Finanse i rachunkowość - studia I i II stopnia

1106141_money_line

Studia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - I stopień


Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów jest kierunkiem, który otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W uznaniu tej oceny kierunek ten otrzymał specjalną dotację MNiSW jako kierunek spełniający kryteria projakościowe. Tym samym znalazł się w gronie 25 najlepiej ocenionych kierunków w Polsce. W grupie tej są tylko trzy  kierunki ekonomiczne – jeden na naszej uczelni (FiR), drugi w Szkole Głównej Handlowej (FiR) i trzeci w Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie).


Absolwent studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Jest również przygotowany do pracy jako: księgowy, doradca podatkowy, audytor, controller, specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


specjalności oferowane na kierunku Finanse i rachunkowość na I stopniu:


Specjalność Rynek finansowy. Program nauczania tej specjalności obejmuje przedmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem finansowym, dzięki czemu absolwenci uzyskają wszechstronną wiedzę, przydatną w praktyce. Program nauczania obejmuje dwa główne obszary wiedzy. Pierwszy z nich zawiera opis i sposoby analizy różnych segmentów rynku finansowego oraz instrumentów finansowych występujących w tych segmentach, z podziałem na rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek instrumentów pochodnych oraz rynek walutowy. W ramach tego obszaru szczególna uwaga poświęcona jest giełdom papierów wartościowych. Drugi obszar to szczegółowy opis instytucji działających na rynku finansowym. Instytucjami tymi są: banki komercyjne, banki inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, domy maklerskie i instytucje zarządzające inwestycjami. Program nauczania ma u podstaw standardy światowe i skoncentrowany jest na analizie rynku finansowego i analizie ryzyka. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach, w firmach doradztwa finansowego i firmach pośrednictwa finansowego. Drugi obszar zatrudnienia to działy finansowe przedsiębiorstw. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.

Specjalność Zarządzanie finansami. Program nauczania tej specjalności obejmuje przedmioty związane z podejmowaniem decyzji finansowych. Są to decyzje dotyczące inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem. Problematyka ta jest omawiana w odniesieniu, po pierwsze do przedsiębiorstw (dużych, średnich i małych), po drugie do jednostek sektora publicznego (służb publicznych i samorządów lokalnych), po trzecie do instytucji finansowych, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń czy firmy inwestycyjne. W zakres programu nauczania wchodzą zagadnienia wyceny, pomiaru rentowności i ryzyka jednostek gospodarczych, instytucji finansowych i jednostek sektora publicznego. Maja one charakter uniwersalny. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego oraz instytucjach finansowych. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Bogumił Bernaś.

Specjalność Rachunkowość i podatki. Specjalność jest zorientowana na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków wykorzystywaną przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników, procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności, sporządzania sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i zostają przygotowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania. Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych. Mogą także pracować jako księgowi w biurach rachunkowych i w jednostkach gospodarczych oraz w firmach doradztwa podatkowego. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Edward Nowak.

Specjalność Rachunkowość i auditing. Specjalność jest zorientowana na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości i auditingu w różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi. W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę na temat zasad i procedur rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej oraz auditingu wewnętrznego i zewnętrznego. Studenci nabywają praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz stosowania instrumentów kontroli finansowej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach budżetowych oraz w firmach audytorskich. Absolwenci dostają przygotowanie praktyczne do pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych oraz kontrolerów wewnętrznych. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Edward Nowak.

Specjalność Finanse i rachunkowość – program zaawansowany. Specjalnie zaprojektowana ścieżka dydaktyczna dla wyróżniających się studentów. Program tej specjalności jest z jednej strony bardziej zaawansowany, częściowo zorientowany na elementy badawcze, z drugiej strony ma jeszcze większy związek z praktyką. Specjalność ma charakter elitarny i adresowana jest do wyróżniających się studentów.


Studia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - II stopień


Absolwent studiów II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Absolwent kierunku; Finanse i rachunkowość jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Jest przygotowany do pracy w charakterze analityka finansowego (standard CFA), doradcy inwestycyjnego, zarządzającego ryzykiem, maklera giełdowego, osobistego doradcy finansowego, dyrektora finansowego przedsiębiorstwa, osoby odpowiedzialnej za finanse i rachunkowość organizacji o charakterze gospodarczym i publicznym. Jest również przygotowany do pracy jako: główny księgowy, samodzielny księgowy, doradca podatkowy, audytor, biegły rewident, controller, specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Program studiów II stopnia to przedmioty obejmujące treści podstawowe (Polityka pieniężna, Rachunkowość zarządcza, Portfel inwestycyjny*) oraz przedmioty obejmujące treści kierunkowe, w tym: Instytucje finansowe w systemie prawnym, Rachunek kosztów, Standardy sprawozdawczości finansowej, Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Rachunkowość finansów publicznych, Finanse międzynarodowe, Bankowość elektroniczna, Ubezpieczenia społeczne i emerytalne, Planowanie finansowe, Analiza instrumentów finansowych, Rachunkowość podatkowa, Sprawozdawczość wewnętrzna i Zarządzanie strategiczne oraz przedmioty specjalnościowe.

* przedmioty wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Muszą znajdować się w każdym programie studiów II stopnia, w każdej Uczelni uprawnionej do prowadzenia tego typu studiów.

specjalności oferowane na kierunku Finanse i rachunkowość na II stopniu:


Specjalność Doradca finansowy. Program nauczania tej nowoczesnej specjalności przygotowuje do zawodu doradcy finansowego, zajmującego się planowaniem finansowym małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. W ramach tej specjalności przyszli absolwenci otrzymują wiedzę w zakresie metod podejmowania decyzji finansowych i metod planowania finansowego, jak również w zakresie marketingu usług finansowych, negocjacji i etyki doradcy finansowego. Wiedza ta jest wykorzystywana w pośrednictwie finansowym, które obejmuje usługi bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne, podatkowe, zarządzania ryzykiem i finansowania. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w firmach doradczych i pośrednictwa w zakresie różnych usług finansowych, jak również w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec.

Specjalność Menedżer finansowy. Program tej szerokiej specjalności obejmuje zagadnienia przygotowujące do zawodu zarządzającego finansami w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, samorządach lokalnych i służbach publicznych. W programie nacisk skierowany jest na procesy decyzyjne, z uwzględnieniem cech wspólnych i specyficznych finansów przedsiębiorstw, instytucji finansowych, samorządów lokalnych i służb publicznych. Omawiane są problemy analizy rynku kapitałowego, badania i oceny ryzyka finansowego, podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Zdobyta przez absolwentów wiedza umożliwia uzyskanie licencji maklera i doradcy finansowego. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w kadrach zarządzających międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego oraz instytucji finansowych. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Bogumił Bernaś.

Specjalność Rynek nieruchomości. Program nauczania tej specjalności obejmuje wiedzę niezbędną do obsługi szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości, zwłaszcza w zakresie: analiz i prognoz dotyczących rynku nieruchomości, oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości, doradztwa przy zakupie, sprzedaży oraz wycenie nieruchomości, zarządzania i administrowania nieruchomościami. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w następujących instytucjach: firmy deweloperskie, inwestorzy prywatni i instytucjonalni, banki i instytucje finansujące rynek nieruchomości, kancelarie rzeczoznawców majątkowych, instytucje zarządzające nieruchomościami, urzędy rządowe i samorządowe gospodarujące nieruchomościami. Absolwenci tej specjalności mogą się ubiegać, o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości (dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych).  Opiekun specjalności: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.

Specjalność Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem. Program nauczania tej nowej i dynamicznie rozwijającej się specjalności obejmuje wiedzę z zakresu nowoczesnej analizy danych finansowych dotyczących zarówno rynków finansowych, jak i podmiotów gospodarczych: instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Omawiane metody dotyczą podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz analizy i zarządzania ryzykiem. Program realizowany w ramach specjalności jest zaprojektowany na podstawie rozwiązań stosowanych w krajach rozwiniętych i oferuje zagadnienia niezbędne do uzyskania uznanych na świecie standardów: analityka finansowego (CFA – Chartered Financial Analyst) oraz zarządzającego ryzykiem (PRM – Professional Risk Manager), jak również polskich certyfikatów maklera i doradcy inwestycyjnego. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych: bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych czy funduszach inwestycyjnych, jak również w działach finansowych przedsiębiorstw. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.

Specjalność Rachunkowość zarządcza i controlling. Nowoczesna specjalność, w ramach której uzyskuje się wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu, wykorzystywaną w każdym przedsiębiorstwie i organizacji, oraz umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Studenci specjalności zdobywają wiedzę dotyczącą przygotowania i wykorzystania informacji z rachunkowości w podejmowaniu decyzji oraz sporządzania i analizowania sprawozdań zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym. Absolwenci specjalności nabywają praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystania informacji z rachunkowości w procesie zarządzania, stosowania różnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu, zarządzania kosztami i wynikami, sporządzania budżetów i planów finansowych oraz przeprowadzania kontroli zarządczej. Absolwenci specjalności mogą pracować jako dyrektorzy finansowi, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, analitycy finansowi, controllerzy, konsultanci biznesowi i niezależni eksperci w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Program specjalności uwzględnia treści wymagane przy ubieganiu się o certyfikaty ACCA i CIMA oraz audytora wewnętrznego. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Edward Nowak.

Specjalność Audyt finansowy i podatkowy. Absolwent  zdobędzie wiedzę z zakresu badania sprawozdań i tytułów płatności  podatkowych,  dokonywanych przez podmioty gospodarujące,  na rzecz instytucji publiczno – prawnych oraz właściwych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tej specjalności absolwent będzie posiadał wiedzę o podstawowej bazie uregulowań prawnych z zakresu ewidencji tak księgowej jak i podatkowej. Jako specjalista z tego zakresu pozna  Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, kryteria i metody oznaczania obszarów  ryzyka jak i samego ryzyka. W połączeniu z nabytą wcześniej wiedzą na temat finansów publicznych, rachunkowości finansowej oraz analizy finansowej zdobędzie  umiejętności kontroli dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych i podatkowych aby wskazać zagrożenia dalszego funkcjonowania podmiotu. Opiekun specjalności: dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE.

Specjalność Rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności w zakresie ograniczania ryzyka operacyjnego,  jak i ogólnego. Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych, jak i zabezpieczeń umożliwi absolwentom tej specjalności bycie analitykiem finansowym o umiejętnościach rozróżnienia transakcji spekulacyjnych od transakcji niespekulacyjnych – m.in. kontraktów zabezpieczających, wyceny spółek kapitałowych, jak również umiejętności ujawniania i prezentowania instrumentów finansowych, jak i zabezpieczeń w sprawozdaniu finansowym, co sprawia, że będzie mógł pełnić funkcję menedżera z zakresu zarządzania instrumentami finansowymi i rachunkowości zabezpieczeń. Wiedza i umiejętności absolwenta o tej specjalności to nieograniczone spektrum zatrudnienia m.in. giełdy, korporacje, banki i inne instytucje finansowe. Opiekun specjalności: dr hab. Mirosława Kwiecień, prof. UE.

Specjalność Rachunkowość eurospółek. Absolwent będzie posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu rachunkowości, podatków bezpośrednich oraz pośrednich, podejmowania decyzji a także prawa gospodarczego na poziomie Unii Europejskiej. Będzie także rozumieć procesy tworzenia jednolitego rynku biznesu europejskiego oraz tworzenia eurospółek. Jako specjalista z zakresu rachunkowości będzie posiadać umiejętności opracowywania i wdrażania polityki rachunkowości opartej na standardach międzynarodowych. Absolwent będzie posiadał umiejętności sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych eurospółek. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Zbigniew Luty.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem