Studia na kierunku INFORMATYKA W BIZNESIE - I stopień

Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku „Informatyka w biznesie” ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Studenci zapoznają się m.in. z metodami i technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, a także podstawami e–biznesu, metodami zarządzania projektami informatycznymi, rynkiem sprzętu i oprogramowania. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań przez informatyków biznesu. Zaznaczyć należy, że uwzględniając tendencje kształcenia i międzynarodowe standardy m.in. Association for Computing Machinery (ACM), zaproponowany program zapewnia możliwości mobilności międzyuniwersyteckiej nie tylko studentów, ale też i kadry dydaktycznej. Kierunek „Informatyka w biznesie” jest zorientowany na indywidualne kształcenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku dzięki wprowadzeniu dużej grupy przedmiotów indywidualnego wyboru. W 2011 roku otwarto kierunek w wersji anglojęzycznej – Business Informatics

Sylwetka i kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia
Absolwent kierunku będzie posiadał umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), pracy w zespole projektowym, komunikowania, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. Kompetencje te zapewni mu wiedza z informatyki, zarządzania, rachunkowości, finansów, metod ilościowych, ekonomii. Będzie on zatem umiał rozwiązywać problemy biznesowe za pomocą narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne; będzie umiał projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe. Studia pozwalają opanować dwa języki obce, w tym profesjonalny język angielski z zakresu informatyki w biznesie. W ramach studiów będą organizowane wykłady w języku angielskim, prowadzone przez specjalistów zagranicznych uczestniczących także w równolegle uruchamianej wersji angielskiej studiów „Business Informatics”.

Oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Informatyka w biznesie:

Systemy informacyjne w dużych korporacjach


Wiedza
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej, zarządzania, rachunkowości, finansów oraz metod ilościowych. Ponadto ma podstawy m.in. z zakresu infrastruktury informatycznej w dużych korporacjach, analizy i projektowania systemów informacyjnych, w tym interfejsu człowiek-komputer oraz planowania i realizacji przedsięwzięć informatycznych w dużych korporacjach.
Zawód
W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów z zakresu informatyki ekonomicznej dla dużych korporacji. Zdobyta wiedza biznesowa, techniczna oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce gospodarczej pozwolą absolwentom na podjęcie pracy na stanowiskach m.in. analityków i projektantów systemów informatycznych, projektantów interfejsu człowiek- komputer, menedżerów realizacji projektów informatycznych.
Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych technologii z obszaru informatyki ekonomicznej (w tym przede wszystkim: analizy i projektowania korporacyjnych systemów informacyjnych oraz zarządzania realizacją projektów informatycznych) z możliwością ich wykorzystania w dużych korporacjach.
Umiejętności
Absolwenci specjalności potrafią rozwiązywać problemy związane z analizą, projektowaniem i wdrażaniem korporacyjnych systemów informacyjnych, ich adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) specyficznych dla korporacji oraz pracy w dużym zespole analityczno-informacyjnym.

Program specjalności - Systemy informacyjne w dużych korporacjach


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Infrastruktura informatyczna w dużych korporacjach – Sem. 4, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Systemy i modelowanie przedsiębiorstw – Sem. 4, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w SI korporacji – Sem. 5, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Interakcja człowiek-komputer – Sem. 5, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Rozwój aplikacji w korporacyjnych SI – Sem. 6, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Sieci społecznościowe w organizacji – Sem. 6, godz. 60 (30W / 15C / 30L)

IT w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MŚP)


Wiedza
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej, zarządzania, rachunkowości oraz finansów MŚP. Ponadto ma podstawy m.in. z zakresu infrastruktury informatycznej specyficznej dla MŚP, analizy i projektowania systemów informacyjnych, w tym nowych technologii przetwarzania w chmurze oraz planowania i realizacji przedsięwzięć informatycznych w MŚP.
Zawód
W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów z zakresu informatyki ekonomicznej MŚP. Zdobyta wiedza biznesowa, techniczna oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce pozwolą absolwentom na podjęcie pracy na stanowiskach m.in. specjalistów IT, analityków i projektantów systemów informatycznych, integratorów aplikacji biznesowych.
Efekty
Kształcenie w ramach specjalności koncentruje się na opanowaniu podstawowych technologii z obszaru informatyki ekonomicznej MŚP, jak i zarządzania w przedsiębiorstwie. Absolwent powinien znać typowe aplikacje biznesowe dla małych i średnich firm, potrafić je wdrożyć i utrzymać w bieżącej eksploatacji.
Umiejętności
Absolwenci specjalności potrafią rozwiązywać problemy związane z analizą, projektowaniem i wdrażaniem technologii IT w przedsiębiorstwie, wdrażaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) specyficznych dla MŚP oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów IT.

Program specjalności - IT w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MŚP)


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Infrastruktura informatyczna w SME – Sem. 4, godz. 60 (30W / 15C / 15L)
 • Systemy i modelowanie przedsiębiorstw – Sem. 4, godz. 60 (30W / 15C / 15L)
 • Interakcja człowiek-komputer – Sem. 5, godz. 60 (30W / 15C / 15L)
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w SI MŚP – Sem. 5, godz. 60 (30W / 15C / 15L)
 • Technologia chmury obliczeniowej – Sem. 6, godz. 60 (30W / 15C / 15L)
 • Realizacja SI dla MŚP – Sem. 6, godz. 60 (30W / 15C / 15L)
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem