Wymogi dotyczące prac dyplomowych

Informacje dla studentów z roku akademickiego 2018/2019 i wcześniejszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych składających prace dyplomowe na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym

Studenci z lat ubiegłych, skreśleni z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, którzy zakończyli pisanie pracy i uzyskali akceptację Promotora, składają podanie do Dziekana Wydziału IE o wznowienie studiów (wzór podania) z akceptacją Promotora.

Po ostatecznym zamknięciu tekstu pracy i uzyskaniu akceptacji Promotora student wgrywa pracę do systemu APD - instrukcja. (Proszę zwrócić uwagę na obowiązek wgrania do systemu APD streszczenia i słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim – str. 2 instrukcji)

Prace mogą składać tylko studenci posiadający komplet zaliczeń przedmiotów w USOSweb i rozliczone zobowiązania finansowe. Przyjmowane będą tylko prace z kompletem wymaganych dokumentów. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest w terminach ustalonych przez Dziekana, do złożenia w Dziekanacie następujących dokumentów:

 1. Jeden egzemplarz pracy oprawiony w twardą oprawę (na grzbiecie przyklejona taśmą klejącą kartka z imieniem i nazwiskiem studenta).
 2. Na początku pracy przygotowanej w języku polskim musi się znaleźć w kolejności:
  • strona tytułowa w języku polskim – wzór strony tytułowej;
  • spis treści w języku polskim;
  • tytuł pracy i streszczenie w języku angielskim (analogicznie, jak streszczenie zamieszczone w systemie APD).
 3. Jeden egzemplarz przeznaczony do akt wydrukowany po zatwierdzeniu przez Promotora raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego z systemu APD. Pracę (łącznie ze stroną tytułową oraz oświadczeniami) należy pomniejszyć do formatu A5 i wydrukować dwustronnie w formacie A4 (tzn. 2 strony pracy wydrukowane na jednej stronie - poziomo, papier zadrukowany dwustronnie). Strony należy ponumerować. Pracę należy przedziurkować na dłuższym boku i przewiązać bawełnianą tasiemką. Egzemplarz ten musi być podpisany przez promotora.
 4. W każdym egzemplarzu pracy powinno być umieszczone własnoręcznie podpisane oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy oraz oświadczenie dotyczące udostępnienia pracy osobom zainteresowanym. Oświadczenia te należy zamieścić na końcu pracy (wzór oświadczenia).
 5. Praca w wyjątkowych przypadkach może zostać utajniona np. z powodu danych poufnych zawartych w pracy. Wniosek o utajnienie należy złożyć do Prodziekana Wydziału nie później niż na miesiąc przed złożeniem pracy (wzór wniosku o utajnienie pracy). Po uzyskaniu zgody należy umieścić na stronie tytułowej (na górze strony) napis w kolorze czerwonym czcionką nr 14 - PRACA UTAJNIONA
 6. Należy dołączyć także:
  • podpisany przez promotora raport ogólny w wersji kolorowej – z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
  • rozliczoną kartę zobowiązań tzw. "obiegówka" (wzór karty obiegowej). Oprócz wpisów, które są na karcie zobowiązań, należy pamiętać o rozliczeniu się z bibliotekami, z których korzystali Państwo w czasie studiów, oraz o zwrocie materiałów wypożyczonych od Promotora i pracowników Uczelni. Potwierdzenia winny znaleźć się na karcie zobowiązań;
  • dowód wpłaty - 60 zł za dyplom, dokonanej na indywidualne konto rozliczeniowe studenta (nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych);
  • cztery aktualne, jednakowe zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (bez ramki) w stroju oficjalnym, wykonane na papierze fotograficznym;
  • oświadczenie (zgoda/brak zgody) o udostępnieniu danych osobowych w celu badania losów absolwentów (na osobnej kartce formatu A4) (wzór formularza)
  • pracę w formie elektronicznej na płycie CD (w formatach: .txt i .pdf) – płytę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, nazwą wydziału i włożyć do koperty
 7. Osoby, które chcą uzyskać odpis dyplomu w języku obcym, są zobowiązane:
  • złożyć podanie (wzór podania); zalecany termin złożenia podania - najpóźniej 1 miesiąc od dnia egzaminu dyplomowego.
  • dostarczyć zdjęcie formatu 4,5 x 6,5 cm (identyczne jak do dyplomu w wersji w języku polskim);
  • uiścić opłatę 40 zł. na indywidualne konto studenta (dołączyć dowód wpłaty - osobny przelew). Opłatę wnoszą studenci stacjonarni i niestacjonarni.
 8. Osoby, które chcą uzyskać suplement do dyplomu w języku angielskim, są zobowiązane :
  • złożyć podanie (wzór podania); zalecany termin złożenia podania - najpóźniej 1 miesiąc od dnia egzaminu dyplomowego. Wydanie suplementu w j. angielskim jest bezpłatne.


Przyjmowane będą tylko prace z kompletem wymaganych dokumentów.

Odbioru dyplomu należy dokonać osobiście.

W przypadkach losowych odbioru może dokonać tylko osoba upoważniona notarialnie przez Absolwenta do odbioru wszystkich dokumentów (dyplomu, świadectwa dojrzałości itp.)

Poniżej są do pobrania następujące dokumenty:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem