Profesorowie wizytujący z całego świata gościli i pracowali w UEW!

W roku akademickim 2022/2023 wielu znakomitych profesorów z różnych stron świata odwiedziło nasz Uniwersytet prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów.

For English version please scroll below

Mieliśmy przyjemność gościć aż 55 profesorów z zagranicy, co dotychczas stanowi rekordową liczbę. Reprezentowali oni takie kraje jak: Austria, Bośnia i Hercegowina, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Holandia, Japonia, Kanada, Łotwa, Niemcy, Północna Macedonia, Polska, Portugalia, Rumunia, RPA, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

plansza_1_-_en

Pasjonujące spotkania naszych studentów i współpraca kadry akademickiej UEW z profesorami z różnych krajów umożliwiły nam:
  • poznanie tajników ich warsztatu dydaktycznego i naukowego,
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych zagadnień naukowych i różnic kulturowych,
  • lepsze zrozumienie globalnych i regionalnych wyzwań ekonomicznych, społecznych i politycznych z perspektywy różnych krajach,
  • dzielenie się naszymi własnymi osiągnięciami i doświadczeniami.
plansza_2_-_en

Obecność profesorów zagranicznych na naszym Uniwersytecie to wyjątkowa szansa dla naszych studentów i nauczycieli akademickich. Dzięki różnorodności doświadczeń i perspektyw, goście z zagranicznych ośrodków naukowych przyczyniają się do uatrakcyjnienia naszej oferty edukacyjnej, a zajęcia studentów stają się jeszcze bardziej urozmaicone.

plansza_3_-_en

Warto podkreślić, że ta międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń jest wynikiem systematycznie rozwijanej współpracy UEW z uczelniami na całym świecie. Zawarcie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nowych umów partnerskich, pozyskanie znacznych środków finansowych z programu Erasmus+ oraz Interekon stworzyło solidne podstawy dla tak licznej obecności profesorów wizytujących.

plansza_4_-_en

Serdecznie dziękujemy wszystkim profesorom, którzy odwiedzili Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i wnieśli istotny wkład w rozwój kompetencji przyszłości naszych studentów. Wasza obecność była dla nas inspirująca i tworzyła atmosferę otwartości oraz współpracę ponad granicami narodowymi i kulturowymi.


English

Visiting professors from all over the world hosted and worked at the Wroclaw University of Economics and Business! In the 2022/2023 academic year, many excellent professors from different parts of the world visited our University to teach students.

We had the pleasure of hosting as many as 55 professors from abroad, which is a record number so far. They represented such countries as Austria, Bosnia and Herzegovina, Chile, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Greece, the Netherlands, Japan, Canada, Latvia, Germany, Northern Macedonia, Poland, Portugal, Romania, South Africa, Serbia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Ukraine, Hungary, Italy and the United Kingdom.

Passionate meetings between our students and cooperation between WUEB academic staff and professors from different countries enabled us to:
  • learn the ins and outs of their teaching and research workshops,
  • to expand our knowledge of various scientific issues and cultural differences,
  • to better understand global and regional economic, social, and political challenges from the perspective of different countries,
  • sharing our own achievements and experiences.
The presence of foreign professors at our University is a unique opportunity for our students and academics. Thanks to the diversity of experiences and perspectives, guests from foreign research centers contribute to making our educational offerings more attractive, and students' classes become even more varied.

It is important to mention that this international exchange of knowledge and experience is the result of systematically developed cooperation between UEW and universities around the world. The conclusion of new partnership agreements by the Wroclaw University of Economics, the acquisition of significant funding from the Erasmus+ program and Interekon have created a solid foundation for such a large presence of visiting professors.

We sincerely thank all the professors who visited Wroclaw University of Economics and made a significant contribution to the development of the future competencies of our students. Your presence was inspiring to us and created an atmosphere of openness and cooperation across national and cultural boundaries.

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem