Delegacja UEW na konferencji EAIE w Rotterdamie

W dniach 26-29 września 2023 r. pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej UEW wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez European Association for International Education (EAIE) w Rotterdamie.

For English please scroll below

European Association for International Education (EAIE) to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie międzynarodowej edukacji w Europie. Corocznie konferencja gromadzi liderów i ekspertów z dziedziny edukacji wyższej, umożliwiając wymianę doświadczeń, pomysłów i najlepszych praktyk z całego kontynentu. W konferencji wzięło udział ponad 6700 osób ze 100 krajów na świecie. Oprócz możliwości uczestnictwa w licznych wykładach oraz warsztatach przygotowanych przez ekspertów w dziedzinie edukacji wyższej, 241 wystawców zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną.

Nasz Uniwersytet, zgodnie ze Strategią 2030 oraz Planem rozwoju umiędzynarodowienia UEW, promował naszą ofertę edukacyjną na stanowisku „Study in Poland” przygotowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

W trakcie trwającej cztery dni konferencji delegacja UEW uczestniczyła w sesjach dotyczących różnych form internacjonalizacji, akredytacji międzynarodowych, mobilności studentów oraz trendów związanych z promocją uczelni na arenie międzynarodowej. Ważnym zdarzeniem był udział w sesji zorganizowanej przez NAWA, która dotyczyła nowych inicjatyw, sojuszy oraz współpracy między europejskimi uczelniami, które wyrażają solidarność z Ukrainą.

Najważniejsze cele, które zrealizowano w Rotterdamie, to m.in.:
  • nawiązanie relacji, wymiana kontaktów oraz przeprowadzenie wstępnych rozmów z nowymi partnerami z całego świata, w tym z Japonii, Gruzji, Holandii, Danii, Korei Południowej, Słowacji, Chorwacji, Włoch i Ukrainy. Przyczyni się to rozszerzenia międzynarodowej sieci kontaktów i tworzenia partnerstw strategicznych,
  • promocja UEW na wspólnym stanowisku „Study in Poland”. Obecność naszej Uczelni na stanowisku zorganizowanym przez NAWA pozwoliła efektywnie promować UEW jako atrakcyjne miejsce dla międzynarodowych, potencjalnych partnerów. Przyczyniła się także do wymiany doświadczeń z 30 uczelniami z Polski, które były obecne na konferencji w zakresie różnych form umiędzynarodowienia i promocji zagranicznej,
  • zdobycie wiedzy na temat nowych form promocji zagranicznej oraz aktualnych trendów na międzynarodowym rynku edukacyjnym. To cenne doświadczenie, które może przyczynić się do doskonalenia naszych programów studiów i strategii rozwoju międzynarodowego na uczelni.
Uczestnictwo w konferencji EAIE w Rotterdamie przyniosło UEW liczne korzyści, w tym rozszerzenie sieci kontaktów, promocję naszej Uczelni, zacieśnienie współpracy z obecnymi tam partnerami oraz zdobycie wiedzy o najnowszych trendach w dziedzinie międzynarodowej edukacji. To ważny krok w kierunku rozwoju międzynarodowej współpracy i podnoszenia jakości naszej oferty edukacyjnej.

Udział w tej konferencji był możliwy dzięki projektowi pozyskanemu w drodze konkursu w ramach umowy finansowej z Programu Welcome to Poland NAWA ed. 2022.

English

On September 26-29, 2023, the staff of the International Cooperation Center participated in a conference organized by the European Association for International Education (EAIE) in Rotterdam.

The European Association for International Education (EAIE), is one of the most important events in the field of international education in Europe. Each year, the conference brings together leaders and experts in the field of higher education, enabling the exchange of experiences, ideas, and best practices from across the continent. In 2023, more than 6,700 people from 100 countries around the world attended the conference. Along with attending various lectures and workshops presented by experts in higher education, 241 exhibitors showcased their educational offerings.

Our University, by Strategy 2030 and the WUEB International Development Plan, promoted our educational offer at the "Study in Poland" stand prepared by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA).

During the four-day conference, the WUEB delegation participated in sessions on various forms of internationalization, international accreditation, student mobility, and trends related to the promotion of the university internationally. An important event was the participation in a session organized by NAWA on new initiatives, alliances, and cooperation between European universities that express solidarity with Ukraine.

The main objectives achieved in Rotterdam included:
  • Establishing relationships, exchanging contacts, and holding preliminary talks with new partners from around the world, including Japan, Georgia, the Netherlands, Denmark, South Korea, Slovakia, Croatia, Italy, and Ukraine. This contribution will expand international networking and create strategic partnerships.
  • Promotion of WUEB at the "Study in Poland" stand. The presence of our University at the stand organized by NAWA made it possible to effectively promote WUEB as an attractive destination for international potential partners. It also contributed to the exchange of experience with 30 universities from Poland that were present at the conference on various forms of internationalization and foreign promotion.
  • Gaining knowledge of new forms of foreign promotion and current trends in the international education market. This is a valuable experience that can contribute to improving our study programs and international development strategies at the University.
Participation in the EAIE conference in Rotterdam brought numerous benefits to the WUEB, including expanding our network of contacts, promoting our University, strengthening cooperation with partners present there, and gaining knowledge about the latest trends in international education. This is an important step towards developing international cooperation and improving the quality of our educational offer.  

Participation in this conference was possible thanks to the project acquired through a competition, under the financial agreement from the Welcome to Poland NAWA ed. 2022.
red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem