Sylwetki prorektorów w kadencji 2020-2024

2 lipca 2020 r. Rektor elekt przedstawił do zaopiniowania Kolegium Elektorów kandydatów do pełnienia funkcji prorektorów w kadencji 2020-2024.
Kolegium zaopiniowało pozytywnie wszystkich kandydatów. 
Od września br. funkcje obejmą:

_resized_100x149_drelich_skulska

Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

Profesor nauk ekonomicznych, zatrudniona na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.  Prodziekan ds. dydaktyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych (2005-2008 i 2008-2012), Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej (2014-2016), Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą (2016-2019), Prorektor ds.  Nauki i Współpracy z Zagranicą (2019-2020) oraz kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
Reprezentuje dziedzinę nauk społecznych i dyscyplinę Ekonomia i Finanse. Jej zainteresowania naukowe dotyczą międzynarodowych stosunków gospodarczych i biznesu międzynarodowego, a także ekonomii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kształtowania się nowego regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej, na płaszczyźnie makroekonomicznej i mikroekonomicznej w XXI wieku oraz rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej na przykładzie Dolnego Śląska. Jest zaangażowana w realizację projektów naukowo-badawczych w roli kierownika i wykonawcy. Jest autorką około 200 publikacji w języku polskim i angielskim.
Wielokrotnie nagradzana przez Rektora UE we Wrocławiu nagrodami za pracę naukowo-badawczą; otrzymała także indywidualną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pani Profesor aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Stosunków Międzynarodowych, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i Globalnym Komitecie Innowacyjnym w ramach AACSB.


_resized_100x150_prof_cibis

Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia – prof. dr hab. inż. Edmund Cibis

W 1980 toku ukończył studia z zakresu matematyki stosowanej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Uniwersytecie Ekonomicznym  na obecnym Wydziale Inżynierii Produkcji.
W 1987 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 2005 roku Rada Naukowa Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych. W 2012 roku uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych. Wypromował 2 doktorów. Jest autorem lub współautorem około 120 opracowań naukowych w tym 21 publikacji indeksowanych w JCR. Jego indeks Hirscha wynosi 11.
W uczelni pełnił wiele razy różne funkcje organizacyjne - głownie w uczelnianych i wydziałowych komisjach rekrutacyjnych i wyborczych. W kadencji 2008-2012 pełnił funkcje prodziekana ds. studiów niestacjonarnych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. W latach 2012-2019 był prorektorem ds. dydaktyki, a w 2019 roku Rektor powołał go do pełnienia funkcji prorektora ds. studenckich i kształcenia czyniąc go odpowiedzialnym m. in. za wdrożenie na Uczelni nowej struktury dydaktyki. Uzyskuje wysokie oceny w ankietach studenckich oceniających jakość prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jego ocena w ostatniej ankiecie wynosiła 4,58.


_resized_100x150_prof_nita

Prorektora ds. Finansów i Rozwoju – dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW 

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej na Wydziale Zarządzania i Prorektor do Spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2016-2020. Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick (Irlandia). W pracy naukowo-badawczej zajmuje się rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, analizą finansową, sprawozdawczością, finansami przedsiębiorstw, pomiarem dokonań podmiotów gospodarczych, wyceną spółek. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów i controllingu. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek i monografii. Wypromował trzech doktorów. Współpracuje z firmami konsultingowymi, w których zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem ekspertyz, opracowań gospodarczych i programów restrukturyzacji wielu podmiotów, a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz sądu gospodarczego. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest ponadto trenerem biznesu. Prowadzi wykłady po polsku i angielsku w obszarze rachunkowości i finansów. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association oraz Performance Measurement Association.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem