Rok 2020

ZARZĄDZENIA REKTORA 2020


 • ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyników ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne
Załącznik do ZR 1/2020 – NOTATKA SŁUŻBOWA z omówienia wyników ankiet w semestrze zimowym/letnim
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020
Załącznik do ZR 2/2020 – Oświadczenie o osiągnięciu naukowym
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2020
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
  Załącznik nr 1 do ZR 8/2020 – Regulamin Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
  Załącznik nr 2 do ZR 8/2020 – Skład Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
Załącznik do ZR 10/2020 – Wniosek o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/2019 w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 155/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania centrów kompetencyjnych
Załącznik do ZR 13/2020 – Wniosek o utworzenie Centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie składania przez pracowników i doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Systemu Biblioteczno- Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 16/2020 – Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. kontroli i selekcji materiałów bibliotecznych
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania Stypendium BNY MELLON dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowość w języku angielskim Master Studies in Finance Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 19/2020 – Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania Stypendium BNY MELLON dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowość w języku angielskim Master Studies in Finance Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 20/2020 – Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+” wprowadzonego Zarządzeniem nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r.
Załącznik nr 1 do ZR 21/2020 – Arkusz okresowej oceny doktoranta
Załącznik nr 2 do ZR 21/2020 – Wykaz aktywności podejmowanych ponad minimum
Załącznik nr 3 do ZR 21/2020 – Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy dla Filii
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 4 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 26/2020 – Załącznik nr 4c – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Studenckich i Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 27/2020 – Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane
Załącznik do ZR 28/2020 – Regulamin przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 02 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 144/2019 w sprawie zakresu i warunków przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Remont sal 213 i 214 w budynku Z należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z ich wyposażeniem”
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i montażem do Centrum Symulacji Procesów Biznesowych”
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przyjazdów zaproszonych obywateli innych krajów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 6 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zająć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania centrów kompetencyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie korzystania z miejsc w domach studenckich w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS – CoV-2
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Filii w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy oraz obowiązków informacyjnych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie realizacji postanowień związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 42/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2020 w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obowiązku weryfikacji zatwierdzonych planów umów i wynagrodzeń na rok 2020 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika rozszerzonego katalogu usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2020
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie opracowywania Karty produktu/rezultatu dla projektów realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Załącznik do ZR 50/2020 – Karta produktu/rezultatu
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 51/2020 – Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacjna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie pełnienia funkcji i wynagradzania asystenta osoby niepełnosprawnej
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej oraz zasad wydawania kluczy do pomieszczeń służbowych Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2020 w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przyjazdów zaproszonych obywateli innych krajów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/2019 w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 57/2020 – Wniosek o wydawanie faktur przez Kancelarię w wersji elektronicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłat studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Komisji ds. opiniowania programów studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie cennika najmu powierzchni biurowej w budynku inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wielkiej 67, 53-340 Wrocław
Załącznik do ZR 60/2020 – Cennik najmu powierzchni w Budynku inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 61/2020 – Regulamin praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Ścieżki realizacji praktyk – procedura organizacyjna
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszenia pracodawcy
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Trójstronna umowa o organizację praktyki zawodowej z Programem praktyki zawodowej UEW
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Dziennik praktyki zawodowej
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wpis nowego podmiotu do Bazy Organizatorów praktyk w danym roku akademickim
Załącznik nr 8 do Regulaminu – Podanie o zgodę na zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie innej aktywności zawodowej lub społecznej
Załącznik nr 9 do Regulaminu – Oświadczenie studenta do celów administracji danymi osobowymi w związku z realizacją praktyki zawodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Załącznik do ZR 62/2020 – Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej, uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie kredytu studenckiego
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zaliczeń przedmiotów, egzaminów i egzaminów dyplomowych w okresie do 30 września 2020 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 66/2020 – Standardy pracy dyplomowej licencjackiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 66/2020 – Standardy pracy dyplomowej inżynierskiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 3 do ZR 66/2020 – Standardy pracy dyplomowej magisterskiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 4 do ZR 66/2020 – Przykładowy wzór opracowania pracy dyplomowej
Załącznik nr 5 do ZR 66/2020 – Zasady utajnienia prac dyplomowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Zasad utajnienia prac dyplomowych – Wzór wniosku o utajnienie pracy dyplomowej
Załącznik nr 6 do ZR 66/2020 – Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu od roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 7 do ZR 66/2020 – Regulamin weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – Protokół Komisji ds. Weryfikacji prac dyplomowych
Załącznik nr 2 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – Protokół z kontroli oryginalności pracy dyplomowej na podstawie wyników raportu JSA
Załącznik nr 8 do ZR 66/2020 – Skład Komisji ds. Weryfikacji prac dyplomowych dla poszczególnych kierunków studiów
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 2 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 3 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 4 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do realizacji prac związanych z wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 7 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 72/2020 – Załącznik nr 4a do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Rektora
Załącznik nr 2 do ZR 72/2020 – Załącznik nr 4f do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Kanclerza do Regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 3 do ZR 72/2020 – Załącznik nr 5f do Regulaminu organizacyjnego- Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych Kanclerzowi
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu ćwiczeń terenowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 75/2020 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 75/2020 – Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 3 do ZR 75/2020 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na zasadach odpłatności
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia uchwał Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników poza granicami kraju oraz zwrotu kosztów takich podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 78/2020 – Instrukcja w sprawie podróży służbowych pracowników poza granicami kraju oraz zwrotu kosztów takich podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Instrukcji – Wniosek o zgodę na zagraniczny wyjazd służbowy
Załącznik nr 2 do Instrukcji – Rozliczenie wyjazdu służbowego
Załącznik nr 3 do Instrukcji – Ewidencja przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy
Załącznik nr 4 do Instrukcji – Zlecenie/rozliczenie podróży dla realizacji zadań na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


PISMA OKÓLNE REKTORA 2020

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Pisma Okólnego nr 6/2019 w sprawie zasad finansowania z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni wydatków, które nie mogą obciążać środków pochodzących z subwencji w roku ich płatności
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania głosowań uchwał Senatu w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania głosowań uchwał Senatu w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego
 • PISMO OKÓLNE NR 4/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku rodzin pracowników oraz dodatkowej dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników w 2020 roku
 • PISMO OKÓLNE NR 5/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników Uczelni oraz dodatkowej dopłaty do wypoczynku ich dzieci w 2020 r.


KOMUNIKATY REKTORA 2020


 • KOMUNIKAT NR 1/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu i Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • KOMUNIKAT NR 2/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie sytuacji epidemiologicznej - koronawirus
 • KOMUNIKAT NR 3/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie odwołania projektu Auto Stop Race
 • KOMUNIKAT NR 4/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie działań prewencyjnych wśród studentów (koronawirus)
 • KOMUNIKAT NR 5/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
 • KOMUNIKAT NR 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • KOMUNIKAT NR 7/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • KOMUNIKAT NR 8/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie opłat za studia
 • KOMUNIKAT NR 9/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za artykuły i monografie opublikowane w I kwartale 2020 roku
 • KOMUNIKAT NR 10/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania pracy
 • KOMUNIKAT NR 11/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w w sprawie wprowadzenia i stosowania Instrukcji prowadzenia posiedzeń Rad Naukowych Dyscyplin, komisji, zespołów lub innych gremiów działających w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w warunkach zdalnego uczestnictwa z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej w sytuacji stanu epidemii
 • KOMUNIKAT NR 12/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych przez pracowników administracyjnych
 • KOMUNIKAT NR 13/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie planowania urlopów wypoczynkowych w 2020 r.
Załącznik do Komunikatu nr 13/2020 – Planowanie urlopów – FAQ


KOMUNIKATY PROREKTORÓW 2020

 • KOMUNIKAT NR 1/2020 PROREKTORA DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie list obecności pracowników zatrudnionych w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • KOMUNIKAT NR 1/2020 PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołów do przygotowania raportów samooceny dla kierunków: Analityka gospodarcza, Finanse i rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie
 • KOMUNIKAT NR 2/2020 PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU w sprawie zasad wystawiania oceny łącznej z przedmiotu
 • KOMUNIKAT NR 3/2020 PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem