Rok 2010

ZARZĄDZENIA 2010

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 stycznia 2010 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr 65/2008 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia aneksu nr 9 z dnia 8 stycznia 2010, do regulaminu premiowania
        ANEKS nr 9 z dnia 8 stycznia 2010 do Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UE  
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu    uchylone
  ZAŁĄCZNIK do ZARZĄDZENIA NR 4/2010
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego przyznawanych nauczycielom akademickim     uchylone
  ZAŁĄCZNIK do ZARZĄDZENIA NR5/2010
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 9/2007 w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej częstotliwości
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Języka Polskiego
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 r.w sprawie zmian Zasad (Polityki) Rachunkowości
 • ZARZĄDZENIE NR 8a/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 stycznia 2010 r.  w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011 na studiach niestacjonarnych objętych projektem Kuźnia Kadr 3 Nr projektu: POKL.04.01.01-00-229/09
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie wysokości stawek dodatków projektowych do wynagrodzeń     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia symboli dla niektórych jednostek organizacyjnych Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości wskaźnika prowizyjnego dla Wydawnictwa w 2010 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie powołania odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendiów socjalnych, sportowych i za wyniki w nauce
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów doktoranckich oraz wysokości stypendium doktoranckiego
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia symbolu dla Dziekanatu i Biura Studiów Master Studies in Finance oraz Bachelor Studies in Finance
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia aneksu nr 10 z dnia 19 kwietnia 2010, do regulaminu premiowania
        ANEKS nr 10 z dnia 19 kwietnia 2010 do Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UE
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     uchylone
  REGULAMIN przyznawania miejsc w domach studenckich (z załącznikami)
  PODANIE o przyznanie miejsca
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 maja 2010 r. w sprawie powołania Rady ds. Nauczania na Odległość
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie opłat za studia wyższe zawodowe, magisterskie, magisterskie uzupełniające, podyplomowe oraz studia doktoranckie odbywane przez cudzoziemców
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 60/2007 w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich    uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2010/2011
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez studenta w związku z praktyką zawodową
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie  wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie  określenia symbolu dla Dziekanatu Studiów Master Studies
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie  zwolnienia z opłat studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus
 • ZARZĄDZENIE NR 32a/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 9/2010 z dnia 9 lutego 2010 r.     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie finansowania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu   uchylone
  Załącznik nr 1
 • ZARZĄDZENIE NR 34a/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości stawek dodatków projektowych do wynagrodzeń     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 r. uchylające Zarządzenie Rektora nr 6/2007 w sprawie utworzenia specjalnego funduszu nagród dla Kierowników Projektów naukowo – badawczych
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011
 • ZARZĄDZENIE NR 36a/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011 na studiach niestacjonarnych objętych projektami: Kuźnia Kadr 2 Nr projektu POKL.04.01.01-00-057/09 oraz Kuźnia Kadr 3 Nr projektu: POKL.04.01.01-00-229/09
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Sekcji Obsługi Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 4 do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Załącznik nr 4 do Regulaminu Pomocy Materialnej
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego (dotyczącego stopni naukowych uzyskanych za granicą)
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o korzystanie z miejsca w domu studenckim
        ZAŁĄCZNIK do ZARZĄDZENA NR 41/2010
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  z dnia 11 sierpnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Centrum Informatycznego    uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów habilitacyjnych, doktorskich nauczycielom akademickim ze środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     uchylone
        ZAŁĄCZNIK do ZARZĄDZENA NR 45/2010
 • ZARZĄDZENIE NR 45a/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o dzieło w projektach realizowanych z funduszy Unii Europejskiej    uchylone
        ZAŁĄCZNIK do ZARZĄDZENA NR 45a/2010
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 3/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia symbolu dla Dziekanatu Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Getin Holding SA
 • ZARZĄDZENIE NR 47a/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 października 2010 r. w sprawie  warunków odbywania praktyk zawodowych przez studentów studiów pierwszego stopnia oraz wprowadzenia wzoru  umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej   uchylone
         Załącznik nr 1
         Załącznik nr 2
         Wniosek
         Podanie
         Nowa Umowa
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 36/2010 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 października 2010 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011 (tekst jednolity)
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  z dnia  18 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu podziału dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na  prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   uchylone
  Załącznik nr 1 – REGULAMIN
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru firmy do prowadzenia księgarni na terenie Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   uchylone
        Załącznik nr 1 – REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
        Załącznik nr 1 – Umowa
        Załącznik nr 2 – Aneks
        Załącznik nr 3 – Stawki opłat
 • DISPOSITION NO. 57/2010 of the Rector of the Wrocław University of Economics of 29 December 2010 on fees for  studies paid by foreigners studying at the Wrocław University of Economics
        Appendix no. 1
        Appendix no. 2
        Appendix no. 3
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim oraz Umowy o warunkach wnoszenia opłat przez osoby podejmujące niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim na zasadach odpłatności  
        Załącznik nr 1 – Regulamin
        Załącznik nr 2 – Umowa
        Appendix no. 1 – Rules
        Appendix no. 2 – Agreement

KOMUNIKATY  2010

 • KOMUNIKAT NR 1/2010 PROREKTORA DS. DYDAKTYKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przekazywania prac magisterskich i dyplomowych do Archiwum  uchylony
 • KOMUNIKAT NR 2/2010 PROREKTORA DS. DYDAKTYKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przekazywania do Dziekanatów dokumentacji dotyczącej studentów  uchylony
 • KOMUNIKAT NR 3/2010 PROREKTORA DS. DYDAKTYKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie oświadczeń dotyczących pracy dyplomowej
  ZAŁĄCZNIK-OŚWIADCZENIE
 • KOMUNIKAT NR 4/2010 PROREKTORA DS. DYDAKTYKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie wpisów warunkowych
 • KOMUNIKAT NR 5/2010 PROREKTORA DS. DYDAKTYKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego pracy dyplomowej
  ZAŁĄCZNIK-OŚWIADCZENIE
 • KOMUNIKAT NR 6/2010 PROREKTORA DS. DYDAKTYKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przeliczania punktów kredytowych US Credit na punkty kredytowe ECTS  uchylony
 • KOMUNIKAT NR 8/2010 PROREKTORA DS. DYDAKTYKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 października 2010 r. w sprawie zmiany zasad pokrywania przez Uczelnię kosztów poniesionych przez studenta w związku z praktyką zawodową   uchylony

PISMA OKÓLNE REKTORA 2010

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2010 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie przekazania do Archiwum Uczelni teczek spraw z dokumentacją wytworzoną do końca 2007 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2010 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie nie pobierania opłaty w przypadku zwolnienia z postępowania nostryfikacyjnego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem