Rok 2019

ZARZĄDZENIA REKTORA 2019

     Załącznik nr 1/1/2019

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 stycznia 2019 r. w sprawie procedowania niektórych uchwał Senatu.
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych z zakresu rachunkowości i controllingu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 1/2015 w sprawie zwrotu kosztów podróży osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/osobom współpracującym z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do badania i oceny ofert w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Informatyki
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie finansowania monografii i czasopism naukowych publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Działu Spraw Personalnych
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu refundacji kosztów tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze
    Regulamin refundacji kosztów tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze
 
    Wniosek o refundację – tłumaczenie, korekta wniosku o grant naukowo badawczy

 • ZARZĄDZENIE NR 14/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu refundacji kosztów korekt językowych publikacji w języku obcym
    Regulamin refundacji kosztów korekt językowych publikacji w języku obcym

    Wniosek o refundację tłumaczenia, korekty językowej publikacji przygotowanej w języku obcym

 • ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wsparcia ewaluacji jakości działalności naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Działu Wewnętrznych Projektów Organizacyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. dotyczące zakresu działalności Biura Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Załącznik do ZR 19/2019 – wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka
    Załącznik do ZR 19/2019 – wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku emeryta / rencisty i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie w projekcie „Program doskonałości naukowo-badawczej INTEREKON”
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości narzutów kosztów pośrednich dla działalności badawczej oraz projektów i zmiany Zasad (Polityki) Rachunkowości
    Załącznik do ZR 27/2019 – tabela kosztów pośrednich
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora Nr 21/2018
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Załącznik do ZR 30/2019 – Zestawienie kosztów i przychodów ujmowanych w rocznym kosztorysie czasopisma naukowego publikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu Młodzi Naukowcy
     Załącznik do ZR 33/2019 – REGULAMIN KONKURSU Młodzi Naukowcy
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Załącznik do ZR 35/2019 – Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r.

  Załączniki do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 41/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Najlepszego Dyplomu Roku
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 37/2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 38/2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2019 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
    REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

 • ZARZĄDZENIE NR 55/2019 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołów do spraw koordynacji realizacji zadań wynikających z wprowadzenia nowego Statutu i Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania osób ds. organizacji Wydziałów, Filii i obsługi spraw studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
     Załącznik do ZR 57/2019 – Wykaz symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 58/2019 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia książek obiektów budowlanych należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dokonywania w nich wpisów
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 1 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Koordynatorów pełniących nadzór merytoryczny nad programem doktorskim w ramach ścieżki kształcenia w Szkole Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wykaz dokumentacji obowiązujący przy ubieganiu się o stypendium socjalne
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora
Załącznik nr 3a do Regulaminu – Zasady punktacji osiągnięć przy przyznawaniu stypendium Rektora
Załącznik nr 3b do Regulaminu – Kwestionariusz osiągnięć doktoranta II, III i IV roku studiów
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Dane do wyznaczania stypendiów: socjalnego, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomóg
Załącznik nr 5 do Regulaminu– Oświadczenia
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Oświadczenia dotyczące dochodów w rodzinie studenta
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta w bieżącym roku akademickim
Załącznik nr 8 do Regulaminu – Kwestionariusz rejestracyjny studenta z orzeczoną niepełnosprawnością
Załącznik nr 9 do Regulaminu – Oświadczenie o rezygnacji z przyznanego świadczenia
Załącznik nr 10 do Regulaminu – Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 24/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2019 Rektora Uniwersytetu we Wrocławiu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie sprostowania zapisów w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2019 Rektora Uniwersytetu we Wrocławiu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 66/2019 Regulamin publikowania informacji w Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


PISMA OKÓLNE REKTORA 2019

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dopłat do wypoczynku rodzin pracowników oraz dodatkowych dopłat do wypoczynku dzieci pracowników w 2019 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dopłat do wypoczynku rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników Uczelni oraz dodatkowych dopłat do wypoczynku ich dzieci w 2019 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchylenia pism okólnych dotyczących budżetu kosztów dla katedr
 • PISMO OKÓLNE NR 4/2019 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie utworzenia pól spisowych dla organizacji studenckich oraz Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

KOMUNIKATY PROREKTORÓW 2019

 • KOMUNIKAT NR 1//2019 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków, które zostały przyznane podstawowym jednostkom Uczelni
 • KOMUNIKAT NR 2/2019 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji Controllingowej Procedury Budżetowej na rok 2020
 • KOMUNIKAT NR 1/2019 Prorektora ds. Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia zajęć realizowanych w ramach pensum nauczyciela akademickiego w roku akademickim 2018/2019
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem