Stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów

Stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów

Stypendium dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia systemu studiów stacjonarnych studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych – laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XLII/1089/21 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium może ubiegać się student, który:

1. studiuje na I roku studiów jednolitych magisterskich lub I stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i nie publicznych we Wrocławiu;

2. jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub innego konkursu uprawniającego do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;

3. nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Zasady przyznawania stypendium

Warunkiem koniecznym ubiegania się o stypendium przez studentów I roku jest spełnienie następujących kryteriów:

1. posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;

2. zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Okres pobierania stypendium

Stypendium przyznawane jest studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium.

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Składanie wniosków on-line przez studentów odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego od 1 do 31 października danego roku akademickiego. Link do wniosku on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego http://sps.cui.wroclaw.pl/.

Wymagane dokumenty

Złożony przez studenta za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego wniosek on-line powinien zawierać w formie pliku pdf następujące dokumenty:

1. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta z podaniem nazwy kierunku studiów, etapu, roku i semestru;

2. zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;

3. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;

4. prezentację (forma dowolna. Prezentacja jest narzędziem pomocniczym dla Komisji Stypendialnej, które ma w założeniu pomóc lepiej poznać kandydata. Można w niej zawrzeć informacje na temat osiągnięć naukowych, dalszych planów rozwoju lub istotnych osiągnięć „pozanaukowych”).

Uwagi

Student, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego pobierania, w przypadku:

1. skreślenia z listy studentów:

2. zmian mających wpływ na dane zawarte w złożonym przez niego wniosku online, a stanowiącym podstawę do przyznania stypendium;

3. niespełnienia warunków określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XLII/1089/21 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

O zaistniałych sytuacjach student zobowiązany jest powiadomić Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem