Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach konkursu Uczelnia dostępna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako wnioskodawca w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19  w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na w/w konkurs.

Nabór prowadzony jest w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431  z późń. zm.) i dotyczy podmiotu spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z wnioskodawcą będzie uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.

 
Osoba do kontaktu: dr Krystyna Gilga - Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, krystyna.gilga@ue.wroc.pl, 71 36 80 221

 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem