Plan ewakuacji UE

Ewakuacja jest to zaplanowane lub doraźnie zorganizowane wyprowadzenie pracowników i studentów oraz przemieszczenie środków materiałowych z zagrożonych obiektów do wyznaczonych rejonów zbiórki ludzi i składowania sprzętu (rejonów ewakuacji).

Obowiązek planowania, organizowania i kierowania przebiegiem ewakuacji spoczywa na administratorach obiektów oraz kierownikach jednostek organizacyjnych, zajmujących pomieszczenia służbowe w tych obiektach.

1. Zasady ogólne

Ewakuację prowadzi się w celu:

 1. ochrony pracowników i studentów przed niebezpieczeństwami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu,
 2. zminimalizowania strat materialnych w zagrożonych obiektach.

Ewakuację zarządza się w przypadku zagrożenia:

 1. pożarem – jeżeli nie jest możliwe prowadzenie akcji gaśniczo-ratunkowej i opanowanie pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego;
 2. aktem terrorystycznym (informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innych materiałów niebezpiecznych dla życia lub zdrowia ludzi);
 3. skażeniem toksycznymi środkami przemysłowymi (jeżeli czas dojścia obłoku skażonego powietrza jest większy niż 15 minut);
 4. powodzią (zatopieniem);
 5. katastrofą budowlaną.

Decyzję o rozpoczęciu ewakuacji podejmują:

 1. Rektor – z wszystkich obiektów Uczelni – w razie jego nieobecności Przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego Uczelni;
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych – z pomieszczeń zajmowanych przez podległych im pracowników – zgodnie z zakresem kompetencji;

UWAGA: Osoby wymienione w pkt. 2 zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia o zarządzonej ewakuacji bezpośrednich przełożonych i administratorów obiektów, a po zakończonej akcji ratunkowej - sporządzenia stosownej notatki służbowej.

Kierownik jednostki organizacyjnej może zarządzić ewakuację podległej jednostki organizacyjnej w celach szkoleniowych, powiadamiając o planowanym zamierzeniu bezpośredniego przełożonego.

2. Kierowanie ewakuacją

W Uczelni

W przypadku zarządzenia ewakuacji całością działań w Uczelni kieruje Kanclerz (w razie jego nieobecności Zastępca Kanclerza), który do pomocy angażuje Kierownika Działu Administracyjno-Socjalnego, Kierownika Działu Spraw Obronnych i Komendanta Formacji Obrony Cywilnej.

Osoby te stanowią Zespół Kierowania Ewakuacją.

W obiektach Uczelni objętych ewakuacją

W obiektach Uczelni działania związane z powiadamianiem i zabezpieczeniem ewakuacji oraz zabezpieczeniem obiektów po ewakuacji realizują Administratorzy Obiektów.

W jednostkach organizacyjnych

W jednostkach organizacyjnych całością działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem i zabezpieczeniem ewakuacji kierują kierownicy jednostek organizacyjnych (w razie nieobecności ich zastępcy), którzy do pomocy angażują wyznaczone wcześniej osoby funkcyjne:

Wykazy osób odpowiedzialnych za ewakuację z pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do wiadomości Administratorom Obiektów, w których znajdują się pomieszczenia danej jednostki organizacyjnej.

3. Organizacja łączności i alarmowania

Sygnały powiadamiania i alarmowania przekazywane są:

W celu powiadamiania i alarmowania należy wykorzystywać, przekazywane głosem, niżej podane ustalone sygnały alarmowe – pkt 8.

4. Zasady prowadzenia ewakuacji z zagrożonych obiektów

Ewakuacja może być częściowa w przypadku zagrożenia miejscowego lub całkowita w przypadku zagrożenia kompleksu budynków (rejonu) lub zagrożenia trudnego do oceny.

Ogólne zasady organizacji ewakuacji:

Ogólne zasady postępowania po ogłoszeniu ewakuacji:

5. Ramowe zakresy obowiązków osób funkcyjnych po zarządzeniu ewakuacji

5.1. Obowiązki Administratorów Obiektów:

5.2. Obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych:

5.3. Obowiązki osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji osób w jednostkach organizacyjnych:

5.4. Obowiązki osób odpowiedzialnych za ewakuację ważnej dokumentacji i mienia z pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne:

6. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w czasie ewakuacji

Zadania związane z zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa w czasie ewakuacji realizuje Agencja Ochrony oraz Formacja Obrony Cywilnej.

Zadania Agencji Ochrony:

Pracownicy Agencji Ochrony wykonują zadania porządkowo-ochronne zlecone przez Kierownika Działu Administracyjno-Socjalnego.

Zadania Komendanta Formacji Obrony Cywilnej:

 1. Działania porządkowo-ochronne w czasie ewakuacji poprzez:
  • wystawienie patroli porządkowo-ochronnych, mających za zadanie ochronę rejonu objętego ewakuacją i rejonów ewakuacji przed osobami postronnymi;
  • wystawienie posterunków regulacji ruchu z zadaniem kierowania ewakuowanych ludzi i samochodów do wyznaczonych rejonów ewakuacji;
  • wystawienie posterunków ochronnych przed obiektami, z których przeprowadzana jest ewakuacja z zadaniem nie wpuszczania do obiektów osób postronnych oraz ochrony obiektów po przeprowadzeniu ewakuacji;
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom ewakuowanym w razie zagrożenia ich życia lub zdrowia, poprzez:
  • utrzymywanie w rejonie objętym ewakuacją drużyny sanitarnej w gotowości do udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz udzielenia pomocy w ewakuacji osobom niepełnosprawnym.

7. Kolejność działania podczas ewakuacji

Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji podejmuje Rektor po przeprowadzeniu oceny sytuacji zagrożenia. Następuje:

Zarządzenie ewakuacji:

przez Rektora, lub w razie nieobecności Rektora, przez Przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wezwanie organów współdziałających

Kanclerz wzywa – w zależności od sytuacji – Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Inspekcję Sanitarną lub inne organa współdziałające.

Przygotowanie do przeprowadzenia ewakuacji.

Jeżeli czas na to pozwala ewakuację poprzedza przygotowanie obiektów do ewakuacji. W tym celu:

W wypadku ograniczonego czasu (np. w sytuacji rozprzestrzeniającego się pożaru w obiekcie) proces przygotowania do ewakuacji skraca się do minimum – ewakuację przeprowadza się w trybie alarmowym.

Ewakuacja

Po przyjęciu meldunków o gotowości obiektów i FOC do ewakuacji Kanclerz zarządza przeprowadzenie ewakuacji.

Administratorzy Obiektów ogłaszają ewakuację głosem z wykorzystaniem megafonów, sprawdzają czy sygnał dotarł do wszystkich osób funkcyjnych odpowiedzialnych za ewakuację osób z pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni. Razem z osobami odpowiedzialnymi za ewakuację sprawdzają czy wszyscy opuścili obiekt. Przekazują obiekty pod ochronę wyznaczonym do tego funkcyjnym FOC. Składają meldunki o przeprowadzeniu ewakuacji Kanclerzowi.

Osoby ewakuowane udają się drogami ewakuacyjnymi do wskazanego przez funkcyjnych FOC rejonu ewakuacji i oczekują na dalsze decyzje.

Samochody znajdujące się na terenie zagrożonym są ewakuowane do rejonu ewakuacji samochodów patrolowanego przez funkcyjnych FOC. Komendant FOC składa Kanclerzowi meldunek o przejęciu opuszczonych obiektów pod ochronę oraz o ewakuacji samochodów z terenu zagrożonego.

Odwołanie ewakuacji

Po opanowaniu sytuacji zagrożenia Rektor podejmuje decyzję o zakończeniu ewakuacji i powrocie do miejsc pracy.

Administratorzy Obiektów przejmują obiekty od ochraniających je funkcyjnych FOC i przywracają je do stanu normalnego funkcjonowania – uruchamiają windy, włączają odłączone media, zamykają wyjścia ewakuacyjne itp.

8. Sygnały alarmowe w przypadku zagrożeń w czasie pokoju

8.1. Alarmowanie o zagrożeniach w czasie pokoju w systemie powszechnym

 

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmu przy pomocy

Syreny alarmowej

Rozgłośni radiowej, TVP i innych ŚMP

Gongu

Alarm o zagrożeniach czasu pokoju

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty, nie poprzedzony ogłoszeniem innego alarmu

Podaje się komunikat o rodzaju zagrożenia i sposobie postępowania ludności

Szybkie uderzenia trwające 3 minuty

8.2. Alarmowanie o ewakuacji w systemie wewnętrznym Uczelni:

  Rodzaj alarmu

  Sposób ogłoszenia alarmu głosem

  Ewakuacja ludzi

W przypadku zagrożenia:
- pożarowego;
- skażeniami;
- terroryzmem.

  UWAGA! UWAGA!
PRZERWAĆ PRACĘ
ZARZĄDZAM EWAKUACJĘ OSÓB Z BUDYNKU
UDAĆ SIĘ DO REJONU EWAKUACJI
 

(Sygnał powtarzany trzykrotnie)

  Ewakuacja kompleksowa
(ludzie, dokumenty, sprzęt)

W przypadku zagrożenia:
- pożarem;
- powodzią;
- katastrofą budowlaną.

  UWAGA! UWAGA!
PRZERWAĆ PRACĘ
ZARZĄDZAM EWAKUACJĘ KOMPLEKSOWĄ
Z BUDYNKU
PRZYSTĄPIĆ DO EWAKUACJI
 

(Sygnał powtarzany trzykrotnie)

  Zagrożenie skażeniami

  UWAGA! UWAGA!
OGŁASZAM ALARM O SKAŻENIACH 

(Sygnał powtarzany trzykrotnie)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem