod analitycznych w odniesieniu do obszarów związanych z działaniem różnego typu rynków, 
 • wykształcenie umiejętności wykorzystywania narzędzi informatycznych w prowadzeniu analiz.

Przedmioty oferowane w ramach specjalności dają możliwość zapoznania z szerokim zasobem narzędzi analitycznych wspomagających podejmowanie strategicznych i operacyjnych decyzji rynkowych w oparciu o odkrywane tendencje i zależności w danych. W trakcie zajęć studenci pozyskują umiejętności  wykorzystania metod ilościowych i stosownego oprogramowania, między innymi dzięki wykonywaniu projektów o charakterze zespołowym lub indywidualnym oraz na podstawie analiz typu case study. 

Do szczególnie wartościowych rezultatów kształcenia w ramach specjalności należą:

 • wiedza o danych pozwalających na opis i badanie sytuacji na rynkach różnego typu,
 • umiejętność selekcji i wykorzystania informacji,
 • znajomość metod analizy danych o różnym charakterze i biegłość w zakresie ich aplikacji, 
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi umożliwiającymi przeprowadzanie wszechstronnych analiz, 
 • zdolność do postępowania z danymi rynkowymi w zakresie projektowania badań, gromadzenia informacji, analizy i diagnozowania sytuacji,
 • umiejętność komunikowania wyników analiz, np. w postaci raportów.

Absolwent specjalności może podjąć pracę jako analityk na stanowiskach w sektorze biznesu oraz sektorze publicznym, jak również w instytucjach okołobiznesowych. Może pracować jako specjalista w działach związanych z analizą rynku, np. planowania i rozwoju, projektujących nowe produkty i usługi, wykonujących badania rynkowe i marketingowe, prowadzących działalność doradczą. 

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • analityk rynku
 • analityk biznesowy
 • analityk sprzedaży
 • analityk trendów rynkowych
 • data scientist
 • specjalista ds. badań marketingowych
 • specjalista ds. raportowania

Przedmioty specjalnościowe

 • Metody analizy cech jakościowych
 • Analiza gospodarczych szeregów czasowych
 • Gry rynkowe
 • Modelowanie zachowań konsumenckich
 • Projektowanie próby badawczej
 • Analizy rynkowe z wykorzystaniem VBA
 • Prowadzenie badań społeczno-ekonomicznych 

Analityk Decyzji Biznesowych

Decyzje biznesowe podejmowane są przez menedżerów organizacji różnego typu i wszystkich szczebli. Ich umiejętna analiza pozwala skutecznie zarządzać i uzyskać przewagę nad konkurencją. Celem zajęć prowadzonych na specjalności jest:

 • pogłębianie wiedzy w zakresie metod i narzędzi analizy decyzji,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania metod analitycznych do wspomagania podejmowania decyzji,
 • doskonalenie umiejętności zastosowania narzędzi informatycznych w procesie analizy decyzji. 

Proponowane w ramach specjalności przedmioty mają zaznajomić studenta  z możliwościami wykorzystania narzędzi symulacyjnych i optymalizacyjnych do wspomagania decyzji  dotyczących m.in. zarządzania operacyjnego, zarządzania finansami czy  doskonalenia procesów logistycznych. Forma przeprowadzania zajęć wykorzystuje bardzo często realizacje projektów zespołowych, case study czy gier decyzyjnych. W ramach zajęć odbywają się także spotkania z udziałem przedstawicieli praktyki gospodarczej.

 Po ukończeniu specjalności absolwent:

 • potrafi modelować sytuacje decyzyjne,
 • potrafi wykorzystać metody analizy w  różnych dziedzinach  zarządzania,
 • posiada umiejętności zastosowania narzędzi symulacyjnych i optymalizacyjnych w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami,
 •  zna i umiejętnie wykorzystuje komputerowe narzędzia wspomagające procesy decyzyjne.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach wszelkiego typu zarówno szczebla lokalnego, jak i międzynarodowego, a także w organizacjach rządowych i samorządowych.

Absolwenci specjalności będą gotowi do podjęcia pracy zawodowej jako:

 • analitycy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych (np. logistycznych),
 • analitycy w instytucjach finansowych, firmach konsultingowych,  menedżerowie i decydenci w  przedsiębiorstwach,  pracownicy administracji państwowej i samorządowej każdego szczebla.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Analityk biznesowy 
 • Specjalista ds optymalizacji procesów
 • Analityk sprzedaży
 • Specjalista ds Lean Management
 • Specjalista ds operacyjnych
 • Specjalista ds raportowania
 • Manager

Przedmioty specjalnościowe

 • Decyzje menedżerskie 
 • Teoria gier 
 • Optymalizacja decyzji z wykorzystaniem MS Excel 
 • Lean management 
 • Analizy biznesowe z wykorzystaniem VBA 
 • Techniki eksploracyjnej analizy danych  
 • Metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem