Sukces UEW w programie Fulbright Specialist 2023

jamie belinne fulbright

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu został nominowany do udziału w programie Fulbright Specialist Program 2023.

For English version please scroll below

Miło nam poinformować, że nasza Uczelnia została nominowana do udziału w programie Fulbright Specialist Program 2023. W ramach programu będziemy gościć na naszej Uczelni Jamie King Belinne z University of Houston, Bauer College of Business ze Stanów Zjednoczonych.

Z inicjatywy prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej w maju 2023 r. Centrum Współpracy Międzynarodowej złożyło wniosek pt.  WUEB with the competences of the future in a modern way, który uzyskał pozytywną opinię Komisji Fulbrighta. W wyniku wielostopniowego procesu oceny otrzymaliśmy nominację do udziału w Programie Fulbright Specialist.

W ramach tegorocznego konkursu Kapituła oceniła 18 wniosków. Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta pozytywnie zaopiniowała tylko 6 wniosków, w tym wniosek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Nominowaną do przyjazdu specjalistką jest Jamie King Belinne, która jest adiunktem w University of Houston, Bauer College of Business, a także pełni funkcję asystentki Dziekana ds. Kariery i Współpracy z Biznesem. Na University of Houston prowadzi biuro karier i nauczania eksperymentalnego.

Jamie King Belinne jest ekspertką w obszarze zarządzania międzypokoleniowego i poprawy wydajności poprzez wykorzystanie różnorodnych stylów interpersonalnych. Uczy konstruktywnych rozmów, networkingu i integracji pokoleniowej w programie edukacji kadry kierowniczej. Opracowała i aktualnie prowadzi innowacyjny kurs biznesowy dla studentów, w ramach którego uczestnicy rozwiązują rzeczywiste problemy biznesowe w kooperacji z  lokalnymi organizacjami non-profit i firmami. Celem kursu jest zdobycie doświadczenia, aby uzyskać kompetencje lidera przyszłości. Pani Belinne prowadzi także wirtualny program mentoringowy dla studentów i absolwentów. Szczegółowe CV Specjalistki jest dostępne tutaj.

Zachęcamy wszystkich pracowników UEW do udziału w spotkaniach z Panią Jamie Belinne w celu wymiany doświadczeń i wypracowania nowoczesnych rozwiązań. J. Belinne będzie przebywać na naszej Uczelni od 2 do 20 października 2023 r.

Osoby zainteresowane spotkaniem z J. Belinne proszone są o kontakt mailowy z Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej dr Anną H. Jankowiak, prof. UEW w celu ustalenia terminu.

Fulbright Specialist to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej, którego celem jest pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami a amerykańskimi naukowcami i naukowczyniami. Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty w polskiej instytucji. Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

red. s

English

jamie belinne fulbright

Success of the Wroclaw University of Economics and Business in the Fulbright Specialist 2023 Program!

We are pleased to inform you that our University has been nominated to participate in the Fulbright Specialist Program 2023. As part of the program, we will host at our University Mrs. Jamie King Belinne from the University of Houston, Bauer College of Business from the United States.

In May 2023, on the initiative of Prof. Bogusława Drelich-Skulska, the International Cooperation Center submitted an application entitled: „WUEB with the competences of the future in a modern way”, which received a positive opinion of the Fulbright Commission. As a result of a multi-stage evaluation process, we were nominated to participate in the Fulbright Specialist Program.

During this year's competition, the Jury evaluated 18 applications. The Council of the Polish-American Fulbright Commission issued a positive opinion on only 6 applications, including the application of the Wroclaw University of Economics and Business.

The nominated specialist for the visit is Jamie King Belinne, who is an assistant professor at the University of Houston, Bauer College of Business, and also serves as the Associate Dean for Career and Industry Engagement. At the University of Houston, she runs the career services and experiential learning office.

Jamie King Belinne is an expert in intergenerational management and performance improvement through the use of diverse interpersonal styles. She teaches constructive conversations, networking and generational integration in the management education program. She developed and currently runs an innovative business course for students, in which participants solve real business problems in cooperation with local non-profit organizations and companies. The aim of the course is to gain experience in order to obtain the competencies of the leader of the future. Ms. Belinne also runs a virtual mentoring program for undergraduates and graduates. Detailed Specialist CV here.

We encourage all WUEB employees to participate in meetings with Jamie Belinne in order to exchange experiences and develop modern solutions. J. Belinne will stay at our University from 2nd to 20th October 2023.

Persons interested in meeting J. Belinne are encouraged to contact the Director of the International Cooperation Center dr Anna H. Jankowiak, WUEB prof. to set the date.

Fulbright Specialist is a short-term scientific and research exchange program aimed at deepening and expanding cooperation between Polish institutions and American scientists. The program enables Polish institutions to establish cooperation with outstanding American specialists and to jointly implement a project related to a specialist's visit to a Polish institution. The stay of a specialist in Poland may be related to, among others, conducting lectures and workshops, participating in conferences, consulting in the field of program work, carrying out assessments and expert analysis, or developing local research projects.

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem