Zarządzenia Rektora w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

10 marca JM Rektor podpisał dwa zarządzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym, regulujące takie kwestie, jak organizacja imprez i konferencji naukowych, wyjazdów służbowych i przyjazdów gości. Poniżej treść zarządzeń nr 33 i 34 z 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych
 
Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z ryzykiem zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu
do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), zarządza się, co następuje:

§ 1 
1.Odwołuje się wszelkie wydarzenia i imprezy organizowane na terenie Uczelni oraz przez organizatorów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poza jego siedzibą, w tym konferencje naukowe, sympozja, imprezy sportowe, kulturalne, zgromadzenia, które miały się odbyć w okresie rozpoczynającym się od dnia 10 marca 2020 r.
2. Przepis ust. 1 dotyczy także wydarzeń i imprez organizowanych przez Samorząd Studencki, Samorząd Doktorancki, organizacje działające na terenie Uczelni, jak też organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Uczelni na podstawie umów zawartych z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.
3.  Zobowiązuje się organizatorów wydarzeń i imprez do zapewnienia poinformowania osób, które miały być ich uczestnikami o fakcie odwołania, zaś osoby sprawujące merytoryczny nadzór nad umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi - do poinformowania tych firm.
4. Na wniosek osób lub podmiotów, które dokonały zapłaty z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu lub imprezie jednostki organizacyjne Uczelni mogą zaliczać dokonaną wpłatę na poczet wydarzeń/ imprez organizowanych w późniejszym terminie lub występować do Działu Finansowego o dokonanie zwrotu zapłaty.

§ 2
Wydane zgody na wydatek związane z wydarzeniami i imprezami, o których mowa w § 1, na podstawie których do dnia 9 marca 2020 r. nie dokonano udokumentowanego wydatku tracą swoją ważność, zaś poniesione od dnia 10 marca 2020 r. wydatki nie podlegają zwrotowi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania
      
Rektor
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przyjazdów zaproszonych obywateli innych krajów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
      
Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz w świecie, związaną z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), zarządza się, co następuje:

§ 1 
1.  Ze skutkiem natychmiastowym wstrzymane zostają do odwołania:
1) wyjazdy służbowe zagraniczne wszystkich pracowników Uczelni,
2) wyjazdy służbowe na terenie kraju wszystkich pracowników Uczelni z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 4,
3) wyjazdy studentów i doktorantów wynikające lub związane z tokiem studiów lub odbywaniem kształcenia, a także realizacją projektów niezależnie od źródła finansowania.
2.  Ze skutkiem natychmiastowym wstrzymane zostają do odwołania przyjazdy osób zaproszonych do UEW będących obywatelami innych krajów, w tym studentów, niezależnie od celu przyjazdu oraz jednostki organizacyjnej UEW lub samorządu lub organizacji działającej na terenie UEW.
3.  Do odwołania  zawieszeniu ulegają kompetencje Decydentów do wyrażania zgody pracownikom UEW na wyjazd służbowy na terenie kraju, określone w § 4 Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za wyjątkiem:
1)  podróży służbowych pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych mających miejsce wykonywania pracy inne od miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni w celu przeprowadzenia zajęć w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia, studiach EMBA, Szkole Doktorskiej i studiach podyplomowych,
2)   pracowników Uczelni mających miejsce  wykonywania pracy w Jeleniej Górze w celu uczestnictwa w posiedzeniach kolegialnych organów Uczelni oraz innych rad, komisji i zespołów wskazanych lub utworzonych zgodnie z § 5 Statutu.
4.   W sytuacjach szczególnych wymagających reprezentacji Uczelni na spotkaniach poza siedzibą UEW zgodę na wyjazd służbowy na terenie kraju wydają:
1)   prorektorzy - Rektorowi,
2)   Rektor - osobom pełniącym funkcje kierownicze.
5.  Zaleca się ograniczenie liczby posiedzeń rad, komisji i zespołów wskazanych lub utworzonych zgodnie z § 5 Statutu do rozpatrywania wyłącznie koniecznych i terminowych spraw.
6.  Osoby pełniące funkcje kierownicze, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący samorządów lub organizacji działających na terenie Uczelni, na zaproszenie których miały odwiedzić Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu osoby będące obywatelami innych krajów są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania tych osób o braku możliwości przyjazdu na Uczelnię do odwołania, w związku z sytuacją epidemiologiczną.

§ 2
1.  Anulowaniu ulegają wszystkie wydane wcześniej zgody na wyjazd służbowy na terenie kraju oraz za granicę, które miały rozpocząć się po 10 marca 2020 r., za wyjątkiem podróży służbowych na terenie kraju, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1-2 oraz ust. 4.
2.   Nie podlegają rozliczeniu przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:
1)  koszty odbytych podróży służbowych, które rozpoczęły się po 10 marca 2020 r., za wyjątkiem podróży służbowych na terenie kraju, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1-2 oraz ust. 4.
2)   zwroty kosztów podróży osób nie będących pracownikami UEW, w przypadku podróży osób określonych w § 6 ust. 1 Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z wyjątkiem podróży członków Rady Uczelni.
3.   Pracownicy UEW, którzy ponieśli koszty związane z odwołanym wyjazdem służbowym zobowiązani są do podjęcia niezwłocznie działań w celu odzyskania w maksymalnym stopniu wydatkowanych środków od organizatora, przewoźnika lub innego usługodawcy.
4.   Jeżeli otrzymanie zwrotu dokonanego wydatku nie było możliwe na skutek odmowy podmiotu, na rzecz którego płatność została dokonana lub warunków na jakich usługa została zakupiona, delegowany składa pisemne oświadczenie wskazując podjęte przez niego działania w celu odzyskania wydatkowanych środków. Do oświadczenia dołącza dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenie zapłaty kartą) i korespondencję, z której wynika brak możliwości zwrotu dokonanego wydatku. Decyzję o zwrocie wydatków związanych z odwołanym wyjazdem służbowym podejmują Delegujący i Kwestor.

§ 3
Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich przez osoby niezameldowane.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
     
Rektor
Prof. dr hab. Andrzej Kaletazamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem