Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych

Jednostka nadrzędna: Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny       flag_of_the_united_kingdom          

 

Kontakt:

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
ie_psp@ue.wroc.pl

tel. 71 36-80-411

Kierownik

prof. zw. dr hab. inż. Małgorzata Gableta

Sekretariat

mgr inż. Halina Pruchniewicz, bud. D, pok. 128; halina.pruchniewicz@ue.wroc.pl ; tel. 71 36-80-411

 

Profil badawczy

Działalność naukowa katedry koncentruje się wokół gospodarowania potencjałem pracy, obejmującym wszystkie elementy rzeczowe funkcji personalnej. Chodzi głównie o rekrutację i selekcję pracowników (łącznie z kształtowaniem miejsc pracy), ich rozwój, oceny, aktywizowanie i zwalnianie, jak i warunki pracy oraz kulturę organizacyjną.

Kulturę organizacyjną uznajemy za ważne narzędzie oddziaływania na postawy i zachowania zatrudnionych. W tym kontekście rozpatrujemy m.in. budowanie kultury innowacyjnej oraz kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. Wzrost – na terenie Polski – liczby przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego skłania nas także do szerszych badań nad różnicami kulturowymi, ważnym aspekcie kreowania kultury w przedsiębiorstwach wielonarodowych. Bliska jest nam przy tym kwestia budowania wizerunku pracodawcy, a przez to przyciągania z rynku pracy potencjalnych pracowników, o pożądanym dla danego przedsiębiorstwa profilu kompetencyjnym i osobowym, kształtowanym z uwzględnieniem wskazanych wyżej różnic.

Powyższa problematyka, szczególnie w ostatnich latach, rozpatrywana jest przez pryzmat różnych interesów, także sprzecznych, ujawniających się szczególnie w relacjach pomiędzy pracodawcą (naczelnym kierownictwem) a pracownikami. Ów nurt badawczy, powiązany ze stosunkami pracy, można określić jako zarządzanie ludźmi eksponujące relację pracownik-pracodawca, ukierunkowane na budowanie organizacji sprzyjającej ludziom. Duże znaczenie nadaje się przy tym rozpoznawaniu okoliczności funkcjonowania jednostek gospodarczych, preferując sytuacyjne podejście do zarządzania. Za ważną przesłankę kształtowania takiej organizacji uznaje się rosnące znaczenie wiedzy w osiąganiu przez przedsiębiorstwo sukcesu. Skłania to do traktowania pracowników jako znaczących interesariuszy. Wskazane podejście do obszaru człowiek-praca znajduje całościowe odzwierciedlenie w książce M. Gablety pt. Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie (2003) oraz w książce napisanej pod Jej redakcją pt. Potencjał pracy przedsiębiorstwa (2006). Wcześniejsze opracowania zwarte, zawierające wyniki badań całego zespołu, poświęcone są także potencjałowi pracy, jego kształtowaniu i wykorzystaniu, oraz występującym – w obrębie tej problematyki – problemom praktycznym. W 2008 r. rozpoczęto badania poświęcone interesom pracowników oraz sprzecznościom jakie ujawniają się w tym względzie na styku pracobiorcy-pracodawcy. Ich wyniki zaprezentowano w książce pod redakcją M. Gablety pt. Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania (2012). Problematyka interesów została także podjęta w monografii A. Cierniak-Emerych pt. Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa (2012)

 

Istotne wydarzenia z życia Katedry

Katedra powstała w 1996 roku, tj. w okresie restrukturyzacji Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. Jej profil badawczy i dydaktyczny został ukształtowany w istocie przez jej kierownika, którym od początku istnienia Katedry jest prof. zw. dr hab. inż. Małgorzata Gableta. Część pracowników wraz z kierownikiem została wyłoniona z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Wydziału Gospodarki Narodowej (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych).

W 2005 r. uruchomiono studia podyplomowe – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczy wciąż rosnąca liczba aplikujących i związana z tym częstotliwość naboru (w 2012 r. zainaugurowano już 13. edycję tych studiów). Studia te objęte są patronatem Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki działającej przy Loży Dolnośląskiej Business Centre Club.

W latach 2007-2008 zrealizowano 3 granty promotorskie.

Od czerwca 2008 r. do czerwca 2011 r. realizowany był trzyletni projekt badawczy pt. „Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant nr N N115 134434).

W kwietniu 2013 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. A. Cierniak-Emerych. Jego pozytywny wynik stanowił podstawę do powołania Jej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UE.

Obecnie w Katedrze realizowany jest trzyletni projekt badawczy pt. „Funkcja personalna w organizacji zorientowanej na projekty”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (decyzja nr DEC-2013/09/D/HS4/00566).

 

Organizowane konferencje naukowe

 

Pracownicy Katedry

Doktoranci

W 2013 r. zostały otwarte 3 przewody doktorskie: mgr inż. M. Borowska, mgr K. Okuniewicz, mgr K. Zięba

                                    

Działalność dydaktyczna

 

Pracownicy Katedry prowadzą następujące zajęcia:

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są m.in. książki autorstwa pracowników Katedry odnoszące się wyraźnie do praktyki poprzez prezentację konkretnych problemów. Są to:

     Przy Katedrze działa Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „HaReM”, zawiązane z inicjatywy studentów Wydziału Inżynieryjno–Ekonomicznego. Członkowie Koła realizowali m.in. projekt badawczy pt. „Procedury i metody doboru pracowników”. W ramach działalności Koła organizowane są również wykłady i warsztaty z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej.

 

Dorobek naukowy Katedry

 

Najważniejsze publikacje pracowników Katedry po 2005 r. 

 

A. Pietroń-Pyszczek, K. Piwowar-Sulej, Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne, Wyd. Marina, Wrocław 2013.

A. Cierniak-Emerych, Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Seria Monografie i Opracowania, Wrocław 2012.


Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach. Pod redakcją M. Gablety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.


Human and work in a changing organisation. Management oriented on the employee interests, Redaktorzy naukowi M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 224, Wrocław 2011

 

Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Redaktorzy naukowi M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 223,  Wrocław 2011.

 

Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Redaktorzy naukowi M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wrocław 2009.


K. Piwowar-Sulej, Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

 

A. Pietroń-Pyszczek, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2007.

 

Potencjał pracy przedsiębiorstwa. Pod redakcją M. Gablety, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006. (podręcznik akademicki). 


A. Cierniak-Emerych: Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy, I-BiS, Wrocław 2005.

 1. Gableta M.: Uwarunkowania i możliwości wzrostu wiedzy spersonalizowanej w organizacji. [W:] Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy. Red. Naukowa T. Kupczyk, Difin, Warszawa 2009, s. 21-33
 2. Pietroń-Pyszczek A.: Pokolenie Y a sukces przedsiębiorstwa, [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, Gdańsk 2009, s. 1173-1178
 3. Gableta M.: W kierunku operacjonalizacji pojęcia odpowiedzialności społecznej w obszarze zatrudnienia. [W:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010, s. 66-74.
 4. Cierniak-Emerych A.: Mobbing phenomenon and the flexibility of employment on EU labor market, [w:] Organization management : competitiveness, social responsibility, human capital, ed. D. Lewicka AGH University of Science and Technology Press, Kraków 2010, s. 501-514
 5. Cierniak-Emerych A.: Przesłanki i sposoby uczestnictwa pracobiorców w realizacji funkcji personalnej,[w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie-Kultura-Społeczna odpowiedzialność, red. J. Stankiewicz, Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010, s.77-87
 6. Bodak A.: Deklaracja spółdzielczej tożsamości a problemy funkcjonowania przedsiębiorstw spółdzielczych na terenach wiejskich, [w] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Red. M. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg, Wyd. AGH , 2010, ss. 571-585
 7. Pietroń-Pyszczek A.: Innowacyjność pracowników i możliwości jej spożytkowania w sferze zarządzania, [w:] Innowacyjność w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, (red. H. Bieniok, T. Kraśnicka), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 161-166
 8. Pietroń-Pyszczek A.: Dbałość o wizerunek pracodawcy jako przejaw orientacji na człowieka, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (red. J. Lichtarski), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 89, Wrocław 2010, s. 71-76
 9. Gableta M., Czupryńska M.: Kreowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zagranicznym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7(726), lipiec 2010, s. 36
 10. Cierniak-Emerych A.: EU standards in respect to employee rights as observed in Polish economic practice – selected issues, Journals of International Scientific Publications vol.5, Bulgaria 2011
 11. Gableta M., Cierniak-Emerych A.: Wytyczne Unii Europejskiej źródłem przełomu w obszarze zarządzania ludźmi. „Przegląd Organizacji” 3/2011, s. 30-34,
 12. Cierniak-Emerych A.: Legally protected employee interests and theirobservance In Polish economic practice [in] Human and work in a changing organization. Management oriented on the employee interests ed. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Research Papers of Wrocław University of Economics No 224, Wrocław 2011 ,s. 11-19
 13. Pietroń-Pyszczek A.: Attributes of an attractive employer in the context of interests articulated by employees. Results of empirical studies, [in:] Human and work in a changing organisation.Management oriented on the employee interests, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 224, Wrocław 2011, s. 30-37
 14. Gableta M., Bodak A.: Skłonność pracodawców do respektowania interesów pracowników (wyniki badań empirycznych), „Organizacja i Kierowanie”, 2012 nr 1A (149) ss. 287-296
 15. Gableta M., Bodak A., Kapłon R.: From a Leader’s Perspective: An Approach to Making Employee Interests a Reality (Empirical Research Results), „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2012 nr2(85), ss. 125-136
 16. Cierniak-Emerych A.: Kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie a cechy kultury organizacyjnej, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów . Problemy, Innowacje, Projekty”, nr 4(26) 2012
 17. Piwowar-Sulej K.: Bases of remuneration policy in project-oriented organization, [w:] Managing Transformation with Creativity, red. D. Gomezelj, Omerzel, B. Nastav, S. Sedmak, Corvinus University of Budapest, Hungary 2012, ss. 431-446
 18. Piwowar-Sulej K.: Wdrożenie podejścia projektowego w organizacji. Konsekwencje dla satysfakcji pracowniczej, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, 2012 nr 2(24), s. 45-58
 19. Pietroń-Pyszczek A.: Czynniki ograniczające innowacyjność pracowników, „Folia Oeconomica”, 2013, nr 288, tom 5, s. 335-343
 20. Piwowar-Sulej K.: Cechy kultury organizacyjnej a metodyki prowadzenia projektów, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, 2012 nr 4 (26), s. 39-52
 21. Bodak A., Cierniak-Emerych A., Gableta M., Pietroń-Pyszczek A., Piwowar-Sulej K.: Improving the Flexibility of Employment in Polish Economic Practice, “World Academy of Science, Engineering and Technology” 2013 no 79, s. 1477-1481

  

W ramach Katedry wypromowanych zostało ośmiu doktorów (promotor prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta)

 1. Andrzej Bodak – praca pt.: „Przesłanki i kierunki zmian w zarządzaniu czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwie” (1997).
 2. Anna Cierniak-Emerych – praca pt.: „Zmiany warunków pracy w przedsiębiorstwach – przesłanki i tendencje” (2003).
 3. Elżbieta Karamalla – praca pt.: „Warunki kształtowania miejsc pracy w przedsiębiorstwach” (2003).
 4. Agata Pietroń-Pyszczek– praca pt.: „Organizacja procesu motywowania w przedsiębiorstwie” (2004).
 5. Dominika Bąk-Grabowska – praca pt.: Gospodarowanie potencjałem ludzkim w urzędach samorządu terytorialnego (2007).
 6. Agnieszka Jagoda – praca pt.: „Organizacyjne aspekty realizacji funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowych” (2007).
 7. Katarzyna Piwowar-Sulej – praca pt.: „Kształtowanie sfery personalnej publicznych szkół licealnych w Polsce” (2008).
 8. Magdalena Dunikowska – praca pt.: „Gospodarowanie potencjałem pracy w dolnośląskich przedsiębiorstwach uzdrowiskowych” (2010).

W Katedrze wypromowano także, w ciągu całego jej okresu funkcjonowania, około 500 magistrów.

 

Oferta dla praktyki gospodarczej

1.       Studia podyplomowe:

  „Bezpieczeństwo i higiena pracy” adresowane do osób zatrudnionych w komórkach BHP, zamierzających podjąć prace w tych komórkach, menedżerów, pracowników wykonawczych oraz osób pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy. Absolwenci po ukończeniu studiów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2.11.2004 (Dz. U. Nr 246) mogą pełnić funkcje na stanowiskach BHP.

W programie zajęć przewidziano także treści dotyczące:

W 2007 r. studia te zostały objęte patronatem Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki, będącej organem Loży Business Centre Club.  

 

Ekspertyzy i usługi konsultingowe dotyczące:

Oferta szkoleniowa dotycząca:

   

Ważną platformą współpracy Katedry z praktyką gospodarczą jest Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa. W Dolnośląskim Oddziale TNOiK pracownicy Katedry pełnią istotne funkcje. Uczestniczą oni także w pracach Dolnośląskiej Loży Business Centre Club.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem