Rok 2022

ZARZĄDZENIA REKTORA 2022


Załącznik nr 1 do ZR 1/2022 – Regulamin Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
Załącznik nr 2 do ZR 1/2022 – Skład Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowywania kosztów publikacji naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW ze środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 2/2022 – Regulamin określający zasady dofinansowywania kosztów publikacji naukowych ze środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • REGULATION NO. 3/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 04 January 2022 on conducting teaching activities at the Wroclaw University of Economics and Business
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 61/2021 w sprawie implementacji „Strategii 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia limitów etatyzacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Załącznik do ZR 6/2022 – Maksymalna etatyzacja pracowników NNA w Pionach
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 69/2020 w sprawie powołania Zespołu roboczego do realizacji prac związanych z wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 187/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku za wkład w implementację STRATEGII 2030 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zasad dotyczących korzystania przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z prawa pierwszeństwa publikacji utworu naukowego
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • REGULATION NO. 10/2022 of the Rector of Wroclaw University of Economics and Business of 25 January 2022 on the implementation of teaching activities and winter examination session of the academic year 2021/2022 at the Wroclaw University of Economics and Business
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora 187/2020 w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie procedury kopiowania i zatwierdzania sylabusów w systemie SylabusKRK
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu rozwoju umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 13/2022 – Plan rozwoju umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Załącznik do ZR 14/2022 – Zasady dokumentowania i rozliczania zwrotu wydatków oraz opisu faktur za zakupione okulary do pracy przy monitorach ekranowych
Instrukcja wypełniania opisu faktury
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 13/2020 w sprawie tworzenia i funkcjonowania centrów kompetencyjnych oraz zmiany Zarządzenia Rektora nr 207a/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Impakt Dolny Śląsk – Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 131/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie planowania urlopów wypoczynkowych w 2022 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu strategicznego Mentoring naukowy
Załącznik nr 1 do ZR 18/2022 – Regulamin projektu strategicznego Mentoring naukowy
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Profil oczekiwanych kompetencji mentee i mentora naukowego (edycja 1.)
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach mentoringu naukowego (edycja 1.)
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Sprawozdanie z realizacji mentoringu
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenia i zgody
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się z poszczególnych przedmiotów w semestrze zimowym, w tym egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022
 • REGULATION NO. 19/2022 Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 3 February 2022 on the rules for carrying out verification of the effects of learning from particular subjects in winter, including exams in the winter exam session academic year 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 142 /2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie dodatku projakościowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji onboardingu nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 21/2022 – Instrukcja onboardingu nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Instrukcji – Arkusz generowania stopki adresowej
Załącznik nr 2 do Instrukcji – Karta opisu stanowiska
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie cennika usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za prestiżowe publikacje
Załącznik do ZR 26/2022 – Regulamin przyznawania dodatku naukowego za prestiżowe publikacje
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowywania publikacji artykułów naukowych w czasopismach w formule otwartego dostępu
Załącznik do ZR 27/2022 – Regulamin dofinansowywania publikacji artykułów naukowych w czasopismach w formule otwartego dostępu
Załącznik do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie kosztów publikacji w otwartym dostępie (OA)
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowywania kosztów publikacji naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW ze środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 28/2022 – Regulamin określający zasady dofinansowywania kosztów publikacji naukowych ze środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 1 planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok
Załącznik do ZR 29/2022 – Plan rzeczowo-finansowy na 2021 rok - korekta nr I
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wstępnych konsultacji rynkowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 30/2022 – Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych
Załącznik do Regulaminu – Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. Human Resource Excellence in Research
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Kwalifikacyjno-Ewaluacyjnej projektu strategicznego Mentoring naukowy
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców
Załącznik do ZR 34/2022 – Skład Rady Młodych Naukowców
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia aktów prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. Pomocy Ukrainie
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania Rzecznika ds. równego traktowania oraz Rzecznika ds. przeciwdziałania dyskryminacji
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 202/2020 w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora 10/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 39/2022 – Tekst jednolity Zarządzenia Rektora 10/2022
 • REGULATION NO. 39/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 07.03.2022 on the amendment of Regulation No. 10/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 25.01.2022 on the implementation of teaching activities and winter examination session in the academic year 2021/2022 at the Wroclaw University of Economics and Business
Appendix 1 to REGULATION NO. 39/2022 – The consolidated text of Rector’s Regulation No. 10/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 150/2021 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. równości i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia standardów obsługi interesantów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR nr 43/2022 – Standardy obsługi interesantów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • REGULATION NO. 44/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 16 March 2022 on the form of teaching classes
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób oraz terenu, obiektów i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Audi A6
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury zakupu i zasad udostępniania książek na potrzeby prowadzenia badań naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 159/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 168/2021 w sprawie powołania koordynatorów zespołów dydaktycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż elementów stalowych
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Rady ds. kształcenia ustawicznego
Załącznik do ZR 52/2022 – Regulamin Rady ds kształcenia ustawicznego
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 124/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad zawierania i realizacji umów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 56/2022 – Ogólne zasady zawierania i realizacji umów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 56/2022 – Kategorie umów zawieranych przez UEW
Załącznik nr 3 do ZR 56/2022 – Wzór rejestru umów
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 30/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 – Wzór notatki z przeprowadzenia rozeznania rynku
Załącznik nr 4 – Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie od 20 000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp
Załącznik nr 5 – Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progu stosowania ustawy Pzp
Załącznik nr 7 – Wzór Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia centrum kompetencyjnego pod nazwą „Centrum Facylitacji Procesów Innowacyjnych” i powołania dyrektora Centrum
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Social Impact
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 61/2022 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
Załącznik nr 2 do ZR 61/2022 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
Załącznik nr 3 do ZR 61/2022 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
Załącznik nr 4 do ZR 61/2022 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
Załącznik nr 5 do ZR 61/2022 –Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku EMBA rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 62/2022 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574), na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
Załącznik nr 2 do ZR 62/2022 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574), na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
Załącznik nr 3 do ZR 62/2022 –Harmonogram rekrutacji cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia płatne, stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2022 w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad zawierania i realizacji umów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 186/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji Projektów Strategicznych
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej
Załącznik do ZR 66/2022 – Regulamin wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej
Zał. 1 do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej UE we Wrocławiu – Porozumienie w celu wymiany przedmiotów
Zał. 2 do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej UE we Wrocławiu – Podanie o uznanie przedmiotów i ocen
Zał. 3 do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej UE we Wrocławiu – Zaświadczenie
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 168/2021 w sprawie powołania koordynatorów zespołów dydaktycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2020 w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. “Energy Citizenship and Energy Communities for a Clean Energy Transition”
Załącznik do ZR 70/2022 – Struktura organizacyjna zespołu projektowego
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. “Systemic expansion of territorial CIRCULAR Ecosystems for end-of-life FOAM”
Załącznik do ZR 71/2022 – Struktura organizacyjna zespołu projektowego
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 13/2020 w sprawie tworzenia i funkcjonowania centrów kompetencyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 73/2022 – Załącznik nr 4a – Schemat organizacyjny Pionu Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zindywidualizowanego systemu motywacji, rozwoju i oceny pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji do spraw komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • REGULATION NO. 77/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 17 May 2022 on introduction of template student declarations on knowledge and acceptance of terms of payment for studies at Wroclaw University of Economics and Business
Załącznik nr 1 do ZR 77/2022 - Oświadczenie studenta będącego obywatelem polskim o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 77/2022 – Oświadczenie studenta będącego cudzoziemcem o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Appendix 2 to Regulation no. 77/2022 of the Rector of Wroclaw University of Economics and Business of 17 May 2022
Załącznik nr 3 do ZR 77/2022 – Oświadczenie studenta będącego obywatelem polskim o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu po wznowieniu studiów
Załącznik nr 4 do ZR 77/2022 – Oświadczenie studenta będącego cudzoziemcem o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu po wznowieniu studiów
Appendix 4 to Regulation no. 77/2022 of the Rector of Wroclaw University of Economics and Business of 17 May 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • REGULATION NO. 78/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 23 May 2022 concerning tuition fees for educational services paid by foreigners studying at Wroclaw University of Economics and Business, excluding Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia z opłat studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+
 • REGULATION NO. 79/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 30 May 2022 on the exemption from the fees of students studying abroad under the Erasmus+ programme
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 81/2022 – Zasady zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 81/2022 – Wniosek o zakup sprzętu komputerowego
Załącznik nr 2 do ZR 81/2022 – Wniosek o zakup sprzętu komputerowego
Załącznik nr 3 do ZR 81/2022 – Wniosek o zakup oprogramowania komputerowego
Załącznik nr 3 do ZR 81/2022 – Wniosek o zakup oprogramowania komputerowego
Załącznik nr 4 do ZR 81/2022 – Polityka wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 5 do ZR 81/2022 –Zasady stosowania limitów sprzętu komputerowego
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 134/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi oraz wprowadzenia procedur tworzenia i realizacji Planu Zarządzania Danymi Badawczymi
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 83/2022 – Załącznik nr 4d – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju
Załącznik nr 2 do ZR 83/2022 – Załącznik 4e - Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej
Załącznik nr 3 do ZR 83/2022 – Załącznik nr 4f – Schemat organizacyjny Pionu Kanclerza
Załącznik nr 4 do ZR 83/2022 – Centrum Promocji
Załącznik nr 5 do ZR 83/2022 – Centrum Zamówień i Logistyki
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odnowienia subskrypcji oprogramowania typu Microsoft 365 for Education A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wdrożenia, utrzymania i rozwoju Platformy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stworzenia i wdrożenia Platformy Wirtualnej Dydaktyki (PWD) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
Załącznik do ZR 88/2022 – Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie polityki rekrutacji nauczycieli akademickich (OTM-R) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 89/2022 – Polityka rekrutacji nauczycieli akademickich oparta na otwartości, przejrzystości i kryteriach merytorycznych (OTM-R) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • REGULATION NO. 89/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 22 June 2022 on the staff recruitment policy at the Wroclaw University of Economics and Business
Appendix to the Rector’s Regulation 89/2022 – Policy of Open, Transparent and Merit-based Recruitment (OTM-R) of Academic Teachers at the Wroclaw University of Economics and Business
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia korekty nr I Planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
Załącznik do ZR 90/2022 – Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok - korekta nr I
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie skróconego czasu pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania do korzystania znaków towarowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 93/2022 – Regulamin udostępniania do korzystania znaków towarowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Regulaminu – Wniosek o udzielenie licencji na użycie znaku towarowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – interaktywny formularz pdf
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 94/2022 – Wykaz symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 95/2022 – Polityka bezpieczeństwa informacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 96/2022 – Zasady Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Zasad – Obowiązki i uprawnienia
Załącznik nr 2 do Zasad – Lista systemów informatycznych
Załącznik nr 3 do Zasad –Raport z kontroli uprawnień Użytkowników
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 97/2022 – Harmonogram Rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
Appendix 1 to Regulation No. ZR 97/2022 – Recrutment Schedule for full time first cycle studies starting in academic year 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 63/2021 z dnia 21 maja 2021 r w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 137/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorującej inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie określenia procedury nadawania statusu profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • REGULATION NO. 100/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 12 July 2022 on determining the procedure for granting the status of an affiliate professor, affiliated researcher or affiliated lecturer at the Wroclaw University of Economics and Business
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 30/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 101/2022 – Regulamin Zamówień Publicznych ujednolicony na dzień 15.07.2022 r.
Załącznik nr 11 do Regulaminu Zamówień Publicznych – wzór zest. planowanych wydatków
 • ZARZĄDZENIE NR 102 /2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego oraz kwot przyznawanych stypendiów w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania i przeglądu Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 103/2022 – Indywidualny plan rozwoju zawodowego
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przygotowywania i obsługi wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych do Narodowego Centrum Nauki
Załącznik do ZR 104/2022 – Procedura przygotowywania i obsługi wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych do Narodowego Centrum Nauki
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i korekty językowej (proofreading-u) tekstów naukowych w języku angielskim w zakresie specyficznym dla nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii, finansów, chemii oraz technologii żywności i żywienia oraz tłumaczeń pisemnych raportów z działalności Uczelni z języka polskiego na język angielski
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej EMBA dla przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich
Załącznik do ZR 108/2022 – Opłaty miesięczne za miejsca w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych od roku akademickiego 2022/2023 (z wyłączeniem EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 110/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wyjazdy w ramach Programu Erasmus
Załącznik nr 1 do ZR 110/2022 – Wniosek o zgodę na zagraniczny wyjazd służbowy
Załącznik nr 2 do ZR 110/2022 – Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching
Załącznik nr 2a do ZR 110/2022 – Mobility Agreement Staff Mobility For Training
Załącznik nr 3 do ZR 110/2022 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 do ZR 110/2022 – Deklaracja Green Travel
Załącznik nr 5 do ZR 110/2022 – Oświadczenie Green Travel
 • ZARZĄDZENIE NR 111/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu numeru ORCID oraz międzynarodowego indywidualnego ResearcherID
 • ZARZĄDZENIE NR 112/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 112/2022 – Wykaz obiektów rejestrowanych w Bazie Wiedzy WIR
Załącznik nr 3 – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu
Załącznik nr 3a – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej CC BY
Załącznik nr 3b – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej CC BY NC
Załącznik nr 3c – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej CC BY NC ND
Załącznik nr 3d – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej CC BY NC SA
Załącznik nr 3e – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej CC BY ND
Załącznik nr 3f – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej CC BY SA
 • ZARZĄDZENIE NR 113/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad odbywania staży naukowych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 113/2022 – Wniosek o zgodę na staż naukowy
 • ZARZĄDZENIE NR 114/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad realizacji bezpłatnego stażu naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 114/2022 – Wniosek o przyjęcie na staż naukowy
Załącznik nr 2 do ZR 114/2022 – Porozumienie w sprawie stażu naukowego
Załącznik nr 3 do ZR 114/2022 – Confirmation letter
Załącznik nr 4 do ZR 114/2022 – Zgoda na staż naukowy
Załącznik nr 5 do ZR 114/2022 –Zaświadczenie o realizacji stażu naukowego

 • ZARZĄDZENIE NR 115/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 116/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stworzenia i wdrożenia Platformy Wirtualnej Dydaktyki (PWD) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 117/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wdrożenia, utrzymania i rozwoju Platformy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odnowienia subskrypcji oprogramowania typu Microsoft 365 for Education A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia aktów prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2021 w sprawie zasad przygotowania i wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
Załącznik nr 1 do ZR 120/2022 – Zakres oraz terminy przygotowania, wprowadzania i aktualizacji danych do systemu POL-on
Załącznik nr 2 do ZR 120/2022 – Wniosek o nadanie uprawnień w systemie POL-on
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 września 2022 r. w sprawie uchylenia aktu prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 165/2020 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 122/2022 – System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu określającego ceremoniał akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 123/2022 – Regulamin określający ceremoniał akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 124/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 116/2019 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad sporządzania i wydawania tych dyplomów
Załącznik nr 1 do ZR 124/2022 – Wzór dyplomu doktorskiego
Załącznik nr 2 do ZR 124/2022 – Wzór dyplomu habilitacyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania zespołów dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 125/2022 – Zespoły dydaktyczne i ich koordynatorzy
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość
 • ZARZĄDZENIE NR 128/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 6 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 2 Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcje dziekanów
Załącznik nr 2 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 4a Schemat organizacyjny Pionu Rektora
Załącznik nr 3 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 4b Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds. Badań i Kadry Akademickiej
Załącznik nr 4 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 4c Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Załącznik nr 5 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 4d Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds. Finansów i Rozwoju
Załącznik nr 6 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 4f Schemat organizacyjny Pionu Kanclerza
Załącznik nr 7 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 4g Schemat organizacyjny Pionu Kwestora
Załącznik nr 8 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 5a Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio Rektorowi
Załącznik nr 9 do ZR 128/2022 – Centrum Obsługi Badań Naukowych
Załącznik nr 10 do ZR 128/2022 – Centrum Zarządzania Projektami
Załącznik nr 11 do ZR 128/2022 – Centrum Informatyki
Załącznik nr 12 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 5g - Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych Kwestorowi
Załącznik nr 13 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 11 - Obowiązujące nazwy jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni w języku angielskim
Załącznik nr 14 do ZR 128/2022 – Załącznik nr 13 Zadania menedżerów kierunków
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zasad opracowywania i publikowania aktów prawa wewnętrznego
Załącznik nr 1 do ZR 129/2022 – Wzór układu aktu prawa wewnętrznego
Załącznik nr 2 do ZR 129/2022 – Formularz zlecenia publikacji regulacji wewnętrznej
Załącznik nr 3 do ZR 129/2022 – Kategorie wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 130/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania Rady ds. Kształcenia na Odległość
 • ZARZĄDZENIE nr 131/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2020 Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 133/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odnowienia subskrypcji oprogramowania typu Microsoft 365 for Education A3 Unifield ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 134/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 134/2022 – załącznik nr 1 do Regulaminu pracy UEW “Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 135/2022 – Regulamin Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Karta zgłoszenia pracy dyplomowej
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zgoda na zgłoszenie pracy dyplomowej/pracy dyplomowej utajnionej
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zgoda Przedsiębiorstwa na zgłoszenie pracy dyplomowej utajnionej
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Arkusz recenzji pracy dyplomowej
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
 • ZARZĄDZENIE NR 136/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o świadczenie usługi dydaktycznej
Załącznik nr 1 do ZR 136/2022 – Wzór umowy o świadczenie usługi dydaktycznej zawieranej z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
Załącznik nr 2 do ZR 136/2022 – Wzór umowy o świadczenie usługi dydaktycznej zawieranej ze spółką/stowarzyszeniem/fundacją
Załącznik nr 3 do ZR 136/2022 – Wytyczne dotyczące opisu typowych czynności składających się na świadczenie usługi w ramach umowy o świadczenie usługi dydaktycznej
 • ZARZĄDZENIE NR 137/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie uchylenia aktów prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 138/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji usług badawczych w zakresie badań jakościowych i ilościowych, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 30.000,00 złotych brutto
 • ZARZĄDZENIE NR 139/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany menedżera kierunku Ekonomia biznesu i finanse
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości nagrody pieniężnej w drugiej edycji Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 września 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego
 • ZARZĄDZENIE NR 142/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej projektu pn. „Time for changes – wsparcie internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
Załącznik do ZR 142/2022 – Struktura organizacyjna zespołu projektowego w ramach projektu „Time for changes – wsparcie internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 143/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 162/2020 w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem 209/2020
Załącznik nr 1a do ZR 143/2022 – Struktura organizacyjna zespołu projektowego
Załącznik nr 2a do ZR 143/2022 – Struktura organizacyjna zespołu projektowego
 • ZARZĄDZENIE NR 144/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 86/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wdrożenia, utrzymania i rozwoju Platformy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 145/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 87/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stworzenia i wdrożenia Platformy Wirtualnej Dydaktyki (PWD) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 146/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wykazu przesyłek wpływających do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 147/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
  Załącznik nr 1 – wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
  Załącznik nr 2 – informacja o wynikach konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
  Załącznik nr 3 – wniosek w sprawie zatrudnienia/zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego
  Załącznik nr 4 – wniosek w sprawie utworzenia nowego etatu/obsadzenia wolnego etatu
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Załącznik do ZR 149/2022 – Wykaz symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zakresu i warunków przenoszenia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu strategicznego Mentoring naukowy
Załącznik do ZR 151/2022 – Regulamin projektu strategicznego Mentoring naukowy
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Profil oczekiwanych kompetencji mentee i mentora naukowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach mentoringu naukowego
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Sprawozdanie z realizacji mentoringu
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenia i zgody
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 152/2022 – Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wykaz dokumentacji obowiązujący przy ubieganiu się o stypendium socjalne
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe
Załącznik nr 3a do Regulaminu – Zasady punktacji osiągnięć przy przyznawania stypendium rektora
Załącznik nr 3b do Regulaminu – Kwestionariusz osiągnięć doktoranta
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Dane do wyznaczania stypendiów: socjalnego, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomóg
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenia do stypendium socjalnego
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Kwestionariusz rejestracyjny studenta z orzeczoną niepełnosprawnością
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 8 do Regulaminu – Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta w bieżącym roku akademickim
Załącznik nr 9 do Regulaminu – Oświadczenie dotyczące  nieprowadzenia gospodarstwa domowego z rodzicami
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów na rok akademicki 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 142/2021 w sprawie dodatku projakościowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych oraz Zarządzenia Rektora nr 143/2021 w sprawie dodatku dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w sprawie dodatku dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 26/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za prestiżowe publikacje
 • ZARZĄDZENIE NR 156/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 128/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 150/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • REGULATION NO. 157/2022 of the Wroclaw University of Economics and Business of 11 October 2022 REGULATION NO. 65/2022 of the Wroclaw University of Economics and Business of 26 April 2022 on fees for educational services paid by Polish citizens studying at the University of Economics in Wroclaw, excluding studies Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 78/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • REGULATION NO. 158/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 11 October 2022 amending Regulation no. 78/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 23 May 2022 concerning tuition fees for educational services paid by foreigners studying at Wroclaw University of Economics and Business, excluding Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 159/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 października 2022 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 159/2022 – Standardy pracy dyplomowej licencjackiej
Załącznik nr 2 do ZR 159/2022 – Standardy pracy dyplomowej inżynierskiej
Załącznik nr 3 do ZR 159/2022 – Standardy pracy dyplomowej magisterskiej
Załącznik nr 4 do ZR 159/2022 – Przykładowy wzór opracowania prac dyplomowych
Załącznik nr 5 do ZR 159/2022 – Zasady utajniania pracy dyplomowych
Załącznik nr 6 do ZR 159/2022 – Organizacja procesu dyplomowania na UEW
Załącznik nr 7 do ZR 159/2022 – Regulamin weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA
Załącznik nr 2 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA – protokół z kontroli oryginalności pracy dyplomowej na podstawie wyników raportu JSA
Załącznik nr 8 do ZR 159/2022 – Skład Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych
Załącznik nr 9 do ZR 159/2022 – Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 160/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2022 r. w sprawie uchylenia aktu prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 161/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2022 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 162/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 162/2022 – Instrukcja Kancelaryjna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 163/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 164/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umów najmu pomieszczeń i powierzchni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 164/2022 – Wzór umowy najmu pomieszczenia
Załącznik nr 2 do ZR 164/2022 – Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej
 • ZARZĄDZENIE Nr 165/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania zespołów projektowych: Tożsamości Marki, Komunikacji Wewnętrznej i Komunikacji Zewnętrznej
 • ZARZĄDZENIE NR 166 /2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 163/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie godzin otwarcia terenu i obiektów Uczelni
 • ZARZĄDZENIE Nr 167/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 122/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 165/2020 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Zarządzenia Rektora nr 103/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania i przeglądu Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 168/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 36/2022 w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. Pomocy Ukrainie
 • ZARZĄDZENIE NR 169/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 169/2022 – Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 170/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 171/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 172/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 132/2020 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2020-2024
 • ZARZĄDZENIE NR 173/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 112/2021 w sprawie powołania Menedżerów kierunków
 • ZARZĄDZENIE NR 174/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków w organizacji
 • ZARZĄDZENIE NR 175/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 176/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zasad finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
Załącznik do ZR 176/2022 – Rodzaje wydatków przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego finansowanych z subwencji lub z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni jako dodatkowego lub zamiennego dla subwencji źródła finansowania
 • ZARZĄDZENIE NR 177/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zasad podziału pomiędzy wydziały środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz na wydziałowe budżety zadaniowe na zakupy inwestycyjne związane z tą działalnością
 • ZARZĄDZENIE NR 178/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 123/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2021 roku w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 179/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 179/2022 – Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Regulaminu – Wykaz informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 180/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 180/2022 – Regulamin udostępniania informacji publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Regulaminu – Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 181/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot 508
 • ZARZĄDZENIE NR 182/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 182/2022 – Opis rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 1 do ZR 182/2022 – Opis rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 1a do ZR 182/2022 - Opis rozprawy doktorskiej objętej klauzulą poufności
Załącznik nr 1a do ZR 182/2022 - Opis rozprawy doktorskiej objętej klauzulą poufności
Załącznik nr 2 do ZR 182/2022 - Oświadczenie o potwierdzeniu zgodności treści rozprawy doktorskiej na nośnikach
Załącznik nr 2 do ZR 182/2022 - Oświadczenie o potwierdzeniu zgodności treści rozprawy doktorskiej na nośnikach
Załącznik nr 3 do ZR 182/2022 – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu
Załącznik nr 3 do ZR 182/2022 – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu
Załącznik nr 4 do ZR 182/2022 - Oświadczenie autora o samodzielnym napisaniu rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 4 do ZR 182/2022 - Oświadczenie autora o samodzielnym napisaniu rozprawy doktorskiej

 • ZARZĄDZENIE NR 183/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 183/2022 – Polityka Otwartego Dostępu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 184/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
 • ZARZĄDZENIE NR 185/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 196/2020 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń socjalnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz zmiany Zarządzenia Rektora nr 161/2021 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 196/2020 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń socjalnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 186/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 7 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 186/2022 – Załącznik nr 4f – Schemat organizacyjny Pionu Kanclerza
 • ZARZĄDZENIE NR 187/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 187/2022 – Wzór formatki służącej do dokonania opisu otrzymanych faktur i rachunków dokumentujących wydatki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 187/2022 – Zasady opisu na formatce otrzymanych faktur i rachunków dokumentujących wydatki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej, kontroli formalno-rachunkowej oraz akceptacji płatności
 • ZARZĄDZENIE NR 188/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 159/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 188/2022 – Załącznik nr 4 do Zasad (Polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 189/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Dziekana Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 190 /2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 187/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku za wkład w implementację STRATEGII 2030 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 191/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 155/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 192/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114/2019 w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu zarządzenia w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
Załącznik do ZR 192/2022 – Załącznik nr 11 Plan umów i wynagrodzeń
 • ZARZĄDZENIE NR 193/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia korekty nr II Planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
Załącznik do ZR 193/2022 – Korekta nr II Planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 194/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok
Załącznik do ZR 194/2022 – Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 195/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w spawie zasad opracowania i realizacji Programów Podwójnego Dyplomu w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 195/2022 – Wzór porozumienia w sprawie podwójnego dyplomu
Załącznik nr 1 do ZR 195/2022 – Wzór porozumienia w sprawie podwójnego dyplomu
Załącznik nr 2 do ZR 195/2022 – Wzór Programu studiów podwójnego dyplomu
Załącznik nr 2 do ZR 195/2022 – Wzór Programu studiów podwójnego dyplomu
Załącznik nr 3 do ZR 195/2022 – Wzór Indywidualnego Programu Studiów uczestnika PPD
Załącznik nr 3 do ZR 195/2022 – Wzór Indywidualnego Programu Studiów uczestnika PPD
Załącznik nr 4 do ZR 195/2022 – Wzór wniosku o wydanie zgody na warunkowe kontynuowanie nauki na kolejnym semestrze
Załącznik nr 4 do ZR 195/2022 – Wzór wniosku o wydanie zgody na warunkowe kontynuowanie nauki na kolejnym semestrze
Załącznik nr 5 do ZR 195/2022 – Wzór podania o uznanie przedmiotów i ocen uzyskanych w uczelni partnerskiej
Załącznik nr 5 do ZR 195/2022 – Wzór podania o uznanie przedmiotów i ocen uzyskanych w uczelni partnerskiej
Załącznik nr 6 do ZR 195/2022 – Wzór wniosku o zgodę na wyjazd
Załącznik nr 6 do ZR 195/2022 – Wzór wniosku o zgodę na wyjazd
Załącznik nr 7 do ZR 195/2022 – Wzór decyzji Prodziekana ds. Studenckich w sprawie uznania efektów uczenia się uzyskanych w ramach PPD w uczelni partnerskiej
Załącznik nr 7 do ZR 195/2022 – Wzór decyzji Prodziekana ds. Studenckich w sprawie uznania efektów uczenia się uzyskanych w ramach PPD w uczelni partnerskiej
Załącznik nr 8 do ZR 195/2022 – Wzór decyzji Prodziekana ds. Studenckich wydawana uczestnikowi PPD w sprawie zaliczenia semestru i zgody na warunkowe kontynuowanie studiów na kolejnym semestrze
Załącznik nr 8 do ZR 195/2022 – Wzór decyzji Prodziekana ds. Studenckich wydawana uczestnikowi PPD w sprawie zaliczenia semestru i zgody na warunkowe kontynuowanie studiów na kolejnym semestrze
 • ZARZĄDZENIE NR 196/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 73/2019 z dnia 18 września 2019 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 197/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 197/2022 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
Załącznik nr 2 do ZR 197/2022 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia
 • ZARZĄDZENIE NR 198/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 198/2022 – Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 199/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków w organizacji
 • ZARZĄDZENIE NR 200/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 200/2022 – Regulamin nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 201/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 201/2022 – Kryteria oceny osiągnięć nauczycieli akademickich na wydziałach
Załącznik nr 2 do ZR 201/2022 – Kryteria oceny osiągnięć nauczycieli akademickich – Biblioteka Główna
Załącznik nr 3 do ZR 201/2022 – Kryteria oceny osiągnięć nauczycieli akademickich – Studium Języków Obcych
Załącznik nr 4 do ZR 201/2022 – Kryteria oceny osiągnięć nauczycieli akademickich – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • ZARZĄDZENIE NR 202/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2023 r.
Załącznik do ZR 202/2022 – Kalendarz 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 203/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 138/2022 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji usług badawczych w zakresie badań jakościowych i ilościowych, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 30.000,00 złotych brutto
 • ZARZĄDZENIE NR 204/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
Załącznik do ZR 204/2022 – Wniosek o zgodę na wydatek
Załącznik do ZR 204/2022 – Wniosek o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 205/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie dofinansowywania kosztów publikacji naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW ze środków projektu „Otwarta Nauka” w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 205/2022 – Regulamin dofinansowywania publikacji artykułów naukowych w czasopismach w formule otwartego dostępu
Załącznik nr 2 do ZR 205/2022 – Regulamin dofinansowywania monografii naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 206/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 176/2022 w sprawie zasad finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
 • ZARZĄDZENIE NR 207/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zakupu i zasad udostępniania książek finansowanych z budżetów organizacyjnych i zadaniowych
 • ZARZĄDZENIE NR 208/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 129/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zasad opracowywania i publikowania aktów prawa wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 209/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR nr 209/2022 – Wzór rocznego sprawozdania z działalności koła naukowego za rok kalendarzowy …
Załącznik nr 1 do ZR nr 209/2022 – Wzór rocznego sprawozdania z działalności koła naukowego za rok kalendarzowy …
Załącznik nr 2 do ZR nr 209/2022 – Wzór planu realizacji zadań studenckiego koła naukowego w roku …
Załącznik nr 2 do ZR nr 209/2022 – Wzór planu realizacji zadań studenckiego koła naukowego w roku …
Załącznik nr 3 do ZR nr 209/2022 – Wzór wniosku o przyznanie w roku … środków z funduszu badań dla doktorantów i studentów UEW na realizację projektu badawczego studenckiego koła naukowego
Załącznik nr 3 do ZR nr 209/2022 – Wzór wniosku o przyznanie w roku … środków z funduszu badań dla doktorantów i studentów UEW na realizację projektu badawczego studenckiego koła naukowego
Załącznik nr 4 do ZR nr 209/2022 – Wzór sprawozdania ze zrealizowane w roku … projektu badawczego studenckiego koła naukowego dofinansowanego ze środków z funduszu badań dla doktorantów i studentów UEW
Załącznik nr 4 do ZR nr 209/2022 – Wzór sprawozdania ze zrealizowane w roku … projektu badawczego studenckiego koła naukowego dofinansowanego ze środków z funduszu badań dla doktorantów i studentów UEW
 • ZARZĄDZENIE NR 210/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów systemu EZD, koordynatorów czynności kancelaryjnych i moderatorów systemu EZD
 • ZARZĄDZENIE NR 211/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uruchomienia produkcyjnego systemu EZD w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR nr 211/2022 – Zgłoszenie/ usunięcie/ zmiana danych/ uprawnień* użytkownika** systemu EZD
Załącznik nr 2 do ZR nr 211/2022 – Wykaz kont technicznych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu utworzonych w systemie EZD
Załącznik nr 3 do ZR nr 211/2022 – Wykaz przesyłek niepodlegających skanowaniu do systemu EZD przez Kancelarię
 • ZARZĄDZENIE NR 212/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR nr 212/2022 – Wykaz symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 213/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 102/2021 w sprawie powołania Rektorskich Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnych składników rzeczowych majątku ruchomego i wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 214/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 96/2022 w sprawie wprowadzenia Zasad Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 214/2022 – Załącznik nr 2 do Zasad Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Lista Systemów Informatycznych


PISMA OKÓLNE REKTORA 2022

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie formy przeprowadzania obron prac dyplomowych, zaliczeń oraz egzaminów „zerowych” w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za artykuły i monografie opublikowane w IV kwartale 2021 roku
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie terminu i zakresu przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za 2021 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 4/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia listy wybieralnych przedmiotów humanistycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia
 • CIRCULAR NO. 4/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 15 June 2022 on establishing the list of elective courses in the humanities in undergraduate and graduate programmes
 • PISMO OKÓLNE NR 5 /2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku rodzin pracowników oraz dodatkowej dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników w 2022 roku
 • PISMO OKÓLNE NR 6/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników Uczelni oraz dodatkowej dopłaty do wypoczynku ich dzieci w 2022 roku
 • PISMO OKÓLNE NR 7/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za prestiżowe publikacje z I półrocza 2022 roku
 • PISMO OKÓLNE NR 8/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie EKONOMALIÓW 2023
 • PISMO OKÓLNE NR 9/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2022 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w roku 2021
 • PISMO OKÓLNE NR 10/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023

OBWIESZCZENIA REKTORA 2022

 • OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do Obwieszczenia – Regulamin Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 – Wzór zapytania ofertowego do rozeznania rynku
Załącznik nr 2 – Wzór notatki z przeprowadzenia rozeznania rynku
Załącznik nr 3 – Wzór zamówienia dot. rozeznania rynku
Załącznik nr 4 – Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie od 20 000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp
Załącznik nr 5 – Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progu stosowania ustawy Pzp
Załącznik nr 6 – Wzór dokumentu oszacowania wartości zamówienia
Załącznik nr 7 – Wzór Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 8 – Wzór Analizy Potrzeb Zamawiającego (APZ)
Załącznik nr 9 – Wzór Raportu z realizacji umowy
Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia o zamówieniu z dziedziny nauki
Załącznik nr 11 – Wzór zestawienia planowanych wydatków w ramach projektu
Załącznik nr 12 – Wzór oświadczenia o braku lub zaistnieniu konfliktu interesów
Załącznik nr 13 – Wzór protokołu awarii
Załącznik nr 14 – Zestawienie grup asortymentowych

 • OBWIESZCZENIE NR 2/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • NOTICE NO. 2/2022 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 5 July 2022 on the announcement of the consolidated text of the Regulations for granting scholarships for academic performance to students and scholarships to staff and doctoral students from the Own Scholarship Fund of the Wroclaw University of Economics and Business
  Załącznik do Obwieszczenia – Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
  Appendix to Notice No. 2/2022 – Regulations for granting scholarships for academic performance to students and scholarships to staff and doctoral students from the Own Scholarship Fund of the Wroclaw University of Economics and Business

 • OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Załącznik do Obwieszczenia – Statut Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Załącznik do Obwieszczenia – Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Obwieszczenia – REGULAMIN Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


PISMA OKÓLNE PROREKTORÓW 2022

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2022 Prorektora ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie list obecności pracowników zatrudnionych w pionie Prorektora ds. Badań i Kady Akademickiej
 • PISMO OKÓLNE NR 1/2022 Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie list obecności pracowników zatrudnionych w pionie Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej
 • PISMO OKÓLNE nr 1/2022 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2022 w sprawie realizacji Controllingowej Procedury Budżetowej na rok 2023
Załącznik do Pisma Okólnego – Instrukcja Budżetowania 2023
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2022 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 października 2022 r. w sprawie realizacji Controllingowej Procedury Budżetowej na rok 2023
Załącznik do Pisma Okólnego – Instrukcja Budżetowania 2023
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem