Zarządzanie - studia I i II stopnia

258756_conference_room

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE - I stopień


Absolwent studiów I stopnia kierunku: Zarządzanie - posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Posiada również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest on przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent Kierunku: Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w praktycznie wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw, w tym w szczególności w obszarach: zarządzania kadrami, logistyce, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania pracą, czy zarządzania projektami. Jest również w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie na I stopniu studiów:

Specjalność Team Leader adresowana jest do studentów zamierzających pełnić w pracy zawodowej funkcje kierownicze oraz kierować zespołami pracowniczymi na różnych szczeblach zarządzania. Celem specjalności jest ukształtowanie i rozwój kompetencji menedżerskich, społecznych i interpersonalnych niezbędnych kierującemu zespołem pracowniczym. W ramach specjalności student pozyska wiedzę między innymi w zakresie budowy i organizacji pracy zespołu,kształtowania umiejętności pracy w zespole, wpływania na działania i zachowania członków zespołu, kształtowania ich postaw, kierowania wielokulturowym zespołem.  Opiekun specjalności: prof. dr hab. Zdzisław Jasiński.

Specjalność Logistyka. Celem kształcenia na specjalności Logistyka, jest poznanie podstawowych zadań logistycznych wspomagających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W trakcie zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z zadaniami logistycznego wspomagania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji oraz niezbędnymi do pracy narzędziami technicznymi i informatycznymi (w tym systemem SAP R/3). W ramach przedmiotów do wyboru będą oferowane m.in. wykłady z logistyki usług logistycznych, systemów informacyjnych w logistyce oraz wykorzystania Internetu w logistyce. Efektem studiów powinno być przygotowanie do pracy zawodowej zarówno w małej jak i dużej firmie produkcyjnej. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Stanisław Krawczyk.

Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, jakie są potrzebne do podejmowania podstawowych decyzji i działań kadrowych na stanowiskach specjalistów, trenerów, liderów zespołów lub menedżerów niższego szczebla w systemie zarządzania organizacją. Kwalifikacje zdobyte w ramach specjalności służą sprawnemu wykonywaniu pracy zarówno w organizacjach gospodarczych, jak i instytucjach publicznych. Opiekun specjalności: dr hab. Marzena Stor, prof. UE.

Celami specjalności Przedsiębiorczość w biznesie są: przekazanie Studentowi wiedzy w obszarze przedsiębiorczości, w tym m.in.: istoty przedsiębiorczości oraz osoby przedsiębiorcy, koncepcji modelu biznesu, instytucji wspierających przedsiębiorczość w biznesie oraz funduszy pomocowych; również omówienie procesów zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz nabycie przez studenta umiejętności przydatnych w realizacji tych procesów. Student tej specjalności będzie miał wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia działań przedsiębiorczych. Opiekun specjalności: dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE.

Specjalność Menedżer kreatywny adresowana jest do osób, które chcą zdobywać kompetencje menedżerskie związane z: wprowadzaniem innowacji i realizacją nowatorskich przedsięwzięć w firmach, rozwojem kreatywności pracowników, wdrażaniem produktów i marek, nowoczesnym marketingiem i przeprowadzaniem zmian w organizacjach. Jest to propozycja dla osób aktywnych, chcących wykonywać ciekawą pracę i z pasją realizować niepowtarzalne zadania. Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne w pracy przyszłych: dyrektorów kreatywnych, szefów działu marketingu, brand i product managerów, menedżerów innowacji, deweloperów produktów wirtualnych szefów, działów badań i rozwoju (R&D),  organizatorów wydarzeń z zakresu kultury i sportu, a także liderów zmiany w organizacjach i doradców w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. Opiekunowie specjalności: dr hab. Bartosz Jasiński, prof. UE. i dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. UE


  Studia na kierunku ZARZĄDZANIE - II stopień


Absolwent studiów II stopnia kierunku: Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada również umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów wyższego i najwyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia(doktoranckich). Program studiów II stopnia to przedmioty obejmujące treści podstawowe (Koncepcje zarządzania, Prawo cywilne i handlowe, Makroekonomia, Etyka w zarządzaniu, Statystyka ekonomiczna)* oraz przedmioty obejmujące treści kierunkowe, w tym: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie procesami, Logistyka, Negocjacje, Badania operacyjne, Psychologia w zarządzaniu, Strategie i metody zarządzania, Projektowanie systemów zarządzania, Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych, Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi, Rachunkowość zarządcza, Systemy informacyjne zarządzania i Inżynieria systemów zarządzania oraz przedmioty specjalnościowe.

* przedmioty wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Muszą znajdować się w każdym programie studiów II stopnia, w każdej Uczelni uprawnionej do prowadzenia tego typu studiów. 


Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie na II stopniu studiów:

Celem specjalności Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych na średnich i wyższych szczeblach zarządzania w środowisku międzynarodowym, w tym w centralach i jednostkach zagranicznych korporacji międzynarodowych, w polskich firmach dokonujących ekspansji na rynki zagraniczne, w międzyorganizacyjnych projektach w skali globalnej czy w projektach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską. Opiekun specjalności: dr hab. Marzena Stor, prof. UE.

Celami specjalności Zarządzanie procesami biznesowymi są: przekazanie Studentowi wiedzy w obszarze specyfiki procesów biznesowych, w tym m.in.: istoty procesów oraz roli menedżera procesu, koncepcji zarządzania procesami, roli procesów w funkcjonowaniu organizacji, wiedzy z zakresu elementów i faz zarządzania procesem biznesowym oraz nabycie przez Studenta umiejętności przydatnych w identyfikacji i doskonaleniu procesów, oraz zaznajomienie go z narzędziami wspierającymi zarządzanie procesami biznesowymi. Opiekun specjalności: dr Witold Szymowski.

Specjalność Lean Manager adresowana jest do studentów zamierzających w przyszłości zarządzać organizacjami poprzez zaangażowanie zespołów pracowniczych w wspólne rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie organizacji. Celem specjalności jest ukształtowanie umiejętności tworzenia wartości bez nadmiaru pracowników, nadmiaru zapasów, bez marnotrastrwa czasu i środków pieniężnych. W ramach specjalności student pozna metody i techniki Lean Management, strategie innowacyjno-przedsiębiorcze, pozna problemy pojawiające się w procesach wdrażania zmian w organizacjach i sposoby ich rozwiązywania oraz strategie kierowniczego oddziaływania na pracowników.  Opiekun specjalności: prof. dr hab. Zdzisław Jasiński.

Specjalność Project Management. Realizacja projektów jest fundamentem wzrostu efektywności i wydajności dzisiejszych organizacji. To, w jakim stopniu kierujący nimi opanowali sztukę zarządzania projektami, będzie stanowiło ich podstawowy wyróżnik jako przyszłych liderów. W ramach specjalności zostanie przekazana kompleksowa wiedza dotycząca zarządzania projektami i innowacjami, oparta na konkretnych problemach praktyki gospodarczej. Student pozna różnorodne metody i techniki zarządzania projektami, w tym nowoczesne narzędzia informatyczne. Będzie także potrafił skutecznie zarządzać innowacjami w firmie i w ten sposób stymulować jej ciągły rozwój.  Atutami absolwenta tej specjalności będą: trafna ocena sytuacji i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, efektywne komunikowanie się i prowadzenie negocjacji, kreatywność i przedsiębiorczość  Absolwent tej specjalności będzie potrafił skutecznie wspierać, swoją wiedzą i umiejętnościami, małe i średnie przedsiębiorstwa, a dla dużych przedsiębiorstw - będzie wartościowym specjalistą potrafiącym zyskać uznanie i pozycję poprzez umiejętność aktywnego uczestniczenia i koordynowania realizowanych projektów. Wiadomości uzyskane na specjalności. Zdobyta wiedza pozwoli na uzyskanie certyfikatów Certified Project Management Associate – IPMA lub/i Certified Associate in Project Management – PMI. Opiekun specjalności: dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE.

Specjalność Zarządzanie strategiczne skierowana jest do osób aspirujących do objęcia stanowisk menedżerów szczebla wyższego, do osób poszukujących efektywnych metod zarządzania własnymi przedsięwzięciami, oraz do wszystkich osób pragnących rozwijać kompetencje pozwalające na realizację kluczowych zadań w reprezentowanych przez nich organizacjach. Szczególne miejsce absolwent tej specjalności odnajdzie w tych komórkach firmy, które odpowiedzialne są za przygotowanie i realizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa ukierunkowanego na budowanie wartości dla akcjonariuszy.Opiekunowie specjalności: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet i prof. dr hab. Jerzy Niemczyk.

Specjalność Logistyka menedżerska. Celem kształcenia na specjalności "Logistyka menedżerska" jest przygotowaniem do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z logistyką. W ramach zajęć wykładowych i laboratoryjnych studenci będą mieli możliwość ćwiczenia umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchami logistycznymi, organizacji systemów logistycznych, rachunku kosztów i controllingu logistycznego oraz metod podejmowania optymalnych decyzji. Wśród zajęć do wyboru będą oferowane wykłady dotyczące logistyki w zarządzaniu produktem, zarządzania systemami magazynów, automatycznej identyfikacji i monitorowania (RFID), tworzenia i wykorzystania bazy wiedzy, systemów motywowania w zarządzaniu procesami. Efektem studiów powinno być przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do podejmowania obowiązków menedżera logistyki. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Stanisław Krawczyk.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem