Szkolnictwo wyższe w systemie obronym państwa

Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 23 maja 2000 r. „Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej” zawiera ocenę zewnętrznych wyzwań i zagrożeń polityczno-militarnych, formułuje koncepcję przeciwstawiania się tym zagrożeniom w czasie pokoju, kryzysu polityczno-militarnego i wojny, określa siły i środki jakie państwo powinno wydzielać do realizacji tej koncepcji.

Zasadnicze wyzwania i zagrożenia polityczno-militarne to:

Celem strategicznym Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie obronności jest zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych poprzez ich obronę przed zewnętrznymi zagrożeniami kryzysowymi i zagrożeniem wojennym.

Stosownie do wyznaczonych celów i zadań strategicznych, Polska utrzymuje system obronności o potencjale gwarantującym sprostanie wyzwaniom i skuteczne przeciwstawienie się wszystkim potencjalnym zagrożeniom zewnętrznym. System ten stanowią wszystkie siły i środki przeznaczone do realizacji zadań obronnych, odpowiednio do tych zadań zorganizowane, utrzymywane i przygotowane.

Składa się on z trzech podstawowych elementów: podsystemu kierowania oraz dwóch podsystemów wykonawczych – militarnego (Siły Zbrojne RP) i pozamilitarnego (pozamilitarne ogniwa obronne).

Do podstawowych funkcji pozamilitarnych ogniw obronnych należą:

Wśród ogniw pozamilitarnych występują ogniwa informacyjne, ochronne i gospodarcze. W sensie organizacyjnym funkcjonują one w ramach resortowych i terytorialnych systemów obronności.

Ogniwa gospodarcze realizują zadania związane z zapewnieniem materialnych podstaw realizacji zadań obronnych oraz przetrwania ludności w warunkach kryzysu i wojny. Podstawowe zadania ogniw gospodarczych w dziedzinie obronności, to tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych na potrzeby obronne, zapewnienie uwzględniania wymagań obronnych w realizacji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, utrzymywanie infrastruktury, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz obrony państwa.

Szkolnictwo wyższe wchodzi w skład pozamilitarnych ogniw gospodarczych jako część systemu edukacji narodowej.
Szkolnictwo wyższe jest jednym z głównych narzędzi kształtowania polityki społecznej i gospodarczej Polski. Coraz wyraźniej staje się również podstawą rozwoju naszego kraju i zapewnienia polskiej racji stanu. W dobie powszechnych procesów integracyjnych, postępującego procesu zacieśniania powiązań i współpracy w skali Europy i Świata, coraz większą rolę odgrywają zasoby ludzkie, których wartość mierzona jest przede wszystkim poziomem i jakością wykształcenia. Jakość i poziom wykształcenia społeczeństwa wpływa bezpośrednio na potencjał obronny Polski i sprawność funkcjonowania jej systemu obronnego w warunkach wystąpienia zagrożeń.

Do podstawowych zadań obronnych i obrony cywilnej, realizowanych w uczelniach wyższych należy:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem