Zrozumieć wartość umiędzynarodowienia uczelni. Mobilność międzynarodowa pracowników UEW w Erasmus+ 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu bardzo chętnie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych w  ramach Programu Erasmus+.

For English please scroll below

pl_-_post_1_-_plansza_1_

Zrealizowano 199 wyjazdów, w których wzięło udział 132 pracowników, w tym 74 nauczycieli akademickich oraz 58 pracowników administracyjnych. W ankietach wypełnianych przez pracowników UEW po powrocie z Programu Erasmus+ najczęściej wskazywano następujące korzyści:
 • nawiązanie wartościowych kontaktów naukowych i zawodowych;
 • doskonalenie kompetencji kulturowych i językowych;
 • nabycie miękkich i interdyscyplinarnych umiejętności;
 • podniesienie samooceny i przełamywanie wewnętrznych barier;
 • poznanie nowych i eksperymentalnych metod dydaktycznych, które pozwoliły na opracowanie innowacyjnych programów nauczania;
 • zwiększenie włączenia społecznego;
 • uczestnictwo w wartościowych szkoleniach.
pl_-_post_1_-_plansza_2_
Skala wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych zarówno do krajów europejskich jak i pozaeuropejskich była imponująca. Zrealizowano wyjazdy do 23 krajów: najczęściej odwiedzane były Czechy, a na kolejnych miejscach znalazły się Włochy, Chorwacja oraz Hiszpania. We wrześniu 2023 roku Centrum Współpracy Międzynarodowej pozyskało kolejne 2,13 mln EUR na mobilność międzynarodową studentów i pracowników UEW.

Serdecznie dziękujemy za wkład każdego pracownika w umiędzynarodowienie naszego Uniwersytetu. Zachęcamy do podejmowania kolejnych wyzwań!

English

Understanding the value of internationalization of the university - international mobility of WUEB employees in the Erasmus+ program in the 2022/2023 academic year.

In the academic year 2022/2023, employees of the Wroclaw University of Economics and Business were very eager to participate in mobility abroad under the Erasmus+ Programme. There were 199 mobilities in which 132 employees participated, including 74 academic staff and 58 administrative staff.

en_-_post_1_-_plansza_1_

In questionnaires completed by WUEB employees after returning from the Erasmus + Programme, the following benefits were most often indicated: 
 • Establishing valuable academic and professional contacts;
 • Improved language and cultural competence;
 • Gaining soft and interdisciplinary skills;
 • Improving self-esteem and overcoming internal barriers;
 • Learning new and experimental teaching methods that allowed to develop innovative curricula;
 • Increasing social inclusion;
 • Participation in valuable training courses.
en_-_post_1_-_plansza_2

The scale of training and teaching mobility to both European and non-European countries was impressive. Mobility to 23 countries were made, and among them, the Czech Republic was the most visited country, followed by Italy, Croatia and Spain. In September 2023, the International Cooperation Center gained another EUR 2.13 million for international mobility of WUEB students and employees.

We sincerely thank you for each employee’s contribution to the internationalization of our University. We encourage you to take on more challenges!
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem