Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym projekcie „Wroclaw Global Talks”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza pracowników do udziału w nowym projekcie „Wroclaw Global Talks”, którego idea wpisuje się w Strategię 2030 oraz Plan rozwoju umiędzynarodowienia UEW.

 Celami projektu są:

1Wzmocnienie pozycji i rozpoznawalności UEW na międzynarodowym rynku edukacyjnym;
2.  Stworzenie platformy do prezentowania na forum krajowym i międzynarodowym dobrych praktyk i doświadczeń ekspertów z UEW.

Spotkania w ramach projektu będą odbywać się w formie seminariów i/lub webinariów, podczas których eksperci z UEW będą prowadzić dyskusje z zaproszonymi reprezentantami biznesu, nauki, polityki, dyplomacji, czy też organizacji pozarządowych. Nasi eksperci mogą zapraszać konkretnych gości lub sugerować obszary, do których goście będą zapraszani. 


Szukamy ekspertów w obszarach mających znaczący i aktualny wpływ na rynek międzynarodowy. Przykładowe tematy dyskusji to: megatrendy, otoczenie geopolityczne, zrównoważony rozwój, skutki pandemii COVID-19, migracje międzynarodowe, zdrowie psychiczne, kompetencje przyszłości, czy też rozwój sztucznej inteligencji. Katalog jest otwarty.

Debaty w ramach „Wroclaw Global Talks” rozpoczną się w październiku 2023 r., lecz już teraz zapraszamy do zgłaszania proponowanych ekspertów i tematów.

Podejmujmy tematy ważne, trudne i pokazujące naszą przewagę!

Projekt jest koordynowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Link do zapisów

English version

The Wroclaw University of Economics and Business invites employees to participate in a new project called "Wroclaw Global Talks" which aligns with the Strategy 2030 and the Internationalization Development Plan of the WUEB.

The project aims to:
1. Strengthen the position and recognition of the WUEB in the international education market.
2. Create a platform for showcasing good practices and knowledge of the WUEB experts at both national and international forums.

The project meetings will take the form of seminars and/or webinars, where WUEB experts will engage in discussions with invited representatives from business, academia, politics, diplomacy, and non-governmental organizations. Our experts may invite specific guests or suggest areas for guest invitations.

We are looking for experts in areas that have a significant and current impact on the international market. Some example discussion topics include megatrends, geopolitical environment, sustainable development, the effects of the COVID-19 pandemic, international migration, mental health, future skills, and the development of artificial intelligence. The catalog is open.

The debates within the "Wroclaw Global Talks" will begin in October 2023, but we invite you to submit proposed experts and topics right now.

Let's tackle important, challenging topics that demonstrate our advantage!

The project is coordinated by the International Cooperation Center.

Registration link

WB
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem