Szkoła Doktorska rozpoczyna nabór wniosków w ramach szóstej edycji programu „Doktoraty Wdrożeniowe”

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

Termin składania wniosków przez kandydatów upływa 19 kwietnia 2022 roku.

Program składa się z modułów:
1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;
2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.


Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzi szkolenie w trzech dyscyplinach, w ramach których wdrażany jest program „Doktorat wdrożeniowy”:
- dyscyplina Ekonomia i finanse,
- dyscyplina Nauki o zarządzaniu i jakości,
- dyscyplina Technologia żywności i żywienia.
Udział w programie stanowi niewątpliwą korzyść dla przedsiębiorstwa, które może w ten sposób uzyskać wsparcie w rozwiązaniu ważnego problemu lub we wdrożeniu interesującego projektu. Dzięki udziałowi w projekcie może ono również zatrudnić specjalistę, który w ramach własnej pracy doktorskiej przeprowadzi dogłębne badania naukowe.
Przyszły doktorant może zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i uzyskać wszechstronną wiedzę związaną z prowadzonymi badaniami, jaką zapewnią mu zajęcia na uczelni i pisane rozprawy w ramach projektu. Dzięki udziałowi w projekcie będzie też mógł przygotować rozprawę doktorską pod merytoryczną opieką dwóch osób: promotora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz opiekuna pomocniczego wskazanego przez pracodawcę. 

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej wcześniej w ramach studiów doktoranckich a obecnie w ramach kształcenia w szkołach doktorskich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).
Formuła ta przewiduje korzyści dla wszystkich stron:
• doktorant otrzymuje pensję z firmy (musi być osoba, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze godzin) i stypendium z MNiSW;
• przedsiębiorstwo dysponuje pracownikiem, który przez kilka lat pracuje nad rozwiązaniem technologicznym, budując przewagę konkurencyjną;
• uczelnia otrzymuje z MNiSW ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

Od 2017 roku odbyły się trzy edycje programu. Uczestniczy w nich ponad 1000 doktorantów: I edycja – ok. 300, II edycja – ponad 400, III edycja – ponad 300 doktorantów oraz łącznie ponad 600 przedsiębiorców i innych podmiotów (I edycja – ok. 200 firm, II edycja ponad 220, a III edycja ponad 220 firm). W trzeciej edycji programu, ogłoszonej w 2019 roku, wprowadzono dodatkową część programu „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, w ramach której wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, w tym rozpraw związanych z cyberbezpieczeństwem.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania znajda Państwo na stronie:
https://sd.ue.wroc.pl/rekrutacja-na-program-doktorat-wdrozeniowy 

Wymagane dokumenty:
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – skan oraz oryginał.
• Zgoda opiekuna pomocniczego i pracodawcy – skan oraz oryginał.
• Wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający informacje:
- Wskazanie modułu: „Doktorat wdrożeniowy I” albo „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”.
- Harmonogram realizacji zakresu prac naukowych wraz z tytułem planowanej rozprawy doktorskiej.
- Opis znaczenia wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności i gospodarki

UWAGA – uprzejmie prosimy o przesłanie mailem formularza zgłoszeniowego w dwóch wersjach: podpisanej i zeskanowanej (.pdf) oraz w Wordzie (.docx). Prosimy też o dostarczenie do Biura Szkoły Doktorskiej podpisanego oryginału.

• Skan dyplomu uprawniającego do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej (magistra lub równorzędny) – wydruk skanu należy dostarczyć do Biura Szkoły Doktorskiej.
• Dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w kształceniu w Szkole Doktorskiej w ramach programu (zaświadczenie od pracodawcy) – skan oraz oryginał.
• Formularz opinii i zgody promotora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – skan oraz oryginał.

Skany należy przesłać do 19 kwietnia 2022 roku na e-mail: olga.rutkowska@ue.wroc.pl, oryginały prosimy dostarczyć do 30 kwietnia 2021 roku do Biura Szkoły Doktorskiej.

Szczegółowe informacje na temat programu „Doktorat wdrożeniowy” są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-doktorat-wdrozeniowy    
Więcej informacji na temat Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz rekrutacji do Szkoły Doktorskiej oraz na program „Doktorat Wdrożeniowy” znajdą Państwo na stronie www.sd.ue.wroc.pl  
Wszelkie pytania oraz zgłoszenia proszę kierować do: olga.rutkowska@ue.wroc.pl  
Uprzejmie prosimy też o przesłanie informacji na temat potencjalnych kandydatów na adres email: olga.rutkowska@ue.wroc.pl   

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem