Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2023 roku Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

o    Ekonomia,
o    Finanse i rachunkowość,
o    Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
o    Nieruchomości i gospodarka przestrzenna,
o    Prawo gospodarcze,
o    Rachunkowość i podatki,
o    Zarządzanie.

Rekrutacja dla obywateli Polski oraz cudzoziemców posiadających uprawnienia do bezpłatnych studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim. W rekrutacji mogą brać udział Kandydaci posiadający dyplom co najmniej pierwszego stopnia.

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji podstawowej, mogą wziąć udział w rekrutacji dodatkowej pod warunkiem złożenia nowego zgłoszenia na kierunek oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

W rekrutacji mogą wziąć udział obywatele Polski oraz cudzoziemcy posiadający uprawnienia do bezpłatnych studiów stacjonarnych w języku polskim. Kandydaci zainteresowani udziałem w dodatkowej rekrutacji na w/w kierunki powinni zrobić zgłoszenie rekrutacyjne i uiścić opłatę rekrutacyjną (85 zł) z zachowaniem terminów poniższego harmonogramu:
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024


  • 03 sierpnia 2023 r.  
Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK
Podczas rejestracji należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek/kierunki studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 
  • 17 września 2023 r.     
Ostatni dzień rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK
17 września 2023 r. o godzinie 23:59 system zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości rejestracji ani dodania zgłoszenia na wybrany kierunek/kierunki studiów.
 

  • 18 września 2023 r.     
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych
Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK do 20 września 2023  r., co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


  • 20 września 2023 r. do godz. 16.00     
Ogłoszenie listy  Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin* (w formie komunikatu w systemie IRK)
Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a  w  okienku Komentarz pojawi się informacja o miejscu i terminie egzaminu.
 

  • 22 września 2023 r.     
Egzamin kwalifikacyjny
Egzaminy odbywają się zdalnie, w formie testu jednokrotnego wyboru na wybrany kierunek lub kierunki. Kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu we wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną terminie. Nieprzystąpienie do egzaminu w tym terminie oznacza rezygnację Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 
  • 22 września 2023 r. do godz. 16.00
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego   
U Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów na egzaminie, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w Komentarzu informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.
 
 
  • 23–25 września 2023 r. do godz. 14.00     
Składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na podstawie wyniku egzaminu
Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza jednak datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.
 
 
  • 26 września 2023 r. do godz. 16.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK
Zatwierdzenie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów

Zakończenie rekrutacji.
 ________________________________________
 * Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w przypadku, gdy ilość Kandydatów na dany kierunek jest mniejsza od ilości wolnych miejsc.


WB
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem