Stypendium Pawła Brusiło w ramach Programu Fulbright-Schuman Award 2022/2023

Z przyjemnością informujemy, że pan mgr Paweł Brusiło, asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, otrzymał prestiżowe stypendium w ramach Programu Fulbright-Schuman Award 2022/2023. W trakcie stypendium Paweł Brusiło będzie prowadził badania naukowe we współpracy z prof. Davidem G. Victorem, kierownikiem Center for Global Transformation oraz Deep Decarbonization Initiative na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (USA).

Program Fulbright Schuman oferuje stypendia dla doktorantów i pracowników naukowych na realizację projektów badawczych dotyczących polityk i obszarów działania Unii Europejskiej we wszystkich dyscyplinach naukowych lub stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską. Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz Komisję Europejską. W ramach Programu Fulbright Schuman rocznie przyznawanych jest od 10 do 15 stypendiów dla kandydatów ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W ramach otrzymanego stypendium pan mgr Paweł Brusiło zamierza dokonać ewaluacji polityk i strategii na rzecz transformacji energetycznej w Kalifornii w kontekście działań na rzecz zwiększonego wykorzystania technologii wodorowych i ogniw paliwowych w sektorze energetycznym i transportu. Nagrodzona koncepcja badań naukowych wpisuje się w założenia Unii Europejskiej w obszarze dążenia do uzyskania neutralności klimatycznej do roku 2050, m.in. przy zastosowaniu wspomnianych technologii wodorowych w wytwarzaniu i magazynowaniu energii, a także dzięki zwiększonemu wykorzystaniu pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi w transporcie. Pan mgr Paweł Brusiło będzie prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego między sierpniem 2022 a styczniem 2023.

O laureacie:

Pan mgr Paweł Brusiło, jako doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, od 2019 roku realizuje prace badawcze w obszarze ewaluacji polityk i strategii na rzecz transformacji energetycznej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej. Od 2022 roku jest także asystentem badawczo-dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Aktualnie pogłębia swoją wiedzę na studiach podyplomowych na kierunku Data Science na Uniwersytecie Warszawskim. W 2021 roku brał udziału w programie mentoringowym TopMinds, który jest współorganizowany przez Amerykańską Komisję Fulbrighta i Stowarzyszenie Top500 Innovators.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowo-badawczej!


mgr_pawel_brusilo


We are pleased to inform that Mr. Paweł Brusiło, a research and teaching assistant at the Department of International Business and a doctoral student at the WUEB Doctoral School, was awarded a prestigious scholarship under the Fulbright-Schuman Award 2022/2023 Program. The received scholarship will enable our employee to conduct scientific research in cooperation with prof. David G. Victor, head of the Center for Global Transformation and Deep Decarbonization Initiative at the University of California, San Diego (USA).

The Fulbright Schuman program offers scholarships for doctoral students and researchers to carry out their research projects on the policies and areas of activity of the European Union in all scientific disciplines or relations between the US and the European Union. The scholarship is funded by the US Department of State and the European Commission. As part of the Fulbright Schuman Program, 10 to 15 scholarships are awarded annually to candidates from all EU Member States.

As part of the received scholarship, Paweł Brusiło aims to evaluate the policies and strategies for the energy transition in California in the context of activities for the popularisation of hydrogen technologies and fuel cells in the energy and transport sector. The awarded research concept is in line with the assumptions of the European Union in ​​achieving climate neutrality by 2050, through increased usage of these technologies in energy production and storage, as well as by the greater use of fuel cell vehicles. Mr. Paweł Brusiło will conduct his research activities at the University of California in San Diego between August 2022 and January 2023.

About the laureate:

Paweł Brusiło, a doctoral student at the Doctoral School at Wroclaw University of Economics and Business, has been carrying out research in the field of evaluation of policies and strategies for energy transition since 2019 under the supervision of prof. Bogusława Drelich-Skulska. From 2022, he is also a research and teaching assistant employed at the Department of International Business as part of the Young Researchers competition. Simultaneously, he is deepening his knowledge as a postgraduate student of Data Science at the University of Warsaw. In 2021, he participated in the TopMinds academic mentoring program co-organized by the Fulbright Commission and the Top500 Innovators Association.

Congratulations, and we wish him continued success in the research work!


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem