Rok 2019

ZARZĄDZENIA REKTORA 2019

     Załącznik nr 1/1/2019

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 stycznia 2019 r. w sprawie procedowania niektórych uchwał Senatu.
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych z zakresu rachunkowości i controllingu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 1/2015 w sprawie zwrotu kosztów podróży osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/osobom współpracującym z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do badania i oceny ofert w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Informatyki
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie finansowania monografii i czasopism naukowych publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Działu Spraw Personalnych
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu refundacji kosztów tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze     uchylone
    Regulamin refundacji kosztów tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze
 
    Wniosek o refundację – tłumaczenie, korekta wniosku o grant naukowo badawczy

 • ZARZĄDZENIE NR 14/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu refundacji kosztów korekt językowych publikacji w języku obcym      uchylone
    Regulamin refundacji kosztów korekt językowych publikacji w języku obcym

    Wniosek o refundację tłumaczenia, korekty językowej publikacji przygotowanej w języku obcym

 • ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wsparcia ewaluacji jakości działalności naukowej   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Działu Wewnętrznych Projektów Organizacyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. dotyczące zakresu działalności Biura Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Załącznik do ZR 19/2019 – wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka
    Załącznik do ZR 19/2019 – wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku emeryta / rencisty i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie w projekcie „Program doskonałości naukowo-badawczej INTEREKON”
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości narzutów kosztów pośrednich dla działalności badawczej oraz projektów i zmiany Zasad (Polityki) Rachunkowości     uchylone
    Załącznik do ZR 27/2019 – tabela kosztów pośrednich
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora Nr 21/2018
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Załącznik do ZR 30/2019 – Zestawienie kosztów i przychodów ujmowanych w rocznym kosztorysie czasopisma naukowego publikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu Młodzi Naukowcy
     Załącznik do ZR 33/2019 – REGULAMIN KONKURSU Młodzi Naukowcy
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Załącznik do ZR 35/2019 – Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r.

  Załączniki do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 41/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia studiów Executive Master of Business Administration
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Najlepszego Dyplomu Roku     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 37/2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 38/2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2019 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu   uchylone
    REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

 • ZARZĄDZENIE NR 55/2019 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołów do spraw koordynacji realizacji zadań wynikających z wprowadzenia nowego Statutu i Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania osób ds. organizacji Wydziałów, Filii i obsługi spraw studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  uchylone
     Załącznik do ZR 57/2019 – Wykaz symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 58/2019 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia książek obiektów budowlanych należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dokonywania w nich wpisów
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 1 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Koordynatorów pełniących nadzór merytoryczny nad programem doktorskim w ramach ścieżki kształcenia w Szkole Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wykaz dokumentacji obowiązujący przy ubieganiu się o stypendium socjalne
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora
Załącznik nr 3a do Regulaminu – Zasady punktacji osiągnięć przy przyznawaniu stypendium Rektora
Załącznik nr 3b do Regulaminu – Kwestionariusz osiągnięć doktoranta II, III i IV roku studiów
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Dane do wyznaczania stypendiów: socjalnego, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomóg
Załącznik nr 5 do Regulaminu– Oświadczenia
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Oświadczenia dotyczące dochodów w rodzinie studenta
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta w bieżącym roku akademickim
Załącznik nr 8 do Regulaminu – Kwestionariusz rejestracyjny studenta z orzeczoną niepełnosprawnością
Załącznik nr 9 do Regulaminu – Oświadczenie o rezygnacji z przyznanego świadczenia
Załącznik nr 10 do Regulaminu – Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 24/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2019 Rektora Uniwersytetu we Wrocławiu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie sprostowania zapisów w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2019 Rektora Uniwersytetu we Wrocławiu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 66/2019 Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
Załącznik nr 1 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców
Załącznik nr 2 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych prowadzonych w dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców
Załącznik nr 3 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim dla obywateli polskich oraz cudzoziemców
Załącznik nr 4 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych prowadzonych dla cudzoziemców
Załącznik nr 5 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych prowadzonych dla cudzoziemców
Załącznik nr 6 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 7 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych 2 stopnia Executive Master of Business Administration (Executive MBA) prowadzonych dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców
Załącznik nr 8 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych 2 stopnia Executive Master of Business Administration (Executive MBA) prowadzonych dla cudzoziemców
Załącznik nr 9 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych wynikających ze wznowienia studiów w celu obrony pracy dyplomowej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 10 do ZR 67/2019 – Umowa o finansowanie studiów
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej
Załącznik nr 1 do ZR 68/2019 – INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA
Załącznik nr 1 do Instrukcji – Szczegółowe wytyczne w sprawie trybu i metody przeprowadzania skontrum (inwentaryzacji) materiałów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do Instrukcji  – Plan inwentaryzacji
Załącznik nr 3 do Instrukcji – Wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji pozaplanowej: środków trwałych/materiałów/produktów gotowych
Załącznik nr 4 do Instrukcji – Protokół zdawczo-odbiorczy inwentaryzacji przeprowadzonej w sposób uproszczony
Załącznik nr 5a do Instrukcji – Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za mienie Uczelni na polu spisowym
Załącznik nr 5b do Instrukcji – Umowa o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się
Załącznik nr 5c do Instrukcji – Umowa o współodpowiedzialności materialnej za mienie powierzone pracownikom z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się
Załącznik nr 6a do Instrukcji – Wniosek o utworzenie pola spisowego dla jednostki organizacyjnej/budynku
Załącznik nr 6b do Instrukcji – Wniosek o utworzenie pola spisowego dla Samorządu Studenckiego/organizacji studenckiej/Samorządu Doktorantów
Załącznik nr 7 do Instrukcji – Protokół z inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej/odbiorczej przeprowadzonej w ...................................
Załącznik nr 8 do Instrukcji – Rewers na wypożyczenie środka trwałego stanowiącego własność Uczelni
Załącznik nr 9 do Instrukcji – Rejestr rewersów na wypożyczenie środków trwałych stanowiących własność Uczelni
Załącznik nr 10 do Instrukcji – Sprawozdanie roczne Sekcji Inwentaryzacji z przeprowadzonych inwentaryzacji w …. roku
Załącznik nr 11 do Instrukcji – Wykaz przeprowadzonych inwentaryzacji w …. roku
Załącznik nr 12a do Instrukcji – Powiadomienie o inwentaryzacji środków trwałych oraz przedmiotów małowartościowych
Załącznik nr 12b do Instrukcji – Powiadomienie o inwentaryzacji w magazynie
Załącznik nr 12c do Instrukcji – Powiadomienie o inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania pobranych przez pracownika
Załącznik nr 13a do Instrukcji – Oświadczenie inwentaryzacyjne osoby materialnie odpowiedzialnej za pole spisowe
Załącznik nr 13b do Instrukcji – Oświadczenie inwentaryzacyjne osoby materialnie odpowiedzialnej za magazyn/Wydawnictwo
Załącznik nr 13c do Instrukcji – Oświadczenie inwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej za rozliczenie pobranych z magazynu druków ścisłego zarachowania
Załącznik nr 14 do Instrukcji – Upoważnienie do zastępstwa podczas inwentaryzacji
Załącznik nr 15 do Instrukcji – Oświadczenie po inwentaryzacji
Załącznik nr 16 do Instrukcji – Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji
Załącznik nr 17 do Instrukcji – Wezwanie do złożenia wyjaśnień
Załącznik nr 18 do Instrukcji - Protokół Rektorskiej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 48/2018 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej inwestycji budowlanej „Przebudowa budynku O Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości”
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie cennika najmu powierzchni biurowej w budynku inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wielkiej 67, 53-340 Wrocław   uchylone
Załącznik do ZR 71/2019 – Cennik biur inCUBE
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad wystawiania faktur sprzedaży towarów i usług na rzecz osób prawnych i fizycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia
  Regulaminu Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 73/2019 – REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy – Regulamin rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich
Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy – Wniosek o wyrażenie zgody na wyjście prywatne
Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy – Ewidencja wyjść prywatnych
Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy – Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy – Zasady udzielania zwolnień od pracy
Załącznik nr 7 do Regulaminu Pracy – Regulamin wykonywania pracy w formie telepracy przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 8 do Regulaminu Pracy – Zasady udzielania nauczycielom akademickim płatnych urlopów wynikających z przepisów ustawy
Załącznik nr 9 do Regulaminu Pracy – Zasady wprowadzania nowoprzyjętego pracownika na stanowisko pracy
Załącznik nr 10 do Regulaminu Pracy – Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
Załącznik nr 11 do Regulaminu Pracy – Rodzaje szkoleń pracowników Uczelni z zakresu bhp i ochrony ppoż.
Załącznik nr 12 do Regulaminu Pracy – Ogólne zasady przydzielania pracownikom Uczelni środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej oraz środków higieny osobistej
Załącznik nr 13 do Regulaminu Pracy – Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Załącznik nr 14 do Regulaminu Pracy –Zasady ochrony zdrowia pracowników

 • ZARZĄDZENIE NR 74/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 74/2019 – Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora 

 • ZARZĄDZENIE NR 75/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 35/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 8 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze oraz zajmujących stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni
Załącznik nr 10 - Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickim zajmujących stanowiska kierownicze
Załącznik nr 15 – Tabela stopni procentowych premii regulaminowej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Załącznik do ZR 75/2019 – Ujednolicone zestawienie Załączników 1-19 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2019  Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Jerzego Niemczyka do pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauki
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Edmunda Cibisa do pełnienia funkcji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Bartłomieja Nity, prof. Uczelni do pełnienia funkcji Prorektora ds. Finansów i Rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej do pełnienia funkcji Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Ewy Stańczyk-Hugiet do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Andrzeja Graczyka do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Andrzeja Okruszka, prof. Uczelni do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Czesława Zająca do pełnienia funkcji Dziekana Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. uczelni do pełnienia funkcji Dziekana Filii – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Anny Cierniak-Emerych, prof. uczelni do pełnienia funkcji Dziekana ds. Studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania dr Marka Wąsowicza do pełnienia funkcji Dziekana ds. Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Prodziekanów
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Ekonomii i Finansów
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Produkcji
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania statusu emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 94/2019 – Wniosek o przyznanie statusu Profesora Emerytowanego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło   uchylone
Załącznik nr 1 do ZR 96/2019 – umowa zlecenia
Załącznik nr 2 do ZR 96/2019 – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Załącznik nr 3 do ZR 96/2019 – umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich
Załącznik nr 4 do ZR 96/2019 – aneks do umowy
Załącznik nr 5 do ZR 96/2019 – oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50 % KUP
Załącznik nr 6 do ZR 96/2019 – oświadczenie do celów podatkowych
Załącznik nr 7 do ZR 96/2019 – rachunek do umowy zlecenia
Załącznik nr 8 do ZR 96/2019 – rachunek do umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Załącznik nr 9 do ZR 96/2019 – rachunek do umowy o dzieło bez przeniesienia praw autorskich
Załącznik nr 10 do ZR 96/2019 – protokół odbioru dzieła
Załącznik nr 11 do ZR 96/2019 – wzór planu umów i wynagrodzeń
Załącznik nr 12 do ZR 96/2019 – wytyczne dotyczące opisu typowych przedmiotów umowy
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2019 – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia tekstu ślubowania studentów i doktorantów w języku angielskim
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 57/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  uchylone
Załącznik do ZR 98/2019 – Wykaz symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 99/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących nieobligatoryjnych praktyk studenckich   uchylone
Załącznik nr 1 do ZR 99/2019 – Umowa trójstronna o organizację nieobligatoryjnej praktyki studenckiej
Załącznik nr 2 do ZR 99/2019 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 3 do ZR 99/2019 – Formularz - dane pracodawcy
Załącznik nr 4 do ZR 99/2019 – Zgłoszenie na praktyki nieobligatoryjne
Załącznik nr 5 do ZR 99/2019 – Skierowanie na nieobligatoryjną praktykę studencką

 • ZARZĄDZENIE NR 100/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2019/2020 (z wyłączeniem EMBA)   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 102/2019 – Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 102/2019 – Wzór odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w tłumaczeniu na język angielski
Załącznik nr 3 do ZR 102/2019 – Opis wzoru świadectwa i odpisu tego świadectwa w tłumaczeniu na język angielski
Załącznik nr 4 do ZR 102/2019 – Wytyczne sporządzania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania programów studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+”
 • ZARZĄDZENIE NR 106/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 106a/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze    uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 2 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wydawania kart parkingowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 108/2019 – Regulamin wydawania kart parkingowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 109/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 110/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 111/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia opłat i pokrywania kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora
 • ZARZĄDZENIE NR 112/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2019 w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło   uchylone
Załącznik nr 1 – umowa zlecenia
Załącznik nr 1a – umowa zlecenia na przeprowadzanie zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 1b – załącznik do umowy zlecenia na zajęcia dydaktyczne
Załącznik nr 2 – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Załącznik nr 3 – umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich
Załącznik nr 4 – aneks do umowy
Załącznik nr 7a – załącznik do rachunku

 • ZARZĄDZENIE NR 113/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu działającej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej
Załącznik do ZR 113/2019 Regulamin korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu działającej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 114/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu zarządzenia w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
Załącznik nr 1 do ZR 114/2019 – umowa zlecenia
Załącznik nr 1a do ZR 114/2019 – umowa zlecenia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 1b do ZR 114/2019 – załącznik do umowy zlecenia na zajęcia dydaktyczne
Załącznik nr 2 do ZR 114/2019 – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Załącznik nr 3 do ZR 114/2019 – umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich
Załącznik nr 4 do ZR 114/2019 – aneks do umowy
Załącznik nr 5 do ZR 114/2019 – oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50 % KUP
Załącznik nr 6 do ZR 114/2019 – oświadczenie do celów podatkowych
Załącznik nr 7 do ZR 114/2019 – rachunek do umowy zlecenia
Załącznik nr 7a do ZR 114/2019 – załącznik do rachunku
Załącznik nr 8 do ZR 114/2019 – rachunek do umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Załącznik nr 9 do ZR 114/2019 – rachunek do umowy o dzieło bez przeniesienia praw autorskich
Załącznik nr 10 do ZR 114/2019 – protokół odbioru dzieła
Załącznik nr 11 do ZR 114/2019 – wzór planu umów i wynagrodzeń
Załącznik nr 12 do ZR 114/2019 – wytyczne dotyczące opisu typowych przedmiotów umowy
 • ZARZĄDZENIE NR 115/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR115/2019 –  umowa o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora
Załącznik nr 2 do ZR115/2019 – umowa o pełnienie funkcji promotora lub promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora
Załącznik nr 3 do ZR115/2019 – umowa o dzieło na wykonanie recenzji rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 4 do ZR115/2019 – protokół odbioru dzieła – recenzji rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 5 do ZR115/2019 – umowa o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
Załącznik nr 6 do ZR115/2019 – umowa o dzieło na wykonanie oceny recenzji osiągnięć naukowych w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
Załącznik nr 7 do ZR115/2019 – protokół odbioru dzieła – recenzji osiągnięć naukowych w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
Załącznik nr 8 do ZR115/2019 – umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej
Załącznik nr 9 do ZR115/2019 – aneks do umowy o dzieło na wykonanie recenzji
Załącznik nr 10 do ZR115/2019 – oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do celów podatkowo-ubezpieczeniowych
Załącznik nr 11 do ZR115/2019 – rachunek do umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Załącznik nr 12 do ZR115/2019 – rachunek do umowy zlecenia

 • ZARZĄDZENIE NR 116/2019 – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad sporządzania i wydawania tych dyplomów
Załącznik nr 1 do ZR 116/2019 – wzór dyplomu doktora
Załącznik nr 2 do ZR 116/2019 – wzór dyplomu doktora habilitowanego
Załącznik nr 3 do ZR 116/2019 – opis dyplomu doktora
Załącznik nr 4 do ZR 116/2019 – opis dyplomu doktora habilitowanego
Załącznik nr 5 do ZR 116/2019 – zasady sporządzania dyplomu doktora
Załącznik nr 6 do ZR 116/2019 – zasady sporządzania dyplomu doktora habilitowanego

 • ZARZĄDZENIE NR 117/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 65/2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Ryzyka Dłużnych Instrumentów Finansowych
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 r.
Załącznik do ZR 123/2019 – Kalendarz 2020
 • ZARZĄDZENIE NR 124/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Rektorskiego Forum Strategicznego 3.0    uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad pobierania butelkowanej wody mineralnej w okresie upałów   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 128/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Załącznik do ZR 128/2019 – Zasady dokumentowania i rozliczania zwrotu wydatków oraz opisu faktur za zakupione okulary do pracy przy monitorach ekranowych
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 130/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 131/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 132/2019 – Regulamin – Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 133/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie powołania zespołów do spraw koordynacji realizacji zadań wynikających z wprowadzenia nowego Statutu i Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 134/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie opłat za wznowienie studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114/2019 w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
 • ZARZĄDZENIE NR 136/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odwołania prof. dr hab. Jerzego Niemczyka z pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauki
 • ZARZĄDZENIE NR 137/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Albumu uczestników studiów podyplomowych i Rejestru świadectw ukończenia studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 138/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjmowania na zajęcia studentów z programu Erasmus +
 • ZARZĄDZENIE NR 139/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 59/2016 w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Programu Erasmus +
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 142/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 143/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 144/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu i warunków przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne
 • ZARZĄDZENIE NR 145/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 146/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 146/2019 – Regulamin przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 147/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zasad wyznaczania promotorów i recenzentów prac dyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 66/ 2019 z dnia 10 września w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 148/2019 - Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia opłaty i pokrywania kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r.w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie terminów wprowadzania do systemu USOS danych niezbędnych do rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz generowania planów i sprawozdań
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Przebudowa istniejącego laboratorium fizycznego na laboratorium bioekonomiczne BioinLab należące do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 155/2019 – Instrukcja w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Instrukcji – Wniosek o wyjazd służbowy
Załącznik nr 2 do Instrukcji – Polecenie wyjazdu służbowego
Załącznik nr 3 do Instrukcji – Ewidencja przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy
Załącznik nr 4 do Instrukcji – Zlecenie podróży dla realizacji zadań na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 156/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych z subwencji oraz z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
Załącznik do ZR 156/2019 – Rodzaje wydatków finansowanych z subwencji oraz z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zasad podziału pomiędzy wydziały środków finansowych pochodzących z subwencji przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowej oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł
 • ZARZĄDZENIE NR 159/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 159/2019 – Zasady (polityka) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Zasad – Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesie przetwarzania danych
Załącznik nr 2 do Zasad – Opis systemu informatycznego oraz programowych zasad ochrony danych w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji
Załącznik nr 3 do Zasad – Zasady ochrony danych, programów i sprzętu komputerowego
Załącznik nr 4 do Zasad – Wykaz kont syntetycznych
Załącznik nr 5 do Zasad – Zasady rozliczania kosztów
Załącznik nr 6 do Zasad – Narzut kosztów pośrednich dla działalności badawczej oraz projektów
 • ZARZĄDZENIE NR 160/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji, kosztorysowania i rozliczania szkoleń i kursów dokształcających organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu    uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 161/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)
Załącznik do ZR 161/2019 – Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)
 • ZARZĄDZENIE NR 162/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie finansowania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 163/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie godzin otwarcia terenu i obiektów Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 164/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 3 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu   uchylone
Załącznik nr 1 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego - Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcję Prorektorów
Załącznik nr 2 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego - Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcję dziekanów
Załącznik nr 3 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego – Ogólny schemat organizacyjny Uczelni
Załącznik nr 4 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 4a do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Rektora
Załącznik nr 5 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 4b do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Załącznik nr 6 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 4c do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds. spraw Studenckich i Kształcenia
Załącznik nr 7 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 4d do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds Finansów i Rozwoju
Załącznik nr 8 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 4h do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej
Załącznik nr 9 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 11 do Regulaminu organizacyjnego – Obowiązujące nazwy jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni w języku angielskim
Załącznik nr 1 do ZR 165/2019 – Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 166/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej z pełnienia funkcji Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą
 • ZARZĄDZENIE NR 167/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej do pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • ZARZĄDZENIE NR 168/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 57/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   uchylone
Załącznik do ZR 168/2019 – Wykaz symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 169/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad, trybu oraz kryteriów i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 169/2019 – Ogólne zasady, tryb oraz kryteria i punktacja okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 170/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczek i kredytów studenckich


PISMA OKÓLNE REKTORA 2019

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dopłat do wypoczynku rodzin pracowników oraz dodatkowych dopłat do wypoczynku dzieci pracowników w 2019 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dopłat do wypoczynku rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników Uczelni oraz dodatkowych dopłat do wypoczynku ich dzieci w 2019 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchylenia pism okólnych dotyczących budżetu kosztów dla katedr
 • PISMO OKÓLNE NR 4/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie utworzenia pól spisowych dla organizacji studenckich oraz Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu    uchylone
 • PISMO OKÓLNE NR 5/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przygotowania przez kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kart opisu stanowisk
 • PISMO OKÓLNE NR 6/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zasad finansowania z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni wydatków, które nie mogą obciążać środków pochodzących z subwencji w roku ich płatności

KOMUNIKATY REKTORA 2019

 • KOMUNIKAT NR 1/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie list obecności pracowników zatrudnionych w Pionie Rektora

KOMUNIKATY PROREKTORÓW 2019

 • KOMUNIKAT NR 1//2019 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków, które zostały przyznane podstawowym jednostkom Uczelni
 • KOMUNIKAT NR 2/2019 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji Controllingowej Procedury Budżetowej na rok 2020
 • KOMUNIKAT NR 3/2019 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie list obecności pracowników zatrudnionych w Pionie Prorektora ds. Finansów i Rozwoju
 • KOMUNIKAT NR 1/2019 Prorektora ds. Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia zajęć realizowanych w ramach pensum nauczyciela akademickiego w roku akademickim 2018/2019
 • KOMUNIKAT NR 1/2019 Prorektora ds Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 października 2019 r. w sprawie list obecności pracowników zatrudnionych w Pionie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 • KOMUNIKAT NR 2/2019 Prorektora ds Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia liczby grup studenckich utworzonych na pierwszym roku studiów rok akademicki 2019/2020
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 1/2019 – Wykaz miejsc, w których wykłada się listy obecności pracowników oraz wykaz osób przekazujących je do Działu Kadr
 • KOMUNIKAT NR 3/2019 Prorektora ds Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uzupełnienia punktów ECTS
 • KOMUNIKAT NR 1/2019 Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie list obecności pracowników zatrudnionych w Pionie Prorektora ds. współpracy z zagranicą
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem