Reakredytacja instytucjonalna EUA-IEP UEW

uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu reakredytacja eua iep
18 sierpnia 2023 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał informację o pozytywnym zakończeniu międzynarodowej oceny instytucjonalnej European University Association – Institutional Evaluation Programme (EUA-IEP).

For English version please scroll below

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał pozytywną ocenę Institutional Evaluation Programme (IEP) w ramach procesu reakredytacji. Pozytywna ocena świadczy o tym, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:
  • jest uczelnią, której społeczność jest otwarta, określa ambitne cele swojego rozwoju i dąży do bycia rozpoznawalną na rynku międzynarodowym;
  • pomimo pandemii COVID-19 wdrożył szeroką gamę innowacji takich jak: zmiany strukturalne, adaptacja strategii oraz nowe rozwiązania organizacyjne;
  • potraktował poważnie i systematycznie implementował wszystkie zalecenia, które sformułowano w raporcie z oceny instytucjonalnej IEP przeprowadzonej w 2019 roku;
  • posiada niezbędne struktury i procesy, a przede wszystkim ducha, aby stawić czoła nowym wyzwaniom.
Komisja IEP podkreśliła, iż „raport samooceny (SER) był dobrze ustrukturyzowany (…), a wizyta bardzo dobrze przygotowana i zorganizowana. Wszyscy [interesariusze Uczelni], z którymi rozmawiali członkowie komisji, byli pozytywnie nastawieni i chętni do angażowania się w refleksyjny dialog.” Z pełną wersją raportu Komisji EUA-IEP będzie można zapoznać się po jego opublikowaniu na stronie EUA: www.iep-qaa.org/reports-publications.html.

W ciągu roku od otrzymania pozytywnej oceny, czyli do sierpnia 2024 roku, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest zobowiązany przygotować raport z postępu prac, którego celem będzie ukazanie rozwoju uczelni oraz zakresu uwzględnienia rekomendacji sugerowanych przez Komisję IEP. UEW ma prawo posługiwać się logo IEP przez kolejne 5 lat.

Centrum Współpracy Międzynarodowej, które przygotowało raport samooceny (SER) oraz prowadziło proces oceny instytucjonalnej EUA-IEP serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu!

Institutional Evaluation Programme (IEP) został powołany w 1994 r. IEP to program ewaluacji instytucji członkowskich EUA, oferujący wsparcie uczelni w dalszym rozwoju zarządzania strategicznego i wewnętrznej kultury jakości. European University Association (EUA) reprezentuje ponad 850 uniwersytetów w 49 krajach europejskich i jest tym samym największym oraz najbardziej rozwiniętym stowarzyszeniem zrzeszającym europejskie uniwersytety. W Polsce sześć uczelni posiada akredytację EUA-IEP.

English

EUA-IEP institutional follow-up evaluation of the Wroclaw University of Economics and Business


Wroclaw University of Economics and Business received a positive assessment of the Institutional Evaluation Program (IEP) evaluation team as part of the follow-up process.

On August 18th 2023, the Wroclaw University of Economics and Business received information about the successful completion of the international institutional evaluation of the European University Association - Institutional Evaluation Program (EUA-IEP). The positive follow-up evaluation confirms that the Wroclaw University of Economics and Business:
  • is a university with open-minded community, who sets ambitious goals for its development and strives to be recognizable on the international market;
  • implemented - despite the COVID-19 pandemic - a wide range of innovations, such as: structural changes, strategy adaptation and new organizational solutions;
  • took seriously and systematically implemented all the recommendations that were formulated in the IEP institutional evaluation carried out in 2019;
  • has the necessary structures and processes and, most of all, the spirit to face new challenges.

The IEP evaluation team underlined that „the self-assessment report (SER) was well structured […] and the visit was very well prepared and organised. All [University stakeholders] interviewed by the evaluation team were positive and willing to engage in reflective dialogue.” The full version of the EUA-IEP follow-up evaluation report will be available after its publication on the EUA website: www.iep-qaa.org/reports-publications.html.

Within a year of receiving a positive follow-up evaluation, i.e. by August 2024, the Wroclaw University of Economics and Business is obliged to prepare a progress report, the purpose of which is to present the development of the university and the extent to which the recommendations suggested by the IEP evaluation team have been taken into account. The WUEB has the right to use the IEP logo for the next 5 years.

The International Cooperation Center
, responsible for the creation of the self-assessment report (SER) and conduction of the EUA-IEP institutional evaluation process, would like to thank all employees, students and PhD students who contributed to our common success!

The Institutional Evaluation Program (IEP) was established in 1994. IEP is an evaluation program of EUA member institutions, offering support to universities in the further development of strategic management and internal quality culture. The European University Association (EUA) represents over 850 universities in 49 European countries and is thus the largest and most developed association of European universities. In Poland, 6 universities were evaluated by the EUA-IEP.

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem