3 VI 2024 r,

Informujemy, że Wrocławskie Centrum Akademickie uruchomiło 1 czerwca 2024 r. nabór wniosków do Studenckiego Programu Stypendialnego dla doktorantów oraz dla studentów, którzy uzyskali prawo do studiowania za granicą w semestrze zimowym.
Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronach:


23 IV 2024 r.

Maturzystko! Maturzysto!

Marzysz o studiach, ale nie masz pewności, jak je sfinansować? 

Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia ma stypendium dla Ciebie

Program „Pierwszy Rok” to stypendium dla maturzystów, którzy rozpoczynają studia na uczelniach akademickich w całej Polsce. 

Sprawdź, czy spełniasz kryteria na stronie Fundacji https://fejj.pl/ i nie wahaj się złożyć wniosku o stypendium. Dzięki niemu otrzymasz wsparcie finansowe na pierwszy rok studiów. 

 

Weź udział w programie- aplikuj od 1 lipca 2024 i spełnij swoje marzenia!

 

Szczegóły na stronie FEJJ: https://www.fejj.pl/pierwszy-rok 

 25 III 2024 r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Pana Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. inż. Edmunda Cibisa, studenci I roku studiów magisterskich, na wydziale ZiIP,  którzy zostali zrekrutowani w semestrze letnim, zainteresowani złożeniem wniosku o stypendium socjalne albo rektora, mogą do czwartku 28 marca, do godz. 14.30, zgłaszać mailowo, ze skrzynki studenckiej, na adres dst@ue.wroc.pl , chęć wypełnienia oświadczenia o dochodach i wniosku o stypendium socjalne i/lub wypełnienia wniosku o stypendium rektora. Sesja będzie otwierana każdemu indywidualnie. Wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski będzie można złożyć w Dziale Świadczeń Stypendialnych, do piątku 6 kwietnia, albo wrzucić do opisanej skrzynki,  umieszczonej na portierni w budynku A na parterze, do dnia 7 kwietnia (niedziela) włącznie.


13 III 2024 r.

Przypominamy, że wnioski o stypendia można składać osobiście do dnia 21 marca włącznie, albo wrzucać do opisanej skrzynki,  umieszczonej na portierni w budynku A na parterze, do dnia 24 marca (niedziela) włącznie.

6 III 2024 r.

Informujemy, że:
1) w dniach 7-21.03.2024 r. będą zbierane wnioski o stypendia socjalne na semestr letni 2023/2024 oraz wnioski    o stypendia rektora dla studentów, rozpoczynających w semestrze letnim pierwszy rok studiów magisterskich  (Kierunek ZiIP),
2) wnioski należy zarejestrować w systemie USOSweb, wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z oświadczeniem o dochodach lub oświadczeniem o braku zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej do DŚS (bud. A1, pok.     1 i 2 ; studenci z Jeleniej Góry dostarczają wnioski do Dziekanatu Filii, pok. 55A),
3) osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie uległ zmianie w stosunku do semestru zimowego oraz 

u których nie zmienił się skład osobowy rodziny, do wniosku o stypendium socjalne dołączają jedynie

 oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej (zał. 8),
4) osoby, których dochód na osobę w rodzinie wynosi 600 zł i mniej , zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie, z ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o korzystaniu w roku złożenia wniosku o stypendium socjalne ze  świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub przez członków jego rodziny. W przypadku, gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, należy udokumentować źródła utrzymania rodziny.
5) osoby, którym dochód lub skład rodziny uległ zmianie i muszą zaktualizować Oświadczenie o dochodach, proszone są o przesłanie ze swojej skrzynki uczelnianej maila na adres dst@ue.wroc.pl (studenci z Jeleniej Góry proszeni są o wysłanie maila na adres anna.geca@ue.wroc.pl)  z prośbą o umożliwienie aktualizacji i krótkim opisem powodu zmiany sytuacji dochodowej (np. nowy dochód, utrata dochodu, śmierć lub narodziny nowego członka, zaprzestanie nauki przez pełnoletnie rodzeństwo, itp.),
6)  maksymalny dochód na członka rodziny, uprawniający do stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł,
7) maksymalne świadczenie stypendialne (38% wynagrodzenia profesora) od 1 stycznia 2024 r. 

wynosi 3560,60 zł.11 XII 2023 r.

Studenci, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium rektora  na rok akademicki 2023/2024,  proszeni są o pilny odbiór decyzji, w systemie  USOSweb.  

Kody aktywacyjne przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe.
Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. 4 XII 2023 r.

Studenci, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego  na semestr zimowy, w roku akademickim 2023/2024,  proszeni są o pilny odbiór decyzji, w systemie  USOSweb.   

Kody aktywacyjne przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe.
Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. 
19 X 2023 r.

Przypominamy, że wnioski o stypendia socjalne i stypendia rektora, po zarejestrowaniu w systemie USOSweb, należy wydrukować (najpóźniej do piątku, 20 października, do godziny 23.59) i podpisane, dostarczyć do DŚS (najpóźniej do soboty, 21 października, do godziny 14.00). Po tym terminie, będzie jeszcze można wrzucić wnioski do urny przy portierni , w bud. A (najpóźniej do poniedziałku, 23 października, do godziny 20.00).16 X 2023 r. 

Informujemy, że wnioski dla studentów o stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego można składać w DŚS, do 30 listopada 2023 r. (włącznie). 
Niekompletne wnioski oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego UEW można ubiegać się niezależnie od innych świadczeń. 


9 X 2023 r.

Osoby, spełniające kryteria, zainteresowane złożeniem wniosku o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 , proszone są o kontakt mailowy z DŚS, w celu uzyskania loginu i hasła dostępu do systemu, umożliwiającego złożenie wniosku, najpóźniej do dnia 11 października 2021 r. (środa), do godz. 14.00.  

3 X 2023 r.  Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych


1 października 2023 r. Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia uruchomiło nabór wniosków o przyznanie stypendium dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

O stypendium ubiegać się mogą studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, będący  laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów, którzy uzyskali prawo do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego a także studenci I roku uczelni artystycznych, studiów międzywydziałowych oraz studiów międzydziedzinowych, którzy pomimo posiadanego statusu laureata olimpiady przedmiotowej lub innego konkursu, muszą przystąpić do egzaminu praktycznego, rozmowy kwalifikacyjnej lub konsultacyjnej w celu weryfikacji ich kompetencji artystycznych lub naukowych.

Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Po szczegóły zapraszamy na https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/stypendium-dla-laureatow-olimpiad-przedmiotowych

Wnioski można składać do 31 października 2023 r.
29 IX 2023 r.

Informujemy, że:
1) z dniem 1 października 2023 r. wchodzi w życie nowy Regulamin świadczeń dla studentów UEW,

2) sesja, umożliwiająca zarejestrowanie wniosków wraz z dokumentacją, w systemie USOSweb otwarta będzie od godz. 0.00 w niedzielę 1 października do godz. 23.59 w piątek 20 października 2023 r.,

3) wydrukowane, podpisane wnioski, w postaci papierowej (wraz z oświadczeniem o dochodach w przypadku styp. socjalnego), należy dostarczyć do Działu Świadczeń Stypendialnych w dniach 2 (poniedziałek) - 21 (sobota) października 2023 r.,

4) wnioski można składać osobiście, albo wrzucać do opisanej skrzynki,  umieszczonej na portierni w budynku A na parterze. 


PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

1. Wszystkie wnioski o świadczenia stypendialne należy rejestrować elektronicznie, za pośrednictwem systemu USOSweb, który zostanie udostępniony w dniach 1-20 października 2023 r.

2. Po wypełnieniu wniosku, należy dołączyć skany wszystkich wymaganych załączników (np. zaświadczenia z US, ZUS czy gminy, oświadczenia, kwestionariusz osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, itp.). 

DOTYCZY OŚWIADCZENIA O DOCHODACH:
Dokumenty należy załączyć w podziale na członków rodziny (1 plik to dokumenty dotyczące jednej osoby. Plik należy nazwać imieniem i nazwiskiem osoby, której dotyczy).

3. Po wypełnieniu wniosku i wgraniu załączników, proszę kliknąć „ZAREJESTRUJ”.

4. Następnie proszę wydrukować wniosek, a w przypadku stypendium socjalnego również oświadczenie o dochodach, podpisać i dostarczyć do Działu Świadczeń Stypendialnych, w dniach 2 – 21 października 2023 r.

5. Jeżeli na wydrukowanym wniosku pojawi się znak wodny, oznacza to błąd i należy powtórzyć procedurę rejestracji.

6. Jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia, to informacja zwrotna, o brakujących dokumentach, zostanie przesłana na uczelnianą skrzynkę mailową. Może również pojawić się wcześniej informacja w systemie USOSweb.

Studenci zobowiązani są do regularnego sprawdzania uczelnianej poczty elektronicznej.

7. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia zostanie doręczona elektronicznie. 13 VII 2023 r.


W imieniu zespołu Wrocławskiego Centrum Akademickiego informujemy, że do 31 lipca 2023 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów, którzy uzyskali prawo do studiowania na zagranicznych uczelniach.  Stypendium wynosi 500 zł miesięcznie i może być przyznane na okres maksymalnie 9 miesięcy  studentom III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia w systemie stacjonarnym na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego oraz link do aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku znajdują się na stronie https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/stypendium-dla-studentow-wyjezdzajacych-za-graniceW razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z członkami zespołu Studenckiego Programu Stypendialnego:

Tomasz Franc, 71 777 94 69, tomasz.franc@um.wroc.pl
Wioletta Zapotoczna 71 798 13 16,
wioletta.zapotoczna@um.wroc.pl
26 IV 2023 r.

Hej maturzysto! Hej maturzystko! 

 

Marzysz o studiach, ale nie masz pewności, jak je sfinansować? 

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznaje stypendia na pierwszy rok studiów na polskich uczelniach akademickich!

 

Sprawdź czy spełniasz kryteria na stronie Fundacji i nie wahaj się złożyć wniosku o stypendium. Dzięki niemu otrzymasz wsparcie finansowe na pierwszy rok studiów. 

 

Szczegóły na stronie fundacji: https://www.fejj.pl/pierwszy-rok 


Weź udział w programie i spełnij swoje marzenia!

 


7 IV 2023 r.

Informujemy, że zostały udostępnione decyzje dla studentów, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni, w roku akademickim 2022/2023 oraz o stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023 dla studentów 1 roku, 1 semestru studiów magisterskich na kierunku ZiIP. Prosimy o odbiór decyzji, w systemie  USOSweb,  do dnia 16 kwietnia 2023 r. (niedziela). Jest to warunek konieczny, aby otrzymać wypłatę stypendium

Kody aktywacyjne, przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe.
Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. 
30 III 2023 r.

Informujemy, że w dniu 31 marca 2023 r. (piątek), z powodu całodniowego szkolenia, DŚS będzie czynny tylko w godz. 7.30- 8.15 .

20 III 2023 r. 

Informujemy, że:

1) studenci 1 roku, 1 semestru studiów magisterskich na kierunku ZIIP, którzy zrekrutowali się w ostatnim czasie,  zainteresowani złożeniem wniosków o stypendia socjalne i stypendia rektora, powinni napisać maila do Działu Świadczeń Stypendialnych (dst@ue.wroc.pl) z prośbą o otwarcie sesji w systemie USOSweb. Z uwagi na to, że dziś o godzinie 23:59 kończy się termin rejestrowania wniosków w systemie, a terminy w związku z rekrutacją zostały dla Państwa przedłużone, zgłoszenia należy złożyć najpóźniej do środy (22.03.2023) do godziny 14:00 ;

2) pozostali studenci jeszcze tylko dzisiaj, do godz. 23.59 mogą rejestrować wnioski o stypendia socjalne na semestr letni r. ak. 2022/2023, a wydrukowane i podpisane wnioski należy złożyć najpóźniej do jutra (wtorek 21 marca).

Przypominamy, że:

1) w semestrze letnim maksymalny dochód na członka rodziny, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego   wynosi 1294,40 zł,


27 II 2023 r.

Wnioski o stypendia będzie można składać osobiście, w godzinach przyjęć DŚS, wysłać przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, albo wrzucić do urny, umieszczonej przy wejściu do sali im. prof. W. Stysia, w bud. A1, w godzinach pracy portierni.24 II 2023 r.

Informujemy, że:
1) w dniach 7-21.03.2023 r. będą zbierane wnioski o stypendia socjalne na semestr letni 2022/2023 oraz wnioski o stypendia rektora dla studentów, rozpoczynających w semestrze letnim pierwszy rok studiów magisterskich  (Kierunek ZiIP),
2) wnioski należy zarejestrować w systemie USOSweb, wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz oświadczeniem o dochodach lub oświadczeniem o braku zmiany sytuacji materialnej do DŚS (bud. A1, pok. 1 i 2 ; studenci z Jeleniej Góry dostarczają wnioski do Dziekanatu Filii),

3) osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie uległ zmianie w stosunku do semestru zimowego oraz u których nie zmienił się skład osobowy rodziny, do wniosku o stypendium socjalne dołączają jedynie oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej,
4) osoby, których dochód na osobę w rodzinie wynosi 600 zł i mniej (zmiana kwoty nastąpiła z dniem 1 stycznia 2022 r.) , zobowiązane są dostarczyć stosowne zaświadczenie z MOPS o sytuacji rodzinnej i majątkowej. W uzasadnionych przypadkach braku zaświadczenia (np. odmowa jego wydania-pisemna), należy osobiście udokumentować sytuację materialną swojej rodziny, uprawdopodobnić z jakich dochodów Państwo się utrzymujecie,
5) osoby, którym dochód lub skład rodziny uległ zmianie i muszą zaktualizować Oświadczenie o dochodach proszone są o przesłanie ze swojej skrzynki uczelnianej maila na adres dst@ue.wroc.pl (studenci z Jeleniej Góry proszeni są o wysłanie maila na adres anna.geca@ue.wroc.pl)  prośbą o umożliwienie aktualizacji i krótkim opisem powodu zmiany sytuacji dochodowej (np. nowy dochód, utrata dochodu, śmierć lub narodziny nowego członka, zaprzestanie nauki przez pełnoletnie rodzeństwo, itp.),
6) osobom, które będą poprawiać oświadczenie o dochodach, system USOSweb będzie wymuszał dodanie załączników wszystkich potrzebnych dokumentów. W takiej sytuacji proszę załączyć dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej, a w miejsce pozostałych, obowiązkowych załączników, proszę dołączyć oświadczenie zastępcze,

7) w semestrze letnim ulegnie zmianie maksymalny dochód na członka rodziny, uprawniający do stypendium socjalnego i będzie wynosił 1294,40 zł,

8) maksymalne świadczenie stypendialne (38% wynagrodzenia profesora) od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2739,80 zł,    
11 I 2023 r.

Przypominamy, że Zarządzeniem Rektora nr 153/2022 z dnia 6 października 2022 r., zostały powołane: Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna dla studentów UEW. 

Regulamin funkcjonowania Komisji Stypendialnej, przyjęty przez jej członków.


Wszelkie wnioski o stypendia i zapomogi oraz ewentualne odwołania od otrzymanych decyzji, należy składać w siedzibie Działu Świadczeń Stypendialnych, bud. L, pok. 114 lub 115. 


14 XII 2022 r.

Informujemy, że w najbliższych godzinach (najpóźniej jutro) zostaną udostępnione decyzje dla studentów, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowyroku akademickim 2022/2023 oraz o stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023. Prosimy o odbiór decyzji, w systemie  USOSweb,  do dnia 18 grudnia 2022 r. (niedziela). Jest to warunek konieczny, aby otrzymać wypłatę stypendium

Kody aktywacyjne przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe.
Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. 7 XII 2022 r.

Studenci, którzy ubiegali się o przyznanie w roku akademickim 2022/23 zapomogi lub stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,  proszeni są o odbiór decyzji, w systemie  USOSweb,  do dnia 12 grudnia 2022 r. Jest to warunek konieczny, aby otrzymać wypłatę, przyznanej kwoty. 
Naliczenie stypendiów do wypłaty planowane jest na 13 grudnia 2022 r.

Kody aktywacyjne, przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe.
Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. 


23 XI 2022

1) Informujemy, że Zarządzeniem Rektora nr 153/2022 z dnia 6 października 2022 r., zostały powołane: Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna dla studentów UEW. 

Regulamin funkcjonowania Komisji Stypendialnej, przyjęty przez jej członków.2) Przypominamy, że wnioski dla studentów i doktorantów o stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego można składać w formie papierowej do 30 listopada 2022 r. (włącznie). 
Niekompletne wnioski oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego UEW można ubiegać się niezależnie od innych świadczeń. 

Ewentualne pytania, proszę kierować do Pani mgr Edyty Bożek (tel. : 71/36 80 969), pracownika DŚS i równocześnie członka Komisji, przyznającej stypendia z Funduszu Własnego. 
 

2 XI 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Pana Rektora E. Cibisa, zostaje przedłużona możliwość drukowania, zarejestrowanych w systemie USOSweb wniosków i oświadczeń, do piątku (4.11) do godz.12.00, a podpisane dokumenty przyjmować będziemy do godz. 15.00 tego samego dnia. 


11 X 2022 r.

Osoby, spełniające kryteria, zainteresowane złożeniem wniosku o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 , proszone są o kontakt mailowy z DŚS, w celu uzyskania loginu i hasła dostępu do systemu, umożliwiającego złożenie wniosku, najpóźniej do dnia 12 października 2021 r. (środa), do godz. 14.00.  


10 X 2022 r. FILIA

Studenci Filii w Jeleniej Górze mogą złożyć wniosek osobiście, w Dziekanacie, pok.55 A, lub wrzucając do wrzutni „Dziekanat”, znajdującej się przy wejściu do budynku głównego, przy portierni.


7 X 2022 r.

Informujemy, że:
1) z dniem dzisiejszym wchodzi w życie nowy Regulamin świadczeń dla studentów UEW,

2) sesja, umożliwiająca zarejestrowanie wniosków wraz z dokumentacją, w systemie USOSweb otwarta będzie od godz. 0.00 w sobotę 8 października do godz. 23.59 w czwartek 27 października 2022 r.,

3) wydrukowane, podpisane wnioski, w postaci papierowej (wraz z oświadczeniem o dochodach w przypadku styp. socjalnego), należy dostarczyć do Działu Świadczeń Stypendialnych w dniach 8 (sobota) - 28 (piątek) października 2022 r.,

4) wnioski można składać osobiście, albo wrzucać do opisanej skrzynki, zawieszonej na ścianie, w bud. L, między pokojami 114 i 115 lub do urny w bud. J, umieszczonej przy portierni, z lewej strony. 


PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

1. Wszystkie wnioski o świadczenia stypendialne należy rejestrować elektronicznie, za pośrednictwem systemu USOSweb, który zostanie udostępniony w dniach 8-27 października 2022 r.

2. Po wypełnieniu wniosku, należy dołączyć skany wszystkich wymaganych załączników (np. zaświadczenia z US, ZUS czy gminy, oświadczenia, kwestionariusz osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, itp.). 

DOTYCZY OŚWIADCZENIA O DOCHODACH:
Dokumenty należy załączyć w podziale na członków rodziny (1 plik to dokumenty dotyczące jednej osoby. Plik należy nazwać imieniem i nazwiskiem osoby, której dotyczy).

3. Po wypełnieniu wniosku i wgraniu załączników, proszę kliknąć „ZAREJESTRUJ”.

4. Następnie proszę wydrukować wniosek, a w przypadku stypendium socjalnego również oświadczenie o dochodach, podpisać i dostarczyć do Działu Świadczeń Stypendialnych, w dniach 8 – 28 października 2022 r.

5. Jeżeli na wydrukowanym wniosku pojawi się znak wodny, oznacza to błąd i należy powtórzyć procedurę rejestracji.

6. Jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia, to informacja zwrotna, o brakujących dokumentach, zostanie przesłana na uczelnianą skrzynkę mailową. Może również pojawić się wcześniej informacja w systemie USOSweb.

Studenci zobowiązani są do regularnego sprawdzania uczelnianej poczty elektronicznej.

7. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia zostanie doręczona elektronicznie. 

8. Warunkiem wypłaty świadczenia będzie odebranie decyzji. 

29 IX 2022 r.    

1) Informujemy, że wnioski o stypendia socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na rok akademicki 2022/2023 będą zbierane w terminie późniejszym, po 1 października. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Jednocześnie zapewniamy, że termin składania wniosków zostanie odpowiednio przedłużony. 

Wnioski dla studentów i doktorantów można składać w formie papierowej do 30 listopada 2022 r. (włącznie). Niekompletne wnioski oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

O stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego UEW można ubiegać się niezależnie od innych świadczeń. 

4) Przypominamy, iż ze względu na prowadzony remont w bud. A1, DŚS mieści się tymczasowo w bud. L, gdzie przyjmujemy w godz. od 7.30 do 14.00 .

Kontaktować można się z nami również telefonicznie, mailowo (wyłącznie za pośrednictwem poczty uczelnianej) oraz za pomocą aplikacji Microsoft Teams, do czego, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, szczególnie zachęcamy. 

14 IV 2022 r.

Studenci, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium rektora na semestr letni, roku akademickim 2021/2022, proszeni są o odbiór decyzji, w systemie  USOSweb,  do dnia 24 kwietnia 2022 r. (niedziela). Jest to warunek konieczny, aby otrzymać wypłatę stypendium. 

Kody aktywacyjne przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe.
Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. 
10 III 2022 r.
Informujemy, że osoby, które chcą dołączyć do wniosku o stypendium socjalne oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej, muszą wysłać na adres dst@ue.wroc.pl  prośbę o umożliwienie edycji oświadczenia o dochodach, do którego, będą mogły dołączyć powyższe oświadczenie.

24 II 2022 r.

Informujemy, że:
1) w dniach 7-21 marca 2022 r. będą zbierane wnioski o stypendia socjalne i stypendia rektora na semestr letni r. ak. 2021/2022
2} wnioski wraz z dokumentacją należy składać za pośrednictwem systemu USOSweb. Oryginały dokumentów proszę zachować do kontroli
3) osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie uległ zmianie w stosunku do semestru zimowego oraz u których nie zmienił się skład osobowy rodziny, do wniosku o stypendium socjalne dołączają jedynie oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej
4) osoby, których dochód na osobę w rodzinie wynosi 600 zł i mniej (zmiana kwoty nastąpiła z dniem 1 stycznia 2022 r.) , zobowiązane są dostarczyć stosowne zaświadczenie z MOPS o sytuacji rodzinnej i majątkowej. W uzasadnionych przypadkach braku zaświadczenia (np. odmowa jego wydania-pisemna), należy osobiście udokumentować sytuację materialną swojej rodziny, uprawdopodobnić z jakich dochodów Państwo się utrzymujecie. 
5) osoby, którym dochód lub skład rodziny uległ zmianie i muszą zaktualizować Oświadczenie o dochodach proszone są o przesłanie ze swojej skrzynki uczelnianej maila na adres dst@ue.wroc.pl (studenci z Jeleniej Góry proszeni są o wysłanie maila na adres anna.geca@ue.wroc.pl)  prośbą o umożliwienie aktualizacji i krótkim opisem powodu zmiany sytuacji dochodowej (np. nowy dochód, utrata dochodu, śmierć lub narodziny nowego członka, zaprzestanie nauki przez pełnoletnie rodzeństwo, itp.)
6) osobom, które będą poprawiać oświadczenie o dochodach, system USOSweb będzie wymuszał dodanie załączników wszystkich potrzebnych dokumentów. W takiej sytuacji proszę załączyć dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej, a w miejsce pozostałym obowiązkowych załączników proszę załączyć poniższe oświadczenie zastępcze. 

 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 71/36 80 832 (DŚS) lub za pośrednictwem poczty internetowej. Prosimy o przesyłanie wiadomości jedynie z uczelnianych skrzynek mailowych.
Studentom i doktorantom Filii, informacji udziela Dziekanat Filii.


22 XII 2021 r. –  DOKTORANCI

Informujemy, że:

1) Zostały rozdysponowane środki na stypendia doktoranckie i projakościowe. 
Decyzje,  zostały wysłane pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na adresy podane we wnioskach. 

2) Doktorancka Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o stypendia socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie odbioru, wysłanych drogą elektroniczną decyzji.
Kody aktywacyjne, przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe. Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. 3) Wypłaty stypendiów nastąpią w styczniu 2022 r. 


19 XI 2021 r.

Studenci, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium rektora na semestr zimowy, roku akademickim 2021/2022, proszeni są o odbiór decyzji, w systemie  USOSweb,  do dnia 25 listopada 2021 r. Jest to warunek konieczny, aby otrzymać wypłatę stypendium. 


Kody aktywacyjne przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe.
Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. 


17 XI 2021 r.

Studenci, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy, roku akademickim 2021/2022 , proszeni są o odbiór decyzji, w systemie  USOSweb,  do dnia 24 listopada 2021 r. Jest to warunek konieczny, aby otrzymać wypłatę stypendium. 

Kody aktywacyjne przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe.
Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. 16 XI 2021 r.

UWAGAZR nr 148/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. wprowadza zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów UEW


5 XI 2021 r.

Studenci, którzy ubiegali się o przyznanie w roku akademickim 2021/22 stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,  proszeni są o odbiór decyzji, w systemie  USOSweb,  do dnia 14 listopada 2021. Jest to warunek konieczny, aby otrzymać wypłatę stypendium. Naliczenie stypendiów do wypłaty planowane jest na 15 listopada 2021 r.

Kody aktywacyjne, przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe.
Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. 

16 X 2021 r.


Wnioski dla studentów i doktorantów można składać w formie papierowej do 30 listopada 2021 r. (włącznie). Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. 

O stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego UEW można ubiegać się niezależnie od innych świadczeń. 


9 X 2021 r.


Osoby spełniające wymagania, zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o kontakt mailowy z działem w celu uzyskania loginu i hasła dostępu do systemu umożliwiającego złożenie wniosku najpóźniej do dnia 13 października 2021 r. (środa), do godz. 12:00.  4 X 2021 r. 

 • Wnioski o stypendia doktoranckie i projakościowe (w formie papierowej) należy dostarczyć  do DŚS najpóźniej do 30 XI 2021 r.  
 • Arkusze okresowej oceny doktoranta zostaną nam dostarczone przez pracownika Sekcji ds.Obsługi Studiów III Stopnia
 • W miarę możliwości prosimy o przesłanie wniosków drogą pocztową. Można też złożyć wniosek osobiście w godzinach przyjęć DŚS. 

30 IX 2021 r. 

Informujemy, że w zakładkach: „dla studentów”, „dla doktorantów” znajduje się nowy Regulamin świadczeń wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami. 

28 IX 2021 r.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

1. Wszystkie wnioski o świadczenia stypendialne należy składać elektronicznie, za pośrednictwem systemu USOSweb, który zostanie udostępniony w dniach 1-20 października 2021 r.

2. Po wypełnieniu wniosku należy dołączyć skany wszystkich wymaganych załączników (np. zaświadczenia z US, ZUS czy gminy, oświadczenia, kwestionariusz osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, itp.). 

DOTYCZY OŚWIADCZENIA O DOCHODACH:
Dokumenty należy załączyć w podziale na członków rodziny (1 plik to dokumenty dotyczące jednej osoby. Plik należy nazwać imieniem i nazwiskiem osoby, której dotyczy).

3. Po wypełnieniu wniosku i wgraniu załączników proszę kliknąć „PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE”.

4. Następnie proszę wpisać kod, który zostanie przesłany automatycznie, przez system USOSweb, na uczelnianą skrzynkę mailową.

5. Jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie, wniosek powinien mieć status „ZŁOŻONY”.

6. Jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia, to informacja zwrotna, o brakujących dokumentach, zostanie przesłana na uczelnianą skrzynkę mailową.

Studenci zobowiązani są do regularnego sprawdzania uczelnianej poczty elektronicznej.

7. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia zostanie doręczona elektronicznie. 

8. Warunkiem wypłaty świadczenia będzie odebranie decyzji. 


19 III 2021 r.
STYPENDIA SOCJALNE- Studenci, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/21 proszeni są o odbiór w USOSwebie decyzji do dnia 24.03.2021. Jest to warunek konieczny, aby otrzymać wypłatę stypendium. Wypłaty planowane są na koniec marca.

02 III 2021 r.

STYPENDIUM SOCJALNE:

1. DOTYCZY OSÓB POSIADAJĄCYCH RODZEŃSTWO: 

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne, które posiadają pełnoletnie, uczące się rodzeństwo nie muszą składać w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 zaświadczenia o nauce rodzeństwa. Wystarczy, że we wniosku odznaczą Oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez pełnoletnie rodzeństwo. 

2. DOTYCZY OSÓB, KTÓRYCH DOCHÓD ULEGŁ ZMIANIE: 

Osoby, którym dochód lub skład rodziny uległ zmianie i muszą zaktualizować Oświadczenie o dochodach proszone są o przesłanie ze swojej skrzynki uczelnianej maila na adres dst@ue.wroc.pl (studenci z Jeleniej Góry proszeni są o wysłanie maila na adres anna.geca@ue.wroc.pl)  prośbą o umożliwienie aktualizacji i krótkim opisem powodu zmiany sytuacji dochodowej (np. nowy dochód, utrata dochodu, śmierć lub narodziny nowego członka, zaprzestanie nauki przez pełnoletnie rodzeństwo, itp.). 

Osobom, które będą poprawiać Oświadczenie o dochodach system USOSweb będzie wymuszał dodanie załączników wszystkich potrzebnych dokumentów. W takiej sytuacji proszę załączyć dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej, a w miejsce pozostałym obowiązkowych załączników proszę załączyć poniższe oświadczenie zastępcze. 

 

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W SEMESTRZE LETNIM 2020/21: 

Studenci rozpoczynający studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 mogą ubiegać się o stypendium rektora. Próg uprawniający do otrzymania ww. Stypendium wynosi 54 punkty rankingowe. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o stypendium rektora proszone są o wysłanie ze swojej skrzynki uczelnianej maila na adres dst@ue.wroc.pl  z prośbą o udostępnienie takiego wniosku.


19 II 2021 r.

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH- możliwość aktualizacji/złożenia Oświadczenia została udostępniona od 19.02.- 15.03.2021 r.

 Aby zaktualizować w systemie USOSweb swoje oświadczenie o dochodach, należy wysłać z uczelnianej skrzynki pocztowej (wyłącznie) prośbę o umożliwienie aktualizacji. 

18 II 2021 r.
PROCEDURA ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA W SYSTEMIE USOSweb: 

1. Od semestru letniego roku akademickiego 2020/21 wnioski o świadczenia stypendialne można składać wyłącznie elektronicznie poprzez system USOSweb.

2. Przy wypełnianiu wniosku/ oświadczenia o dochodach należy dołączyć skany wszystkich wymaganych załączników (np. zaświadczenia z US, oświadczenia, kwestionariusz osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne). 

Dot. OŚWIADCZENIA O DOCHODACH:
Dokumenty należy załączyć w podziale na członków rodziny (1 plik to dokumenty dotyczące jednej osoby. Plik należy nazwać imieniem i nazwiskiem osoby, której dotyczy).

3. Po wypełnieniu wniosku i wgraniu załączników trzeba kliknąć „PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE”.

4. Następnie trzeba wpisać kod, który został przesłany przez system na uczelnianą skrzynkę mailową.

5.Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, wniosek powinien mieć status „ZŁOŻONY”.

6. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia, to informacja zwrotna o brakujących dokumentach zostanie przesłana na uczelnianą skrzynkę mailową.

Studenci zobowiązani są do regularnego sprawdzania aktualności oraz uczelnianej poczty elektronicznej.

7. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia zostanie doręczona elektronicznie.


STYPENDIUM SOCJALNE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21:

 • Osoby, których sytuacja materialna NIE ULEGŁA zmianie , zobowiązane będą złożyć tylko nowy  wniosek.
 • Osoby, ubiegające się o stypendium socjalne pierwszy raz, zobowiązane będą złożyć wniosek i oświadczenie o dochodach z dołączonymi skanami kompletnej dokumentacji, potwierdzającej te dochody (zgodnie z regulaminem) oraz skan wypełnionego załącznika nr 6.
 • Osoby, których dochód ULEGŁ zmianie z powodu utraty, uzyskania dochodu, albo zmiany liczby członków rodziny, zobowiązane będą złożyć wniosek i zaktualizowane oświadczenie o dochodach z dołączonymi skanami dokumentów, potwierdzających te zmiany oraz skan wypełnionego załącznika nr 6. , Aby zaktualizować w systemie USOSweb swoje oświadczenie o dochodach, należy wysłać z uczelnianej skrzynki pocztowej (wyłącznie) prośbę o umożliwienie aktualizacji.     
 • Wszystkie osoby, starające się o stypendium socjalne na semestr letni, posiadające uczące się rodzeństwo pełnoletnie , zobowiązane są do wniosku załączyć skan aktualnego zaświadczenie tego rodzeństwa , poświadczającego kontynuację nauki.

 • Jeśli od momentu złożenia wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym, rodzeństwo studenta osiągnęło pełnoletność i uczy się nadal, oprócz zaświadczenia o kontynuacji nauki, należy dostarczyć  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2019 rok , poświadczające posiadanie dochodów lub ich brak  oraz zaświadczenie o prowadzeniu bądź nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • O zmianie liczby osób w rodzinie mówimy, gdy nastąpił zgon lub urodzenie, gdy pełnoletnie rodzeństwo studenta zakończyło naukę, a także, gdy student zawarł związek małżeński. 

 • Warunkiem wypłaty stypendium będzie  odebranie decyzji w systemie USOSweb. Informacje będą przysłane na uczelniane skrzynki mailowe. 


16 II 2021 r.

Informujemy, że:
1) wnioski o stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o zapomogi można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu USOSweb. Wszystkie załączniki należy zeskanować i dołączyć w jednym pliku.

2) wnioski o stypendia socjalne na semestr letni 2020/2021 oraz o stypendia rektora dla studentów, rozpoczynających studia magisterskie w semestrze letnim (Kierunek ZiIP) można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem systemu USOSweb, w terminie od 1 (poniedziałek) do 15 (poniedziałek) marca 2021 r. 

Załączniki do wniosków o styp. rektora proszę wgrywać w jednym pliku.

Załączniki do wniosków o styp. socjalne proszę wgrywać w jednym pliku na każdą osobę, wykazaną w oświadczeniu o dochodach. 

UWAGA: Wnioski w formie papierowej nie będą przyjmowane. 
22 XII 2020 r.- Stypendia Doktoranckie i Projakościowe

9 XII 2020 r. –  DOKTORANCI

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców 

Termin składania wniosków mija 14 grudnia 2020 r. Procedura składania wniosku została podana w linku powyżej.

27 X 2020 r. –  STUDENCI

1) zmiana § 15 Regulaminu świadczeń stypendialnych oraz zał. nr 4 2) Informujemy, że w systemie USOSweb znajdują się podpisane decyzje, dotyczące stypendiów rektora. 

W poniedziałek (30 listopada) zostaną udostępnione decyzje, dotyczące stypendiów socjalnych.

Prosimy o pilne potwierdzenie odbioru decyzji. 
Kody aktywacyjne, przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe.
Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz.     

Naliczenie wszystkich stypendiów do wypłaty, za miesiące X, XI i XII, planujemy zakończyć do 15 grudnia 2020 r.

 • Warunkiem wypłaty stypendium będzie  odebranie decyzji w systemie USOSweb. 


3) PROGI DLA STYPENDIUM SOCJALNEGO


21 X 2020 r.

1) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 20 października 2020 r. Dział Świadczeń Stypendialnych czynny będzie (do odwołania) w godz. 9.00 – 14.00

W sobotę 24 X 2020 r. można złożyć wnioski osobiście w godz. 9.00 – 14.00, w niedzielę 25 X 2020 r. w godz. 8.00 – 12.00

Wnioski wraz z ewentualną dokumentacją, podpisane (imię, nazwisko, nr albumu, kierunek), należy umieścić w koszulce lub teczce. Proszę nie wrzucać do pudełek dokumentów luzem. 

2) Prosimy o uważne sprawdzanie mailowych skrzynek pocztowych, gdyż wysyłane przez DŚS wezwania do uzupełnienia dokumentów, mogą znajdować się w folderach ‚kosz”, albo „śmieci”. 

16 X 2020 r. PILNE

Wnioski o stypendia Ministra na rok ak.2020/2021 proszę składać w formie elektronicznej. 

Wzory dokumentów:
wniosek-aktywny formularz
wniosek -korespondencja seryjna
generator opisów osiągnięć
wzór oświadczenia docx
wzór oświadczenia pdf
przykładowe wzory oświadczeń o współautorstwie
przykładowy wniosek pdf
wniosek-wzór-osiągnięcia naukowe i artystyczne


9 X 2020 r.  

KONTAKT Z DZIAŁEM ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH7 X 2020 r. Zmiana decyzji, dotyczącej terminów i procedury składa wniosków na rok ak. 2020/2021

1) Wnioski o stypendia rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi będzie można zarejestrować w systemie USOSweb w terminie od godz. 00.00 w piątek 9 października do godz. 23.59 w piątek 23 października 2020 r. , a złożyć do dnia 26 października 2020 r. 

2) Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami wysłać na adres uczelni (z dopiskiem Dział Świadczeń Stypendialnych), za pośrednictwem poczty, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Liczy się data stempla pocztowego.
Studenci i doktoranci z Filii w Jeleniej Górze, przesyłają wnioski do swojego Dziekanatu. 

3) W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem DŚS (w Filii z pracownikiem Dziekanatu) dnia i godziny wizyty, można złożyć dokumenty osobiście, nie później jednak, jak w dniu 26 października 2020 r. (poniedziałek).

4) Przypominamy o uchyleniu zał. nr 5 oraz zmianie załączników nr 2, 3, 4 i 6 do Regulaminu świadczeń stypendialnych. 

5) Jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia, to informacja zwrotna o brakujących dokumentach zostanie przesłana na uczelnianą skrzynkę mailową.

Studenci zobowiązani są do regularnego sprawdzania uczelnianej poczty elektronicznej.

6) Decyzja w sprawie przyznania świadczenia zostanie doręczona elektronicznie.6 X 2020 r.  Zmiana §2 ust.1 (Ocena publikacji naukowych) w zał. nr 3 do Regulaminu świadczeń

ZARZĄDZENIE NR 170/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 • Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe. 

3 X 2020 r.

1) Doktoranci

 • Wnioski o stypendia doktoranckie i projakościowe (w formie papierowej) należy dostarczyć  do DŚS najpóźniej do 31 X 2020 r.  
 • Arkusze okresowej oceny doktoranta zostaną nam dostarczone przez pracownika Sekcji ds.Obsługi Studiów III Stopnia
 • W miarę możliwości prosimy o przesłanie wniosków drogą pocztową. Można też złożyć wniosek osobiście w godzinach przyjęć DŚS. 

2) Studenci i Doktoranci

 • Informujemy, że w związku z problemami technicznymi i organizacyjnymi, termin zbiernia wniosków o stypendia socjalne, rektora , dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi zostaje przełożony na okres od 15 do 31 października 2020 r.
 • Wszystkie osoby, które złożyły  wniosek w dniu 1 października 2020 r., prosimy o ponowne jego złożenie, po uruchomieniu systemu USOSweb. Przepraszamy za niedogodności. 
 • Przypominamy o konieczności regularnego sprawdzania uczelnianej poczty elektronicznej, za pośrednictwem której będziemy z Państwem kontaktować się
 • Oryginały składanych dokumentów, należy zachować w celu ich okazania. 


1 X 2020 r. 

Przepraszamy, ale przyczyn niezależnych od DŚS, dostęp do wniosków o stypendia w systemie USOSweb, będzie możliwy w terminie późniejszym, o czym będziemy na bieżąco informować. 


28 IX 2020 r. 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 159/2020 z dnia 24 września 2020 r. uległy zmianie załączniki nr 2, 4 i 6 do Regulaminu świadczeń stypendialnych.


25 IX 2020 r. 
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 

1. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną wszystkie wnioski o świadczenia stypendialne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 należy składać elektronicznie poprzez system USOSweb.

2. Po wypełnieniu wniosku należy dołączyć skany wszystkich wymaganych załączników (np. zaświadczenia z US, oświadczenia, kwestionariusz osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne). 

Dot. OŚWIADCZENIA O DOCHODACH:
Dokumenty należy załączyć w podziale na członków rodziny (1 plik to dokumenty dotyczące jednej osoby. Plik należy nazwać imieniem i nazwiskiem osoby, której dotyczy).

3. Po wypełnieniu wniosku i wgraniu załączników trzeba kliknąć „PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE”.

4. Następnie trzeba wpisać kod, który został przesłany przez system na uczelnianą skrzynkę mailową.

5.Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, wniosek powinien mieć status „ZŁOŻONY”.

6. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia, to informacja zwrotna o brakujących dokumentach zostanie przesłana na uczelnianą skrzynkę mailową.

Studenci zobowiązani są do regularnego sprawdzania uczelnianej poczty elektronicznej.

7. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia zostanie doręczona elektronicznie.


25 IX 2020 r.
STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

W związku z koniecznością dostosowania systemu USOS oraz USOSweb do obowiązujących przepisów w zakresie świadczeń dla studentów i doktorantów zmianie ulegnie termin udostępnienia systemu w zakresie możliwości wypełnienia wniosków  o stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. Prace dostosowawcze z tym związane prowadzone są przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI).

System zostanie udostępniony w dniu 1.10.2020 r.
Termin składania wniosków pozostaje bez zmian i przypada na okres od 1-20.10.2020 r.

7 IV 2020 r. 
ZAPOMOGI

Przypominamy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o zapomogę z tytułu utraty przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Warunkiem koniecznym przyznania zapomogi, będzie dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy o utracie źródła dochodu i wysokości utraconego dochodu.

31 III 2020 r.

Informujemy, że w dniu wczorajszym (30 III 2020 r.) Rektor podpisał decyzje, dotyczące stypendiów socjalnych, stypendiów rektora dla studentów 1 sem. studiów II stopnia na kierunku ZIiP oraz stypendiów dla osób niepełnosprawnych. 

Prosimy o pilne potwierdzenie odbioru decyzji w systemie USOSweb.
Kody aktywacyjne, przesłane zostały na Państwa uczelniane skrzynki mailowe. Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz.     

Naliczenie stypendiów do wypłaty planujemy w przyszłym tygodniu, czyli po 6 kwietnia 2020 r.

 • Warunkiem wypłaty stypendium będzie  odebranie decyzji w systemie USOSweb. 

23 III 2020 r.

WSPARCIE FINANSOWE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW


17 III 2020 r. UWAGA!

Informujemy, że za zgodą Pana Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia termin zbierania wniosków o stypendia socjalne zostaje przedłużony dla wszystkich studentów i doktorantów do dnia 21 marca 2020 r. (sobota).  Wnioski można rejestrować w systemie USOSweb do północy 20 marca 2020 r. (piatek).

Zarejestrowany wniosek oraz oświadczenie o dochodach należy wydrukować, podpisać, a następnie zeskanować i wraz z innymi dokumentami, również zeskanowanymi, wysłać na adres dst@ue.wroc.pl . W temacie proszę wpisać „wniosek o stypendium w sem. letnim”. Oryginały dokumentów proszę dostarczyć za pośrednictwem poczty. 

Termin 21 marca 2020 r. jest terminem ostatecznym i nie będzie przedłużany. 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami z dnia 26 lutego 2020 r.


16 III 2020 r.

 Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz w świecie, związaną z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów, kadry akademickie, pracowników administracyjnych  oraz studentów Uczelni   wprowadził obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów, a w celu zapewnienia komunikacji zalecił wykorzystanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

Z uwagi na powyższe informujemy, że Dział Świadczeń Stypendialnych w najbliższym czasie (do odwołania) czynny będzie w godzinach od 9.00 do 14.00 . Bardzo prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny i mailowy

Będziemy Państwa na bieżąco informować o podejmowanych nowych decyzjach. Licząc na Państwa zrozumienie i współpracę w zaistniałej sytuacji, pozostajemy w kontakcie i pozdrawiamy  .


12 III 2020 r.

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że:

1)  wnioski o stypendia zbieramy do 15 marca 2020 r. (niedziela) włącznie, w stałych godzinach przyjęć
Można wnioski przesłać również przesyłką pocztową, za potwierdzeniem odbioru. Liczy się data stempla pocztowego. 

2) dla osób, rekrutujących się na 1 sem, studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, przedłużony zostaje termin zbierania wniosków o stypendia do dnia 21 marca 2020 r. (sobota).
Osoby zainteresowane,  prosimy o poinformowanie Działu Świadczeń Stypendialnych drogą mailową (dst@ue.wroc.pl)  o chęci złożenia danego wniosku. System USOSweb będzie  indywidualnie udostępniany. W temacie wiadomości proszę wpisać „ 1 sem. II st. ZIP”

26 II 2020 r.
 • Informujemy, że wnioski o stypendia socjalne dla studentów i doktorantów na semestr letni 2019/2020 oraz wnioski o stypendium rektora dla studentów zarekrutowanych w sem. letnim na 1 sem. studiów II stopnia, kierunek Zarządzania i Inżynierii Produkcji, będzie można składać w terminie od 1 marca 2020 r. (niedziela) do 15 marca 2019 r. (niedziela). Sesja w systemie USOSweb będzie otwarta w terminie 28 lutego do 14 marca 2020 r. 

 • Osoby, których sytuacja materialna nie uległa zmianie , zobowiązane będą złożyć nowy, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikiem nr 7  (oświadczenie o braku zmiany w dochodach)  .

 • Osoby, ubiegające się o stypendium socjalne pierwszy razzobowiązane będą złożyć wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach i kompletną dokumentacją, potwierdzającą te dochody (zgodnie z regulaminem).

 • Osoby, których dochód uległ zmianie z powodu utraty, uzyskania dochodu, albo zmiany liczby członków rodziny, zobowiązane będą złożyć wydrukowany i podpisany wniosek wraz z aktualnym oświadczeniem o dochodach oraz dokumentami, potwierdzającymi te zmiany, a także załącznik nr 6.  Aby zaktualizować w systemie USOSweb swoje oświadczenie o dochodach, należy wysłać z uczelnianej skrzynki pocztowej (wyłącznie) prośbę o umożliwienie aktualizacji.    


 • Wszystkie osoby, starające się o stypendium socjalne na semestr letni, posiadające uczące się rodzeństwo pełnoletnie , zobowiązane są dostarczyć aktualne zaświadczenie tego rodzeństwa , poświadczające kontynuację nauki.

 • Jeśli od momentu złożenia wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym, rodzeństwo studenta osiągnęło pełnoletność i uczy się nadal, oprócz zaświadczenia o kontynuacji nauki, należy dostarczyć  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2018 rok , poświadczające posiadanie dochodów lub ich brak  oraz zaświadczenie o prowadzeniu bądź nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • O zmianie liczby osób w rodzinie mówimy, gdy nastąpił zgon lub urodzenie, gdy pełnoletnie rodzeństwo studenta zakończyło naukę, a także, gdy student zawarł związek małżeński. 


 • Warunkiem wypłaty stypendium będzie  odebranie decyzji w systemie USOSweb. Informacje będą przysłane na uczelniane skrzynki mailowe. 

18 XII 2019 r. – DOKTORANCI

Informujemy, że:

1) Pan Rektor rozdysponował środki na stypendia doktoranckie i projakościowe
Decyzje,  zostaną wysłane pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na adresy podane we wnioskach. 

2) Doktorancka Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o stypendia socjalne, specjalne, rektora i zapomogi. Prosimy o potwierdzenie odbioru, wysłanych drogą elektroniczną decyzji.
Kody aktywacyjne, przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe. Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz.   


13 XII 2019 r.STYPENDIA REKTORA dla Studentów

Informujemy, że zostały ustalone progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. 
W dniu dzisiejszym Pan Rektor podpisuje również decyzje, których odbiór prosimy pilnie potwierdzić.  

Kody aktywacyjne, przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe. Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz.  

Wypłaty stypendiów nastąpią przed świętami.

- DOKTORANCI

Informujemy, że decyzje, dotyczące stypendiów socjalnych, specjalnych i rektorskich zostaną doręczone na Państwa skrzynki mailowe w przyszłym tygodniu.  Wypłaty naliczonych stypendiów nastąpią również przed świętami. 


12 XII 2019 r. – STUDENCI

W dniu wczorajszym (11 grudnia), zostały podpisane i doręczone na Państwa skrzynki mailowe decyzje, dotyczące stypendiów socjalnych. Prosimy o pilne potwierdzenie odbioru decyzji
 • Warunkiem wypłaty stypendium będzie  odebranie decyzji w systemie USOSweb. 


10 XII 2019 r. -STUDENCI

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Rektor podpisał decyzje , dotyczące stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 

Prosimy o pilne potwierdzenie odbioru decyzji w systemie USOSweb.
Kody aktywacyjne, przesłane zostały na Państwa uczelniane skrzynki mailowe. Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz.  

O pozostałych decyzjach będziemy informować na bieżąco. 

Wypłaty naliczonych stypendiów nastąpią w przeciągu kilku dni po potwierdzeniu odebrania decyzji. 

 • Warunkiem wypłaty stypendium będzie  odebranie decyzji w systemie USOSweb. 


25 X 2019 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, od godziny 18.00 będzie można rejestrować w systemie USOSweb wnioski o stypendia socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi. 
Sesja zostanie zamknięta w dniu 11 listopada 2019 r. o godzinie 23.59. 

Wydrukowane i podpisane wnioski, będą zbierane w terminie od 28 października 2019 r. (poniedziałek) do 12 listopada 2019 r. (wtorek), z wyjątkiem dni 1-3 i 11 listopada 2019 r. 

Przed złożeniem wniosku, prosimy sprawdzić poprawność wszystkich danych. W razie ewentualnych wątpliwości, proszę w pierwszej kolejności wyjaśnić sprawę w swoim dziekanacie.


15 X 2019 r. – PILNE

Wnioski o stypendia Ministra na rok ak. 2019/2020 proszę składać w formie elektronicznej. 4 X 2019 r. – WAŻNE

W związku z koniecznością dostosowania, systemu USOS oraz USOSweb do ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.- Konstytucja dla nauki - Ustawa 2.0) w zakresie świadczeń dla studentów i doktorantów zmianie ulegnie harmonogram wnioskowania o stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. Prace dostosowawcze z tym związane prowadzone są przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI), obsługujące wszystkie uczelnie użytkujące system USOS i zostaną bezzwłocznie uaktualnione w systemie USOS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  
Nowy harmonogram wnioskowania zostanie wkrótce udostępniony.27 X 2019 r.

W związku z problemami technicznymi, Prorektor ds. Dydaktyki, prof. dr hab. inż. Edmund Cibis podjął decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków o świadczenia stypendialne z okresu:

1-20 października na 7-26 października 2019 r.

System USOSweb zostanie otwarty 06.10.2019 r.


26 VIII 2019 r. – WAŻNE

Szanowni Państwo,

informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 :

-  będzie obowiązywał jeden, wspólny dla studentów i doktorantów (kontynuujących studia III stopnia), Regulamin świadczeń dla studentów

- dotychczasowa nazwa Dział Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów (DPM) ulega zmianie na Dział Świadczeń Stypendialnych (DŚS), a Dziekanat Wydziału EZiT na Dziekanat Filii (DF),

- zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy PSWN osoby , ubiegające się o stypendium socjalne, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł (art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), mają obowiązek dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. W przypadku braku takiego zaświadczenia rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego.

26 II 2019 r.

1) Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora NR 9/2019 wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2018/2019 mogą składać wyłącznie studenci Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego, którzy rekrutowali się na I rok studiów II stopnia w semestrze letnim (obecnie 1 i 3 sem.) 

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 marca 2019 r. (piątek) do 15 marca 2019 r. (piątek). Sesja w systemie USOSweb będzie otwarta w terminie 28 lutego do 14 marca 2019 r. 

2) Osobom ubiegającym się o stypendium socjalne przypominamy,  że:

- każdy, kto posiada uczące się rodzeństwo pełnoletnie , zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie tego rodzeństwa , poświadczające kontynuację nauki,

- jeśli od momentu złożenia wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym, rodzeństwo studenta osiągnęło pełnoletność i uczy się nadal, oprócz zaświadczenia o kontynuacji nauki, należy dostarczyć  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2017 rok , poświadczające posiadanie dochodów lub ich brak  oraz zaświadczenie o prowadzeniu bądź nie pozarolniczej działalności gospodarczej,

- o zmianie liczby osób w rodzinie mówimy, gdy nastąpił zgon lub urodzenie, gdy pełnoletnie rodzeństwo studenta zakończyło naukę, a także, gdy student zawarł związek małżeński. 12 II 2019 r.

 • Informujemy, że wnioski o stypendia socjalne dla studentów i doktorantów na semestr letni 2018/2019 będzie można składać w terminie od 1 marca 2019 r. (piątek) do 15 marca 2019 r. (piątek). Sesja w systemie USOSweb będzie otwarta w terminie 28 lutego do 14 marca 2019 r. 


 • Osoby, ubiegające się o stypendium socjalne pierwszy razzobowiązane będą złożyć wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach i kompletną dokumentacją, potwierdzającą te dochody (zgodnie z regulaminem).

 • Osoby, których dochód uległ zmianie z powodu utraty, uzyskania, albo zmiany liczby członków rodziny, zobowiązane będą złożyć wydrukowany i podpisany wniosek wraz z aktualnym oświadczeniem o dochodach oraz dokumentami, potwierdzającymi te zmiany, a także załącznik nr 6 Aby zaktualizować w systemie USOSweb swoje oświadczenie o dochodach, należy wysłać z uczelnianej skrzynki pocztowej (wyłącznie) prośbę o umożliwienie aktualizacji.    


 • Warunkiem wypłaty stypendium będzie  odebranie decyzji w systemie USOSweb. Informacje będą przysłane na uczelniane skrzynki mailowe. 

28 XI 2018 r.

Informacja o progach punktowych oraz kwotach stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/19.

26 XI 2018 r.

Informujemy, że stypendia (wszystkie rodzaje) w miesiącu listopadzie zostaną naliczone do wypłaty, z wyrównaniem za październik, tylko osobom, które potwierdzą odbiór decyzji w systemie USOSweb, najpóźniej do 28 listopada 2018 r. (środa) ,do godz. 14.00.

Prosimy o odbiór kodów aktywacyjnych, które przesłane zostały na Państwa uczelniane skrzynki pocztowe i znajdują się prawdopodobnie w folderze SPAM (informacje od studentów).  

Osobom, które zgłaszały problemy z odbiorem decyzji oraz tym, które ich jeszcze nie otrzymały, decyzje zostaną wysłane w dniu jutrzejszym, tj. 27 listopada 2018 r. 

INFORMACJA NIE DOTYCZY STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I PROJAKOŚCIOWEGO.


13 XI 2018 r.

NOWA  Informacja Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów o progach stypendialnych w roku akademickim 2018/19.

7 XI 2018 r.

1. Informacja Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów o progach stypendialnych w roku akademickim 2018/19.

2. Decyzje w sprawie przyznania wszystkich rodzajów stypendiów zostaną doręczone drogą elektroniczną na uczelniane adresy mailowe w najbliższych dniach.

22 VIII 2018 r.

UWAGA - Zmiana Regulaminu przyznawania pomocy materialnej w roku akademickim 2018/19.

5 VII 2018 r.

Stypendium Ministra- wnioski zbierane będą do  dnia 14 września 2018 r. (piątek) . 
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach: „dla studentów”, „dla doktorantów”.


17 V 2018 r.

W dniu 18 maja 2018 r. ze względu na szkolenie pracowników Dział będzie nieczynny w godzinach od 8:30 do 11:15.

20 IV 2018 r.

Progi -stypendium rektora dla najlepszych studentów- semestr letni 2017/2018 

UWAGA!  
Warunkiem wypłacenia stypendium jest dostarczenie załącznika nr 6 i odbiór decyzji. 
Decyzje należy odbierać w dniach 25 IV – 9 V 2018 r., w godzinach przyjęć. 30 IV oraz 4 V 2018 r. pracujemy normalnie. Po tym terminie nastąpią wypłaty stypendiów z wyrównaniem od marca. Osobom, które nie odbiorą decyzji wypłaty zostaną wstrzymane. 

18 IV 2018 r.

Osoby, które składały wnioski o stypendium socjalne na sem. letni od miesiąca kwietnia , proszone są o odbiór decyzji najpóźniej do środy 25.04.2018 r. 


4 IV 2018 r.

1) Studenci oraz doktoranci, którzy w w terminie od 10.03.2018 r.  do 3.04.2018 r.  składali wnioski o  stypendium socjalne i specjalne na semestr letni 2017/2018 proszeni są o pilny odbiór decyzji w dniach 9.04.2018 r.(poniedziałek) – 13.04.2018 r. (piątek)

Przypominamy, że warunkiem wypłaty stypendium będzie dostarczenie przy odbiorze decyzji załącznika nr 6  (studenci) , albo zał nr 10 (doktoranci). 

2) Studenci niestacjonarni otrzymają decyzje za pośrednictwem poczty.

29 III 2018 r.

Informujemy, że:
- w piątek 30 marca 2018 r.  DPM będzie nieczynny, 
- ostatnim dniem składania wniosków na marzec będzie wtorek 3 kwietnia 2018 r.,
- w okolicy 5-6 kwietnia 2018 r. poinformujemy o terminie wydawania decyzji, których odbiór jest obowiązkowy,
- wnioski na kwiecień zbierane będą w dniach 4 – 16 kwietnia 2018 r. Sesja w systemie USOSweb będzie otwarta w dniach 3 kwietnia 2018 r. (po godzinie 15.00) do 15 kwietnia 2018 r. (do północy).

5 III 2018 r.

1) Informujemy, że z dniem 5 marca 2018 r. nastąpiła zmiana w obsłudze studentów wydziałów NE i ZIF. Wydział NE obsługują: Pani Zofia Maciaczyk i Pan Paweł Furyk, natomiast wydział ZIF: Pani Sylwia Nowakowska i Pani Edyta Bożek.  
2) Prosimy, aby w temacie wiadomości mailowych wpisywać jedynie nazwę wydziału lub nazwisko osoby, do której kierowana jest wiadomość. 

19 II 2018 r.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że:

- wszystkie osoby, starające się o stypendium socjalne na semestr letni, posiadające uczące się rodzeństwo pełnoletnie , zobowiązane są dostarczyć aktualne zaświadczenie tego rodzeństwa , poświadczające kontynuację nauki,

- jeśli od momentu złożenia wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym, rodzeństwo studenta osiągnęło pełnoletność i uczy się nadal, oprócz zaświadczenia o kontynuacji nauki, należy dostarczyć  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2016  rok , poświadczające posiadanie dochodów lub ich brak  oraz zaświadczenie o prowadzeniu bądź nie pozarolniczej działalności gospodarczej,

- o zmianie liczby osób w rodzinie mówimy, gdy nastąpił zgon lub urodzenie, gdy pełnoletnie rodzeństwo studenta zakończyło naukę, a także, gdy student zawarł związek małżeński. 9 II 2018 r.

 • Informujemy, że wnioski o stypendia socjalne dla studentów i doktorantów oraz wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2017/2018 będzie można składać w terminie od 10 marca 2018 r. (sobota) do 3 kwietnia 2018 r. (wtorek). Sesja w systemie USOSweb będzie otwarta w terminie 9 do 31 marca 2018 r. 


 • Osoby, ubiegające się o stypendium socjalne pierwszy razzobowiązane będą złożyć wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach i kompletną dokumentacją, potwierdzającą te dochody.

 • Osoby, których dochód uległ zmianie z powodu utraty, uzyskania, albo zmiany liczby członków rodziny, zobowiązane będą złożyć wydrukowany i podpisany wniosek wraz z aktualnym oświadczeniem o dochodach oraz dokumentami, potwierdzającymi te zmiany. Aby zaktualizować w systemie USOSweb swoje oświadczenie o dochodach, należy wysłać z uczelnianej skrzynki pocztowej (wyłącznie) prośbę o umożliwienie aktualizacji.    


 • Warunkiem wypłaty stypendium będzie dostarczenie przy odbiorze decyzji załącznika nr 6  (studenci) , albo zał nr 10 (doktoranci). 


28 XI 2017 r.

Stypendium dla najlepszych doktorantów w r.ak. 2017/2018 -progi

Komunikat OKS dla Doktorantów

UWAGA!  Warunkiem wypłacenia stypendium jest odbiór decyzji i dostarczenie załącznika  nr 10 
Decyzje będą wydawane w dniach 29 XI – 8 XII 2017 r.22 XI 2017 r.

Progi Stypendialne - Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - semestr zimowy 2017/2018 

UWAGA!  Warunkiem wypłacenia stypendium jest dostarczenie załącznika nr 6 i odbiór decyzji. 
Decyzje należy odbierać w dniach 23 XI – 6 XII 2017 r., w godzinach przyjęć.  W sobotę 25 XI 2017 r. decyzje będą wydawane w godzinach  8.00 – 14.00.  Po tym terminie nastąpią wypłaty stypendiów z wyrównaniem za październik i listopad. Osobom, które nie odbiorą decyzji wypłaty zostaną wstrzymane. 10 XI 2017 r.

Informujemy, że w związku z przedłużeniem terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów studentom I roku II stopnia studiów niestacjonarnych do dnia 13 listopada 2017 r. włącznie, a co za tym idzie brakiem możliwości podziału środków i ustalenia progów, OKS musiała wstrzymać prace i podejmie je ponownie po tym terminie. Jednocześnie informujemy, że zostaną dołożone wszelkie starania, aby decyzje zostały podjęte do końca listopada. 


8 XI 2017 r.

1) Studenci oraz doktoranci, którzy składali wnioski o  stypendium socjalne i specjalne na rok. ak.  2017/2018 , proszeni są o pilny odbiór decyzji w terminie do 17 listopada 2017 r. (piątek)

Przypominamy o konieczności dostarczenia przy odbiorze decyzji załącznika nr 6  (studenci) i zał nr 10 (doktoranci). 
Osoby, które go nie dostarczą we wskazanym terminie, podobnie jak w semestrach ubiegłych, będą miały wstrzymane wypłaty stypendiów.


2) Studenci niestacjonarni otrzymają wszystkie decyzje za pośrednictwem poczty.6 XI 2017 r.

DOKTORANCI:  Prosimy o  składanie wraz z wnioskiem o stypendium doktoranckie i projakościowe druku z danymi kontaktowymi.

3 XI 2017 r.

DOKTORANCI:  Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich (…) i stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zgodnie z którym ostateczny termin składania wniosków  i arkuszy oceny doktoranta, został wyznaczony na dzień 20 listopada 2017 r.

31 X 2017 r.

Informujemy, że za zgodą Pana Rektora, doktoranci I-go roku oraz studenci I-go roku studiów niestacjonarnych II stopnia, którzy otrzymali hasła i loginy do USOSweba po 15 X 2017 r., mają możliwość zarejestrowania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów i odpowiednio dla najlepszych studentów w terminie 31 X – 10 XI 2017 r. Ostateczny termin, złożenia wydrukowanych i podpisanych wniosków, upływa w dniu 13 XI 2017 r. 

22 IX 2017 r.

1) Począwszy od października 2017 r. ulegają nieznacznej zmianie godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek   7.30-14.00 , przerwa 11.00-11.30

2) Wnioski o pomoc materialną na rok akademicki 2017/2018 będą zbierane w dniach 1 - 20 X 2017 r.  
System USOSweb będzie czynny w dniach 28 IX – 19 X 2017 r. W kolejnych miesiącach zgodnie z obowiązującymi: Regulaminem i Zasadami przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

15 IX 2017 r.

1) DOKTORANCI: Zmiana zasad przyznawania pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 (nowe załączniki).

2) Informujemy, ze regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i jego zwiększenia zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Wtedy też zostanie podany termin zbierania wniosków.


08 IX 2017 r.

1. Stypendium Ministra- prosimy o składanie wniosków do 15 września 2017 r.

2. UWAGA - Zmiana Regulaminu przyznawania pomocy materialnej w roku akademickim 2017/18.

3. Nowe Zasady przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów zostaną opublikowane w najbliższych dniach. 

21 IV 2017 r.

Stypendia projakościowe – minima punktacyjne na poszczególnych latach i progi.
Decyzje zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na podane we wnioskach adresy.

30 III 2017 r.

Informujemy, że w dniach 3- 13 kwietnia 2017 r. będą wydawane decyzje w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2016/2017.

Studentom studiów niestacjonarnych decyzje zostaną wysłane za pośrednictwem poczty.

Warunkiem otrzymania, przyznanego stypendium, będzie odebranie w wyznaczonym terminie decyzji i równoczesne dostarczenie załącznika nr 6 .


08 III 2017 r.

DOKTORANCI- Wnioski o przyznanie stypendium projakościowego należy składać w terminie od 9 do 24 marca 2017 r. w Dziale Pomocy Materialnej, bud. A1 pok. 22 i 23 (doktoranci wydziału EZiT składają wnioski w Dziekanacie Wydziału).

Do wniosku o przyznanie stypendium projakościowego proszę dołączyć Załącznik z danymi kontaktowymi.
Osiągnięcia wpisane do kwestionariusza należy potwierdzić kserokopią dyplomu lub zaświadczenia, kserokopią programu konferencji (dla referatów) lub kserokopią pierwszej strony oraz spisu treści w przypadku publikacji.


28 II 2017 r.

1) Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjmowane będą w dniach 1-15 marca 2017 r. w godzinach przyjęć.  Sesja w USOSweb, umożliwiająca zarejestrowanie wniosku, będzie otwarta do 14 marca 2017 r.  do północy.

Przed złożeniem wniosku, prosimy sprawdzić poprawność wszystkich danych. W przypadku braku wpisu na kolejny semestr, proszę w pierwszej kolejności wyjaśnić sprawę w swoim dziekanacie.

Warunkiem otrzymania, przyznanego stypendium, będzie odebranie w wyznaczonym terminie decyzji i równoczesne dostarczenie załącznika nr 6 .

2) W związku z licznymi pytaniami w sprawie rozliczeń podatkowych, prosimy o zapoznanie się z informacjami, dotyczącymi tematu.

21 XII 2016 r.

Wszyscy studenci i doktoranci, którzy otrzymali stypendium socjalne w grudniu i na dzień 20.12.2016 r. posiadali status studenta otrzymali jednolicie zwiększoną kwotę stypendium socjalnego przyznaną przez Rektora na mocy par. 15 ust. 4 Regulaminu.  

15 XII 2016 r.


1) DOKTORANCI- Poniżej Komunikat Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz zestawienie progów punktowych. Stypendia dla najlepszych doktorantów zostały przekazane do przelewu.
Komunikat OKS
Zestawienie progów punktowych dla doktorantów

2) Informujemy, że decyzje, dotyczące przyznania stypendiów dla najlepszych doktorantów oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów będą wydawane w terminie 19 XII 2016 r. do 13 I 2017 r. Osoby, które w tym czasie nie odbiorą decyzji, od lutego będą miały wstrzymaną wypłatę stypendium .

Przypominamy o konieczności dostarczenia przy odbiorze decyzji załącznika nr 6  (studenci) i zał nr 10 (doktoranci). 


14 XII 2016 r.


Studenci otrzymujący stypendium socjalne lub specjalne, którzy nie odbiorą decyzji o przyznaniu świadczenia do dnia 15.12.2016 r. , będą mieli wstrzymaną wypłatę za grudzień.
Przy odbiorze decyzji należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej załącznik nr 6.

3 XII 2016 r.

1)
zestawienie progów punktowych dla studentów uzupełnione o wydział EZiT

2) Regulamin funkcjonowania OKS dla studentów

26 XI 2016 r.

1) Studenci oraz doktoranci, którzy składali wnioski o  stypendium socjalne i specjalne na rok.ak.  2016/2017 i mają w systemie USOSweb informację o przyznanym stypendium, proszeni są o pilny odbiór decyzji w terminie 28.11.2016 r. (poniedziałek) – 9.12.2016 r. (piątek)

Przypominamy o konieczności dostarczenia przy odbiorze decyzji załącznika nr 6  (studenci) i zał nr 10 (doktoranci). 
Osoby, które go nie dostarczą we wskazanym terminie, podobnie jak w semestrze ubiegłym, będą miały wstrzymane wypłaty stypendiów.


2) Decyzje negatywne, będą wysyłane za pośrednictwem poczty.

3) Studenci niestacjonarni otrzymają wszystkie decyzje za pośrednictwem poczty.

4) zestawienie progów punktowych dla studentów sem. zimowy 2016/2017

Progi dla Wydziału EZiT zostaną podane w późniejszym terminie.

Informujemy, że stypendia zostały naliczone, a wypłaty z wyrównaniem za październik nastąpią w najbliższych dniach.

Przypominamy, że warunkiem koniecznym do otrzymywania przelewów na konto, jest odebranie decyzji i dostarczenie oświadczenia o pobieraniu stypendium na jednym kierunku. W najbliższych dniach będziemy informować o terminie wydawania decyzji.

5) Prace nad przyznaniem stypendiów dla najlepszych doktorantów trwają. O wynikach pracy OKS będziemy informować w terminie późniejszym.

14 X 2016 r.

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Pana Rektora Cibisa  termin zbierania wniosków zostaje przedłużony do dnia 20 października 2016 r.

Studenci I roku (1sem.) studiów I , II i III stopnia, którzy złożą w dniach 1-15 listopada 2016 r. wnioski o stypendia socjalne i stypendia rektora, otrzymają wyrównania przyznanych stypendiów za październik.

4 X 2016 r.

Z dniem 5 października 2016 r. ulegają zmianie godziny przyjęć w Dziale Pomocy Materialnej. Od poniedziałku do piątku będziemy Państwa przyjmować w godzinach 7.45 do 14.15 z przerwą między 11.00 a 11.30. Godziny przyjęć w soboty i niedziele pozostają bez zmian.

7 IX 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych stypendiami studentów i doktorantów prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora  Nr 49/2016, a doktorantów z Zarządzeniem Nr 50/2016 .


11 VII 2016 r.

1) STYPENDIA MINISTRA na rok ak. 2016/2017–  wnioski studentów i doktorantów przyjmowane będą w Dziale Pomocy Materialnej w terminie do 20 września 2016 r.


2) Informujemy, że w okresie wakacyjnym (do 14.09.2015 r. włącznie) studenci i doktoranci przyjmowani będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.15.

16 VI 2016 r.


DOKTORANCI-  Decyzje w sprawie przyznania stypendium projakościowego będą wysłane w tym tygodniu na adresy podane we wnioskach. Pierwsza wypłata stypendiów wraz z wyrównaniami nastąpi w przyszłym tygodniu.

13 V 2016 r.

Informujemy, że decyzje negatywne dla studentów Wydziałów NE i ZIiF są już gotowe.  Prosimy o ich pilny odbiór.

Studentom Wydziału IE decyzje negatywne zostały wysłane za pośrednictwem poczty.

12 V 2016 r.

1) Studenci, którzy składali wnioski o stypendium rektora na semestr letni 15/16 i mają w systemie USOSweb informację o przyznanym stypendium, proszeni są o pilny odbiór decyzji w terminie 13.05. (piątek) – 3.06.2016 r. (piątek)

Przypominamy o konieczności dostarczenia przy odbiorze decyzji załącznika nr 6  . 
Osoby, które go nie dostarczą we wskazanym terminie, podobnie jak w semestrze ubiegłym, będą miały wstrzymane wypłaty stypendiów.


2) Decyzje negatywne, będą wydawane w terminie późniejszym, o czym będziemy informować.

3) Studenci niestacjonarni otrzymają wszystkie decyzje za pośrednictwem poczty.

11 V 2016 r.

zestawienie progów punktowych dla studentów
sem. letni 2015/2016

Progi dla Wydziału EZiT zostaną podane w późniejszym terminie.

Informujemy, że stypendia zostały naliczone, a wypłaty nastąpią w najbliższych dniach, zaraz po uruchomieniu przez informatyków możliwości wygenerowania plików do przelewów dla Kwestury. W pierwszej turze zostaną wypłacone stypendia za kwiecień, z wyrównaniem za marzec. Stypendia za maj zostaną wypłacone po 15 maja, razem z pozostałymi stypendiami.

Przypominamy, że warunkiem koniecznym do otrzymywania przelewów na konto, jest odebranie decyzji i dostarczenie oświadczenia o pobieraniu stypendium na jednym kierunku. W najbliższych dniach będziemy informować o terminie wydawania decyzji.


10 V 2016 r.

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi wypłaty stypendium rektora dla najlepszych studentów, informujemy, że szczegółowe informacje na temat progów i terminu odbioru decyzji, zostaną podane, po zakończeniu prac i przekazaniu przez OKS ostatecznego protokołu.


06 IV 2016 r.

DOKTORANCI-
Komunikat Prorektora ds. Nauki w sprawie składania wniosków o stypendium projakościowe w roku akademickim 2015/16.


Do wniosku o przyznanie stypendium projakościowego proszę dołączyć Załącznik z danymi kontaktowymi.
Osiągnięcia wpisane do kwestionariusza należy potwierdzić kserokopią dyplomu lub zaświadczenia, kserokopią programu konferencji (dla referatów) lub kserokopią pierwszej strony oraz spisu treści w przypadku publikacji.

14 III 2016 r.

Informujemy, że decyzją Pana Rektora Cibisa termin zbierania wniosków o stypendia rektora dla najlepszych studentów zostaje wydłużony do dnia 20 marca 2016 r. 

Dla studentów I roku II stopnia Wydziału Inżynieryjno Ekonomicznego termin zbierania wniosków zostaje wydłużony do dnia 3 kwietnia 2016 r.

Od środy 16 marca 2016 r. wnioski będą przyjmowane w normalnych godzinach przyjęć.


9 III 2016 r.

Przypominamy, że do dnia 15.03.2016 r. można składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 15/16.

Godziny przyjęć w dniach 9-15.03.2016 r.:

9.03. 2016 r. (środa) –     8.30 – 11.00 i 12.00 – 15.00

10.03.2016 r. (czwartek) - 8.30 – 11.00 i 12.00 – 15.00

11.03.2016 r. (piątek )-     8.30 – 11.00 i 12.00 – 14.00

12.03.2016 r. (sobota) -    7.30 - 13.00

13.03.2016 r. (niedziela) -  8.00 – 12.00

14.03.2016 r. (poniedziałek) –  7.40 – 10.40 i 12.00 – 15.00

15.03.2016 r. (wtorek) –    7.40 – 10.40 i 12.00 – 15.005 II 2016 r.

1) Odpowiadając na Państwa liczne prośby, informujemy, że termin odbioru decyzji stypendialnych zostaje przedłużony do dnia 12 lutego 2016 r. (piątek). Decyzje będą wydawane codziennie w godzinach 7.40 do 15.20.

2) O terminie odbioru decyzji negatywnych dla studentów, którzy starali się o stypendium rektora, będziemy informować osobno.

20 I 2016 r.

1) Wszystkich studentów i doktorantów, którzy składali wnioski o o stypendia socjalne, specjalne lub stypendia rektora, prosimy o odbiór decyzji do dnia 5 lutego 2016 r.  (piątek)

Przypominamy o konieczności dostarczenia przy odbiorze decyzji załączników nr 6 (studenci) i nr 10 (doktoranci).  Osoby, które ich nie dostarczą we wskazanym terminie, będą miały wstrzymane wypłaty stypendiów.

2) Decyzje negatywne dla osób, które nie otrzymały na konta stypendiów rektora dla najlepszych studentów, będą wydawane w terminie późniejszym, po otrzymaniu od OKS protokołu wraz z uzasadnieniami.


27 XI 2015 r.

Zestawienie progów punktowych dla studentów na sem. zimowy 2015/2016

26 XI 2015 r.

W imieniu Kierowników Dziekanatów prosimy o kierowanie próśb o ewentualną zmianę danych adresowych wyłącznie za pośrednictwem poczty uczelnianej (numer indeksu@student.ue.wroc.pl)


25 XI 2015 r.

Wszystkich studentów i doktorantów, oczekujących na decyzje, dotyczące przyznania stypendiów socjalnych, specjalnych lub rektorskich , prosimy o uzupełnienie w dziekanatach, najpóźniej do 6.12.2015 r.,  aktualnych adresów do korespondencji. Brak tego adresu w systemie USOS  opóźni dostarczenie Państwu decyzji.

23 XI 2015 r.

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

Komunikat OKS dla Doktorantów

Zestawienie progów punktowych


17 XI 2015 r.

W związku z ponownym otwarciem tury stypendialnej w USOSweb, wnioski na listopad będą przyjmowane do 19 XI 2015 r. (czwartek).

10 XI 2015 r.


UWAGA!!! Od dnia 10 listopada 2015 r. USOSweb zostanie wyłączony do odwołania. W związku z tym  tura stypendialna zostanie przedłużona po ponownym włączeniu systemu.

26 X 2015 r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora, doktoranci Wydziału IE, którzy rekrutowali się w tym roku akademickim, mogą składać wnioski o stypendia dla najlepszych doktorantów do 29 października 2015 r. (czwartek).

14 X 2015 r.

W dniu 15 października 2015 r. (czwartek) wnioski będą przyjmowane w godzinach 7.40 -11.00 i 12.30 – 15.20 .

13 X 2015 r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora Cibisa termin składania wniosków o wszelkie stypendia na miesiąc październik , zostaje przedłużony do 20 października 2015 r. (wtorek) .

9 X 2015 r.

W dniu dzisiejszym (piątek) wnioski o stypendia przyjmowane będą w godzinach 7.40 – 11.00 i 13.00 – 15.20 .


2 X 2015 r.


DOKTORANCI
– Składanie wniosków stypendialnych w USOSweb’ie będzie możliwe w terminie  07 – 15.10.2015 r.

UWAGA !!!


1) Do każdego rodzaju wniosku stypendialnego należy przygotować odpowiednie dokumenty. Wykaz załączników potrzebnych do każdego rodzaju stypendium można znaleźć w zakładce dla Doktorantów.

2) Do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów należy dołączyć:
   –  Kwestionariusz osiągnięć doktoranta II, III i IV roku wraz z potwierdzoną w dziekanacie średnią ocen,
   –  potwierdzenie punktów, uzyskanych podczas rekrutacji (dotyczy I roku)

3) Logowanie do USOSweb odbywa się za pomocą loginu i hasła do książki adresowej.

   – Doktoranci II, III, IV roku ,posiadający uczelniane konto pocztowe, mogą odzyskać hasło do książki adresowej, wpisując w odpowiednie pola imie.nazwisko. Hasło jest wysyłane na adres uczelniany (imie.nazwisko@ue.wroc.pl).

   – Doktoranci I roku lub nie posiadający poczty uczelnianej, będą sukcesywnie informowani drogą mailową  o haśle do książki adresowej. Informacja będzie rozsyłana na adres mail posiadany przez uczelnię.

17 IX 2015 r.

DOKTORANCI

1) Wnioski o pomoc materialną należy składać wg nowych Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi Zasadami i dokumentacją uzupełniającą dostępną w zakładce Dla doktorantów.

2) Na prośbę Pani mgr. inż. Moniki Brzezińskiej, pracownika Działu Obsługi Sieci i Systemów Komputerowych, informujemy, że przed przystąpieniem do rejestracji wniosków o pomoc materialną w systemie USOSweb, należy skontaktować się z Panem mgr Henrykiem Milaszkiewiczem, w celu założenia konta pocztowego (nie dotyczy osób, które konto już posiadają), natomiast sam USOSweb będzie dla Państwa dostępny najwcześniej w dniu 25 września 2015 r.(piątek). W razie pytań proszę kontaktować się z pracownikami w/w Działu.

16 IX 2015 r.

Studenci i doktoranci,
zainteresowani złożeniem wniosku o pomoc materialną, w przypadku zauważenia błędów w danych, dotyczących toku studiów lub danych osobowych (nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu itp.),  zobowiązani są do ich aktualizacji w swoich dziekanatach.


11 IX 2015 r.
UWAGA!

Od roku akademickiego 2015/2016 obowiązują nowe zasady wypełniania i składania wniosków o wszystkie rodzaje stypendiów i zapomogi.

Wszystkich zainteresowanych studentów prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

DOKTORANTÓW prosimy o nie wypełnianie wniosków, do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez Pana Rektora.


20 VII 2015 r.
STYPENDIA MINISTRA –
wnioski
studentów i doktorantów przyjmowane będą w Dziale Pomocy Materialnej w terminie do 11 września 2015 r.

22 VI 2015 r.

Informujemy, że w okresie od 22.06.2015 r. do 11.09.2015 r. (włącznie) studenci i doktoranci przyjmowani będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.15.


14 V 2015 r.
Studentów , którzy otrzymali stypendia na konta, prosimy o odbiór decyzji w dniach 14-21 maja 2015 r. w godzinach przyjęć. Po tym terminie, decyzje zostaną wysłane na adresy pocztowe podane we wnioskach.

Decyzje negatywne, będą przygotowane i wydawane w późniejszym terminie, po przekazaniu przez OKS protokołu.

6 V 2015 r.
Informujemy, że stypendia rektora dla najlepszych studentów zostały naliczone i w najbliższych dniach powinny pojawić się na Państwa kontach. Polecenia przelewów stypendiów dla Wydziału ZIiF, z powodów technicznych, zostaną przekazane do Kwestury  po niedzieli (10 maja). O terminie odbioru decyzji będziemy informować.

30 IV 2015 r.
Doktoranci, którzy złożyli wnioski o stypendia projakościowe, proszeni są o odbiór decyzji w dniach 4 – 9 maja (sobota) 2015 r. w godzinach przyjęć. Po tym terminie, decyzje zostaną wysłane na adresy pocztowe podane we wnioskach.

28 IV 2015 r.
STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW (sem. letni 2014/2015)- Zestawienie przedziałów poszczególnych progów

Informujemy, że stypendia naliczone zostaną, po otrzymaniu ostatecznych, podpisanych przez OKS protokołów.

O terminie odbioru decyzji, będziemy informować na bieżąco.

16 IV 2015 r.
W związku z dużym niezadowoleniem studentów z działalności Działu Pomocy Materialnej w zakresie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o stypendia rektora, w szczególności przekroczenia terminu wydania decyzji,  informujemy, że wnioski zbierane były do 15 III 2015 r. włącznie. Między 16 a 27 III 2015r. pracownicy DPM potwierdzali Państwa średnie, co w bardzo wielu przypadkach wymagało konsultacji z dziekanatami (braki i błędy w systemie eORDO i USOS) . OKS swoje pierwsze posiedzenie zwołała na 31 III 2015 r. Wtedy też zostały przekazane jej wszystkie wnioski. Od tego momentu pracownicy DPM nie mają już wpływu na ilość i częstotliwość spotkań członków OKS, od których to będzie zależało, kiedy zakończą pracę i przekażą ostatecznie podpisany protokół.
Do OKS proszę zatem kierować wszelkie zapytania i wnioski.


10 IV 2015 r.
W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi wysokości progów i kwot przyznanych stypendiów rektora dla najlepszych studentów na semestr letni informujemy, że o wynikach pracy OKS będziemy informować na bieżąco, po otrzymaniu podpisanych protokołów.

30 III 2015 r.
Na prośbę NZS przy UE we Wrocławiu zapraszamy do udziału w konkursie Studencki Nobel 2015

10 III 2015 r.
INFORMACJA DLA DOKTORANTÓW
(stypendia projakościowe)

Do wniosku o przyznanie stypendium projakościowego proszę dołączyć Załącznik z danymi kontaktowymi.
Osiągnięcia wpisane do kwestionariusza należy potwierdzić kserokopią dyplomu lub zaświadczenia, kserokopią programu konferencji ( dla referatów) lub kserokopią pierwszej strony oraz spisu treści w przypadku publikacji.

24 II 2015 r.
1) Wszystkim zainteresowanym stypendiami rektora dla najlepszych studentów przypominamy, że wnioski przyjmowane będą w dniach od 1.03. 2015 r. (niedziela) do 15.03.2015 r. (niedziela) w godzinach przyjęć.

2)  Studenci, rozpoczynający w semestrze letnim studia II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na innej uczelni niż UE we Wrocławiu, zobowiązani są do dołączenia do wniosku dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz wyciągu ocen z ostatnich dwóch semestrów (proszę nie mylić z suplementem), poświadczonego przez właściwy dziekanat uczelni, na której studia zostały ukończone wraz z informacją o stosowanej w uczelni skali ocen.

3)  Studenci Wydziału IE, rozpoczynający w semestrze letnim studia II stopnia, ubiegający się o stypendium socjalne, składają wnioski wraz z kompletem dokumentów, najwcześniej po immatrykulacji.
Osoby, które pobierały stypendium w semestrze zimowym na studiach I stopnia i których stan rodzinny ani dochód nie uległy zmianie, mogą złożyć stosowne oświadczenie, bez konieczności ponownego kompletowania tych samych dokumentów.16 II 2015 r.
W związku z licznymi pytaniami , dotyczącymi stypendiów rektora i stypendiów socjalnych, bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych studentów o dokładne zapoznanie się z informacjami, zawartymi w zakładce „ dla studentów” . Znajduje się tam obowiązujący Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej wraz z załącznikami. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać codziennie na dziesiątki maili z identycznymi pytaniami, na które odpowiedzi znajdują się w załączonym Regulaminie.


4 II 2015 r.
1) Informujemy, że studenci, którzy rozpoczną studia II stopnia w sesji letniej, tj. od marca bieżącego roku i będą zainteresowani pobieraniem pomocy materialnej, muszą złożyć nowy wniosek wraz z kompletem obowiązujących dokumentów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla studentów UE we Wrocławiu wraz z załącznikami, dostępnym w zakładce „dla studentów”.

2) W związku z pytaniami w sprawie złożonych odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy informujemy, że w dalszym ciągu oczekujemy na protokół z posiedzenia Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

23 XII 2014 r.


W dniach 24 XII 2014 r. – 2 I 2015 r. Dział Pomocy Materialnej będzie nieczynny.
Zapraszamy w sobotę 3 stycznia, poniedziałek 5 stycznia i potem od 7 stycznia codziennie w godzinach przyjęć.

16 XII 2014 r.

W związku z licznymi Państwa pytaniami informujemy, że stypendia za grudzień (socjalne i rektora) zostały naliczone i przekazane do Kwestury w celu wypłaty. Wszystkie nieodebrane dotychczas i nowe decyzje pozytywne zostały wysłane na Państwa adresy  korespondencyjne, podane we wnioskach.  Decyzje negatywne będziemy sukcesywnie przygotowywać i wysyłać , po otrzymaniu końcowego protokołu (uzasadnień) od OKS, na który cały czas czekamy.

1 XII 2014 r.

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu zakończyły  prace Odwoławcze Komisje Stypendialne, rozpatrujące wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów i dla najlepszych doktorantów. W najbliższych dniach powinny nastąpić przelewy naliczonych stypendiów na Państwa konta (trzy- odpowiednio za każdy miesiąc).
Prosimy o odbiór decyzji w dniach 8-12 grudnia 2014 r. Decyzje negatywne i dla studentów studiów niestacjonarnych zostaną wysłane za pośrednictwem poczty.

a)
zestawienie progów punktowych  przyznanych stypendiów dla najlepszych doktorantów,
b)
informacja dla studentów o minimalnej średniej, uprawniającej do otrzymania stypendium rektora na konkretnym kierunku studiów.

Przypominamy, że od otrzymanej decyzji, przysługuje Państwu prawo wniesienia do OKS wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (wzory w informacjach dla studentów i odpowiednio dla doktorantów). Jest to jedyna droga do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, związanych z otrzymaną decyzją. Dział Pomocy Materialnej nie udziela odpowiedzi na pytania, dotyczące decyzji, wydanych przez OKS.

25 XI 2014 r.
Studentów Wydziału NE, studia II stopnia, informujemy, że z powodu błędu w systemie informatycznym, osobom, które pierwszą wypłatę stypendium socjalnego otrzymały w październiku, nie zostało naliczone w listopadzie stypendium w nowej (wyższej) kwocie. Brakująca różnica zostanie Państwu wyrównana w miesiącu grudniu. Prosimy o sprawdzenie otrzymanych kwot z tymi, widniejącymi na decyzjach. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.
Pozostali studenci otrzymali wypłaty w prawidłowych wysokościach.

18 XI 2014 r.
1)
Informujemy, że w najbliższych dniach pojawią się na Państwa kontach kolejne wypłaty stypendiów socjalnych.
Wszystkie osoby, które pierwszy raz otrzymają przelew na konto, proszone są o pilny odbiór decyzji najpóźniej do dnia 5 grudnia 2014 r. Decyzje negatywne i dla studentów studiów niestacjonarnych zostaną wysłane pocztą, na wskazane we wnioskach adresy.

Osobom, które nie otrzymają spodziewanych wypłat do końca listopada, naliczone stypendia zostaną wypłacone w grudniu.

Przypominamy, że wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, a wypłata naliczonych stypendiów za dany miesiąc, zgodnie z obowiązującym regulaminem, musi nastąpić do końca danego miesiąca z tym, że stypendia za październik i listopad mogą być wypłacone w grudniu.

2)
Zainteresowanych stypendiami  dla najlepszych doktorantów i dla najlepszych studentów informujemy, że odpowiednie Odwoławcze Komisje Stypendialne nadal pracują nad złożonymi wnioskami. O podjętych przez nie decyzjach, będziemy informować na bieżąco, zaraz po otrzymaniu końcowych protokołów.

5 XI 2014 r. 
Przypominamy wszystkim doktorantom i studentom, że zgodnie z nowymi zasadami przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (par.8,punkt 11) i regulaminem ustalania wysokości, przyznawani i wpłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (par. 9, punkt 11) kontakt z Działem Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem uczelnianej poczty e-mailowej ( adresy w domenie ue.wroc.pl: imię.nazwisko@ue.wroc.pl lub 11111@student.ue.wroc.pl, gdzie 1111 to numer indeksu).

30 X 2014 r.
1)
Studenci studiów stacjonarnych, którym wypłacono stypendia socjalne i specjalne w październiku, proszeni są o odbiór decyzji w terminie od 3 do 13 listopada 2014 r. Osoby, które nie odbiorą decyzji w powyższym terminie, będą miały wstrzymaną wypłatę stypendium w miesiącu listopadzie. Studentom studiów niestacjonarnych decyzje zostaną wysłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane we wnioskach.

2)
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów, zostały przekazane Odwoławczej Komisji Stypendialnej. O podjętych przez OKS decyzjach, będziemy informować na bieżąco, zaraz po otrzymaniu końcowego protokołu.

21 X 2014 r.

DOKTORANCI
, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub specjalnego dla osób niepełnosprawnych proszeni są o odbiór decyzji w Dziale Pomocy Materialnej w terminie od 21 do 28 października 2014 r. Wypłata przyznanych stypendiów nastąpi po odebraniu decyzji.

16 X 2014 r.
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 75/2014 z dnia 8 października 2014 r. podstawa naliczania stypendium socjalnego w październiku wynosi 850 zł, a od listopada 895 zł. Pozostałe stawki znajdą państwo wzał. nr 8 do zarządzenia nr 64/2014.

14 X 2014 r.
Informujemy, że na prośbę Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i za zgodą Rektora,
termin zbierania wniosków o stypendia socjalne, specjalne i dla najlepszych studentów
zostaje przedłużony do 17.10.2014 r.
W dniach 15 i 16 października wnioski będzie można składać w stałych godzinach przyjęć ,
natomiast w dniu 17 października (piątek) w godzinach 8.00 -15.00 .

08 X 2014 r.
Informujemy, że studenci zrekrutowani na studia w październiku 2014 r., którzy złożą kompletne wnioski o stypendium socjalne do dnia 16 listopada 2014 r. (włącznie), otrzymają ewentualnie przyznane stypendium z wyrównaniem za miesiąc październik. Prosimy o dostarczenie do wglądu oryginału decyzji o przyjęciu na studia.

17 IX 2014 r.
W związku z Państwa wątpliwościami informujemy, że wnioski o stypendia socjalne, złożone przed 1 października 2014 r. będą rozpatrywane po tej dacie, zgodnie z przepisami najnowszej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Ze względów technicznych, w celu uniknięcia długich kolejek podczas składania wniosków i skrócenia czasu oczekiwania na wydanie decyzji, bardzo prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem stosownych dokumentów do ostatniej chwili.

05 IX 2014 r.
Studentów i doktorantów prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem pomocy materialnej (zakładki dla studentów, dla doktorantów).

Informujemy, że termin składania wniosków o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych na miesiąc październik został wyznaczony na okres od 15 września do 15 października 2014 r.

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów i dla najlepszych doktorantów został wyznaczony na okres od 01 do 15 października 2014 r.

01 IX 2014 r.
Od 15 września 2014 r. zmiana godzin przyjęć studentów i doktorantów:
poniedziałek, czwartek 7:45 - 11:00
wtorek, środa 11:00 - 15:00
piątek nieczynne
sobota (podczas zjazdów) 7:30 - 13:00
niedziela ( od 21 IX do 26 X 2014r.) 8:00 - 12:00

19 VIII 2014 r.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem pomocy materialnej wnioski o stypendia socjalne i specjalne można składać w terminie od 1 do 31 października, natomiast wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w terminie od 1 do 15 października.

W przygotowaniu jest nowy Regulamin i w związku z tym mogą się zmienić zarówno wzory wniosków jak i terminy ich składania. O wszystkich ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

05 VIII 2014 r.
STYPENDIA MINISTRA-
wnioski o przyznanie stypendium ministra ( zarówno dla studentów, jak i doktorantów) można składać w okresie od 08 września do 19 września 2014r. w Dziale Pomocy Materialnej.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej MNiSW:
wniosek dla studentów
wniosek dla doktorantów

18 VI 2014 r.
Przypomnienie o terminie składania wniosków dla studentów, którzy otrzymali zgodę na studiowanie za granicą

9 VI 2014 r.
Informujemy, że w okresie od 9.06. do 29. 08.2014 r. (włącznie) studenci i doktoranci przyjmowani będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.


02 VI 2014 r.

DOKTORANCI-
Zestawienie przedziałów progów punktowych

29 V 2014 r.
DOKTORANCI- Zasady punktacji osiągnięć doktorantów ujętych w kwestionariuszach

27 V 2014 r.
DOKTORANCI- Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. M. Wandy Kopertyńskiej w zakresie określenia wysokości stypendium projakościowego przyjęto następujące założenia:

1. Doktoranci I roku otrzymują stypendia w wysokości 800 zł miesięcznie.

2. Doktoranci II, III, IV roku oraz kolejnych lat studiów otrzymują stypendium zróżnicowane w zależności od liczby punktów:
a) do 20 pkt. -800 zł miesięcznie,
b) powyżej 20 pkt. do 30 pkt.- 900 zł miesięcznie,
c) powyżej 30 pkt. do 40 pkt.- 1000 zł miesięcznie,
d) powyżej 40 pkt. - 1100 zł miesięcznie,26 V 2014 r.
e) Studentowi, który otrzymał powyżej 80 pkt. przyznano stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Poprawiona lista przyznanych stypendiów projakościowych.


Przypominam również osobom, którym przyznano stypendium o pilnym dostarczeniu numerów kont do końca tygodnia, tj. do 31 maja 2014 r.( nie dotyczy to osób, które w tym roku akademickim otrzymują stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych).

26 V 2014 r.
DOKTORANCI- W związku z zaistniałą pomyłką, informujemy, że poprawna tabela z progami oraz kwotami przyznanych stypendiów z dotacji projakościowej, zostanie podana w najbliższym czasie, zaraz po przekazaniu jej przez Panią Rektor.
Serdecznie przepraszamy za sytuację, która nastąpiła.

23 V 2014 r.
DOKTORANCI- Lista przyznanych stypendiów
Decyzje dotyczące przyznania stypendium zostaną przesłane pocztą na adresy podane we wnioskach.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (wzór wniosku) można składać w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w Dziale Pomocy Materialnej.

UWAGA-
Osoby, którym przyznano stypendium projakościowe proszone są o niezwłoczne złożenie w Dziale Pomocy Materialnej oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który ma być przelewane stypendium. - wzór

8 IV 2014 r.
STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - ZESTAWIENIE PRZEDZIAŁÓW POSZCZEGÓLNYCH PROGÓW

Decyzje zostaną wysłane pocztą listami poleconymi, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adresy podane we wnioskach.

Przelewy naliczonych stypendiów powinny znaleźć się na Państwa kontach przed świętami.

Przypominamy, że od decyzji OKS przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

7 IV 2014 r.
DOKTORANCI-
Wzory dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stypendium z dotacji projakościowej w formacie .docx ( Word):
Wniosek
Kwestionariusz osiągnięć dla doktorantów I roku
Kwestionariusz osiągnięć dla doktorantów II, III i IV roku

3 IV 2014 r.
DOKTORANCI- Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej będą zbierane w terminie od 07 do 23 kwietnia 2014 r.

Proszę do wniosku dołączyć informację z danymi kontaktowymi na załączonym wzorze.

25 III 2014 r.
Na prośbę NZS przy UE we Wrocławiu zapraszamy do udziału w konkursie Studencki Nobel 2014

24 III 2014 r.
W dniu dzisiejszym OKS rozpoczęła pracę nad wnioskami o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Zestawienie progów punktowych zostanie podane do wiadomości, po zakończeniu prac Komisji.
Stypendia Rektora, z wyrównaniem za marzec, będą wypłacone w kwietniu razem ze stypendiami socjalnymi.

25 II 2014 r.
Wnioski o stypendia Rektora prosimy wypełniać według załączonego wzoru

Przypominamy, że zgodnie z par.3 ust.6 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wnioski na semestr letni, złożone po terminie (15 III 2014 r.-sobota), nie mogą być rozpatrywane, chyba że zaszła istotna przyczyna uniemożliwiająca złożenie wniosku w terminie.

Studenci Wydziału IE, rozpoczynający w semestrze letnim studia II stopnia, ubiegający się o stypendium socjalne, składają wniosek wraz z kompletem dokumentów najwcześniej po immatrykulacji.

10 II 2014 r.
Wnioski o stypendia Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni, będą przyjmowane w dniach od 1 do 15 marca 2014 r. (włącznie) w godzinach przyjęć.

Prosimy o zwrócenie uwagi , aby druki były aktualne i poprawnie wypełnione. Proszę nie potwierdzać średnich w dziekanatach.

Studenci, rozpoczynający w semestrze letnim studia II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na innej uczelni niż UE we Wrocławiu, zobowiązani są do dołączenia do wniosku dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz wyciągu ocen z ostatnich dwóch semestrów, poświadczonego przez właściwy dziekanat uczelni, na której studia zostały ukończone wraz z informacją o stosowanej w uczelni skali ocen.

10 I 2014 r.
STUDENCI - wydziału NE
którzy złożyli wnioski o zapomogę losową w grudniu 2013 r, proszeni są o osobisty odbiór decyzji w terminie od 13 do 21 stycznia 2014 r, oprócz soboty 18.01.14 r. i niedzieli 19.01.14 r.

4 I 2014 r.

DOKTORANCI - wydziałów NE, ZIiF oraz IE: Wszystkie decyzje dotyczące przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów zostały wysłane pocztą.

DOKTORANCI - wydziału EZiT: wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołania proszę składać w dziekanacie w Jeleniej Górze. Od roku akademickiego 2013/14 wszystkie sprawy związane ze stypendiami z funduszu pomocy materialnej (socjalne, dla najlepszych doktorantów, specjalne dla niepełnosprawnych oraz zapomogi) są obsługiwane bezpośrednio przez dziekanat wydziału EZiT.

18 XII 2013 r.

STUDENCI- Odwołania od decyzji przyznającej stypendium socjale oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy- stypendium dla najlepszych studentów- proszę składać na wzorach umieszczonych w zakładce "dla studenta- zarządzenia i wnioski".

DOKTORANCI - Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy- stypendium dla najlepszych doktorantów- proszę składać na wzorach umieszczonych w zakładce "dla doktoranta- zarządzenia i wnioski".

16 XII 2013 r.
DOKTORANCI - proszę o odbiór decyzji o przyznaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów w bud. A1, pok. 22 od dnia 17.12.2013 do 20.12.2013 roku. Doktoranci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą.

STUDENCI- Wszystkich studentów prosimy o pilny odbiór do 20.12.13 r. decyzji, dotyczących stypendiów socjalnych i stypendiów Rektora. Odbiór decyzji jest obowiązkowy. Studenci niestacjonarni otrzymają decyzje pocztą.

11 XII 2013r.
DOKTORANCI - Lista przyznanych stypendiów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2013/14

DOKTORANCI
- zestawienie progów punktowych przyznanych stypendiów dla najlepszych doktorantów
Informacja o odbiorze decyzji zostanie podana na stronie internetowej w najbliższych dniach.

6 XII 2013r
W dniach 9 - 20. 12. 2013r włącznie, będą wydawane studentom wydz. NE decyzje dotyczące stypendiów socjalnych.
Studenci niestacjonarni otrzymają decyzje pocztą.

4 XII 13 r.
STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW-
ZESTAWIENIE PRZEDZIAŁÓW POSZCZEGÓLNYCH PROGÓW

Przelewy ( trzy-osobno za każdy miesiąc) naliczonych stypendiów, powinny znaleźć się na Państwa kontach w najbliższych dniach.

W dniach 5-13.12.13 r. włącznie będą wydawane studentom Wydziału IE decyzje, dotyczące stypendiów Rektora. Prosimy o pilny ich odbiór.
O terminie wydawania decyzji dla pozostałych wydziałów, będziemy informować niezwłocznie, po ich podpisaniu przez poszczególnych Dziekanów- zastępców przewodniczącego OKS.

Przypominamy również, że studentowi niezadowolonemu z decyzji, dotyczącej stypendium Rektora dla najlepszych studentów,przysługuje prawo do wniesienia prośby do OKS o ponowne rozpatrzenie wniosku. Prosimy o nie przysyłanie odwołań drogą mailową.

STUDENCI STACJONARNI ZIF, którzy otrzymali przelew stypendium socjalnego i specjalnego, proszeni są o odbiór decyzji w dniach 28.11.2013- 06.12.2013, oprócz soboty 30.11.2013 r.
Studenci niestacjonarni otrzymają decyzje pocztą.

STUDENCI STACJONARNI WYDZIAŁÓW IE i NE, którzy otrzymali stypendium socjalne na konto, proszeni są o pilny odbiór decyzji w dniach od 18.11.2013r do 29.11.2013r , oprócz soboty 23.11.2013r.
Studenci niestacjonarni otrzymają decyzje pocztą.

DOKTORANCI - 1 rok - wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów są przyjmowane do 09.11.2013 (włącznie). Wypełnione druki z potwierdzoną przez Dziekanat punktacją rekrutacyjną proszę składać w pokoju 22, bud. A1.

STYPENDIA SOCJALNE I SPECJALNE - Osoby, które złożą kompletny wniosek w terminie 4 do 17 listopada 2013 r. (włącznie), otrzymają stypendium z wyrównaniem za październik.

UWAGA DOKTORANCI - decyzje, dotyczące stypendiów socjalnych oraz dla niepełnosprawnych, będą wydawane w pok. 22, bud. A1 od wtorku 29.10.2013. Uczestnicy studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą.

UWAGA ZMIANA: STYPENDIUM REKTORA - studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż UE we Wrocławiu, zobowiązani są do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium Rektora wyciągu ocen z ostatnich dwóch semestrów, poświadczonego przez właściwy dziekanat uczelni, na której studia zostały ukończone oraz informacji o stosowanej w uczelni skali ocen.

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów informuje, że wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia będą przyjmowane w dniach od 9 września do 4 października 2013 r.
Wnioski o stypendia rektora, socjalne i specjalne będą przyjmowane w dniach od od 19 września do 18 października 2013 r. w godzinach przyjęć. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby druki były aktualne i poprawnie wypełnione. Proszę nie potwierdzać średnich w dziekanatach ( nie dotyczy doktorantów).
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem